Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2033(ACI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0266/2009

Předložené texty :

A6-0266/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/05/2009 - 5.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0339

Přijaté texty
PDF 361kWORD 49k
Úterý, 5. května 2009 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
P6_TA(2009)0339A6-0266/2009
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2009o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0150 – C6-0115/2009),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 této dohody,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2) (nařízení o zřízení EFG),

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0266/2009),

A.   vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila vhodné legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou pomoc propuštěným pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, při jejich novém začlenění na trhu práce,

B.   vzhledem k tomu, že by finanční pomoc Unie pracovníkům propuštěným z důvodu nadbytečnosti měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise přijatým na dohodovací schůzi dne 17. července 2008 a s náležitým ohledem k ustanovením interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 týkajícím se přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z fondu,

C.   vzhledem k tomu, že Španělsko požadovalo pomoc v souvislosti s případy propouštění v automobilovém odvětví z důvodu nadbytečnosti v autonomních oblastech Castilla y León a Aragón(3) a splnilo kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o zřízení EFG,

D.   vzhledem k tomu, že čl. 8 odst. 1 nařízení o zřízení EFG stanovuje, že 0,35 % z roční částky může být použito k financování činností zahrnujících monitorování, informace, administrativní a technickou podporu, audit, kontrolu a hodnocení nezbytné k provádění nařízení o zřízení EFG,

E.   vzhledem k tomu, že na základě uvedeného článku Komise navrhla uvolnit prostředky z fondu na zřízení internetové stránky EFG informující o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve všech jazycích EU, která by byla podporována publikacemi, audiovizuálními programy a sítěmi pro výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy(4), což je v souladu s přáním Evropského parlamentu zvýšit informovanost občanů o činnosti EU,

1.   požaduje, aby orgány zapojené do rozhodovacího a prováděcího procesu vynaložily nezbytné úsilí k tomu, aby se urychlilo uvolňování prostředků z EFG;

2.   připomíná, že by Evropská unie měla využít všech svých prostředků k řešení důsledků celosvětové hospodářské a finanční krize; konstatuje v tomto ohledu, že EFG může hrát klíčovou úlohu při začleňování propuštěných pracovníků do pracovního procesu;

3.   vítá iniciativu Komise, jejímž cílem je poskytnout občanům Evropské unie transparentní, uživatelsky přívětivé a aktuální internetové stránky;

4.   zdůrazňuje, že uvolnění prostředků z EFG v prostředcích na platby by nemělo ohrozit financování Evropského sociálního fondu;

5.   schvaluje rozhodnutí přiložené k tomuto usnesení;

6.   pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal toto rozhodnutí a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení, včetně přílohy, předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) EFG/2008/004 ES/Castilla y Léon a Aragón.
(4) SEK(2008)2986.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 této dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2), a zejména na čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen "fond") byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc propuštěným pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, při jejich novém začlenění na trhu práce.

(2)  Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 povoluje využití fondu v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

(3)  Španělsko předložilo dne 29. prosince 2008 žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s propouštěním v odvětví automobilového průmyslu. Tato žádost splňuje požadavky na rozhodnutí o finančním příspěvku podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit částku ve výši 2 694 300 EUR.

(4)  Dále Komise navrhuje uvolnit částku ve výši 690 000 EUR z fondu na technickou pomoc v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 1927/2006.

(5)  Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek v souvislosti s žádostí předloženou Španělskem a rovněž s potřebou zajistit technickou pomoc,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 3 384 300 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí