Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0222(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0146/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0146/2009

Debates :

PV 05/05/2009 - 4
CRE 05/05/2009 - 4

Balsojumi :

PV 05/05/2009 - 5.12
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0345

Pieņemtie teksti
PDF 512kWORD 213k
Otrdiena, 2009. gada 5. maijs - Strasbūra
Enerģijas etiķetes un standarta informācija par precēm (pārstrādātā versija) ***I
P6_TA(2009)0345A6-0146/2009
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts
 Pielikums
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

(Koplēmuma procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0778),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0412/2008),

–   ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(1),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas 2009. gada 11. marta vēstuli, kas adresēta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai saskaņā ar Reglamenta 80.a panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 80.a un 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6-0146/2009),

A.   tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumu šajā priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu negrozīto noteikumu un šo būtisko grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tekstu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.   apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem un kurā iekļauti turpmāk minētie grozījumi;

2.   prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt to ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 5. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EKpar enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādāta versija)
P6_TC1-COD(2008)0222

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas ║ Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu║,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru(3),

tā kā:

(1)  Padomes 1992. gada 22. septembra Direktīva 92/75/EEK par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm(4), ir vairākkārt būtiski grozīta(5). Skaidrības labad tā būtu jāpārstrādā, jo ir paredzēts izdarīt vēl citus grozījumus.

(2)  Direktīvas 92/75/EEK darbības jomā ietilpst tikai sadzīves tehnika. Komisijas 2008. gada 16. jūlija paziņojumā "Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas un ilgtspējīgas rūpniecības politikas rīcības plāns" ir pierādīts, ka, paplašinot Direktīvas 92/75/EEK darbības jomu, to attiecinot uz tiem ar energopatēriņu saistītajiem ražojumiem, tostarp būvmateriāliem, kas lietošanas laikā tieši vai netieši nozīmīgi ietekmē enerģijas patēriņu, tiktu uzlabotas potenciālās sinerģijas starp spēkā esošajiem tiesību aktiem un jo īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija Direktīvu 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem(6)║. Šai direktīvai būtu jāpapildina, bet tā nekādi nedrīkstētu skart Direktīvas 2005/32/EK piemērošanu. Mērķtiecīgi īstenojot holistisku pieeju un radot papildu enerģijas ietaupījumus un ieguvumus no vides aizsardzības viedokļa, šī direktīva būtu jāskata kā daļa no vēl plašāka tiesiskā regulējuma, kas ietver Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas ekoetiķetes piešķiršanas programmu(7) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/91/EK par ēku energoefektivitāti(8).

(3)  Eiropadomes 2007. gada 8. un 9. marta sanāksmes prezidentvalsts secinājumos ir uzsvērts, ka Kopienā jāpanāk tāds energoefektivitātes palielinājums, lai sasniegtu mērķi līdz 2020. gadam par 20 % samazināt energopatēriņu Kopienā, un prasīts pilnībā un ātri īstenot galvenās jomas, kas noteiktas Komisijas 2006. gada 19. oktobra paziņojumā "Energoefektivitātes rīcības plāns: potenciāla izmantošana". Rīcības plānā akcentēja milzīgās iespējas taupīt enerģiju ražojumu nozarē.

(4)  Turklāt, lai veicinātu energoefektivitāti un energotaupību, ir svarīgi, ka ES un dalībvalstis par tiesiski saistošu padara mērķi līdz 2020. gadam par 20 % samazināt energopatēriņu, kā arī ierosina un īsteno saskaņotus pasākumus, lai to sasniegtu.

(5)  No uzlabotas ar energopatēriņu saistītu ražojumu efektivitātes, patērētājiem izdarot uz informāciju pamatotu izvēli, iegūs ES ekonomika kopumā, kā arī ražošanas nozare, jo oglekļa cena emisiju tirdzniecības sistēmā samazināsies.

(6)  Precīzai, būtiskai un salīdzināmai informācijai par specifisku enerģijas patēriņu attiecībā uz ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, būtu jāietekmē galalietotāja izvēle par labu ražojumiem, kas patērē mazāk enerģijas vai, kurus izmantojot, tiek netieši patērēts mazāk enerģijas vai citu nozīmīgu resursu, tādējādi mudinot ražotājus veikt pasākumus to ražoto ražojumu enerģijas un citu nozīmīgu resursu patēriņa samazināšanai. Tam netieši vajadzētu sekmēt arī šo ražojumu efektīvu izmantošanu, lai sekmētu to, ka tiek sasniegts ES mērķis par 20 % samazināt energopatēriņu. Šīs informācijas trūkuma gadījumā tirgus mehānismi vien nenodrošinās enerģijas un citu nozīmīgu resursu racionālu patēriņu šiem ražojumiem.

(7)  Tā kā ēkas veido 40 % no ES kopējā energopatēriņa un tā kā Direktīvas 2002/91/EK pārskatīšanas mērķis ir sekmēt rentablākus ēku kopējās energoefektivitātes uzlabojumus, tad dažu ar enerģiju saistītus būvizstrādājumu iekļaušanai šīs direktīvas darbības jomā būtu jāpalīdz privātām mājsaimniecībām izvēlēties energoefektīvākos un rentablākos materiālus, veicot ēku pārbūvi.

(8)  Lai nodrošinātu paredzamību ražotājiem un skaidrību galalietotājiem, Komisijai būtu jāizveido tādu ar energopatēriņu saistīto ražojumu, tostarp būvizstrādājumu, prioritāšu saraksts, kuri ietilpst šīs direktīvas darbības jomā un uz kuriem turpmāk attieksies dalībvalstu un Komisijas īstenošanas pasākumi.

(9)  Informācijai ir būtiska nozīme tirgus mehānismu darbībā, un tādēļ nepieciešams ieviest vienotu marķējumu visiem viena veida ražojumiem, lai potenciālajiem pircējiem sniegtu standartizētu papildinformāciju par šo ražojumu izmaksām enerģijas un citu nozīmīgu resursu patēriņa izteiksmē un lai nodrošinātu, ka potenciālie galalietotāji, kas neredz izstādītos ražojumus un tādējādi neredz arī marķējumu, saņemtu šo informāciju. Lai tas noritētu efektīvi un veiksmīgi, marķējumam vajadzētu būt viegli pamanāmam galalietotājiem, vienkāršam un precīzam. Šim nolūkam pašreizējais marķējuma izkārtojums būtu jāsaglabā kā pamats galapatērētāju informēšanai par ražojumu energoefektivitāti. Enerģijas patēriņš un cita informācija par katru ražojumu veidu mērāma atbilstoši saskaņotiem standartiem un metodēm.

(10)  Kā norādīts Komisijas sagatavotajā ietekmes novērtējumā, kas pievienots šīs direktīvas priekšlikumam, sākotnējais veiksmīgais A–G marķējums ir izmantos kā modelis dažādās pasaules valstīs, piemēram, Argentīnā, Brazīlijā, Čīlē, Dienvidāfrikā, Irānā, Izraēlā un Ķīnā.

(11)  Dalībvalstīm būturegulāri jāuzrauga atbilstība minētajai direktīvai, un attiecīgā informācija jāiekļauj ziņojumā, kas tām reizi divos gados ir jāiesniedz Komisijai saskaņā ar šo direktīvu, jo īpaši ņemot vērā piegādātāju un tirgotāju pienākumus.

(12)  Ieviešot pilnīgi brīvprātīgu sistēmu, tikai atsevišķus ražojumus marķētu vai tiem pievienotu standarta informāciju par preci, kas varētu radīt neskaidrības dažiem galalietotājiem vai pat viņus maldināt. Tādējādi pašreizējai sistēmai jānodrošina enerģijas un citu nozīmīgu resursu patēriņa norādīšana, izmantojot obligātas etiķetes un standarta speciālas zīmes uz visiem attiecīgajiem ražojumiem.

(13)  Ar energopatēriņu saistītie ražojumi to izmantošanas laikā tieši vai netieši ietekmē dažādu enerģijas veidu patēriņu, starp kuriem nozīmīgākie ir elektroenerģija un gāze. Tāpēc šai direktīvai būtu jāattiecas uz tiem ar energopatēriņu saistītiem ražojumiem, kas izmantošanas laikā tieši vai netieši ietekmē jebkāda veida enerģijas patēriņu, atbilstīgi ES energoefektivitātes uzlabošanas, atjaunojamo enerģijas avotu (AEA) veicināšanas un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas mērķiem.

(14)  ▌Uz tiem ar energopatēriņu saistītiem ražojumiem, kuri izmantošanas laikā tieši vai netieši nozīmīgi ietekmē enerģijas patēriņu vai attiecīgā gadījumā citus nozīmīgus resursus, būtu jāattiecina īstenošanas pasākums ▌ja uz etiķetes norādītā informācija mudina galalietotājus iegādāties energoefektīvākus ražojumus.

(15)  Tā kā ēkas veido 40 % no ES kopējā energopatēriņa un tā kā ES saistībā ar Kioto protokolā pausto apņemšanos ir noteikusi mērķi līdz 2020. gadam par 20 % samazināt energopatēriņu, ir svarīgi noteikt prioritāti īstenošanas pasākumu izstrādei attiecībā uz būvizstrādājumiem, piemēram, logiem.

(16)  Pakāpeniski ir jāpalielina to dalībvalstu skaits, kurās ir spēkā publiskā iepirkuma noteikumi ar prasību līgumslēdzējām iestādēm iepirkt energoefektīvus ražojumus, līdz ir sasniegts mērķis aptvert visu Eiropas Savienības teritoriju. Tas pats jāattiecina uz vairākām dalībvalstīm, kuras ir ieviesušas stimulējošus pasākumus saistībā ar energoefektīviem ražojumiem. Lai novērstu traucējumus tirgū un, lai gan atkarībā no dalībvalsts kritēriji ražojumiem, kas atbilst publiskā iepirkuma noteikumiem vai stimulējošiem pasākumiem, var būtiski atšķirties, tiem būtu jāatbilst Eiropas Savienības stratēģiskajiem mērķiem attiecībā uz energoefektivitāti. Nosakot energoefektivitātes klasi kā rādītāju konkrētiem ražojumiem, kā izklāstīts šīs direktīvas īstenošanas pasākumos, var samazināt publiskā iepirkuma un stimulējošo pasākumu fragmentāciju un palielināt energoefektīvu ražojumu popularitāti.

(17)  Nosakot publiskā iepirkuma noteikumus šīs direktīvas īstenošanas pasākumos, attiecībā uz publiskā iepirkuma vērtību un apjomu jāparedz atbilstošas robežvērtības, ņemot vērā administratīvo slogu un iepirkuma noteikumu izpildāmību dalībvalstīs.

(18)  Viens no stimulējošiem pasākumiem, ko dalībvalstis drīkst paredzēt energoefektīvu ražojumu popularizēšanai, varētu būt valsts atbalsts. Direktīva neskar jebkādu tādu turpmāku valsts atbalsta procedūru rezultātus, ko var veikt atbilstīgi Līguma 87. un 88. panta noteikumiem. Tomēr uz valsts atbalstu vides aizsardzības jomā, jo īpaši energotaupības jomā, kas kalpo Eiropas kopējām interesēm, attiecas atbrīvojumi saskaņā ar dažādiem Kopienas instrumentiem un tajos paredzētajiem nosacījumiem kā noteikts Kopienas vadlīnijās par valsts atbalstu vides aizsardzībai(9).

(19)  Energoefektīvu ražojumu popularizēšana, izmantojot etiķetes, publiskā iepirkuma noteikumus un stimulējošos pasākumus, nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt šo ražojumu vispārējos ekoloģiskos raksturlielumus.

(20)  Šīs direktīvas noteikumi par reklāmas saturu būtu jāuzskata par ārkārtas pasākumu. Tādēļ šiem noteikumiem nekādā citā veidā nevajadzētu ierobežot reklāmu saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem.

(21)  Pasākumi, kas nepieciešami šīs direktīvas īstenošanai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(10).

(22)  Komisija jo īpaši būtu jāpilnvaro pieņemt īstenošanas pasākumus, lai, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm, norādītu ar energopatēriņu saistītu ražojumu enerģijas un citu nozīmīgu resursu patēriņu izmantošanas laikā. Lai izveidotu sistēmu, kas ir gan paredzama ražotājiem, gan saprotama paterētājiem, Komisijai būtu jāatbild par enerģijas marķējuma klasifikācijas(-u) derīguma termiņa noteikšanu un par atkārtotu un regulāru klasifikācijas efektivitātes indeksa robežvērtību aktualizēšanu. Pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, papildinot to ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru. Komisijai reizi divos gados būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam ziņojums par ES kopumā un par katru dalībvalsti atsevišķi, tajā ietverot izsmeļošu informāciju par īstenošanas pasākumu pieņemšanu, kā arī standarta informāciju par ražojumiem.

(23)  Pienākums transponēt šo direktīvu valsts tiesību aktos jāattiecina uz tiem noteikumiem, kuri būtiski mainīti salīdzinājumā ar iepriekšējo direktīvu. Pienākums transponēt nemainītos noteikumus izriet no iepriekšējās direktīvas.

(24)  Dalībvalstīm, īstenojot šīs direktīvas atbilstošos noteikumus, jāizvairās no tādu pasākumu piemērošanas, ar kuriem tiek radītas nepamatotas birokrātiskas un apgrūtinošas saistības maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), un iespēju robežās jāņem vērā īpašās MVU vajadzības, kā arī to ierobežotie finanšu un administratīvie resursi.

(25)  Šī direktīva nedrīkst skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem I pielikuma B daļā norādītajiem termiņiem direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Darbības joma

  1 Ar šo direktīvu izveido sistēmu valstu pasākumu saskaņošanai saistībā ar galalietotājiem paredzēto informāciju, konkrēti, izmantojot etiķetes un informāciju par precēm, par enerģijas un citu nozīmīgus resursu patēriņu to izmantošanas laikā un papildinformāciju attiecībā uz ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, tādējādi ļaujot galalietotājiem izvēlēties energoefektīvākus ražojumus.

2.  Šī direktīva attiecas uz ražojumiem, tostarp būvizstrādājumiem, kas saistīti ar energopatēriņu un kuri to izmantošanas laikā tieši vai netieši būtiski ietekmē enerģijas patēriņu un attiecīgā gadījumā citus nozīmīgus resursus.

3.  Šī direktīva neattiecas uz:

   a) lietotiem ražojumiem;
   b) transportlīdzekļiem, kas paredzēti pasažieru vai kravu pārvadāšanai;
   c) normēšanas plāksni vai tās ekvivalentu, kas drošības nolūkā pievienots šiem ražojumiem.

2. pants

Definīcijas 

Šajā direktīvā:

   "ar energopatēriņu saistītais ražojums" (ražojums), ir jebkura prece, kas tās izmantošanas laikā ietekmē enerģijas patēriņu, ko laiž tirgū un/vai nodod ekspluatācijā Kopienā, tostarp sastāvdaļas, kuras paredzēts iestrādāt ar energopatēriņu saistītajos ražojumos, uz kuriem attiecas šī direktīva, un kuras laistas tirgū un/vai nodotas ekspluatācijā kā atsevišķas sastāvdaļas, kas paredzētas tiešajiem lietotājiem; to ietekmi uz vidi var izvērtēt atsevišķi; 
   "būvizstrādājums" ir ar energopatēriņu saistīts ražojums, kuru izmanto ēku būvniecībā vai atjaunošanā;
   "speciālā zīme" ir standarta informācijas tabula par ražojumu;
   "citi nozīmīgi resursi" ir ūdens, izejmateriāli vai citas vielas, ko ražojums parasti patērē izmantošanas laikā;
   "papildinformācija" ir cita informācija par ražojuma darbību un īpašībām, kas ir saistīta ar tā enerģijas patēriņu laika vienībā vai citu nozīmīgu resursu patēriņu vai palīdz to novērtēt, pamatojoties uz izmērāmiem datiem, tostarp tiem, kas saistīti ar ražojuma izgatavošanu vai jebkuru citu nozīmīgu vides aspektu;
   "būtiski vides aspekti" ir tie aspekti, kuri saskaņā ar Direktīvas 2005/32/EK īstenošanas pasākumu attiecībā uz ražojumiem, kas ir saistīti ar energopatēriņu, konkrētam ražojumam ir noteikti kā būtiski;
   "tieša ietekme" ir to ražojumu ietekme, kuri faktiski patērē enerģiju;
   "netieša ietekme" ir to ražojumu ietekme, kuri nepatērē enerģiju, taču ietekmē energopatēriņu, turklāt šo ražojumu efektivitātes novērtējums balstās uz objektīviem un neatkarīgiem parametriem, kuros neņem vērā klimata svārstības;
   "tirgotājs" ir mazumtirgotājs vai cita persona, kas pārdod, iznomā, piedāvā pirkšanai uz nomaksu vai demonstrē ražojumus galapatērētājiem;
   "piegādātājs" ir ražotājs, importētājs vai tā pilnvarots pārstāvis Kopienā vai persona, kas piedāvā ražojumu Kopienas tirgū;
   "galalietotājs" ir juridiska vai fiziska persona, kas izmanto ražojumu profesionāliem vai personīgiem mērķiem. Šī persona ir ražojuma tiešais lietotājs un jo īpaši persona, kurai ražojums ir izstrādāts, un tā var nebūt persona, kas iegādājas ražojumu. Šī definīcija attiecas uz individuāliem lietotājiem un lietotāju grupām. Ja valsts iestādes iegādājas ar energopatēriņu saistītus ražojumus, arī tās uzskata par galalietotājiem šīs direktīvas nolūkā.

3. pants

Dalībvalstu pienākumi

1.  Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

   a) visi to teritorijā esošie piegādātāji un tirgotāji pilda pienākumus, kas noteikti šīs direktīvas 5. un 6. pantā un 10. panta 3. un 4. punktā;
   b) ražojumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, citu etiķešu, zīmju, simbolu vai uzrakstu izvietošana , kas neatbilst šīs direktīvas prasībām un citiem īstenošanas pasākumiem, ir aizliegta, ja šāda izvietošana var maldināt vai radīt neskaidrības galalietotājiem saistībā ar enerģijas vai attiecīgā gadījumā citu nozīmīgu resursu patēriņu to izmantošanas laikā;
   c) etiķešu un speciālo zīmju sistēmas ieviešanu attiecībā uz enerģijas patēriņu vai taupīšanu papildina izglītojošas un reklāmas informācijas kampaņas, kuru mērķis ir veicināt energoefektivitāti un galalietotāju apdomīgāku enerģijas patēriņu;
   d) tiek veikti atbilstīgi pasākumi, lai veicinātu sadarbību starp Komisiju un valstu iestādēm, kas atbildīgas par šīs direktīvas īstenošanu, kā arī informācijas apmaiņu to starpā, lai palīdzētu šīs direktīvas piemērošanā.

Administratīvajā sadarbībā un informācijas apmaiņā, cik iespējams, izmanto elektroniskos saziņas līdzekļus, un to var atbalstīt ar attiecīgām Kopienas programmām. Šāda sadarbība vajadzības gadījumā garantē procedūras gaitā sniegtās klasificētās informācijas aizsardzību un konfidencialitāti. Komisija veic atbilstīgus pasākumus, lai veicinātu un atbalstītu sadarbību starp dalībvalstīm║.

2.  Ja dalībvalsts konstatē, ka ražojums neatbilst visām attiecīgajām prasībām, kas izklāstītas šajā direktīvā un tās īstenošanas pasākumos saistībā ar etiķetēm un speciālo zīmi, piegādātājs nodrošina, lai ražojums atbilstu minētajām prasībām un dalībvalsts noteiktiem efektīviem un samērīgiem nosacījumiem. Attiecībā uz ražojumiem, kas jau ir iegādāti, patērētājiem ir tiesības, kuras jau izklāstītas Kopienas un valstu tiesību aktos par patērētāju tiesību aizsardzību, tostarp tiesības uz atlīdzināšanu vai ražojuma apmaiņu.

Ja ir pietiekami pierādījumi par ražojuma iespējamo neatbilstību, attiecīgā dalībvalsts konkrētā laikposmā veic nepieciešamos preventīvos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību šīs direktīvas prasībām, ņemot vērā zaudējumus, ko izraisa prasību neievērošana.

Ja neatbilstība turpinās, dalībvalsts pieņem lēmumu ierobežot vai aizliegt attiecīgā ražojuma laišanu tirgū un/vai nodošanu ekspluatācijā vai izņemt to no tirgus. Ja ražojumu laišana tirgū tiek ierobežota, aizliegta vai tie tiek izņemti no tirgus, par to nekavējoties informē Komisiju un citas dalībvalstis.

3.  Ik pēc diviem gadiem dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā sīki izklāsta izpildes pasākumus un atbilstības līmeni tās teritorijā.

Komisija drīkst sīkāk noteikt, kādam jābūt minēto ziņojumu kopējam saturam, šajā nolūkā nosakot obligātas prasības saskaņotam modelim. Šādus pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4. pants

 Prasības sniegt informāciju 

Dalībvalstis nodrošina, ka: 

     1) galalietotāja uzmanība papildinformācijai un informācijai par elektroenerģijas, citu enerģijas formu un citu nozīmīgu resursu patēriņu to izmantošanas laikā saskaņā ar šīs direktīvas īstenošanas pasākumiem tiek pievērsta ar speciālu zīmju un etiķešu palīdzību, kas attiecas uz ražojumiem, kas tiek pārdoti, iznomāti, piedāvāti pirkšanai uz nomaksu vai demonstrēti galapatērētājiem tieši vai netieši, izmantojot tālpārdošanas veidus, tostarp internetu;
     2) panta 1. punktā minēto informāciju sniedz par integrētiem vai ekspluatācijā nodotiem ražojumiem tad, ja šāda prasība ir noteikta ar piemērojamo īstenošanas pasākumu;
   3) jebkura ar energopatēriņu saistīta ražojuma specifiska modeļa reklāma, kas ir saskaņā ar šajā direktīvā noteiktajiem īstenošanas pasākumiem un ja tiek atklātas tehniskās specifikācijas, sniedz galalietotājiem vajadzīgo informāciju par energopatēriņu vai energotaupību, vai iekļauj norādi uz ražojuma enerģijas klasi;
   4) ar energopatēriņu saistīto ražojumu veicināšanas tehniskā literatūra, kurā aprakstīti ražojuma specifiski tehniskie parametri, piemēram, tehniskās rokasgrāmatas un ražotājiem domātie reklāmas prospekti, un kura pieejama drukātā vai internetā publicētā veidā, sniedz galalietotājiem nepieciešamo informācija par energopatēriņu vai arī tajā ir atsauce uz ražojuma energomarķējumu.

5. pants

Piegādātāju atbildība

Dalībvalstis nodrošina, ka:

     1) piegādātāji, kas laiž tirgū vai nodod ekspluatācijā ražojumus, uz kuriem attiecas īstenošanas pasākums, nodrošina etiķetes un speciālo zīmi saskaņā ar šo direktīvu un īstenošanas pasākumu;
    2) piegādātāji sagatavo tehnisko dokumentāciju, kas ļautu novērtēt etiķetē un speciālajā zīmē ietvertās informācijas precizitāti. Šī tehniskā dokumentācija ietver:
   a) vispārīgu preces aprakstu,
   b) attiecīgā gadījumā veikto konstrukcijas aprēķinu rezultātus, ║
   c) pārbaudes ziņojumus, ja tādi pieejami, ieskaitot tos, ko veikušas attiecīgas nozīmētas organizācijas, kā noteikts citos Kopienas tiesību aktos,
   d) ja vērtības izmanto līdzīgiem modeļiem, tad atsauces minēto modeļu identificēšanai ir pieļaujamas.

Šim mērķim piegādātāji var izmantot dokumentāciju, kas jau sagatavota saskaņā ar prasībām, kuras noteiktas attiecīgajos Kopienas tiesību aktos;

     3) piegādātāji nodrošina tehniskās dokumentācijas pieejamību pārbaudes nolūkiem par laika periodu, kas beidzas piecus gadus pēc attiecīgā pēdējā produkta ražošanas brīža.

Pēc dalībvalstu tirgus uzraudzības iestāžu un Komisijas pieprasījuma piegādātāji tiem iesniedz tehnisko dokumentāciju elektroniskā formā;

     4) attiecībā uz etiķetēm un informāciju par produktu tirgotājiem piegādātājs nodrošina nepieciešamās etiķetes bez maksas. Neskarot piegādātāju izvēlēto etiķešu nodrošināšanas sistēmu, pēc tirgotāja pieprasījuma piegādātāji nekavējoties nosūta etiķetes;
     5) papildus etiķetēm piegādātāji nodrošina speciālu produkta zīmi ▌;
     6) visās produktu brošūrās piegādātāji iekļauj speciālu produkta zīmi. Ja piegādātājs nepiegādā produktu brošūras, tad piegādātājs piegādā speciālās zīmes ar citu informatīvo dokumentāciju, ko piegādā kopā ar ražojumu;
     7) piegādātāji ir atbildīgi par viņu piegādāto etiķešu un speciālo zīmju precizitāti;
   8) piegādātājs ir devis piekrišanu etiķetē un speciālajā zīmē ietvertās informācijas publicēšanai.

6. pants

Tirgotāju atbildība 

Dalībvalstis nodrošina, ka:

   1) tirgotāji izvieto etiķetes pareizi, skaidri redzamā un salasāmā veidā un nodrošina, ka produktu brošūrā vai citos informatīvos dokumentos, kas ir kopā ar produktiem, kad tos tirgo galalietotājiem, ir speciālās zīmes;
   2) attiecībā uz etiķetēm un informāciju par ražojumiem, ja īstenošanas pasākumā minētais ražojums tiek demonstrēts, tirgotāji vecās etiķetes derīguma termiņa beigās pievieno tās jaunāko versiju attiecīgā valodā un skaidri redzamā vietā, kas noteikta piemērojamajā īstenošanas pasākumā.

7. pants

Tālpārdošana

Ja ražojumi tiek piedāvāti pārdošanai, iznomāšanai vai pirkšanai uz nomaksu pa pastu, pēc kataloga, internetā vai ar telemārketinga starpniecību, vai jebkādā citā veidā, kas nozīmē, ka potenciālais galalietotājs nevar redzēt izstādīto ražojumu, tad īstenošanas pasākumos paredzēts noteikums, ka informācija, kas norādīta šā ražojuma etiķetes jaunākajā versijā un speciālajā zīmē, potenciālajiem galalietotājiem jāsniedz pirms ražojuma pirkšanas. Tālpārdošanas gadījumos īstenošanas pasākumi precizē veidu, kādā izvietojama etiķete un speciālā zīme.

8. pants

Brīva aprite

1.  Dalībvalstis neaizliedz, neierobežo un neaizkavē tādu ražojumu laišanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā to teritorijā, uz kuriem attiecas šī direktīva un piemērojamie īstenošanas pasākumi un kuri pilnībā atbilst šai direktīvai un piemērojamiem īstenošanas pasākumiem.

2.  Ja dalībvalstis regulāri veic tirgus uzraudzību un ja tām nav pierādījumu par pretējo, tās uzskata, ka etiķetes un speciālās zīmes atbilst šīs direktīvas un īstenošanas pasākumu noteikumiem. Dalībvalstis pieprasa, lai piegādātāji sniedz pierādījumus 5. panta nozīmē par etiķetēs vai speciālajās zīmēs ietvertās informācijas precizitāti, ja ir pamats aizdomām par šādas informācijas neprecizitāti.

9. pants

Publiskā iepirkuma noteikumi un stimulējošie pasākumi

1.  Līgumslēdzējas iestādes, kas noslēdz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/18/EK(11) minētos piegādes║ vai pakalpojumu valsts līgumus, kuri nav izslēgti no minētās direktīvas darbības jomas saskaņā ar tās 12. līdz 18. pantu, nedrīkst iepirkt ražojumus, kas neatbilst obligātajām energoefektivitātes prasībām, kuras noteiktas ar piemērojamo īstenošanas pasākumu, cenšoties nodrošināt atbilstību augstākajai energoefektivitātes klasei, kas neatbilst 2. punktā noteiktajiem kritērijiem.

2.  Kritēriji, lai īstenošanas pasākumā noteiktu minimālās prasības energoefektivitātes rādītājiem publiskā iepirkuma vajadzībām, ir šādi:

   a) izmaksu lietderība saistībā ar valsts finansējumu,
   b) vajadzība pēc minētā ražojuma publiskā iepirkuma,
   c) iespējas taupīt enerģiju,
   d) jauninājumu veicināšana saskaņā ar Lisabonas stratēģiju,
   e) iespējamība stimulēt energoefektīvāku ražojumu tirgus veidošanos,
   f) vajadzība nodrošināt pietiekamu konkurenci.

3.  Šā panta 1. punkts attiecas uz līgumiem, kuru vērtība, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ir vienāda ar vai lielāka par EUR 15 000. Īstenošanas pasākumos var noteikt robežvērtību, kas ir lielāka par EUR 15 000, neskaitot PVN, ņemot vērā parastas ieprikuma cenas un apjomus.

4.  Dalībvalstis nepiedāvā stimulējošus pasākumus tiem ražojumiem, kas neatbilst prasību minimumam par energoefektivitātes rādītājiem, kas noteikti piemērojamajā īstenošanas pasākumā.

5.  Veicot publisko iepirkumu vai stimuējošus pasākumus, dalībvalstis norāda energoefektivitātes rādītājus kā klases, kas definētas piemērojamajā īstenošanas pasākumā.

Stimulējošie pasākumi cita starpā var būt nodokļu atlaides gan galalietotājiem, kas lieto augstas energoefektivitātes ražojumus, gan ražotājiem, kuri izgatavo un popularizē šādus ražojumus, kā arī pievienotās vērtības nodokļa samazināšana materiāliem un konstrukciju elementiem, kas uzlabo ēku energoefektivitāti. Dalībvalstu ieviestiem stimulējošiem pasākumiem ir jābūt efektīviem un lietderīgiem.

10. pants

Enerģijas marķējuma klasifikācijas(-u) pārskatīšana

1.  Komisija ir atbildīga par enerģijas marķējuma klasifikācijas(-u) regulāru atkārtotu pārskatīšanu saskaņā ar noteikto klasifikācijas(-u) derīguma termiņu, kā paredzēts īstenošanas pasākumu 12. pantā.

2.  Komisija klasifikācijas efektivitātes indeksa robežvērtību pārskatīšanā pamatojas uz jaunākajiem pieejamajiem aprēķiniem, ņemot vērā ar attiecīgo ražojumu saistīto tehnoloģiju attīstības tempu, un pienācīgā laikā pirms pārskatīšanas veic atbilstīgu apspriešanos ar ieinteresētajām personām saskaņā ar 12. panta 3. punktu.

3.  Piegādātājiem vismaz vecās etiķetes derīguma termiņa beigās ir pienākums izplatītājiem piegādāt tās jaunāko versiju.

4.  Tirgotājiem ir pienākums tajā dienā, kad vecās etiķetes derīguma termiņš beidzas saskaņā ar 6. panta 2. punktu, aizstāt veco etiķeti ar tādu energomarķējuma etiķeti, kurā atspoguļota ražojumam atbilstošā pārskatītā klasifikācija.

11. pants

Komitejas procedūra

1.  Komisijai palīdz komiteja.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a. panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā 8. pantu.

12. pants

Īstenošanas pasākumi 

1.  Sīkāka informācija par etiķetēm un speciālo zīmi ir noteikta īstenošanas pasākumos. Tos īstenošanas pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru attiecībā uz katru ražojuma veidu atbilstīgi šim pantam.

Ja ražojums atbilst 2. punktā uzskaitītajiem kritērijiem, uz to saskaņā ar 4. punktu attiecas īstenošanas pasākums.

Noteikumi īstenošanas pasākumos par informāciju uz etiķetes un speciālajā zīmē par enerģijas un citu nozīmīgu resursu patēriņu to izmantošanas laikā palīdzēs galalietotājiem iepērkoties pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus un tirgus uzraudzības iestādēm pārbaudīt to, vai produkti atbilst norādītajai informācijai.

Ja īstenošanas pasākumā ir minēti noteikumi gan attiecībā uz ražojuma energoefektivitāti, gan nozīmīgu resursu patēriņu, etiķetes dizainā un saturā ir uzsvērta ražojuma energoefektivitāte.

Pašreiz spēkā esošos īstenošanas pasākumus, kas pieņemti pirms šīs direktīvas stāšanās spēkā, vēlākais ...(12)saskaņo ar šīs direktīvas noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz izkārtojumu, dizainu, klasi vai citām energomarķējuma īpašībām.

2.  Kritēriji, kas minēti 1. punktā, ir šādi:

   a) saskaņā ar jaunākajiem pieejamajiem aprēķiniem un, ņemot vērā Kopienas tirgū laistos daudzumus, ražojumiem ir būtisks potenciāls ietaupīt enerģiju un attiecīgā gadījumā citus nozīmīgus resursus;
   b) starp tirgū pieejamiem ražojumiem, kam ir līdzvērtīga funkcionalitāte, ir būtiskas atšķirības energoefektivitātes rādītājos;
   c) Komisija ņem vērā attiecīgos Kopienas tiesību aktus un pašregulāciju, piemēram, brīvprātīgās vienošanās, ja ir paredzams, ka tie ļaus sasniegt politikas mērķus ātrāk vai lētāk nekā obligātās prasības.

3.  Sagatavojot īstenošanas pasākuma projektu, Komisija:

   a) ņem vērā tos vides parametrus, kas izklāstīti Direktīvas 2005/32/EK I pielikuma 1. daļā, kas uzskatāmi par nozīmīgiem attiecīgajā īstenošanas pasākumā, kurš pieņemts saskaņā ar Direktīvu 2005/32/EK, un as izmantošanas laikā ir nozīmīgi galalietotājiem;
   b) novērtē pasākuma ietekmi uz vidi, galalietotājiem un ražotājiem, ieskaitot MVU, saistībā ar konkurētspēju, tostarp tirgos ārpus Kopienas, inovāciju, piekļuvi tirgum, izmaksām un ieguvumiem;
   c) veic atbilstīgas apspriedes ar ieinteresētajām personām, tostarp ražotājiem un to piegādātājiem;
   d) nosaka īstenošanas termiņu, jebkuru posmos dalītu pasākumu vai pārejas pasākumu vai periodus, jo īpaši ņemot vērā iespējamo ietekmi uz MVU vai uz īpašām ražojumu grupām, ko galvenokārt ražo MVU.

4.  Īstenošanas pasākumi nosaka jo īpaši:

   a) ietveramo ražojumu veidu precīzu definīciju;
   b) mērīšanas standartus un metodes, kas izmantojami 1. panta 1. punktā minētās informācijas iegūšanai;
   c) šīs direktīvas 2 5. pantā prasītās tehniskās dokumentācijas precizējumus;
   d) 4. pantā minētās etiķetes dizainu un saturu, kam iespēju robežās ir vienotas dizaina pazīmes visās ražojumu grupās un kas visos gadījumos ir skaidri redzams un salasāms, kā arī vienlaikus tajā tiek saglabāti pašreizējā marķējuma (ierobežotas skalas A līdz G kategorijas) pamatelementi, kas ir vienkārši un labi atpazīstami. Marķējumā norāda arī tā derīguma termiņu;
   e) vietu, kur etiķeti piestiprina ražojumam, un informāciju un veidu, kā jāizvieto etiķete un/vai jāsniedz informācija 7. pantā minēto pārdošanas piedāvājumu gadījumā; Where appropriate, the implementing measures may provide for the label to be attached to the product or printed on the packaging, or for the details of the labelling requirements for printing in catalogues, for distance selling and internet sales;
   f) speciālās zīmes saturu un, ja nepieciešams, formātu, un citas detaļas vai .4. un 5. pantā noteikto papildinformāciju. Etiķetes informācija jāietver arī speciālajā zīmē;
   g) attiecīgiem ražojumiem minimālo darbības līmeni un vajadzības gadījumā robežvērtību, kas ir lielāka par EUR 15 000, neskaitot PVN, 9. panta 1. un 3. punkta nozīmē;
   h) attiecīgiem ražojumiem minimālo energoefektivitātes līmeni 9. panta 4. punkta nozīmē;
   i) etiķetes īpašo saturu reklāmas vajadzībām, tostarp vajadzības gadījumā konkrētā ražojuma enerģijas klasi un citus atbilstošus darbības rādītājus, kas ir salasāmi un skaidri redzami;
   j) noteikto etiķetes klasifikācijas(-u) derīguma termiņu, kas ir vismaz trīs gadi un kas nepārsniedz piecu gadu periodu, ņemot vērā attiecīgā ražojuma inovācijas tempu un šo klasifikāciju nākamās pārskatīšanas datumu, pamatojoties uz noteikto etiķetes derīguma termiņu;
   k) precizitātes līmeni deklarācijās par etiķetēm un speciālām zīmēm;
   l) īstenošanas pasākuma novērtēšanas un iespējamās pārskatīšanas datumu, ņemot vērā tehnoloģiju attīstības tempu.

13. pants

Īstenošanas prioritāšu saraksts

Ne vēlāk kā ...(13)Komisija paziņo Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm to prioritāro ražojumu, tostarp būvizstrādājumu, sarakstu, kuri tiek piedāvāti marķēšanai, pamatojoties uz šo ražojumu ievērojamo energotaupības potenciālu.

14. pants

Darbības jomas paplašināšanas iespējamība

Komisija ne vēlāk kā 2010. gadā veic priekšizpēti, lai konstatētu, vai, pieņemot īstenošanas pasākumus, marķējumā ir jāiekļauj arī informācija galalietotājiem par ražojuma ietekmi uz nozīmīgu energopatēriņu un citiem svarīgiem resursiem visā ražojuma dzīves ciklā.

15. pants

Sankcijas

Dalībvalstis paredz sankcijas, kas piemērojamas, ja tiek pārkāpti valsts noteikumi, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu un tās īstenošanas pasākumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šo sankciju izpildi. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām. Dalībvalstis arī veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu tiesisku aizsardzību pret marķējuma neatļautu lietošanu. Dalībvalstis ne vēlāk kā 16. panta 1. punktā noteiktajā datumā paziņo Komisijai par minētajiem valsts noteikumiem un nekavējoties paziņo tai par visiem turpmākajiem to grozījumiem.

16. pants

Transponēšana 

1.  Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz ...(14). Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no […].

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Tās iekļauj arī norādi, ka atsauces uz direktīvu, ko atceļ ar šo direktīvu, spēkā esošajos normatīvajos un administratīvajos aktos uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce un kā formulējama minētā norāde.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

17. pants

Atcelšana

Padomes Direktīvu 92/75/EEK, kurā izdarīti grozījumi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003(15) un kas norādīta I pielikuma A daļā, atceļ no ...(16), neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem I pielikuma B daļā norādītās direktīvas transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

18. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Direktīvas ...(17) pantus piemēro no ...*.

19. pants

 Adresāti 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

║...,

Eiropas Parlamenta vārdā‐ Padomes vārdā‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

║║

(1) 2009. gada 24. marta Atzinums.
(2) OV C ...
(3) Eiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija Nostāja.
(4) OV L 297, 13.10.1992., 16. lpp.
(5) Skatīt I pielikuma A daļu.
(6) OV L 191, 22.7.2005., 29. lpp.
(7) OV L 237, 21.9.2000., 1. lpp.
(8) OV L 1, 4.1.2003., 65. lpp.
(9) OV C 82, 1.4.2008., 1. lpp.
(10) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
(11) OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.
(12)* Seši mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
(13)* Seši mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
(14)* 12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
(15) OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.
(16)* Viena diena pēc dienas, kas noteikta šīs direktīvas 16. panta 1. punktā.
(17) Tie panti, kurus uzskata par negrozītierm ║ pārstrādātās versijas galīgajā variantā.


I PIELIKUMS

A daļa

Atceltā direktīva un tās secīgais grozījums

(minēts 17. pantā)

Padomes Direktīva 92/75/EEK

(OV L 297, 13.10.1992., 16. lpp.)

Regula (EK) Nr. 1882/2003

(OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.)

Tikai III pielikuma 32. punkts

B daļa

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos

(minēts 17. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

92/75/EEK

1994. gada 1. janvāris


II PIELIKUMS

Atbilstības atbula

Direktīva 92/75/EEK

Šī direktīva

1. panta 1. punkts, ievadteksts, pirmais teikums

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts, ievadteksts, otrais teikums

1. panta 2. punkts

1. panta 1. punkta pirmais līdz septītais ievilkums

-

1. panta 2. punkts

-

-

1. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkts

1. panta 3. punkts

1. panta 3. punkta c) apakšpunkts

-

2. panta pirmais un trešais ievilkums

1. panta 4. punkta pirmais un otrais ievilkums

2. panta sestais un desmitais ievilkums

-

2. panta pirmais ievilkums

1. panta 4. punkta trešais ievilkums

-

1. panta 4. punkta ceturtais ievilkums

2. panta ceturtais ievilkums

1. panta 4. punkta piektais ievilkums

2. panta piektais ievilkums

1. panta 5. punkts

-

2. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

-

2. panta 3. punkts

5. panta 2. punkts

2. panta 4. punkts

5. panta 2. un 3. punkts

3. panta 1. punkts

5. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

5. panta 5. un 6. punkts

3. panta 3. punkts

5. panta 7. punkts

3. panta 4. punkts

5. panta 8. punkts

4. panta a) punkts

5. panta 4. punkts un 6. panta 2. punkts

4. panta b) punkts

-

5. pants

7. pants

6. pants

-

7. panta a) punkts

3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

7. panta b) punkts

3. panta 1. punkta b) apakšpunkts

7. panta c) punkts

3. panta 1. punkta c) apakšpunkts

8. panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

8. panta 2. punkts

8. panta 2. punkts

9. panta a) punkts

-

9. panta b) punkts

-

10. panta 1. punkts

11. panta 1. punkts

10. panta 2. punkts

11. panta 2. punkts

10. panta 3. punkts

-

11. pants

-

12. panta a) punkts

12. panta 4. punkta a) apakšpunkts

12. panta b) punkts

12. panta 4. punkta b) apakšpunkts

12. panta c) punkts

12. panta 4. punkta c) apakšpunkts

12. panta d) punkts

12. panta 4. punkta d) apakšpunkts

12. panta e) punkts

12. panta 4. punkta e) apakšpunkts

12. panta f) punkts

12. panta 4. punkta f) apakšpunkts

12. panta g) punkts

-

13. pants

17. pants

14. pants

16. pants

15. pants

19. pants

-

3. panta 1. punkta d) apakšpunkts

-

3. panta 2. punkts

-

3. panta 3. punkts

-

4. panta 2. punkts

-

6. panta 1. punkts

-

9. pants

-

12. panta 1. līdz 3. punkts

-

12. panta 4. punkta g) līdz l) apakšpunkts

-

15. pants

-

18. pants

-

I pielikums

-

II pielikums

Juridisks paziņojums - Privātuma politika