Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2545(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0194/2009

Predkladané texty :

B6-0194/2009

Rozpravy :

PV 23/04/2009 - 18
CRE 23/04/2009 - 18

Hlasovanie :

PV 24/04/2009 - 7.26

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0334

Prijaté texty
PDF 280kWORD 56k
Piatok, 24. apríla 2009 - Štrasburg
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
P6_TA(2009)0334B6-0194/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o uzavretí Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho opčného protokolu Európskym spoločenstvom

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2008)0530),

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len "dohovor"), prijatý Valným zhromaždením OSN 13. decembra 2006,

–   so zreteľom na opčný protokol k Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len "opčný protokol"), prijatý Valným zhromaždením OSN 13. decembra 2006,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 3. septembra 2003 o oznámení Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Smerom k právne záväznému nástroju OSN na podporu a ochranu práv a dôstojnosti osôb so zdravotným postihnutím(1),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. októbra 2003 s názvom Rovnaké príležitosti pre osoby so zdravotným postihnutím: Európsky akčný plán (KOM(2003)0650) a na svoje uznesenie z 20. apríla 2004 k tomuto dokumentu(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o zdravotnom postihnutí a rozvoji(3),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2005 s názvom Situácia ľudí so zdravotným postihnutím v rozšírenej Európskej únii: Európsky akčný plán 2006 – 2007 (KOM(2005)0604) a na svoje uznesenie z 30. novembra 2006 k tomuto dokumentu(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 26. apríla 2007 o situácii žien so zdravotným postihnutím v Európskej únii(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. mája 2007 o podpore dôstojnej práce pre všetkých(6),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. novembra 2007 s názvom Situácia osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii: Európsky akčný plán 2008 – 2009 (KOM(2007)0738),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2008 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010)(7),

–   so zreteľom na uznesenie Rady Európskej únie a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade zo 17. marca 2008 o situácii osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii(8),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2008 o dosiahnutom pokroku v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v EÚ (transpozícia smerníc 2000/43/ES a 2000/78/ES)(9),

–   so zreteľom na svoju pozíciu z 24. apríla 2009 k návrhu rozhodnutia Komisie o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom(10),

–   so zreteľom na svoju pozíciu z 24. apríla 2009 k návrhu rozhodnutia rady o uzatvorení opčného protokolu k Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom(11),

–   so zreteľom na správy Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a na stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0229/2009 a A6-0230/2009),

–   so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže všetky členské štáty podpísali dohovor a opčný protokol, ale len sedem členských štátov ich doteraz ratifikovalo,

B.   keďže dohovor podporuje a chráni ľudské práva všetkých osôb so zdravotným postihnutím vrátane tých, ktorí vyžadujú intenzívnejšiu podporu,

C.   keďže opčný protokol umožňuje osobám so zdravotným postihnutím alebo skupinám osôb so zdravotným postihnutím, ktorí tvrdia, že zmluvné strany dohovoru porušujú práva stanovené v dohovore, predložiť oznámenie výboru,

1.   schvaľuje uzavretie dohovoru a opčného protokolu Spoločenstvom;

2.   vyzýva Komisiu a Radu ako zákonných zástupcov Spoločenstva, aby uložili ratifikačnú listinu u Organizácie Spojených národov do 3. decembra 2009;

3.   naliehavo žiada všetky členské štáty, aby urýchlene pristúpili k úplnej ratifikácii dohovoru, uviedli jeho obsah do platnosti a vytvorili nevyhnutnú materiálnu infraštruktúru;

4.   vyzýva členské štáty, aby pristúpili k opčnému protokolu a/alebo ho ratifikovali s cieľom poskytnúť osobám so zdravotným postihnutím, ktorých práva sú porušované, všetky možnosti na boj proti tomuto porušovaniu a zabezpečenie ich ochrany voči všetkým formám diskriminácie;

5.   naliehavo žiada Komisiu, aby objasnila potenciálny rozsah právomocí Spoločenstva, pokiaľ ide o dohovor OSN; navrhuje zdôrazniť orientačnú povahu aktov Spoločenstva uvedených vo vyhláseniach(12); zdôrazňuje, že je dôležité vyzdvihnúť v týchto vyhláseniach právomoci Európskeho spoločenstva týkajúce sa podpory práv a začleňovania osôb so zdravotným postihnutím do rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci a do otázok v oblasti zdravia a spotrebiteľov;

6.   vyzýva Komisiu, aby využila článok 3 Zmluvy o ES ako základ na vymedzenie rozsahu právomocí Spoločenstva so zreteľom na dohovor, ktoré sú uvedené vo vyhlásení Európskeho spoločenstva pri uplatnení článku 44 ods. 1 dohovoru, ako je stanovené v prílohe 2 návrhu rozhodnutia Rady; zdôrazňuje, že pri uplatňovaní vyhlásenia je nanajvýš dôležité vyzdvihnúť otázky rozvojovej spolupráce, zdravia a spotrebiteľov;

Vykonávanie dohovoru a opčného protokolu

7.   podporuje členské štáty, ktoré začali proces postupného vykonávania dohovoru a opčného protokolu, a vyzýva ostatné členské štáty, aby tak tiež urobili;

8.   vyzýva Spoločenstvo a členské štáty, aby zahrnuli všetky ustanovenia dohovoru do právnych predpisov, aby v stanovených lehotách prijali opatrenia a vyčlenili finančné prostriedky potrebné na ich uplatnenie a aby pritom stanovili kvantitatívne ciele; vyzýva členské štáty na výmenu informácií a najlepších postupov týkajúcich sa vykonávania;

9.   vyzýva členské štáty, aby začleňovali rodové hľadisko do rozhodnutí o politikách a opatreniach pre ženy a mužov, ako aj dievčatá a chlapcov so zdravotným postihnutím a do ich vykonávania vo všetkých oblastiach, najmä pokiaľ ide o integráciu na pracovisku, vzdelávanie a antidiskrimináciu, a aby prijali právne predpisy na ochranu práv žien a dievčat so zdravotným postihnutím v prípade sexuálneho zneužívania a psychického a fyzického násilia na verejnosti a v ich domácom prostredí a aby podporovali zotavenie žien a dievčat so zdravotným postihnutím, ktoré boli vystavené takémuto násiliu;

10.   vyzýva členské štáty a inštitúcie Spoločenstva, aby zabezpečili voľný prístup občanov EÚ a organizácií osôb so zdravotným postihnutím k informáciám týkajúcim sa ich práv v rámci dohovoru a opčného protokolu a zaručili šírenie týchto informácií takýmto občanom a organizáciám, a to takou formou, ktorá je občanom prístupná;

11.   zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť Komisii všetky potrebné finančné a ľudské zdroje, aby mohla slúžiť ako kontaktné miesto, pokiaľ ide o otázky patriace do právomoci Spoločenstva týkajúce sa vykonávania dohovoru; požaduje zavedenie postupu, ktorý by umožnil náležitý prehľad všetkých európskych a vnútroštátnych politík, ktoré majú vplyv na vykonávanie dohovoru; žiada Komisiu, aby pravidelne podávala správy Európskemu parlamentu a Rade o pokroku pri vykonávaní;

12.   vyzýva členské štáty, aby v súlade so svojím systémom organizácie stanovili v rámci svojich príslušných správnych orgánov jedno alebo viac kontaktných miest pre otázky týkajúce sa vnútroštátneho vykonávania a monitorovania dohovoru a aby zvážili zavedenie alebo ustanovenie koordinačného mechanizmu v rámci verejnej správy na uľahčenie realizácie opatrení v rôznych odvetviach a na rôznych úrovniach v súlade s článkom 33 ods. 1 dohovoru; požaduje, aby sa osobitná pozornosť venovala zavedeniu vhodného nezávislého monitorovacieho mechanizmu podľa článku 33 ods. 2 dohovoru a v súlade so zásadami týkajúcimi sa postavenia vnútroštátnych inštitúcií – Parížskymi zásadami – ako bolo prijaté v uznesení Valného zhromaždenia OSN 48/134 z 20. decembra 1993;

13.   naliehavo žiada Spoločenstvo a členské štáty, aby podporovali dobre koordinovaný sociálny dialóg medzi zainteresovanými partnermi a aby aktívne zapájali organizácie osôb so zdravotným postihnutím do monitorovania a vykonávania dohovoru podľa článku 4 a článku 33 ods. 2 dohovoru;

o
o   o

14.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 231.
(2) Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 148.
(3) Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 336.
(4) Ú. v. EÚ C 316 E, 22.12.2006, s. 370.
(5) Ú. v. EÚ C 74 E, 20.3.2008, s. 742.
(6) Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
(7) Prijaté texty, P6_TA(2008)0286.
(8) Ú. v. EÚ C 75, 26.3.2008, s. 1.
(9) Prijaté texty, P6_TA(2008)0212.
(10) Prijaté texty, P6_TA(2009)0312.
(11) Prijaté texty, P6_TA(2009)0313.
(12) Vyhlásenie Európskeho spoločenstva pri uplatnení článku 44 ods. 1 dohovoru (príloha 2 návrhu rozhodnutia Rady, zväzok I) a Vyhlásenie Európskeho spoločenstva pri uplatnení článku 12 ods. 1 opčného protokolu (príloha 2 návrhu rozhodnutia Rady, zväzok II).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia