Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2324(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0234/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0234/2009

Keskustelut :

PV 23/04/2009 - 17
CRE 23/04/2009 - 17

Äänestykset :

PV 24/04/2009 - 7.25
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0333

Hyväksytyt tekstit
PDF 131kWORD 53k
Perjantai 24. huhtikuuta 2009 - Strasbourg
Ydinaseiden leviämisen estäminen sekä ydinsulkusopimuksen tulevaisuus
P6_TA(2009)0333A6-0234/2009

Euroopan parlamentin suositus 24. huhtikuuta 2009 neuvostolle ydinaseiden leviämisen estämisestä sekä ydinsulkusopimuksen tulevaisuudesta (2008/2324(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Annemie Neyts-Uyttebroeckin ALDE-ryhmän puolesta ja Angelika Beerin Verts/ALE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle ydinaseiden leviämisen estämisestä sekä ydinsulkusopimuksen tulevaisuudesta (B6-0421/2008),

–   ottaa huomioon tulevan, vuonna 2010 pidettävän ydinsulkusopimuksen osapuolten tarkistuskonferenssin,

–   ottaa huomioon aiemmat, 26. helmikuuta 2004(1), 10. maaliskuuta 2005(2), 17. marraskuuta 2005(3) ja 14. maaliskuuta 2007(4) antamansa päätöslauselmat ydinaseiden leviämisen estämisestä ja ydinaseriisunnasta,

–   ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan turvallisuusstrategian ja ETPP:n täytäntöönpanosta(5),

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymän joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian,

–   ottaa huomioon neuvoston 8. joulukuuta 2008 antaman lausunnon kansainvälisen turvallisuuden kiristämisestä, etenkin lausunnon 6, 8 ja 9 kohdan, jossa ilmaistaan EU:n päättäväisyys torjua joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviäminen,

–   ottaa huomioon ydinalan viejämaiden ryhmän keskeisen aseman ydinaseiden leviämisen estämisen yhteydessä,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston antamat päätöslauselmat ydinaseiden leviämisen estämiseen ja ydinaseriisuntaan liittyvistä kysymyksistä ja erityisesti päätöslauselman 1540(2004),

–   ottaa huomioon täydellisen ydinkoekieltosopimuksen, Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kattavat ydinmateriaalivalvontasopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat, ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen, ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, ballististen ohjusten leviämisen vastaiset Haagin käytännesäännöt, vuonna 2009 raukeavan sopimuksen strategisten aseiden vähentämisestä (START I) sekä sopimuksen strategisten ydinkärkien vähentämisestä (SORT),

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 11. joulukuuta 2008 hyväksymän kertomuksen Euroopan turvallisuusstrategian täytäntöönpanosta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan ja 90 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6-0234/2009),

A.   katsoo, että on tarpeen vahvistaa edelleen ydinsulkusopimuksen kaikkia kolmea pilaria, eli leviämisen estämistä, aseriisuntaa ja yhteistyötä ydinvoiman siviilikäytön alalla,

B.   ottaa huomioon hyvin huolestuneena ydinsulkusopimuksen päämäärien toteuttamiseksi edellisissä tarkistuskonferensseissa asetettujen konkreettisten tavoitteiden (kuten niin kutsutut "13 askelta"(6)) saavuttamatta jäämisen, pitäen mielessä erityisesti sen, että nykyään uusia uhkia muodostuu useista eri lähteistä, kuten siitä, että ydinaseiden leviäminen lisääntyy, ydinteknologian ja radioaktiivisen jätteen mahdollisesta päätymisestä rikollisten järjestöjen ja terroristien haltuun ja ydinsulkusopimuksen allekirjoittaneiden ydinasevaltioiden haluttomuudesta pienentää tai poistaa ydinasevarastojaan ja vähentää sitoutumistaan ydinpelotteeseen perustuvaan sotilasoppiin,

C.   katsoo, että joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviäminen valtioiden ja muiden tahojen haltuun on vakavimpia kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden vaaroja,

D.   ottaa huomioon EU:n sitoumuksen turvautua kaikkiin käytettävissä oleviin välineisiinsä maailmanlaajuista huolta aiheuttavien ydinaseiden leviämistä edistävien ohjelmien ehkäisemiseksi, estämiseksi, pysäyttämiseksi ja mikäli mahdollista lakkauttamiseksi, mikä on todettu selkeästi Eurooppa-neuvoston 12. joulukuuta 2003 hyväksymässä joukkotuhoaseiden leviämisen torjuntaa koskevassa EU:n strategiassa,

E.   katsoo, että EU:n on tehostettava ponnistelujaan ydinaseiden leviämisvirtojen ja leviämisen rahoituksen torjumiseksi, kohdistettava seuraamuksia niitä tahoja vastaan, jotka toteuttavat levittämistoimenpiteitä ja kehitettävä toimia tietojen ja tietotaidon näkymättömien siirtojen ehkäisemiseksi kaikkia saatavilla olevia välineitä hyödyntäen, mukaan lukien monenväliset sopimukset ja tarkastusjärjestelmät, kansallisesti ja kansainvälisesti koordinoitu viennin valvonta, uhkien vähentämiseen tarkoitetut yhteistyöohjelmat sekä taloudelliset ja poliittiset painostuskeinot,

F.   ottaa rohkaistuneena huomioon Henry Kissingerin, George P. Shultzin, William J. Perryn ja Sam Nunnin tammikuussa 2007 ja tammikuussa 2008 tekemien esitysten kaltaiset uudet aseriisuntaehdotukset, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten johtajien maailmanlaajuisesti edistämät ydinaseita koskevan malliyleissopimuksen ja Hiroshima–Nagasaki-pöytäkirjan ja "Global Zeron" kaltaiset kampanjat, joiden mukaan keskeinen keino ydinaseiden leviämisen estämiseksi ja maailman turvallisuuden varmistamiseksi on pyrkiä ydinaseiden poistamiseen,

G.   ottaa huomioon tässä yhteydessä Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten aloitteet ydinasevarastojensa pienentämiseksi,

H.   ottaa erityisen rohkaistuneena huomioon Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman 5. huhtikuuta 2009 Prahassa ilmaiseman selkeän näkemyksen ydinasekysymyksiä koskevasta lähestymistavasta, tämän sitoutumisen edistää ydinaseriisuntaa ja näkemyksen ydinaseettomasta maailmasta; suhtautuu myönteisesti Yhdysvaltojen ja Venäjän väliseen rakentavaan yhteistyöhön START-sopimuksen uusimiseksi ballististen ohjusten valmiustilan alentamiseksi nykyisestä äärimmilleen viritetystä herkkyydestä sekä pyrkimykseen pienentää huomattavasti Yhdysvaltojen ydinase- ja ydinmateriaalivarastoja; suhtautuu myönteisesti Yhdysvaltojen päätökseen osallistua kaikilta osin E3+3-prosessiin Iranin kanssa; on tyytyväinen, että Yhdysvallat ratifioi IAEA:n ydinmateriaalivalvontasopimusten lisäpöytäkirjan, ja pitää tätä myönteisenä ja luottamusta lisäävänä askeleena; panee myös erittäin tyytyväisenä merkille presidentti Obaman aikomuksen saattaa päätökseen Yhdysvaltain ratifiointi täydellisen ydinkoekieltosopimuksen osalta ja aloittaa neuvottelut ydinaseisiin käytettävien halkeamiskelpoisten aineiden tuotantokieltoa koskevasta sopimuksesta,

I.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja sen kumppaneiden, erityisesti Yhdysvallat ja Venäjä mukaan lukien, on koordinoitava toimensa tiiviisti ja tehtävä läheistä yhteistyötä ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan järjestelmän elvyttämiseksi ja vahvistamiseksi,

J.   ottaa huomioon, että on olennaisen tärkeää lujittaa ydinsulkusopimusta maailmanlaajuisen ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan järjestelmän kulmakivenä, ja katsoo, että tarvitaan kiireesti rohkeaa poliittista johtajuutta ja lukuisia eteenpäin vieviä ja peräkkäin toteutettavia toimia, jotta palautetaan luottamus ydinsulkusopimuksen tarkoituksenmukaisuuteen ja jotta vahvistetaan niitä sopimuksia ja elimiä, jotka muodostavat nykyisen ydinaseiden leviämistä ja riisumista säätelevän järjestelmän, kuten erityisesti ydinsulkusopimus, täydellinen ydinkoekieltosopimus ja IAEA,

K.   pitää tältä osin myönteisenä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Norjan yhteistä aloitetta, jolla on tarkoitus arvioida ydinaseiden mahdollisen purkamisen toteutettavuutta ja vahvistaa tätä koskevat selkeät menettelyvaiheet sekä tähän liittyvät tarkastusmenettelyt; katsoo, että kyseinen aloite on hyvin myönteinen EU:n, Naton ja muiden asianomaisten toimijoiden kannalta,

L.   suhtautuu myönteisesti EU:n puheenjohtajavaltio Ranskan YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonille 5. joulukuuta 2008 lähettämään kirjeeseen, jossa vahvistetaan EU:n aseriisuntaehdotukset, jotka hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa joulukuussa 2008,

M.   ottaa huomioon EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Javier Solanan 9. joulukuuta 2008 "Rauha ja aseriisunta: ydinaseeton maailma" -konferenssissa pitämän puheen, jossa hän piti myönteisenä sitä tosiseikkaa, että ydinaseriisuntaa koskeva kysymys on jälleen nostettu etusijalle kansainvälisellä asialistalla, sekä korosti, että EU:n on valtavirtaistettava ydinaseiden leviämisen estäminen kaikkiin yleisiin politiikkoihinsa,

N.   pitää myönteisenä Yhdysvaltojen presidentin Barack Obaman Prahassa 5. huhtikuuta 2009 pitämää puhetta, jossa hän lausui, että Yhdysvalloilla on moraalinen vastuu johtaa kampanjaa, jolla maailma vapautetaan kaikista ydinaseista, joskin hän myönsi, ettei tätä tavoitetta ehkä saavuteta hänen elinaikanaan, ja jossa hän korosti tarvetta vahvistaa ydinsulkusopimusta yhteistyön ja vaiheittain toteutettavan ratkaisun perustana; katsoo, että Yhdysvaltojen uuden hallinnon olisi otettava Euroopan unioni täysin mukaan tähän kampanjaan ja erityisesti vuonna 2009 pidettäväksi suunniteltuun maailmankokoukseen, jossa on tarkoitus käsitellä ydinaseuhkaa,

O.   ottaa huomioon leviämisen estämistä koskevien lausekkeiden sisällyttämisen yleistymisen EU:n ja kolmansien valtioiden välillä vuoden 2003 jälkeen tehdyissä sopimuksissa,

P.   ottaa huomioon YK:n puitteiden ulkopuolella toteutetut leviämisen estämistä ja aseriisuntaa koskevat aloitteet, joita EU on tukenut, kuten Proliferation Security Initiative -hanke ja G8:n Globaali kumppanuus -ohjelma,

Q.   ottaa huomioon, että komissiolla on tarkkailijan asema ydinalan viejämaiden ryhmässä ja ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssissa ja että myös neuvoston sihteeristö osallistuu ydinsulkusopimuksen konferenssiin joko osana komission valtuuskuntaa tai EU:n puheenjohtajavaltion mukana,

1.  Suosittaa neuvostolle, että

   a) tarkistetaan ja saatetaan ajan tasalle joulukuussa 2009 pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa hyväksymistä varten ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 2005 tarkistuskonferenssista 25. huhtikuuta 2005 vahvistettu neuvoston yhteinen kanta 2005/329/YUTP(7), millä valmistauduttaisiin siihen, että ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 2010 tarkistuskonferenssissa saavutetaan menestyksekäs lopputulos niin, että ydinsulkusopimuksen kaikkia kolmea pilaria vahvistetaan entisestään; sitoutuu tavoitteeseen lopullisesta ydinaseriisunnasta, sellaisena kuin se on sisällytetty ydinaseita koskevaan yleissopimukseen;
   b) tehostetaan ponnisteluja leviämisen estämistä koskevien sääntöjen ja välineiden maailmanlaajuiseksi saattamisen ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi, erityisesti parantamalla tarkastusmenetelmiä;
   c) tuetaan aktiivisesti yhteistyössä kumppaneiden kanssa konkreettisia ehdotuksia saattaa ydinpolttoaineen tuotanto, käyttö ja jälleenkäsittely kokonaan IAEA:n valvontaan, ja lisäksi kansainvälisen polttoainepankin luomista; kannatetaan lisäksi muita ydinpolttoainesyklin monenvälistämistä koskevia aloitteita, joilla pyritään ydinvoiman rauhanomaiseen käyttöön ottaen tässä yhteydessä huomioon, että parlamentti suhtautuu myönteisesti neuvoston ja komission halukkuuteen osallistua 25 miljoonan euron panoksella IAEA:n valvonnassa toimivan ydinpolttoainepankin luomiseen, ja toivoo näkevänsä pikaista parannusta tätä kysymystä koskevassa yhteisessä toiminnassa;
   d) kannatetaan tulevia pyrkimyksiä vahvistaa IAEA:n valtuuksia, mukaan lukien IAEA:n ydinmateriaalivalvontasopimusten lisäpöytäkirjojen yleistämistä, ja muita luottamuksen lisäämiseksi kehitettyjä toimia; varmistetaan, että kyseisellä järjestöllä on käytössään riittävästi voimavaroja, jotta se voi täyttää keskeisen tehtävänsä eli ydinvoima-alan toimintojen turvallisuuden varmistamisen;
   e) saavutetaan merkittävää edistymistä G8:n kumppanuusaloitteen, Proliferation Security Initiative -hankkeen ja uhkien vähentämistä koskevan maailmanlaajuisen aloitteen osalta, ja pyritään saamaan täydellinen ydinkoekieltosopimus pian voimaan;
   f) syvennetään vuoropuhelua Yhdysvaltain uuden hallinnon sekä kaikkien ydinasevaltioiden kanssa yhteisten, ydinkärkien varastojen asteittaiseen pienentämiseen pyrkivien tavoitteiden edistämiseksi; tuetaan erityisesti toimia, joita Yhdysvallat ja Venäjä ovat toteuttamassa ydinaseidensa määrän vähentämiseksi huomattavasti, kuten START I ja SORT-sopimuksessa on sovittu; pyritään siihen, että täydellinen ydinkoekieltosopimus ratifioidaan ja START-sopimus uusitaan;
   g) kehitetään ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 2010 tarkistuskonferenssissa strategioita, joilla pyritään pääsemään yksimielisyyteen sopimuksesta, jolla aseisiin käytettävien halkeamiskelpoisten aineiden tuotanto pysäytetään syrjimättömällä tavalla, mikä tarkoittaa, että täten neuvotellussa sopimuksessa olisi edellytettävä ydinaseettomien valtioiden ja ydinsulkusopimuksen piiriin tällä haavaa kuulumattomien valtioiden lisäksi myös YK:n turvallisuusneuvoston viittä pysyvää jäsentä, joilla kaikilla on ydinaseita, luopumaan halkeamiskelpoisten aineiden tuottamisesta aseita varten ja purkamaan kaikki nykyiset laitoksensa, joissa tuotetaan halkeamiskelpoisia aineita aseita varten;
   h) annetaan täysi tuki kaikkien käytössä olevien leviämisen estämiseen tarkoitettujen välineiden noudattamista koskevien tarkastusmenetelmien vahvistamiselle ja parantamiselle;
   i) kehotetaan toteuttamaan arviointitutkimus siitä, miten tehokasta joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevien lausekkeiden käyttö on ollut EU:n ja kolmansien valtioiden välillä tehdyissä sopimuksissa;
   j) tiedotetaan säännönmukaisesti Euroopan parlamentille kaikista ydinsulkusopimuksen vuoden 2010 tarkistuskonferenssiin liittyvistä valmistelevista kokouksista ja otetaan asianmukaisesti huomioon parlamentin kannat leviämisen estämistä ja aseriisuntaa koskeviin, mainittuun konferenssiin liittyviin kysymyksiin;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle, YK:n pääsihteerille, ydinsulkusopimuksen osapuolten vuoden 2010 tarkistuskonferenssin puheenjohtajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille, Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament -järjestölle (PNND) ja Pormestarit rauhan puolesta -järjestölle.

(1) EUVL C 98 E, 23.4.2004, s. 152.
(2) EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 253.
(3) EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 453.
(4) EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 146.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0255.
(6) Yhdistyneet Kansakunnat: ydinsulkusopimuksen osapuolten tarkistuskonferenssi vuonna 2008, NPT/CONF 2000/28 (osat I ja II).
(7) EUVL L 106, 27.4.2005, s. 32.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö