Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2593(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0269/2009

Внесени текстове :

B6-0269/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/05/2009 - 4.1

Приети текстове :

P6_TA(2009)0348

Приети текстове
PDF 386kWORD 97k
Сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург
Правомощия и отговорности на постоянните комисии
P6_TA(2009)0348B6-0269/2009

Решение на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно правомощията и отговорностите на постоянните комисии

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението, внесено от Председателския съвет,

–   като взе предвид член 174 от своя правилник,

1.  Решава да създаде следните постоянни комисии:

I. Комисия по външни работи,

II. Комисия по развитие

III. Комисия по международна търговия

IV. Комисия по бюджети

V. Комисия по бюджетен контрол

VІ. Комисия по икономически и парични въпроси

VII. Комисия по заетост и социални въпроси

VIII. Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

IX. Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

X. Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

XI. Комисия по транспорт и туризъм

XII. Комисия по регионално развитие

XIII. Комисия по земеделие и развитие на селските райони

XIV. Комисия по рибно стопанство

XV. Комисия по култура и образование

XVI. Комисия по правни въпроси

XVII. Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

XVIII. Комисия по конституционни въпроси

XIX. Комисия по правата на жените и равенството между половете

XX. Комисия по петиции;

2.  Решава да замени приложение VІ към своя правилник със следното:

"ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Правомощия и отговорности на постоянните комисии

I. Комисия по външни работи

Комисията отговаря за:

1. общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО). В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по сигурност и отбрана;

2. отношенията с други институции и органи на ЕС, с ООН и други международни организации и междупарламентарни асамблеи по въпроси от нейната компетентност;

3. укрепването на политическите отношения с трети страни, особено страните в непосредствено съседство на Съюза, чрез мащабни програми за сътрудничество и помощ или международни споразумения като споразумения за асоцииране и партньорство;

4. откриването, мониторинга и приключването на преговори за присъединяване на европейски държави към Съюза;

5. въпросите относно правата на човека, защитата на малцинствата и насърчаването на демократичните ценности в трети страни. В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по правата на човека. Без да се нарушава приложимата правна уредба, членовете на други комисии и органи с отговорности в тази област се канят да присъстват на заседанията на подкомисията.

Комисията координира работата на съвместните парламентарни комитети и комисиите за парламентарно сътрудничество, както и работата на междупарламентарните делегации и на ad hoc делегациите и мисиите за наблюдение на избори, които влизат в кръга на нейната компетентност.

II. Комисия по развитие

Комисията отговаря за:

1. насърчаването, прилагането и мониторинга на политиката на развитие и сътрудничество на Съюза, включително:

а) политическия диалог с развиващите се страни, на двустранна основа, както и в рамките на съответните международни организации и на междупарламентарни форуми,

б) помощта за развиващите се страни и споразуменията за сътрудничество с тях,

в) насърчаването на демократичните ценности, доброто управление и правата на човека в развиващите се страни;

2. въпросите, отнасящи се до споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ и отношенията със съответните органи;

3. участието на Парламента в мисии за наблюдение на избори, по целесъобразност в сътрудничество с други съответни комисии и делегации.

Комисията координира работата на междупарламентарните делегации и ad hoc делегациите, които влизат в кръга на нейната компетентност.

III. Комисия по международна търговия

Комисията отговаря за:

въпросите, свързани с установяването и прилагането на общата търговска политика на Съюза и неговите външноикономически отношения, по-специално:

1. финансовите, икономическите и търговските отношения с трети страни и регионални организации;

2. мерките за техническа хармонизация или стандартизация в областите, уредени с международноправни актове;

3. отношенията със съответните международни организации и с организациите, насърчаващи регионалната икономическа и търговска интеграция извън Съюза;

4. отношенията със Световната търговска организация, включително нейното парламентарно измерение.

Комисията поддържа връзки със съответните междупарламентарни и ad hoc делегации компетентни в областта на икономическите и търговските аспекти на отношенията с трети страни.

IV. Комисия по бюджети

Комисията отговаря за:

1. многогодишната финансова рамка на приходите и разходите на Съюза и системата за собствено финансиране на Съюза;

2. бюджетните прерогативи на Парламента, а именно бюджета на Съюза, както и договарянето и прилагането на междуинституционални споразумения в тази област;

3. бюджетните прогнози на Парламента по определения в Правилника за дейността на ЕП ред;

4. бюджета на децентрализираните органи;

5. финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка;

6. бюджетирането на Европейския фонд за развитие, без да се накърняват правомощията на комисията, която отговаря за споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ;

7. финансовите последици и съвместимостта с многогодишната финансова рамка на всички актове на Общността, без да се накърняват правомощията на съответните комисии;

8. следенето и оценката на изпълнението на текущия бюджет, независимо от разпоредбите на член 72, параграф 1, преводите на заделени средства, процедурите във връзка с щатните разписания, заделените средства за административни цели и становищата по проекти за недвижими имоти със значителни финансови последици;

9. Финансовия регламент, с изключение на въпросите, отнасящи се до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.

V. Комисия по бюджетен контрол

Комисията отговаря за:

1. контрола върху изпълнението на бюджета на Съюза и на Европейския фонд за развитие, и решенията за освобождаване от отговорност, които трябва да бъдат взети от Парламента, включително вътрешната процедура по освобождаване от отговорност и всички други мерки, които съпровождат или привеждат в изпълнение такива решения;

2. приключването, представянето и контрола на сметките и счетоводните баланси на Съюза, неговите институции и всички органи, финансирани от него, включително определянето на остатъка, който ще бъде пренесен, и уреждането на сметките;

3. контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка;

4. оценката на разходната ефективност на различните форми на финансиране на Общността при осъществяването на политиките на Съюза;

5. проверката на измами и нередности при изпълнението на бюджета на Съюза, мерките, целящи предотвратяването и съдебното преследване на такива случаи и защитата на финансовите интереси на Съюза като цяло;

6. отношенията със Сметната палата, назначаването на нейните членове и разглеждането на нейните доклади;

7. Финансовия регламент, що се отнася до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.

VI. Комисия по икономически и парични въпроси

Комисията отговаря за:

1. икономическата и паричната политика на Съюза, функционирането на Икономическия и валутен съюз и на Европейската парична и финансова система, включително отношенията със съответните институции или организации;

2. свободното движение на капитали и плащания (трансгранични плащания, единна платежна зона, платежни баланси, движения на капитал и политика на вземане и отпускане на заеми, контрол върху движенията на капитали с произход от трети страни, мерки за насърчаване на износа на капитал на Съюза);

3. международната парична и финансова система, включително отношенията с финансови и парични институции и организации;

4. правилата за конкуренция и държавните или публични помощи;

5. данъчните разпоредби;

6. регулирането и надзора на финансови услуги, институции и пазари, включително финансовата отчетност, одита, счетоводните правила, корпоративното управление и други въпроси от областта на дружественото право, които се отнасят конкретно до финансовите услуги.

VII. Комисия по заетост и социални въпроси

Комисията отговаря за:

1. политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика като условия на труд, социално осигуряване и социална защита;

2. мерките за здравословни и безопасни условия на труд;

3. Европейския социален фонд;

4. политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации;

5. свободното движение на работници и пенсионери;

6. социалния диалог;

7. всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак;

8. отношенията с:

- Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop),

- Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд,

- Европейската фондация за обучение,

- Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд,

- както и отношенията с други съответни органи на ЕС и международни организации.

VIII. Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Комисията отговаря за:

1. политиката в областта на околната среда и мерките за опазване на околната среда, особено що се отнася до:

а) замърсяването на въздуха, почвата и водите, управлението и рециклирането на отпадъци, опасните вещества и препарати, нивата на шума, промяната на климата, опазването на биологичното разнообразие,

б) устойчивото развитие,

в) международните и регионални мерки и споразумения за опазване на околната среда,

г) възстановяването на щетите, нанесени на околната среда,

д) гражданската защита,

е) Европейската агенция за околната среда;

ж) Европейската агенция по химикалите

2. общественото здраве, по-специално:

а) програмите и специфичните действия в областта на общественото здраве,

б) фармацевтичните и козметичните продукти,

в) здравните аспекти на биологичния тероризъм,

г) Европейската агенция за оценка на лекарствени продукти и Европейския център за превенция и контрол на болестите;

3. въпросите, свързани с безопасността на храните, по-специално:

а) етикетирането и безопасността на храните,

б) ветеринарното законодателство относно защитата срещу рискове за човешкото здраве; проверките на храни и системите за производство на храни от гледна точка на общественото здраве,

в) Европейската агенция за безопасност на храните и Европейската служба за хранителен и ветеринарен контрол.

IX. Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Комисията отговаря за:

1. промишлената политика на Съюза и прилагането на нови технологии, включително мерките във връзка с малките и средни предприятия;

2. изследователската политика на Съюза, включително разпространяването и използването на резултатите от изследвания;

3. политиката в областта на космическото пространство;

4. дейностите на Съвместния център за научни изследвания и на Централното бюро за ядрени измервания, както и JET, ITER и други проекти в същата област;

5. мерките на Общността в областта на енергийната политика като цяло, сигурността на енергийните доставки и енергийната ефективност, включително изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на енергийната инфраструктура;

6. Договора за Евратом и Агенцията за доставки на Евратом; ядрената безопасност, извеждането от експлоатация на производствени мощности и унищожаването на отпадъци в ядрения сектор;

7. информационното общество и информационните технологии, включително изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на телекомуникационната инфраструктура.

X. Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Комисията отговаря за:

1. координацията на националното законодателство на общностно ниво в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз, по-специално:

а) свободното движение на стоки, включително хармонизацията на технически стандарти,

б) свободата на установяване,

в) свободното предоставяне на услуги, с изключение на финансовия и пощенския сектор;

2. мерките, насочени към установяване и премахване на потенциалните пречки за функционирането на вътрешния пазар;

3. насърчаването и защитата на икономическите интереси на потребителите, с изключение на въпросите, свързани с общественото здраве и безопасността на храните, в контекста на изграждането на вътрешния пазар.

XI. Комисия по транспорт и туризъм

Комисията отговаря за:

1. въпросите, свързани с развитието на обща политика за железопътния, автомобилния, вътрешния речен, морския и въздушния транспорт, по-специално:

а) приложимите общи правила за транспорт в рамките на Европейския съюз,

б) изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в областта на транспортната инфраструктура,

в) предоставянето на транспортни услуги и отношенията с трети страни в областта на транспорта,

г) сигурността на транспорта,

д) отношенията с международни транспортни органи и организации;

2. пощенските услуги;

3. туризма.

XII. Комисия по регионално развитие

Комисията отговаря за:

регионалната политика и кохезионната политика, по-специално:

а) Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и другите инструменти на регионалната политика на Съюза,

б) оценката на въздействието на други политики на Съюза върху икономическото и социалното сближаване,

в) координацията на структурните инструменти на Съюза,

г) най-отдалечените региони и острови, както и трансграничното и междурегионално сътрудничество,

д) отношенията с Комитета на регионите, организациите за междурегионално сътрудничество и органите на местната и регионална власт.

XIII. Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Комисията отговаря за:

1. провеждането и развитието на общата селскостопанска политика;

2. развитието на селските райони, включително дейностите на съответните финансови инструменти;

3. законодателните актове в областта на:

а) ветеринарните въпроси и въпросите на растителното здраве, животинските фуражи, при условие че тези мерки не целят защитата срещу рискове за човешкото здраве,

б) животновъдството и животинското здраве;

4. подобряването на качеството на селскостопанските продукти;

5. снабдяването със селскостопански суровини;

6. Службата на Общността за растително многообразие;

7. лесовъдството.

XIV. Комисия по рибно стопанство

Комисията отговаря за:

1. провеждането, развитието и управлението на общата политика в областта на рибното стопанство;

2. опазването на рибните ресурси;

3. общата организация на пазара на рибни продукти;

4. структурната политика в секторите на рибното стопанство и аквакултурите, включително финансовите инструменти за ориентиране на рибното стопанство;

5. международните споразумения в областта на рибното стопанство.

XV. Комисия по култура и образование

Комисията отговаря за:

1. културните аспекти на Европейския съюз, по-специално:

а) подобряването на познаването и разпространението на културата,

б) защитата и насърчаването на културното и езиково многообразие,

в) опазването и съхраняването на културното наследство, културните обмени и художественото творчество;

2. образователната политика на Съюза, включително областта на европейското висше образование, насърчаването на системата на европейски училища и на обучението през целия живот;

3. аудиовизуалната политика и културните и образователни аспекти на информационното общество;

4. политиката за младежта и развиването на политика за спорт и отдих;

5. информационната и медийната политика;

6. сътрудничеството с трети страни в областта на културата и образованието и отношенията със съответните международни организации и институции.

XVI. Комисия по правни въпроси

Комисията отговаря за:

1. тълкуването и прилагането на Европейското право, съответствието на актовете на Европейския съюз с първичното право, особено избора на правни основания и съблюдаването на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

2. тълкуването и прилагането на международното право, доколкото то засяга Европейския съюз;

3. опростяването на общностното право, по-специално на законодателните предложения за неговото официално кодифициране;

4. правната защита на правата и прерогативите на Парламента, включително участието му в дела пред Съда и Първоинстанционния съд;

5. общностните актове, които засягат правния ред на държавите-членки, по-специално в областта на:

а) гражданското и търговското право,

б) дружественото право,

в) правото на интелектуална собственост,

г) процесуалното право;

6. мерки относно съдебното и административно сътрудничество по гражданскоправи въпроси;

7. отговорността за околната среда и санкциите за екологични престъпления;

8. етичните въпроси, свързани с новите технологии, при прилагане на процедура с асоциирани комисии - със съответните комисии;

9. Статута на членовете на Парламента и Правилника за длъжностните лица на Европейските общности;

10. привилегиите и имунитетите, както и проверката на пълномощията на членовете на Парламента;

11. организацията и статута на Съда;

12. Службата за хармонизация на вътрешния пазар.

XVII. Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисията отговаря за:

1. защитата на правата на гражданите, правата на човека и основните права на територията на Съюза, включително закрилата на малцинствата, както е предвидено в Договорите и в Хартата на основни права на Европейския съюз;

2. необходимите мерки за борба с всички други форми на дискриминация, освен дискриминация по полов признак или дискриминация на работното място или на пазара на труда;

3. законодателството в областта на прозрачността и на защитата на физически лица по отношение на обработката на лични данни;

4. установяването и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, по-специално:

а) мерките относно влизането и движението на лица, убежището и миграцията,

б) мерките относно интегрираното управление на общите граници,

в) мерките във връзка с полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси;

5. Европейската обсерватория за наркотици и наркомании и Европейската обсерватория за прояви на расизъм и ксенофобия, Европол, Евроюст, Сепол и други органи и агенции в същата област;

6. установяването на явна опасност от сериозно нарушаване от страна на държава-членка на общите за държавите-членки принципи.

XVIII. Комисия по конституционни въпроси

Комисията отговаря за:

1. институционалните аспекти на Европейския интеграционен процес, по-специално в рамките на подготовката и протичането на конвенти и междуправителствени конференции;

2. прилагането на Договора за ЕС и оценката за неговото действие;

3. институционалните последици от преговорите за разширяване на Съюза;

4. междуинстуционалните отношения, включително разглеждането на междуинституционалните споразумения съгласно член 120, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП с оглед на одобрението им от Парламента;

5. единната избирателна процедура;

6. политическите партии на европейско равнище, без да се накърняват компетенциите на Бюрото;

7. установяването на сериозно и системно нарушаване от държава-членка на общите за държавите-членки принципи;

8. тълкуването и прилагането на Правилника за дейността на ЕП и предложенията за неговите изменения.

XIX. Комисия по правата на жените и равенството между половете

Комисията отговаря за:

1. определянето, насърчаването и защитата на правата на жените в Съюза и свързаните с това общностни мерки;

2. насърчаването на правата на жените в трети страни;

3. политиката на равни възможности, включително равенството между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара на труда и отношението на работното място;

4. премахването на всички форми на дискриминация по полов признак;

5. прилагането и по-нататъшното развитие на принципа на равенство между половете във всички сектори;

6. предприемането на последващи действия и прилагането на международни споразумения и конвенции, които засягат правата на жените;

7. информационната политика относно жените.

XX. Комисия по петиции

Комисията отговаря за:

1. петициите;

2. отношенията с Европейския омбудсман."

3.  Решава, че това решение ще влезе в сила в първия ден на първата месечна сесия на седмия парламентарен мандат.

4.  Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност