Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2006(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0275/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0275/2009

Debates :

PV 04/05/2009 - 20
CRE 04/05/2009 - 20

Balsojumi :

PV 05/05/2009 - 5.13
CRE 05/05/2009 - 5.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0346

Pieņemtie teksti
PDF 365kWORD 63k
Otrdiena, 2009. gada 5. maijs - Strasbūra
Eiropas Parlamenta 2010. finanšu gada tāme
P6_TA(2009)0346A6-0275/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija rezolūcija par Eiropas Parlamenta 2010. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (2009/2006(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 272. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un it īpaši tās 31. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(2),

–   ņemot vērā 2009. gada 10. marta rezolūciju par 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm ‐ I, II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļa(3),

–   ņemot vērā ģenerālsekretāra ziņojumu Prezidijam par Parlamenta 2010. finanšu gada tāmes provizorisko projektu,

–   ņemot vērā provizorisko tāmes projektu, ko Prezidijs sagatavojis 2009. gada 21. aprīlī saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 22. panta 6. punktu un 73. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā tāmes projektu, ko Budžeta komiteja sagatavojusi saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 73. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 73. pantu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0275/2009),

A.   tā kā pagājušajā gadā tika uzsākta izmēģinājuma kārtība, kas paredz ciešāku sadarbību starp Prezidiju un Budžeta komiteju un savlaicīgu savstarpējo sadarbību visos jautājumos, kuri būtiski ietekmē budžetu, un to ir nolemts turpināt 2010. gada budžeta procedūrā;

B.   tā kā Parlamenta pilnvaras attiecībā uz tāmes un galīgā budžeta pieņemšanu tiks pilnībā saglabātas saskaņā ar Līguma noteikumiem un Reglamentu;

C.   tā kā 2009. gada 25. martā un 2009. gada 16. aprīlī notika divas Prezidija un Budžeta komitejas delegāciju iepriekšējas saskaņošanas sanāksmes, kurās abas delegācijas apsprieda vairākus būtiskus jautājumus,

1.   atgādina, ka 2010. gada budžeta vispārējā ievirze un uzdevumi, kas ar tā palīdzību būtu jārisina, tika izklāstīti iepriekš minētajā 2009. gada 10. marta rezolūcijā par budžeta procedūras pamatnostādnēm; īpaši uzsver, ka deputātu optimāla un vienlīdzīga piekļuve valodu nodrošinājumam un ar Parlamenta pastiprināto likumdošanas darbu saistītie pasākumi būs 2010. gada budžeta pamatelementi;

Vispārējs pamats

2.   norāda, ka Prezidija ierosinātais 2010. gada budžeta kopējais apjoms nepārsniegs tradicionālos un brīvprātīgi pieņemtos 20 % no daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijas; norāda, ka ierosinātais palielinājums 3,98 % un līdz ar to kopējais budžeta apjoms, proti, 19,67 % no šīs izdevumu kategorijas apropriācijām, nedaudz pārsniegs 2009. gada budžeta apjomu;

3.   šajā posmā nolemj, ka budžeta kopējais apjoms ir EUR 1 590 012 726, kas nozīmē palielinājumu 3,92 % apmērā, lai jaunajam Parlamenta sastāvam rudenī nodrošinātu lielāku rīcības brīvību un izmantotu visas iespējas ietaupīt; rezervi neparedzētiem izdevumiem nolemj saglabāt 2009. gada apmērā (EUR 10 miljoni);

4.   uzskata ‐ tā kā vairums izdevumu posteņu un svarīgākie iestādes iekšienē uzsāktie projekti attiecas uz vairākiem gadiem, jāapsver iespējas uzlabot budžeta vidēja termiņa plānošanu, kā arī tai jābūt pārredzamākai; uzskata ‐ ir ļoti svarīgi, lai pavasarī tāmes stadijā tiktu iesniegts pilnīgs budžeta priekšlikums vai vismaz tā lielākā daļa, un uzskata, ka t. s. grozījumu vēstules rudenī jāizmanto tikai patiesi neparedzētu notikumu un/vai tehnisku korekciju gadījumā;

5.   uzsver, ka savlaicīga Prezidija un Budžeta komitejas sadarbība, kopīgi precizējot plānoto lēmumu ietekmi uz budžetu, jāuzskata par pamatelementu visu svarīgāko jautājumu apspriešanā, vienlaikus saglabājot katras iestādes prerogatīvas;

6.   atzinīgi vērtē izmēģinājuma projekta par ciešāku sadarbību starp Prezidiju un Budžeta komiteju pagarināšanu uz vēl vienu gadu un atgādina uzticēšanās un pārredzamības principu nozīmi; aicina nepieļaut, ka šāda sadarbība kļūst par formalitāti, nevis reālu dialogu, un līdz ar to nozīmīgi lēmumi tiek pieņemti pāragri; noteikti aicina turpmāk saglabāt un uzlabot savstarpējas sadarbības garu, vienlaikus ņemot vērā katras iestādes prerogatīvas; atgādina, ka savlaicīga apspriešanās par jautājumiem, kuriem ir nozīmīgas finansiālās sekas, ir viens no šī izmēģinājuma projekta svarīgākajiem aspektiem;

7.   uzskata, ka svarīgākajiem jautājumiem nepieciešamo līdzekļu apjoms, tostarp attiecība starp iekšējiem un ārējiem resursiem, kuri vajadzīgi lielākajiem pakalpojumiem un projektiem, ir ļoti nozīmīgs elements, kas rūpīgi jāapsver no budžeta viedokļa; mudina izpilddienestus paturēt to prātā un attiecīgi rīkoties, lai panāktu rentablus risinājumus, kas novērstu darba dublēšanos un pamatotos uz attiecīgās politikas aspektu iepriekšēju analīzi;

Īpaši jautājumi
Amata vietas un reorganizācija

8.   pieņem zināšanai, ņemot vērā ievērojamos palielinājumus, kas jau piešķirti 2009. gadā, Prezidija iesniegtos priekšlikumus dienestu reorganizācijai un izmaiņām amatu sarakstā; uzsver vēlmi apsvērt ar to saistītos budžeta līdzekļus, kad būs pieejama visu pieprasījumu kopaina, tostarp grupu pieprasījumi, un uzsver, ka tad būs gatavs rūpīgi izskatīt visu priekšlikumu kopumu, ņemot vērā nepieciešamību uzlabot Parlamenta pastiprināto likumdošanas lomu; tādēļ nolemj šajā posmā neapstiprināt 30 jaunu amata vietu izveidi; norāda, ka pārcelšanas līmenis saistībā ar ierosinātajām amata vietām ir ļoti zems, un mudina veikt turpmākus pasākumus, lai šo jautājumu risinātu;

9.   šajā kontekstā pieņem zināšanai, ka Prezidijs 2009. gada 1. aprīļa sanāksmē vienprātīgi apstiprināja Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāta (DG INLO) reorganizācijas plānu attiecībā uz Parlamenta ēku uzturēšanu un pārvaldību, kā arī specializēta centrālā dienesta izveidi, lai uzlabotu budžeta kontroles un publiskā iepirkuma procedūru kvalitāti; uzsver, ka galīgie lēmumi par atbilstošajiem līdzekļu apjomiem gan DG INLO, gan citiem dienestiem tiek pieņemti budžeta pirmajā lasījumā rudenī, ievērojot parastās procedūras; uzsver, ka izvēle ‐ budžeta ziņā ‐ ir saistīta ar to, cik lielā mērā Parlamentam nekustamā īpašuma speciālisti būtu jānodarbina iekšēji, lai nodrošinātu, ka uzturēšanas uzdevumi, kas uzticēti ārējo pakalpojumu sniedzējiem, tiks pareizi definēti un to izpilde tiks pienācīgi kontrolēta; tādēļ norāda, ka vienīgajā ziņojumā, kas sagatavots ārēji un tiek citēts, izskatīti galvenokārt ēku drošības jautājumi, tomēr analizējot arī uzturēšanas un pārvaldības jautājumus, kā arī uzlabojumu iespējas šajās jomās;

10.   uzskata par būtisku ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskā plāna laicīgu iesniegšanu pirms pirmā lasījuma rudenī, lai būtu iespējams pieņemt ar budžetu saistītus lēmumus; tāpēc ļoti atzinīgi vērtē ģenerālsekretāra apņemšanos jaunajā parlamenta sasaukumā iespējami drīz iesniegt Prezidijam šī plāna projektu; piekrīt Prezidijam, ka šajā budžeta procedūras posmā ēkām paredzētā rezerve ir jāsamazina līdz EUR 18 500 000, kamēr nav noteikts atbilstošs apropriāciju apjoms, ko izdarīs, tiklīdz būs skaidrāk definēta stratēģija šajā jomā;

11.   uzskata par svarīgu jaunās drošības politikas izstrādi un šajā jomā sasniedzamos mērķus, protams, neaizmirstot Parlamenta specifiku un to, ka vienlaikus ar drošību ir jānodrošina atklātība; uzskata, ka 2010. gada budžeta procedūrā var izskatīt atbilstošu budžeta līdzekļu piešķiršanu, jo tie ir šo stratēģisko un politisko vajadzību daļa; atzinīgi vērtē Prezidija paziņojumu par resursu optimālu izmantošanu un it īpaši tā norādījumus attiecībā uz štata darbinieku un līgumdarbinieku rentablu samēru; tomēr pauž bažas par to, ka nav skaidri izklāstīta darbības un finansiālā ietekme, kāda vidējā termiņā un ilgtermiņā būtu jauna direktorāta izveidei, iekļaujot tajā četras pilnas nodaļas;

12.   vienlaikus ar nepacietību gaida taupības plāna iesniegšanu, kurš jau ir izstrādāts Prezidentūras ģenerāldirektorātā, kā tika pieprasīts 2008. gadā, un turpina paust bažas par izmaksu tendencēm darbības budžeta pozīcijās saistībā ar drošību un aprīkojumu tās nodrošināšanai;

13.   atzinīgi vērtē cilvēkresursu pārvaldības dienestu reorganizācijas priekšlikumus un pauž gandarījumu, ka tādi mērķi kā lielāka saskaņotība, darba uzdevumu skaidrība un sinerģijas veidošana veidos vadošos principus; ļoti vēlētos, lai tas tiktu panākts, izmantojot pieejamos resursus, tostarp iekšēju amata vietu pārcelšanu, bet vienlaikus vēlas saņemt lielākas garantijas saistībā ar ietekmi vidējā termiņā un ilgtermiņā;

Daudzvalodība

14.   atkārtoti pauž vēlmi panākt, ka deputātu vienlīdzīga pieeja lingvistiskajiem pakalpojumiem tiek uzskatīta par būtisku 2010. gada budžeta elementu; pauž gandarījumu, ka administrācija ir centusies ņemt vērā šo vēlmi, tomēr uzskata, ka tas neapšaubāmi jāsaista ar resursu pēc iespējas labāku izmantojumu;

15.   aicina Prezidiju un Budžeta komiteju nekavējoties aicināt iestāžu darba grupu par daudzvalodību sagatavot priekšlikumu (tehniskā līmenī), lai nodrošinātu, ka tiek uzlabota iestāžu sadarbība šajā jomā, it īpaši attiecībā uz brīvu resursu izmantošanu; pauž nožēlu, piemēram, par to, ka pašreizējā sistēma labākai iestāžu tulkošanas jaudas kopīgai izmantošanai tikpat kā netiek izmantota; sagaida, ka līdz pirmajam lasījumam tiks iesniegts priekšlikums par iespējām veikt uzlabojumus; pauž arī lielu interesi par jauniem tehniskiem rīkiem tulkošanas dienestu vajadzībām un aicina sniegt informāciju par to izstrādi un ar to saistītajām finansiālajām sekām 2010. gadā, tostarp pētījumu par tulkošanas rīku Euramis; atzinīgi vērtētu to, ja šajā pētījumā būtu izvērtēts, vai ar šī rīka palīdzību varētu uzlabot iestāžu sadarbību tulkošanas jomā, kā arī izvērtēti ieguvumi efektivitātes ziņā un izmaksu ietaupījumi, kas varētu mazināt atkarību no ārējiem tulkošanas pakalpojumiem;

16.   aicina ģenerālsekretāru sniegt izmaksu un ieguvumu analīzi saistībā ar tulkošanu maksimāla darba apjoma laikā, tostarp par darbu sūtīšanu ārpakalpojumu sniedzējiem, kā arī pētījumu par alternatīvu darba metožu izmantošanas iespējām;

17.   prasa jaunāko informāciju par to, kā šādu resursu kopīgu izmantošanu varētu piemērot visās jomās, kurās iestādēm attiecīgā brīdī ir neizmantoti resursi (mutiskā tulkošana, telpu izīrēšana, kopēšanas pakalpojumi u. c.), nemazinot iestādes neatkarību un darbības spēju;

Likumdošana

18.   atzinīgi vērtē to, ka Prezidija priekšlikumā ir ņemta vērā pagājušā gada galvenā prioritāte, proti, likumdošanas darbs, taču uzskata, ka amata vietu izveides priekšlikumi vēl jāizvērtē un, kā iepriekš minēts, jāizskata visa priekšlikumu kopuma kontekstā; atzinīgi vērtē to, ka posteņi, kas saistīti ar likumdošanu un it īpaši ar koplēmumu, bija galvenie papildu budžeta līdzekļu saņēmēji 2009. gadā;

Informācijas un komunikācijas tehnoloģija

19.   atgādina, ka IT jomā ir pieprasīts paskaidrojums, un cer saņemt vispārējas Parlamenta IKT stratēģijas skaidru plānu, kam ir izšķiroša nozīme iestādes rīcībā esošo resursu pēc iespējas labākā izmantošanā; noteikti uzskata, ka šādam plānam jābūt saskaņotam un tajā jānodrošina rūpīgi izvērtēts nepieciešamās centralizācijas un apjomradītu ietaupījumu samērs, ko nosaka jauna atsevišķa ģenerāldirektorāta izveide šajā jomā, kā arī tas, ka jāsaglabā nepieciešamā elastība citu ģenerāldirektorātu līmenī; vēlas, lai Prezidijs nodrošina izvairīšanos no pārklāšanās un izdevumu dublēšanās; aicina Prezidiju nodrošināt, ka IKT drošība un politisko grupu vajadzības ir šāda plāna neatņemama daļa;

20.   ņem vērā arī nobeiguma posma priekšlikumu trīsgadu plānam kompetences atgūšanai šajā jomā, mazinot atkarību no ārējiem konsultantiem, un priekšlikumu palielināt amata vietu skaitu; atkārtoti pauž viedokli, ka būtiskam darbinieku skaita palielinājumam būtu jāļauj iespēja ietaupīt konsultantu izmaksu ziņā, un ar nepacietību gaida pārskatu par šīm izmaksām trīs gadu laikposmā līdz ar apstiprinātajiem un/vai ierosinātajiem darbinieku skaita palielinājumiem;

21.   īpaši ņem vērā Prezidija pieņemto IT pārvaldības plānu un uzsver, ka Parlamentam ir svarīgi nodrošināt prioritāšu skaidru un taisnīgu noteikšanu, lai ierobežotos finanšu resursus izmantotu visam Parlamentam kopumā iespējami labākajā veidā; šai ziņā arī prasa paskaidrojumus par to, kā IKT jomā darbojas "pakalpojuma sniedzēja" un "klienta" attiecības un cik lielā mērā "klienti" var norādīt, kurus projektus vēlams īstenot, kā tiek saskaņots šo projektu īstenošanai nepieciešamais finansējums, kā arī to, kā galu galā tiek nodrošināta projektu atbilstība vispārējai stratēģijai;

Daudzgadu projekti

22.   atkārtoti pauž viedokli, ka liels skaits svarīgu iniciatīvu un projektu, ko deputātu un darbinieku interesēs īsteno informācijas un analītiskajā jomā, piemēram, jaunais analītiskais dienests bibliotēkā un politikas nodaļas komitejās, kā arī citu pieejamo informācijas sistēmu/avotu plašais klāsts ir nozīmīgs panākums Parlamenta darbā un prasa aizvien vairāk līdzekļu; tādēļ uzskata, ka budžeta un darbības izvērtējums, lai nodrošinātu saskaņotību un kopējo resursu atbilstīgu izmantošanu, būtu vērtējams tikai pozitīvi, un šajā sakarībā atgādina savu iepriekšējo lēmumu par to, kā sniedzama informācija par šo jautājumu; atzinīgi vērtē administrācijas centienus īstenot zināšanu pārvaldības sistēmu;

23.   pieņem zināšanai faktu, ka Web TV projekts Prezidija priekšlikumos ir iekļauts jau plānotajā apmērā; tomēr atzinīgi vērtētu papildu informāciju par šī ieguldījuma atdevi, it īpaši attiecībā uz skatītāju statistiku un nākotnes izredzēm; vēlētos arī saņemt kādu informāciju par to, vai Web TV jau ir samazinājusi vai samazinās nepieciešamību pēc citas drukātas informācijas;

24.   pieņem zināšanai Prezidija priekšlikumu iekļaut īpašas apropriācijas ar Eiropas vēstures namu saistītiem speciālistu veiktiem pētījumiem; ne vēlāk kā 2011. gada budžeta procedūras provizoriskā tāmes projekta posmā cer saņemt skaidru pārskatu par visa projekta plānotajām izmaksām, tostarp administratīvajām izmaksām;

25.   vēlas dot Apmeklētāju centram reālu iespēju sākt darbu un nodrošināt tā pēc iespējas drīzāku atklāšanu, jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2010. gada sākumā; tādēļ ar nepacietību gaida galīgo lēmumu par pārvaldības koncepciju, kas dotu iespēju izpildīt noteiktos mērķus un ‐ ne mazāk svarīgi ‐ balstītos uz reāliem apsvērumiem izmaksu un ieguvumu ziņā, ņemot vērā pašreizējās iespējas; uzsver, ka, piemēram, ārpakalpojumu piesaistē balstītam risinājumam būtu ļoti maz ‐ ja vispār ‐ jāietekmē iestādes amatu saraksts, un otrādi;

Noslēguma apsvērumi

26.   uzsver, ka būtu jāveic atsevišķu budžeta posteņu sīkāka analīze pirms budžeta pirmā lasījuma rudenī; tādēļ šajā laikā arī veiks izpēti un pieņems galīgos lēmumus budžeta jomā;

27.   iekļaujot iepriekš minētos nosacījumus, pieņem finanšu gada tāmi un atgādina, ka budžeta projekta pieņemšana notiks pirmajā lasījumā 2009. gada oktobrī, ievērojot Līgumā noteikto balsošanas procedūru;

o
o   o

28.   uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(2) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0096.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika