Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0222(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0146/2009

Predložena besedila :

A6-0146/2009

Razprave :

PV 05/05/2009 - 4
CRE 05/05/2009 - 4

Glasovanja :

PV 05/05/2009 - 5.12
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0345

Sprejeta besedila
PDF 500kWORD 252k
Torek, 5. maj 2009 - Strasbourg
Navajanje porabe energije s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) ***I
P6_TA(2009)0345A6-0146/2009
Resolucija
 Prečiščeno besedilo
 Priloga
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2009 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) (KOM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

(Postopek soodločanja – prenovitev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0778),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0412/2008),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(1),

–   ob upoštevanju pisma z dne 11. marca 2009 Odbora za pravne zadeve Odboru za industrijo, raziskave in energetiko v skladu s členom 80a(3) Poslovnika,

–   ob upoštevanju členov 80a in 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0146/2009),

A.   ker po mnenju posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne vsebuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov in omenjene spremembe, predlog zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne delovne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije in kakor je bil spremenjen v nadaljevanju;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 5. maja 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev)
P6_TC1-COD(2008)0222

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske ║skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ║,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)   ║ Direktiva Sveta 92/75/EGS z dne 22. septembra 1992 o navajanju porabe energije in drugih virov gospodinjskih aparatov s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku(4)je bila bistveno spremenjena(5). Ker so potrebne nadaljnje bistvene spremembe, bi ║ bilo treba navedeno direktivo zaradi jasnosti prenoviti.

(2)  Področje uporabe Direktive ║ 92/75/EGS je omejeno na gospodinjske aparate. Sporočilo Komisije z dne 16. julija 2008 o akcijskem načrtu za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter trajnostno industrijsko politiko pa je pokazal, da bi razširitev področja uporabe Direktive 92/75/EGS na izdelke, ki pomembno neposredno ali posredno vplivajo na rabo energije, vključno z gradbenimi proizvodi, lahko okrepila morebitne sinergije med obstoječimi zakonodajnimi ukrepi, predvsem z Direktivo║ 2005/32/ES z dne 6. julija 2005 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo(6)║. Ta direktiva bi morala dopolnjevati Direktivo 2005/32/ES in nikakor ne bi smela posegati v njeno uporabo. To direktivo z njenim holističnim pristopom ter doseganjem dodatnih prihrankov energije in okoljskih koristi bi bilo treba obravnavati kot del širšega pravnega okvira, ki vključuje Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje(7) ter Direktivo 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb(8).

(3)  Predsedstvo Evropskega sveta je v svojih sklepih z dne 8. in 9. marca 2007 poudarilo potrebo po večji energetski učinkovitosti v Skupnosti, da bi dosegli ciljno zmanjšanje porabe energije v Skupnosti za 20 odstotkov do leta 2020, ter pozvalo k temeljitemu in hitremu izvajanju na ključnih področjih, ki jih je opredelila Komisija v svojem sporočilu z dne 19. oktobra 2006 z naslovom Akcijski načrt za energetsko učinkovitost: uresničitev možnosti. Akcijski načrt je izpostavil velike možnosti za prihranek energije v sektorju izdelkov.

(4)  Za spodbujanje energetske učinkovitosti in prihrankov energije je prav tako bistveno, da EU in države članice določijo pravno zavezujoč cilj 20 % prihranka energije do leta 2020 ter predlagajo in izvajajo usklajene ukrepe za njegovo uresničevanje.

(5)  Povečevanje učinkovitosti izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, bi s premišljeno izbiro potrošnikov koristilo tako celotnemu gospodarstvu EU kot proizvodni industriji, saj bo zmanjšalo ceno emisij ogljika v sistemu za trgovanje z emisijami.

(6)  ▌ Zagotavljanje točnih, ustreznih in primerljivih podatkov o specifični porabi energije izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, bi moralo vplivati na končne uporabnike, da se odločijo za izdelke, ki med uporabo porabijo ali posredno porabijo manj energije in drugih bistvenih virov, kar spodbuja proizvajalce, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje porabe energije in drugih bistvenih virov izdelkov, ki jih izdelujejo.To bi moralo posredno spodbujati tudi učinkovito uporabo teh izdelkov, da bi tako prispevali k doseganju 20 % energetske učinkovitosti, kar je cilj EU. Samo delovanje tržnih sil brez teh podatkov ne bo spodbudilo smotrne porabe energije in drugih bistvenih virov za te izdelke.

(7)  Glede na to, da stavbe predstavljajo 40 % skupne porabe energije v EU in ker je revizija Direktive 2002/91/ES namenjena spodbujanju stroškovno učinkovitega izboljšanja splošne energetske učinkovitosti stavb, bi morala vključitev nekaterih gradbenih proizvodov, ki vplivajo na rabo energije, v področje uporabe te direktive gospodinjstvom pri obnovi njihovih stavb omogočiti lažjo izbiro energetsko in stroškovno najučinkovitejšega proizvoda.

(8)  Komisija bi morala, da bi se proizvajalcem zagotovila predvidljivost, končnim porabnikom pa jasnost, pripraviti prednostni seznam z energijo povezanih izdelkov, tudi gradbenih, ki sodijo na področje uporabe te direktive ter bodo zato vključeni v izvedbene ukrepe držav članic in Komisije.

(9)  Podatki imajo ključno vlogo pri delovanju tržnih sil in je zato treba uvesti enotno nalepko za vse izdelke istega tipa, da bi se morebitnim kupcem zagotovili dodatni standardizirani podatki o stroških teh izdelkov, kar zadeva energijo in porabo drugih bistvenih virov, in da bi se sprejeli ukrepi, da bi se morebitnim končnim uporabnikom, ki ne vidijo razstavljenega izdelka in tako nimajo priložnosti, da bi videli nalepko, prav tako zagotovili ti podatki. Zaradi učinkovitosti in uporabnosti bi morala biti nalepka preprosta, jedrnata in lahko prepoznavna za končne uporabnike. ▌ V ta namen bi bilo treba obdržati obstoječo obliko nalepke kot osnovo za obveščanje končnih uporabnikov o energetski učinkovitosti izdelkov. Porabo energije in druge podatke v zvezi z izdelki bi bilo treba izmeriti v skladu z usklajenimi standardi in metodami.

(10)  Komisija je v oceni učinka, priloženi predlogu te direktive, poudarila, da so prvotno, uspešno nalepko z lestvico od A do G kot model uporabile tudi druge države po vsem svetu, na primer Argentina, Brazilija, Čile, Iran, Izrael, Južna Afrika in Kitajska.

(11)  Države članice bi moraleredno spremljati upoštevanje te direktive in ustrezne podatke vključiti v dvoletno poročilo, ki so ga obvezane predložiti Komisiji v skladu s to direktivo, s posebnim poudarkom na odgovornosti dobaviteljev in trgovcev.

(12)  Popolnoma neobvezen sistem bi povzročil, da se samo nekateri izdelki označujejo ali opremijo s standardnimi podatki o izdelku, pri čemer bi obstajala nevarnost, da bi to pri nekaterih končnih uporabnikih povzročilo zmedo ali jim celo posredovalo napačne informacije.Zato bi moral pričujoči sistem zagotoviti, da je z obvezno nalepko in standardnimi podatki za izdelke navedena poraba energije in drugih bistvenih virov za vse zadevne izdelke.

(13)  Izdelki, ki vplivajo na rabo energije, med uporabo neposredno ali posredno vplivajo na rabo veliko oblik energije, od katerih sta najpomembnejši elektrika in plin. Ta direktiva bi zato morala zajemati izdelke, ki vplivajo na rabo energije in med uporabo neposredno ali posredno vplivajo na rabo katere koli oblike energije, v skladu s cilji EU za izboljšave energetske učinkovitosti, spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

(14)  V izvedbeni ukrep bi bilo treba vključiti ▌ izdelke, ki vplivajo na rabo energije in med uporabo znatno neposredno ali posredno vplivajo na porabo energije ali, kjer je ustrezno, bistvenih virov ▌, če lahko zagotovitev podatkov z nalepkami spodbudi končne uporabnike k nakupu učinkovitejših izdelkov.

(15)  Glede na to, da stavbe predstavljajo 40 % skupne porabe energije v EU in ker si je EU v okviru svojih zavez iz Kjotskega protokola zastavila cilj, da do leta 2020 izboljša svojo energetsko učinkovitost za 20 %, je nujno dati prednost oblikovanju izvedbenih ukrepov za gradbene proizvode, kot so npr. okna.

(16)  Število držav članic, v katerih veljajo pravila o javnih naročilih, ki naročnike obvezujejo k zagotovitvi energetsko učinkovitih izdelkov, bi bilo treba stalno povečevati, dokler ne bo pokrito celotno ozemlje Evropske unije. Enako bi moralo veljati tudi za število držav članic, ki so ▌ uvedle ukrepe za spodbujanje energetsko učinkovitih izdelkov. Da bi se izognili izkrivljanju trga in čeprav se lahkomerila za določitev, ali so izdelki upravičeni do javnega naročila ali spodbud, ▌ med državami članicami zelo razlikujejo, bi morala biti skladna s strateškimi cilji Evropske unije glede energetske učinkovitosti. Sklicevanje na razrede ali ravni učinkovitosti za določene izdelke v skladu z izvedbenimi ukrepi te direktive bi lahko zmanjšalo fragmentacijo javnih naročil in spodbud ter olajšalo sprejetje učinkovitih izdelkov.

(17)  Pri oblikovanju določb o javnih naročilih iz izvedbenih ukrepov te direktive bi bilo treba določiti sorazmeren prag za vrednost in količino javnih naročil z upoštevanjem upravnega bremena in sposobnosti v državah članicah za izvajanje pravil v zvezi z javnimi naročili.

(18)  Spodbude, ki jih morda zagotovijo države članice za uveljavljanje učinkovitih izdelkov, bi lahko predstavljale državno pomoč. Ta direktiva ne vpliva na izid prihodnjih postopkov glede državnih pomoči, ki bi se lahko začeli v skladu s členoma 87 in 88 Pogodbe. Vendar je državna pomoč za varstvo okolja, zlasti za prihranke energije, ki je v skupnem evropskem interesu, izvzeta v skladu z različnimi instrumenti Skupnosti in pod pogoji iz navedenih instrumentov, kakor je določeno v Smernicah Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja(9).

(19)  Spodbujanje energetsko učinkovitih izdelkov z označevanjem z nalepkami, javnimi naročili in spodbudami, ne bi smelo škoditi njihovi splošni okoljski učinkovitosti takšnih izdelkov.

(20)  Določbe te direktive glede vsebine oglasov bi bilo treba upoštevati zgolj kot izredni ukrep. Te določbe zato ne bi smele kako drugače omejevati oglaševanja v skladu s katerim koli drugim delom zakonodaje Skupnosti.

(21)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(10).

(22)  Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za sprejetje izvedbenih ukrepov v zvezi z navajanjem porabe energije in drugih virov izdelkov, ki vplivajo na rabo energije, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku med njihovo uporabo. Da bo mogoče vzpostaviti sistem, ki bo predvidljiv za proizvajalce in razumljiv potrošnikom, bi morala Komisija določiti fiksno obdobje trajanja za energetske nalepke ter v rednih intervalih posodabljati pragove za indeks razvrstitve glede na energetsko učinkovitost. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.Komisija bi morala vsaki dve leti Evropskemu parlamentu predložiti poročilo, ki ločeno obravnava EU in posamezne države članice ter vsebuje podrobne podatke o sprejetju izvedbenih ukrepov in standardizirane podatke o izdelkih.

(23)  Obveznost prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo bi morala biti omejena na tiste določbe, v katere so bile vnesene velike spremembe v primerjavi s prejšnjo direktivo. Obveznost prenosa nespremenjenih določb izhaja iz prejšne direktive.

(24)  Države članice bi se morale pri izvajanju ustreznih določb te direktive vzdržati ukrepov, ki bi lahko malim in srednje velikim podjetjem (MSP) po nepotrebnem naložili birokratske in toge obveznosti, ter, kolikor je mogoče, upoštevati posebne potrebe ter finančne in upravne omejitve MSP.

(25)  Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos v nacionalno zakonodajo in izvajanje te direktive, ki so določeni v delu B Priloge I –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Področje uporabe

1.  Ta direktiva določa okvir za uskladitev nacionalnih ukrepov v zvezi z informacijami za končnega uporabnika, zlasti z nalepkami in podatki o izdelku, porabo energije ter drugih bistvenih virov med uporabo in dodatnih podatkov v zvezi z izdelki, ki vplivajo na rabo energije, s čimer se končnim uporabnikom omogoči, da izberejo učinkovitejše izdelke.

2.  Ta direktiva se uporablja za izdelke, vključno z gradbenimi proizvodi, ki vplivajo na rabo energije in med uporabo znatno neposredno ali posredno vplivajo na porabo energije, in kjer je to ustrezno, na druge bistvene vire.

3.  Ta direktiva se ne uporablja za:

   (a) rabljene izdelke;
   (b) potniška ali tovorna prevozna sredstva;
   (c) opozorilno tablico ali njej ustrezno tablico, ki je pritrjena na izdelke zaradi varnosti.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namen te direktive:

   "izdelek, ki vpliva na rabo energije(izdelek)" pomeni vsak izdelek, ki med uporabo vpliva na rabo energije in je dan v promet ter/ali se uporablja v Skupnosti, vključno z deli, namenjenimi vključitvi v izdelke, ki vplivajo na rabo energije in ki jih zajema ta direktiva ter so dani v promet in/ali se uporabljajo kot posamezni deli, namenjeni končnim uporabnikom, in katerih okoljsko učinkovitost se lahko oceni neodvisno,
   "gradbeni proizvod" pomeni proizvod, ki vpliva na rabo energije in se uporablja pri gradnji ali obnovi stavb,
   "standardni podatki o izdelku" pomenijo standardno preglednico podatkov v zvezi z izdelkom,
   "drugi bistveni viri" pomenijo vodo, surovine, ali katero koli drugo snov, ki jo izdelek porabi pri normalnem delovanju,
   "dodatne informacije" pomenijo druge podatke o učinkovitosti in lastnostih izdelka v zvezi z njegovo porabo energije na časovno enoto ali drugih bistvenih virov ali tistih, ki pomagajo oceniti njegovo porabo energije na časovno enoto ali drugih bistvenih virov, na podlagi izmerljivih podatkov, vključno s tistimi v zvezi z izdelavo izdelka ali drugimi pomembnimi okoljskimi vidiki te izdelave,
   "pomembni okoljski vidiki" pomenijo tiste vidike, ki so opredeljeni kot pomembni za izdelek, ki vpliva na rabo energije, v izvedbenem ukrepu, sprejetem v skladu z Direktivo 2005/32/ES v zvezi z navedenim izdelkom,
   "neposredni vpliv" pomeni vpliv izdelkov, ki dejansko porabljajo energijo,
   "posredni vpliv" pomeni vpliv izdelkov, ki ne porabljajo energije, ampak prispevajo k porabi energije, pri čemer ocena učinkovitosti teh izdelkov temelji na objektivnih in neodvisnih parametrih, ki niso odvisni od podnebja,
   "trgovec" pomeni prodajalca na drobno ali drugo osebo, ki izdelke prodaja, oddaja v najem, ponuja na obroke ali razstavlja za končnega uporabnika,
   "dobavitelj" pomeni proizvajalca, uvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika v Skupnosti, ali osebo, ki prodaja izdelek na trgu Skupnosti,
   "končni uporabnik" pomeni pravno ali fizično osebo, ki uporablja izdelek v poklicne ali zasebne namene. Ta oseba je končni potrošnik izdelka, zlasti oseba, za katero je bil izdelek oblikovan, in ni nujno oseba, ki je izdelek kupila. Ta opredelitev obsega zasebne potrošnike in skupine potrošnikov. Za namene te direktive so "končni uporabniki" tudi javni organi, kadar kupujejo izdelke, ki vplivajo na rabo energije.

Člen3

Odgovornosti držav članic

1.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi zagotovile, da:

   (a) vsi dobavitelji in trgovci, ki imajo sedež na njihovem ozemlju, izpolnjujejo svoje obveznosti iz členov 5 in 6 ter člena 10(3) in (4) te direktive;
   (b) za izdelke, ki jih zajema ta direktiva, je prepovedano prikazovanje drugih nalepk, znakov, simbolov ali napisov, ki niso skladni z zahtevami te direktive in ustreznih izvedbenih ukrepov, če tako prikazovanje lahko zmede končne uporabnike v zvezi s porabo energije in, kjer je ustrezno, drugih bistvenih virov med uporabo;
   (c) uvedbo sistema nalepk in standardnih podatkov o izdelku, ki zadevajo porabo energije, spremljajo izobraževalne in promocijske informativne akcije, katerih cilj je podpirati energetsko učinkovitost in spodbuditi končne uporabnike, da odgovorneje porabljajo energijo;
   (d) se sprejmejo primerni ukrepi za spodbuditev organov Komisije in nacionalnih organov, pristojnih za izvajanje te direktive, da ║sodelujejo in drug drugemu zagotovijo podatke, s čimer bodo pomagali pri uporabi te direktive;

Pri upravnem sodelovanju in izmenjavi podatkov se v čim večji meri uporabljajo elektronska sredstva za komuniciranje in zadevni programi Skupnosti. Takšno sodelovanje zagotavlja varnost in zaupnost obdelovanja in zaščite občutljivih podatkov, zagotovljenih v okviru navedenega postopka, kjer je potrebno. Komisija sprejme primerne ukrepe, s katerimi bo spodbudila sodelovanje med državami članicami ║ in k njemu prispevala.

2.  Če država članica ugotovi, da izdelek ne izpolnjuje vseh zadevnih zahtev iz te direktive in njenih izvedbenih ukrepov v zvezi z nalepkami in standardnimi podatki o izdelku, ║dobavitelj zagotovi skladnost izdelka z navedenimi zahtevami ter z učinkovitimi in sorazmernimi pogoji, ki jih določi država članica. V zvezi z že kupljenimi izdelki imajo potrošniki pravice, ki so že določene v zakonodaji Skupnosti in nacionalni zakonodaji o varstvu potrošnikov, vključno z nadomestilom za izdelek ali zamenjavo izdelka.

Če so dokazi, da izdelek ni v skladu z zahtevami, zadostni, ║zadevne države članice v določenem časovnem okvirusprejmejo potrebne preventivne ukrepe, da bi zagotovile skladnost z zahtevami te direktive, ob upoštevanju škode, povzročene zaradi neskladnosti.

V primeru trajne neskladnosti država članica sprejme odločitev o omejitvi ali prepovedi dajanja v promet in/ali v uporabo zadevnega izdelka, ali zagotovi, da se ga umakne s trga. V primeru, da se izdelek umakne s trga ali da se omeji ali prepove uvajanje izdelka na trg, se o tem takoj obvesti Komisijo in druge države članice.

3.  Države članice Komisiji vsaki dve leti predložijo poročilo, v katerem podrobno navedejo izvajalne dejavnosti in raven upoštevanja ║na njihovem ozemlju.

Komisija lahko prek določitve minimalnih zahtev za usklajeno predlogo določi podrobnosti o skupni vsebini teh poročil. Ti ukrepi, ║namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(2).

Člen4

Zahteve v zvezi s podatki

Države članice zagotovijo, da:

   (1) so končni uporabniki o podatkih v zvezi s porabo električne energije, drugih oblik energije in drugih bistvenih virov med uporabo ter o dodatnih podatkih v skladu z izvedbenimi ukrepi v skladu s to direktivo║ obveščeni s standardnimi podatki o izdelku in z nalepko, ki se nanaša na izdelke, ki se dajo v prodajo, najem, nakup s posojilom ali se razstavijo za končne uporabnike neposredno ali posredno prek sredstev za prodajo na daljavo, vključno z internetom;
   (2) podatki iz točke 1 se zagotovijo za vgrajene izdelke ▌, če tako zahteva veljavni izvedbeni ukrep;
   (3) vsi oglasi za specifičen model izdelkov, ki vplivajo na rabo energije in jih zajema izvedbeni ukrep v skladu s to direktivo ter pri katerih so objavljene tehnične specifikacije, končnim uporabnikom zagotovijo potrebne podatke o porabi energije ali prihrankih energije ali pa vključujejo sklic na energijski razred izdelka;
   (4) vsa tehnična promocijska literatura o izdelkih, ki vplivajo na rabo energije, v kateri so opisani specifični tehnični parametri izdelka, kot so tehnični priročniki in prospekti proizvajalcev v tiskani obliki ali dostopni na spletu, končnim uporabnikom zagotovi potrebne podatke o energetski porabi ali vključuje sklic na energijsko nalepko izdelka.

Člen5

Odgovornost dobaviteljev

Države članice zagotovijo, da:

   (1) dobavitelji, ki dajejo v promet ali začnejo z uporabo izdelkov, ki jih zajema izvedbeni ukrep, zagotovijo nalepko in standardne podatke o izdelku v skladu s to direktivo in takim izvedbenim ukrepom;
  (2) dobavitelji pripravijo tehnično dokumentacijo, ki zadostuje za oceno točnosti podatkov, ki jih vsebujeta nalepka in standardni podatki o izdelku. Navedena tehnična dokumentacija vsebuje:
   (a) splošen opis izdelka,
   (b) kadar je ustrezno, rezultate opravljenih projektnih izračunov, ║
   (c) poročila o preskusih, kadar so razpoložljiva, skupaj s preskusi, ki jih opravijo ustrezne priglašene organizacije, kakor je določeno z drugo zakonodajo Skupnosti,
   (d) sklice, ki omogočajo identifikacijo modelov, kadar se uporabijo vrednosti za podobne modele.

V ta namen lahko dobavitelji uporabijo dokumentacijo, ki je že pripravljena v skladu z zahtevami iz ustrezne zakonodaje Skupnosti;

   (3) dobavitelji dajo v petih letih po izdelavi zadnjega zadevnega izdelka to tehnično dokumentacijo na razpolago za pregledovanje.

Na zahtevo dajo dobavitelji organom tržnega nadzora držav članic in Komisiji na razpolago elektronsko različico tehnične dokumentacije;

   (4) v zvezi z označevanjem z nalepkami in podatki o izdelku dobavitelji trgovcem brezplačno zagotovijo potrebne nalepke. Brez poseganja v izbiro sistema za dobavo nalepk dobaviteljev, ti na zahtevo trgovcev pravočasno dobavijo nalepke;
   (5) razen nalepk dobavitelji ▌ zagotovijo tudi standardne podatke o izdelku;
   (6) dobavitelji vključijo standardne podatke o izdelku v vse prospekte o izdelkih. Kadar dobavitelj ne zagotovi prospektov o izdelku, zagotovi standardne podatke o izdelku z drugo literaturo, ki je priložena izdelku;
   (7) dobavitelji so odgovorni za točnost nalepke in standardnih podatkov o izdelku, ki jih zagotavljajo;
   (8) za dobavitelje velja, da so odobrili objavo podatkov, ki jih vsebujejo nalepka ali standardni podatki o izdelku.

Člen6

Odgovornosti trgovcev

Države članice zagotovijo, da:

   (1) trgovci jasno, na viden in čitljiv način prikažejo nalepke in standardne podatke o izdelku vključijo v prospekt o izdelku ali drugo literaturo, ki je priložena izdelku in se proda končnemu uporabniku;
   (2) v zvezi z označevanjem in podatki o izdelkih, kadarkoli je izdelek, določen v izvedbenem ukrepu, razstavljen, trgovci ob izteku obdobja veljavnosti stare nalepke pritrdijo najnovejšo različico ustrezne nalepke v ustrezni jezikovni različici na jasno vidno mesto, ki je določeno v ustreznem izvedbenem ukrepu.

Člen7

Prodaja na daljavo

Kadar so izdelki ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke po pošti, s kataloško prodajo, prek interneta, telefonske prodaje ali na kak drug način, kar pomeni, da se od morebitnega končnega uporabnika ne more pričakovati, da vidi razstavljen izdelek, se v izvedbenih ukrepih poskrbi za zagotovitev, da imajo morebitni končni uporabniki na razpolago podatke, navedene na najnovejši različici nalepke izdelka in v standardnih podatkih o izdelku, preden izdelek kupijo. Pri prodaji na daljavo je način prikaza nalepke in standardnih podatkov o izdelku določen v izvedbenih ukrepih.

Člen 8

Prosti pretok

1.  Države članice ne prepovejo, omejijo ali ovirajo dajanja na trg izdelkov, ki jih zajemajo ta direktiva in veljavni izvedbeni ukrepi in ki so popolnoma v skladu z njimi.

2.  Če države članice redno nadzirajo trg in dokler nimajo dokaza o nasprotnem, velja, da nalepke in standardni podatki o izdelku ustrezajo določbam te direktive in izvedbenih ukrepov ▌. Države članice lahko od dobavitelja zahtevajo, da zagotovi dokazila v skladu s členom 5 v zvezi s točnostjo podatkov, ki jih vsebujejo njegove nalepke ali standardni podatki o izdelku, kadar upravičeno dvomijo ║točnosti teh podatkov.

Člen 9

Javna naročila in spodbude

1.  Naročniki, ki sklenejo javna naročila gradnje, blaga ali storitve iz Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta(11), ki niso izvzeta v skladu s členoma 12 in 18 navedene direktive, ne smejo nabaviti izdelkov, ki ne dosegajo minimalnih ravni zmogljivosti, določenih z veljavnim izvedbenim ukrepom, in ne ustrezajo merilom, kot so določena v odstavku 2, da bi zagotovili najvišji razred učinkovitosti.

2.  Merila za določitev minimalnih ravni zmogljivosti za javna naročila v izvedbenih ukrepih so naslednja:

   (a) stroškovna učinkovitost v zvezi z javnimi financami;
   (b) primernost izdelkov za javna naročila;
   (c) možnosti varčevanja z energijo;
   (d) spodbujanje inovativnosti v skladu z lizbonsko strategijo;
   (e) sposobnost za spodbuditev preobrazbe trga tako, da bo vključeval učinkovitejše izdelke;
   (f) potreba po zagotovitvi zadovoljive ravni konkurence.

3.  Odstavek 1 velja za pogodbe, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) znaša 15 000 EUR ali več. Izvedbeni ukrepi lahko določijo prag z ║vrednostjo višjo od 15 000 EUR brez DDV z upoštevanjem običajnih nakupnih cen in količine.

4.  Države članice ne zagotovijo ukrepov za spodbude v zvezi z izdelki, ki ne dosegajo minimalnih ravni učinkovitosti, določenih v veljavnem izvedbenem ukrepu.

5.  Ko države članice javno zagotovijo spodbude v zvezi z izdelki, določijo ravni učinkovitosti z razredi, kot so določeni v veljavnem izvedbenem ukrepu.

Spodbude lahko med drugim vključujejo davčne kredite tako za končne uporabnike, ki uporabljajo visoko energetsko učinkovite izdelke, kot za industrijske sektorje, ki podpirajo in proizvajajo takšne izdelke, ter znižani DDV za materiale in sestavne dele, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost. Spodbude držav članic morajo biti uspešne in učinkovite.

Člen 10

Revizija razvrstitve energetskih nalepk

1.  Komisija v rednih intervalih opravlja revizije razvrstitve energetskih nalepk v skladu s fiksnim trajanjem razvrstitve, kakor je določeno z izvedbenimi ukrepi iz člena 12.

2.  Komisija pri reviziji pragov za indeks razvrstitve glede na energetsko učinkovitost uporabi najnovejše podatke, pri tem pa upošteva hitrost tehnološkega razvoja za zadevni izdelek in se bistveno prej, preden opravi revizijo, ustrezno posvetuje z zainteresiranimi skupinami v skladu s členom 12(3).

3.  Dobavitelji so trgovcem dolžni dostaviti najnovejšo različico nalepke najpozneje ob izteku obdobja veljavnosti stare nalepke.

4.  Trgovci so dolžni staro nalepko zamenjati z energetsko nalepko s popravljeno razvrstitvijo za zadevni izdelek na dan, ko se izteče obdobje veljavnosti stare nalepke v skladu s členom 6(2).

Člen 11

Postopek odbora

1.  Komisiji pomaga odbor.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen12

Izvedbeni ukrepi

1.  Podrobnosti o nalepki in standardnih podatkih o izdelku so določene v izvedbenih ukrepih. Navedeni izvedbeni ukrepi, namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(2) za vsak tip izdelka v skladu s tem členom.

Če izdelek izpolnjuje merila, navedena v odstavku 2, se vključi v izvedbeni ukrep v skladu z odstavkom 4.

Na podlagi določb izvedbenih ukrepov v zvezi s podatki na nalepki in standardnimi podatki o izdelku glede porabe energije in drugih bistvenih virov med uporabo se lahko končni uporabniki odločajo o nakupu na podlagi zadovoljivih podatkov, organi tržnega nadzora pa preverijo, ali so izdelki v skladu z zagotovljenimi podatki.

Če izvedbeni ukrep vsebuje določbe v zvezi z energetsko učinkovitostjo in porabo bistvenih virov izdelka, mora biti z obliko in vsebino nalepke poudarjena energetska učinkovitost izdelka.

Veljavni izvedbeni ukrepi, sprejeti pred začetkom veljavnosti te direktive, se najpozneje ...(12)uskladijo z določbami te direktive, zlasti kar zadeva postavitev, obliko, razrede in druge lastnosti energetske nalepke.

2.  Merila iz odstavka 1 so naslednja:

   (a) ob upoštevanju večine najnovejših podatkov, ki so na voljo, in količine izdelkov, danih na trg, imajo izdelki veliko zmožnost za prihranek energije in, kjer je primerno, drugih bistvenih virov;
   (b) znatne razlike med zadevnimi ravnmi učinkovitosti teh izdelkov v primerjavi z izdelki, ki so na trgu in so enakovredni po učinkovitosti;
   (c) Komisija upošteva zadevno zakonodajo in samourejevalne ukrepe Skupnosti, kot so neobvezni dogovori, ko naj bi cilje politike izpolnili hitreje in z manjšimi stroški kot obvezujoče zahteve.

3.  Komisija pri pripravi osnutka izvedbenega ukrepa:

   (a) upošteva okoljske parametre iz dela 1 Priloge I k Direktivi 2005/32/ES, ki so opredeljeni kot pomembni v zadevnem izvedbenem ukrepu iz Direktive 2005/32/ES in bi jih moral končni uporabnik poznati, ko izdelek uporablja;
   (b) oceni vpliv ukrepa na okolje, končne uporabnike in proizvajalce ter MSP na področju konkurenčnosti, tudi zunaj Skupnosti, inovacije, dostop do trga ter stroške in koristi;
   (c) organizira posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, vključno s proizvajalci in njihovimi dobavitelji;
   (d) določi datum(-e) uveljavitve, morebitne postopne ali prehodne ukrepe ali obdobja in pri tem posebej upošteva možne vplive na MSP ali na določene skupine izdelkov, ki jih izdelujejo predvsem MSP.

4.  Izvedbeni ukrepi podrobno določajo predvsem :

   (a) natančno definicijo obravnavanih tipov izdelkov;
   (b) merilne standarde in postopke, ki jih je treba uporabiti za pridobitev podatkov, navedenih v členu 1(1);
   (c) podrobnosti o tehnični dokumentaciji, ki jo zahteva člen 5;
   (d) obliko in vsebino nalepke, navedene v členu 4, ki mora imeti, kolikor je mogoče, enotne oblikovne značilnosti za vse skupine izdelkov in je v vsakem primeru jasno vidna in čitljiva, hkrati pa kot osnovo ohrani glavne elemente sedanje nalepke (razvrstitev z zaprto lestvico od A do G), ki so preprosti in prepoznavni; na nalepki se navede tudi obdobje veljavnosti;
   (e) mesto, kamor se nalepka pritrdi na razstavljen izdelek ter podatki in način, kako se zagotovijo nalepka in/ali podatki v primeru ponudb za prodajo, kot določa člen 7. Kadar je primerno, lahko izvedbeni ukrepi določajo, da se nalepka pritrdi na izdelek ali natisne na embalažo, ali podrobnosti zahtev za tiskanje nalepk v katalogih ter njihovo uporabo pri prodaji na daljavo in prek interneta;
   (f) vsebino, in po potrebi, velikost ter druge podrobnosti v zvezi s standardnimi podatki o izdelku ali drugimi podatki, določenimi v členih 4 in 5(3). Podatke z nalepke morajo zajemati tudi standardni podatki o izdelku;
   (g) za zadevne izdelke minimalne ravni učinkovitosti in, kadar je primerno, prag, ki je višji od 15 000 EUR brez DDV za namene člena 9(1) in (3);
   (h) za zadevne izdelke minimalne ravni učinkovitosti za namene člena 9(4);
   (i) določeno vsebino nalepke za oglaševanje, ki mora biti čitljiva in vidna, vključno z, kadar je primerno, energijskim razredom in drugimi zadevnimi ravnmi učinkovitosti zadevnega izdelka;
   (j) fiksno trajanje razvrstitve nalepk, in sicer obdobje najmanj treh let in največ petih let, pri čemer se upošteva hitrost razvoja inovacij v zvezi z izdelkom, in datum naslednje revizije navedene razvrstitve nalepk na podlagi fiksnega obdobja trajanja;
   (k) raven točnosti podatkov na nalepki in standardnih podatkov o izdelku;
   (l) datum za ocenitev in morebitno revizijo izvedbenega ukrepa z upoštevanjem hitrosti tehnološkega napredka.

Člen 13

Prednostni seznam izvajanja

Komisija najpozneje ...(13)Evropskemu parlamentu in državam članicam pošlje seznam prednostnih izdelkov, vključno z gradbenimi proizvodi, za katere se predlaga označevanje z nalepkami na podlagi njihovih možnosti varčevanja z energijo.

Člen 14

Izvedljivost razširitve področja uporabe

Komisija najpozneje do leta 2010 opravi študijo o izvedljivosti, s katero prouči, ali naj nalepka prek sprejetja izvedbenih ukrepov končnim uporabnikom zagotavlja tudi informacije o vplivu izdelka na pomembne vire energije in druge bistvene vire v njegovem celotnem življenjskem ciklusu.

Člen 15

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo pri kršitvah nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo in izvedbenimi ukrepi, ter sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev njihovega izvajanja. Tako predpisane kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice sprejmejo tudi potrebne ukrepe za krepitev pravne zaščite proti nedovoljeni rabi nalepk. Države članice Komisijo uradno obvestijo o teh določbah najpozneje do datuma iz člena 16(1) ter jo nemudoma uradno obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah, ki vplivajo nanje.

Člen16

Prenos

1.  Države članice ║sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do ...(14). Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene določbe se začnejo uporabljati od […].

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklicevanje nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Vključiti morajo tudi izjavo, da se sklicevanja na direktivo, ki se razveljavi s to direktivo, v obstoječih zakonih in drugih predpisih štejejo za sklicevanja na to direktivo. Države članice določijo način sklicevanja in obliko izjave.

2.  Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 17

Razveljavitev

Direktiva Sveta 92/75/EGS, kakor je bila spremenjena z Uredbo ║(ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta(15), navedeno v delu A ║Priloge I, se razveljavi z učinkom od ...(16) brez poseganja v obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos v nacionalno zakonodajo in izvajanje direktive, navedene v delu B ║Priloge I.

Sklicevanja na razveljavljeno Direktivo se štejejo za sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Členi ...(17) se uporabljajo od ...*.

Člen19

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ║,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Mnenje z dne 24. marca 2009.
(2) UL C ...
(3) Stališče Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2009.
(4) UL L 297, 13.10.1992, str. 16.
(5) Glej del A Priloge I.
(6) UL L 191, 22.7.2005, str. 29.
(7) UL L 237, 21.9.2000, str. 1.
(8) UL L 1, 4.1.2003, str. 65.
(9) UL C 82, 1.4.2008, str. 1.
(10) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(11) UL L 134, 30.4.2004, str. 114.
(12)* Šest mesecev po začetku veljavnosti te direktive.
(13)* Šest mesecev po začetku veljavnosti te direktive
(14)* 12 mesecev po začetku veljavnosti te direktive.
(15) UL L 284, 31.10.2003, str. 1.
(16)* Dan po datumu, določenem v drugem pododstavku člena 16(1) te direktive.
(17) Členi, za katere velja, da se s prenovitvijo v končni različici ne spremenijo.


PRILOGA I

Del A

Razveljavljena direktiva in njena zaporedna sprememba

(iz člena 17)

Direktiva Sveta 92/75/EGS

(UL L 297, 13.10.1992, str. 16)

Uredba (ES) št. 1882/2003

(UL L 284, 31.10.2003, str. 1)

Samo točka (32) v Prilogi III

Del B

║Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 17)

Direktiva

Rok za prenos

92/75/EGS

1. januar 1994


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Direktiva 92/75/EGS

ta direktiva

Člen 1(1), uvodno besedilo, prvi stavek

Člen 1(1)

Člen 1(1), uvodno besedilo, drugi stavek

Člen 1(2)

Člen 1(1), prva do sedma alinea

-

Člen 1(2)

-

-

Člen 1(3)(a) in (b)

Člen 1(3)

Člen 1(3)(c)

-

Člen 2, prva in tretja alinea

Člen 1(4), prva in druga alinea

Člen 2, šesta in deseta alinea

-

Člen 2, prva alinea

Člen 1(4), tretja alinea

-

Člen 1(4), četrta alinea

Člen 2, četrta alinea

Člen 1(4), peta alinea

Člen 2, peta alinea

Člen 1(5)

-

Člen 2(1)

Člen 4(1)

Člen 2(2)

-

Člen 2(3)

Člen 5(2)

Člen 2(4)

Člen 5(2) in (3)

Člen 3(1)

Člen 5(1)

Člen 3(2)

Člen 5(5) in (6)

Člen 3(3)

Člen 5(7)

Člen 3(4)

Člen 5(8)

Člen 4(a)

Člen 5(4) in člen 6(2)

Člen 4(b)

-

Člen 5

Člen 7

Člen 6

-

Člen 7(a)

Člen 3(1)(a)

Člen 7(b)

Člen 3(1)(b)

Člen 7(c)

Člen 3(1)(c)

Člen 8(1)

Člen 8(1)

Člen 8(2)

Člen 8(2)

Člen 9(a)

-

Člen 9(b)

-

Člen 10(1)

Člen 11(1)

Člen 10(2)

Člen 11(2)

Člen 10(3)

-

Člen 11

-

Člen 12(a)

Člen 12(4)(a)

Člen 12(b)

Člen 12(4)(b)

Člen 12(c)

Člen 12(4)(c)

Člen 12(d)

Člen 12(4)(d)

Člen 12(e)

Člen 12(4)(e)

Člen 12(f)

Člen 12(4)(f)

Člen 12(g)

-

Člen 13

Člen 17

Člen 14

Člen 16

Člen 15

Člen 19

-

Člen 3(1)(d)

-

Člen 3(2)

-

Člen 3(3)

-

Člen 4(2)

-

Člen 6(1)

-

Člen 9

-

Člen 12(1) do (3)

-

Člen 12(4)(g) do (l)

-

Člen 15

-

Člen 18

-

Priloga I

-

Priloga II

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov