Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2593(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0269/2009

Předložené texty :

B6-0269/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/05/2009 - 4.1

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0348

Přijaté texty
PDF 320kWORD 93k
Středa, 6. května 2009 - Štrasburk
Příslušnost stálých výborů
P6_TA(2009)0348B6-0269/2009

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o příslušnosti stálých výborů

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Konference předsedů,

–   s ohledem na článek 174 jednacího řádu,

1.   se rozhodl vytvořit následující stálé výbory:

I. Výbor pro zahraniční věci

II. Výbor pro rozvoj

III. Výbor pro mezinárodní obchod

IV. Rozpočtový výbor

V. Výbor pro rozpočtovou kontrolu

VI. Hospodářský a měnový výbor

VII. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

VIII. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

IX. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

X. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

XI. Výbor pro dopravu a cestovní ruch

XII. Výbor pro regionální rozvoj

XIII. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

XIV. Výbor pro rybolov

XV. Výbor pro kulturu a vzdělávání

XVI. Výbor pro právní záležitosti

XVII. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

XVIII. Výbor pro ústavní záležitosti

XIX. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

XX. Petiční výbor;

2.   rozhodl o nahrazení přílohy VI jednacího řádu tímto zněním:

"PŘÍLOHA VI

Příslušnost stálých výborů

I. Výbor pro zahraniční věci

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP). V této oblasti je výboru nápomocen podvýbor pro bezpečnost a obranu;

2. vztahů s ostatními orgány a institucemi Evropské unie, s Organizací spojených národů a s ostatními mezinárodními organizacemi a meziparlamentními shromážděními, pokud jde o otázky, které spadají do jeho působnosti;

3. posílení politických vztahů se třetími zeměmi, zejména s těmi, které se nacházejí v bezprostřední zeměpisné blízkosti Unie, prostřednictvím četných programů zaměřených na spolupráci a pomoc nebo mezinárodních dohod, například smluv o přidružení a o partnerství;

4. zahájení, sledování a uzavření jednání týkajících se přistoupení evropských států k Unii;

5. otázek týkajících se lidských práv, ochrany menšin a podpory demokratických hodnot v třetích zemích. V této oblasti je výboru nápomocen podvýbor pro lidská práva. Členové ostatních výborů a orgánů příslušných pro tuto oblast jsou vyzýváni k účasti na schůzích podvýboru, aniž jsou dotčeny příslušné právní předpisy;

Výbor koordinuje práci smíšených parlamentních výborů, parlamentních výborů pro spolupráci, meziparlamentních delegací, delegací ad hoc a misí vysílaných ke sledování průběhu voleb v oblasti jeho působnosti.

II. Výbor pro rozvoj

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. podpory, uplatňování a sledování politiky rozvoje a spolupráce Evropské unie, včetně;

a) politického dialogu s rozvojovými zeměmi jak na dvoustranné úrovni, tak v rámci příslušných mezinárodních organizací a meziparlamentních orgánů,

b) pomoci rozvojovým zemím a dohod o spolupráci s těmito zeměmi,

c) podpory demokratických hodnot, řádné správy věcí veřejných a lidských práv v rozvojových zemích;

2. otázek týkajících se dohody o partnerství AKT-EU a vztahů s příslušnými orgány;

3. účasti Parlamentu na misích vysílaných ke sledování průběhu voleb, popřípadě ve spolupráci s ostatními příslušnými výbory a delegacemi.

Výbor zajišťuje koordinaci prací meziparlamentních delegací a delegací ad hoc v oblasti jeho působnosti.

III. Výbor pro mezinárodní obchod

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

definování a uplatňování společné obchodní politiky Unie a vnějších hospodářských vztahů Unie, a zejména:

1. finančních, hospodářských a obchodních vztahů se třetími zeměmi a regionálními organizacemi;

2. opatření pro harmonizaci a technickou normalizaci v oblastech upravených mezinárodním právem;

3. vztahů s příslušnými mezinárodními organizacemi a organizacemi na podporu regionální hospodářské a obchodní integrace mimo Unii

4. vztahů se Světovou obchodní organizací, včetně jejich parlamentního rozměru.

Výbor zajišťuje spojení s meziparlamentními delegacemi a delegacemi ad hoc příslušnými pro obchodní a hospodářské aspekty vztahů se třetími zeměmi.

IV. Rozpočtový výbor

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. víceletého finančního rámce příjmů a výdajů Unie a systému vlastních zdrojů Unie;

2. rozpočtových výsad Parlamentu, tzn. rozpočtu Unie a vyjednávání a uplatňování mezinárodních dohod v této oblasti;

3. předběžného návrhu rozpočtu Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v jednacím řádu;

4. rozpočtu decentralizovaných institucí:

5. finančních činností Evropské investiční banky;

6. zahrnutí Evropského rozvojového fondu do rozpočtu, aniž jsou dotčeny pravomoci výboru příslušného pro dohody o partnerství AKT-EU

7. finančních dopadů aktů Společenství a jejich slučitelnosti s víceletým finančním rámcem, aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných výborů;

8. sledování a hodnocení nařízení týkajícího se plnění rozpočtu pro daný rozpočtový rok bez ohledu na čl. 94 odst. 1, převodu položek, postupů týkajících se plánů pracovních míst, správních položek a stanovisek k projektům týkajícím se nemovitostí, které mají značný finanční dopad;

9. finančního nařízení s výjimkou záležitostí týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu.

V. Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. kontroly plnění rozpočtu Unie a Evropského rozvojového fondu a rozhodnutí o udělení absolutoria přijímaných Parlamentem, včetně vnitřního postupu udělování absolutoria a všech dalších opatření, která doprovázejí nebo provádějí tato rozhodnutí;

2. závěrky, předkládání a auditu účetních výkazů a rozvah Unie, jejich orgánů a jiných jimi financovaných institucí, včetně stanovení finančních prostředků, které mají být přeneseny, a vyrovnání salda;

3. kontroly finančních činností Evropské investiční banky;

4. hodnocení poměru nákladů a užitku jednotlivých forem financování Společenství při provádění politik Unie;

5. vyšetřování podvodů a nesrovnalostí týkajících se plnění rozpočtu Unie, činností, které mají za cíl prevenci a stíhání těchto činů a ochrany finančních zájmů Společenství obecně;

6. vztahů s Účetním dvorem, jmenování jeho členů a projednávání jeho zpráv;

7. finančního nařízení, pokud jde o záležitosti týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu;

VI. Hospodářský a měnový výbor

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. hospodářských a měnových politik Unie, fungování hospodářské a měnové unie a Evropského měnového a finančního systému včetně vztahů s příslušnými orgány nebo organizacemi;

2. volného pohybu kapitálu a plateb (přeshraničních plateb, jednotného platebního prostoru, platebních bilancí, pohybů kapitálů a politik poskytnutých a získaných půjček, kontroly pohybů kapitálů pocházejících ze třetích zemí, opatření pro posílení vývozu kapitálu Evropské unie);

3. mezinárodního měnového a finančního systému, včetně vztahů s finančními a měnovými orgány a organizacemi;

4. pravidel hospodářské soutěže nebo státních podpor;

5. právních předpisů v oblasti daní;

6. právní úpravy finančních služeb, institucí a trhů a dohledu nad nimi, včetně finančních zpráv, účetních kontrol, předpisů týkajících se účetnictví, vedení společností a jiných otázek z oblasti práva společností týkajících se výhradně finančních služeb.

VII. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. politiky zaměstnanosti a všech aspektů sociální politiky, například pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a sociální ochrany;

2. opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti;

3. Evropského sociálního fondu;

4. politiky odborného vzdělávání včetně odborných kvalifikací;

5. volného pohybu pracovníků a důchodců;

6. sociálního dialogu;

7. všech forem diskriminace jiných než diskriminace na základě pohlaví, ke kterým dochází na pracovišti nebo na trhu práce;

8. vztahů s:

- Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop),

- Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek,

- Evropskou nadací pro odborné vzdělávání,

- Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci,

a vztahů s dalšími příslušnými subjekty Evropské unie a mezinárodními organizacemi.

VIII. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. politiky v oblasti životního prostředí a opatření pro ochranu životního prostředí týkajících se zejména:

a) znečištění ovzduší, půdy a vody, nakládání s odpadem a jeho recyklace, nebezpečných látek a přípravků, hladiny hluku, klimatických změn a ochrany biologické rozmanitosti,

b) udržitelného rozvoje,

c) mezinárodních a regionálních opatření a dohod majících za cíl ochranu životního prostředí,

d) nápravu škod na životním prostředí,

e) civilní ochrany,

f) Evropské agentury pro životní prostředí,

g) Evropské agentury pro chemické látky;

2. veřejného zdraví, zejména:

a) činností a specifických programů v oblasti veřejného zdraví,

b) léčivých a kosmetických přípravků,

c) zdravotních aspektů bioterorismu,

d) Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nakažlivých chorob;

3. otázek bezpečnosti potravin, a zejména:

a) označování a bezpečnosti potravin;

b) veterinárních právních předpisů týkajících se ochrany před nebezpečím poškození lidského zdraví, hygienické kontroly potravin a systémů jejich výroby,

c) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropského potravinového a veterinárního úřadu.

IX. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. průmyslové politiky Unie a využívání nových technologií včetně opatření týkajících se malých a středních podniků;

2. výzkumné politiky Unie, včetně šíření a využívání výsledků výzkumů;

3. vesmírné politiky;

4. činností Společného výzkumného střediska, Centra pro metrologii v oblasti jaderné energie, JET, Mezinárodního pokusného termonukleárního reaktoru (ITER) a dalších projektů v této oblasti;

5. opatření Společenství v oblasti energetické politiky obecně, bezpečnosti při dodávkách energie a energetické účinnosti, zejména zřizování a rozvoje transevropských sítí v oblasti energetické infrastruktury;

6. Smlouvy o Euratomu a Zásobovací agentury Euratomu, jaderné bezpečnosti, odstavení zařízení a odstraňování jaderného odpadu;

7. informační společnosti a informačních technologií včetně zřizování a rozvoje transevropských sítí v oblasti energetické infrastruktury.

X. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. koordinace vnitrostátních právních předpisů v oblasti vnitřního trhu a celní unie na úrovni Unie, týkajících se zejména:

a) volného pohybu zboží včetně harmonizace technických norem,

b) svobody usazování,

c) volného poskytování služeb, s výjimkou finančních a poštovních služeb.

2. opatření majících za cíl určení a odstranění možných překážek ve fungování vnitřního trhu;

3. prosazování a ochrany hospodářských zájmů spotřebitelů v rámci vytváření vnitřního trhu, s výjimkou záležitostí týkajících se veřejného zdraví a bezpečnosti potravin.

XI. Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. rozvoje společné politiky v oblasti železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy, jakož i námořní a letecké dopravy, a zejména:

a) společných pravidel v oblasti dopravy na území Evropské unie,

b) vytváření a rozvoje transevropských sítí v oblasti dopravní infrastruktury,

c) poskytování dopravních služeb a vztahů se třetími zeměmi v oblasti dopravy,

d) bezpečnosti dopravy,

e) vztahů s mezinárodními dopravními organizacemi;

2. poštovních služeb;

3. cestovního ruchu.

XII. Výbor pro regionální rozvoj

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

regionální politiky a politiky soudržnosti, zejména:

a) Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a dalších nástrojů regionální politiky Unie,

b) vyhodnocení dopadů jiných politik Unie na hospodářskou a sociální soudržnost,

c) koordinace strukturálních nástrojů Unie,

d) nejvzdálenějších regionů a ostrovů a přeshraniční a meziregionální spolupráce,

e) vztahů s Výborem regionů, organizacemi pro meziregionální spolupráci a s orgány místní a regionální samosprávy.

XIII. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. fungování a rozvoje společné zemědělské politiky;

2. rozvoje venkova, včetně činností příslušných finančních nástrojů;

3. právních předpisů týkajících se:

a) veterinárních a rostlinolékařských záležitostí, krmiv pro zvířata, nemají-li tato opatření za cíl chránit před nebezpečím pro lidské zdraví,

b) chovu a pohody zvířat,

4. zlepšování jakosti zemědělských produktů;

5. dodávek zemědělských surovin;

6. Odrůdového úřadu Společenství;

7. lesnictví.

XIV. Výbor pro rybolov

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. fungování a rozvoje společné politiky rybolovu a jejího řízení;

2. zachovávání rybolovných zdrojů;

3. společné organizace trhu s produkty rybolovu;

4. strukturální politiky v odvětví rybolovu a akvakultury, včetně finančních nástrojů pro orientaci rybolovu;

5. mezinárodních dohod v oblasti rybolovu.

XV. Výbor pro kulturu a vzdělávání

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. kulturních aspektů Evropské unie, zejména:

a) zlepšování znalostí a šíření kultury,

b) ochrany a podpory kulturní a jazykové rozmanitosti,

c) zachování a ochrany kulturního dědictví, kulturní výměny a umělecké tvorby,

2. vzdělávacích politik Evropské unie včetně vysokoškolského vzdělávání v Evropě, podpory systému evropských škola a celoživotního vzdělávání;

3. audiovizuální politiky a kulturních a vzdělávacích aspektů informační společnosti;

4. politiky péče o mládež a rozvoje politiky sportu a politiky využívání volného času;

5. informační a mediální politiky;

6. spolupráce v oblasti kultury a vzdělávání se třetími zeměmi a vztahů s příslušnými mezinárodními organizacemi a institucemi.

XVI. Výbor pro právní záležitosti

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. výkladu a uplatňování práva Společenství, souladu aktů Evropské unie s primárním právem, včetně volby právního základu a dodržování zásady subsidiarity a proporcionality;

2. výkladu a uplatňování mezinárodního práva, pokud se dotýká Evropské unie;

3. zjednodušování práva Společenství, zejména legislativních návrhů směřujících k jeho úřední kodifikaci;

4. právní ochrany parlamentních práv a výsad, včetně zapojení Parlamentu do řízení před Evropským soudním dvorem a Evropským soudem prvního stupně;

5. aktů Společenství, které ovlivňují právní řády členských států, zejména v oblasti:

a) občanského a obchodního práva,

b) práva obchodních společností,

c) práva duševního vlastnictví,

d) procesního práva;

6. opatření týkající se soudní a správní spolupráce v občanských věcech

7. odpovědnosti v oblasti životního prostředí a postihů za trestné činy proti životnímu prostředí;

8. etických otázek spojených s novými technologiemi při použití postupu s přidruženými výbory mezi příslušnými výbory;

9. statutu poslanců a služebního řádu úředníků Evropských společenství;

10. výsad a imunit a ověřování pověřovacích listin poslanců;

11. organizační struktury a statutu Soudního dvora;

12. Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

XVII. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. ochrany občanských práv, lidských práv a základních svobod na území Evropské unie ve smyslu smluv a Charty základních práv Evropské unie, včetně ochrany menšin;

2. opatření nezbytných pro boj se všemi formami diskriminace jinými než diskriminace na základě pohlaví nebo s diskriminací, ke které dochází na pracovišti nebo na trhu práce;

3. právních předpisů v oblasti průhlednosti a ochrany fyzických osob při zpracování osobních údajů;

4. vytváření a rozvíjení prostoru svobody, bezpečnosti a práva, zejména:

a) opatření týkajících se vstupu a pohybu osob, přistěhovalecké a azylové politiky,

b) opatření týkajících se společné správy vnějších hranic,

c) opatření týkajících se policejní a soudní spolupráce v trestních věcech,

5. Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Agentury Evropské Unie, Evropského policejního úřadu (EUROPOL), Evropské jednotky pro soudní spolupráci (EUROJUST), Evropské policejní akademie (EPA) a jiných institucí a subjektů činných v těchto oblastech pro základní práva;

6. zjištění zjevného nebezpečí závažného porušení společných zásad členských států ze strany členského státu.

XVIII. Výbor pro ústavní záležitosti

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. institucionálních aspektů procesu evropské integrace, zejména v rámci přípravy a jednání konventů a mezivládních konferencí;

2. provádění Smlouvy o EU a hodnocení jejího fungování;

3. institucionálních důsledků jednání o rozšíření Evropské unie;

4. interinstitucionálních vztahů, včetně posuzování interinstitucionálních dohod podle čl. 127 odst. 2 jednacího řádu s ohledem na jejich schválení Parlamentem;

5. jednotného postupu konání voleb;

6. politických stran na evropské úrovni, aniž jsou dotčeny pravomoci předsednictva;

7. zjištění závažného a trvajícího porušení společných zásad sdílených členskými státy ze strany členského státu;

8. výkladu a používání jednacího řádu Parlamentu a návrhů změn tohoto řádu.

XIX. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. vymezení, prosazování a ochrany práv žen v Unii a opatření, které za tímto účelem Unie přijala;

2. prosazování práv žen ve třetích zemích;

3. politiky rovných příležitostí, včetně rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti;

4. odstranění všech forem diskriminace založených na pohlaví;

5. zavádění a dalšího začlenění zásady rovných příležitostí ve všech oblastech;

6. plnění a uplatňování mezinárodních dohod a úmluv týkajících se práv žen;

7. informační politiky o ženách.

XX. Petiční výbor

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1. petic;

2. vztahů s evropským veřejným ochráncem práv."

3.   rozhodl, že toto rozhodnutí vstoupí v platnost prvním dnem prvního dílčího zasedání sedmého volebního období;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí pro informaci Radě a Komisi.

Právní upozornění - Ochrana soukromí