Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2593(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0269/2009

Indgivne tekster :

B6-0269/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/05/2009 - 4.1

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0348

Vedtagne tekster
PDF 60kWORD 90k
Onsdag den 6. maj 2009 - Strasbourg
De stående udvalgs sagsområder
P6_TA(2009)0348B6-0269/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 6. maj 2009 om de stående udvalgs sagsområder

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Formandskonferencens forslag,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 174,

1.   vedtager at nedsætte følgende stående udvalg:

I. Udenrigsudvalget

II. Udviklingsudvalget

III. Udvalget om International Handel

IV. Budgetudvalget

V. Budgetkontroludvalget

VI. Økonomi- og Valutaudvalget

VII. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

VIII. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

IX. Udvalget om Industri, Forskning og Energi

X. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

XI. Transport- og Turismeudvalget

XII. Regionaludviklingsudvalget

XIII. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

XIV. Fiskeriudvalget

XV. Kultur- og Uddannelsesudvalget

XVI. Retsudvalget

XVII. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

XVIII. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

XIX. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

XX. Udvalget for Andragender

2.   vedtager, at bilag VI til forretningsordenen affattes således:

"BILAG VI

De stående udvalgs sagsområder

I. Udenrigsudvalget

1. den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP). Udvalget bistås i denne sammenhæng af et underudvalg om sikkerhed og forsvar

2. forbindelserne med de øvrige EU-institutioner og -organer, FN og øvrige internationale organisationer og interparlamentariske forsamlinger om spørgsmål, der henhører under dets sagsområde

3. styrkelse af de politiske forbindelser med tredjelande, i særdeleshed landene i umiddelbar nærhed af Unionen i form af større samarbejds- og bistandsprogrammer eller internationale aftaler som f.eks. associerings- og partnerskabsaftaler

4. indledning, overvågning og afslutning af forhandlinger om europæiske staters tiltrædelse af Den Europæiske Union

5. spørgsmål vedrørende menneskerettigheder, beskyttelse af mindretal og fremme af demokratiske værdier i tredjelande. I denne sammenhæng bistås udvalget af et underudvalg om menneskerettigheder. Med forbehold af de relevante bestemmelser indbydes medlemmer fra andre udvalg og organer med ansvar inden for sit område til at deltage i underudvalgets møder.

Udvalget sikrer samordning af arbejdet i de blandede parlamentariske udvalg og parlamentariske samarbejdsudvalg samt interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og valgobservationsmissioner, når spørgsmålene henhører under dets sagsområde.

II. Udviklingsudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. fremme, gennemførelse og overvågning af Den Europæiske Unions politik for udviklingssamarbejde, herunder især:

a) politisk dialog med udviklingslandene, bilateralt og i de kompetente internationale organisationer og interparlamentariske fora

b) bistand til og samarbejdsaftaler med udviklingslande

c) fremme af de demokratiske værdier, god regeringsførelse og menneskerettigheder i udviklingslandene

2. spørgsmål vedrørende AVS-EU-partnerskabsaftalen og forbindelserne med de kompetente organer

3. Parlamentets deltagelse i valgobservationsopgaver, om nødvendigt i samarbejde med andre kompetente udvalg og delegationer.

Udvalget samordner arbejdet i de interparlamentariske delegationer og ad hoc-delegationer, når spørgsmålene henhører under dets sagsområde.

III. Udvalget om International Handel

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. finansielle, økonomiske og handelsmæssige forbindelser med tredjelande og regionale organisationer

2. foranstaltninger vedrørende teknisk harmonisering eller standardisering på områder omfattet af folkeretlige instrumenter

3. forbindelserne med de relevante internationale organisationer og med organisationer, der arbejder for regional økonomisk og handelsmæssig integration uden for Unionen

4. forbindelserne med WTO, herunder dets parlamentariske dimension.

Udvalget har forbindelse med de kompetente interparlamentariske delegationer og ad hoc-delegationer med hensyn til de økonomiske og handelsmæssige aspekter af forbindelserne med tredjelande.

IV. Budgetudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. den flerårige finansielle ramme for Unionens indtægter og udgifter og Unionens ordning med egne indtægter

2. Parlamentets budgetmæssige prærogativer, dvs. Unionens budget samt forhandling om og gennemførelse af interinstitutionelle aftaler inden for dette område

3. Parlamentets overslag i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i forretningsordenen

4. de decentraliserede organers budget

5. Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter

6. opførelse på budgettet af Den Europæiske Udviklingsfond, uden at dette berører de beføjelser, der er tillagt det udvalg, som er kompetent med hensyn til AVS-EU-partnerskabsaftalen

7. de finansielle virkninger af alle Fællesskabets retsakter og deres forenelighed med den flerårige finansielle ramme, uden at dette berører de relevante udvalgs kompetence

8. uanset forretningsordenens artikel 72, stk. 1, opfølgning og evaluering af gennemførelsen af det løbende budget, bevillingsoverførsler, procedurer vedrørende stillingsfortegnelserne, driftsbevillinger og udtalelser vedrørende bygningsprojekter med betydelige finansielle virkninger

9. finansforordningen, bortset fra spørgsmål vedrørende gennemførelse og forvaltning af samt kontrol med budgettet.

V. Budgetkontroludvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. kontrol med gennemførelsen af Unionens budget og af Den Europæiske Udviklingsfond samt de dechargeafgørelser, Parlamentet skal træffe, herunder den interne dechargeprocedure, og alle andre foranstaltninger, der træffes i forbindelse med eller til iværksættelse af disse afgørelser

2. regnskabsafslutning, regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber og balancer for Unionen, dennes institutioner og alle organer, der finansieres af den, herunder opgørelse af de bevillinger, som skal fremføres, og af saldiene

3. kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter

4. overvågning af omkostningseffektiviteten af de forskellige former for fællesskabsfinansiering i forbindelse med gennemførelsen af Unionens politikker

5. behandling af svig og uregelmæssigheder i forbindelse med gennemførelsen af Unionens budget og foranstaltninger med henblik på at forhindre og retsforfølge sådanne sager samt beskyttelse af EU's finansielle interesser generelt

6. forbindelserne med Revisionsretten, udnævnelse af Rettens medlemmer og behandling af dens beretninger

7. finansforordningen for så vidt angår gennemførelse og forvaltning af samt kontrol med budgettet.

VI. Økonomi- og Valutaudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. Unionens økonomiske og monetære politik, Den Økonomiske og Monetære Unions funktion samt det europæiske monetære og finansielle system (herunder forbindelserne med de relevante institutioner og organisationer)

2. fri bevægelighed for kapital og betalinger (betalinger på tværs af grænserne, fælles betalingsområde, betalingsbalance, kapitalbevægelser og låne- og udlånspolitik, kontrol med kapitalbevægelser fra tredjelande, foranstaltninger til fremme af Den Europæiske Unions kapitaludførsel)

3. det internationale monetære og finansielle system (herunder forbindelserne med finansielle og monetære institutioner og organisationer)

4. reglerne om konkurrence og statsstøtte eller offentlig støtte

5. fiskale bestemmelser

6. regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser, institutioner og markeder, herunder finansiel rapportering, revision, regnskabsregler, selskabsstyring og andre selskabsretlige anliggender, der specifikt drejer sig om finansielle tjenesteydelser.

VII. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. beskæftigelsespolitik og alle aspekter af social- og arbejdsmarkedspolitik såsom arbejdsvilkår, social sikring og social beskyttelse

2. foranstaltninger vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

3. Den Europæiske Socialfond

4. erhvervsuddannelsespolitik, herunder faglige kvalifikationer

5. arbejdstagernes og pensionisternes fri bevægelighed

6. arbejdsmarkedsdialogen

7. enhver form for forskelsbehandling på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet med undtagelse af forskelsbehandling på grund af køn

8. forbindelserne med:

- Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

- Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

- Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

- Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

samt forbindelserne med andre relevante EU-organer og internationale organisationer.

VIII. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. miljøpolitik og miljøbeskyttelsesforanstaltninger, herunder især vedrørende:

a) luft-, jord- og vandforurening, affaldshåndtering og genvinding, farlige stoffer og præparater, støjniveauer, klimaforandring og beskyttelse af den biologiske mangfoldighed

b) bæredygtig udvikling

c) internationale og regionale foranstaltninger og aftaler med henblik på miljøbeskyttelse

d) afhjælpning af miljøskader

e) civilbeskyttelse

f) Det Europæiske Miljøagentur

g) Det Europæiske Kemikalieagentur

2. folkesundhed, herunder især:

a) programmer og specifikke aktioner inden for folkesundhed

b) lægemidler og kosmetiske produkter

c) sundhedsaspekterne af bioterrorisme

d) Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

3. fødevaresikkerhed, herunder især:

a) fødevarers mærkning og sikkerhed

b) veterinærlovgivning om beskyttelse mod sundhedsrisici for mennesker; sundhedskontrol af fødevarer og fødevareproduktionssystemer

c) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Det Europæiske Fødevare- og Veterinærkontor.

IX. Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. Unionens industripolitik og anvendelsen af nye teknologier, herunder foranstaltninger vedrørende små og mellemstore virksomheder

2. Unionens forskningspolitik, herunder udbredelse og udnyttelse af forskningsresultater

3. rumpolitik

4. aktiviteterne inden for Det Fælles Forskningscenter og Centralbureauet for Kernefysiske Målinger, JET, ITER og andre projekter inden for samme område

5. fællesskabsforanstaltninger vedrørende energipolitik i almindelighed, forsyningssikkerhed og energieffektivitet, herunder etablering og udvikling af transeuropæiske net i energiinfrastruktursektoren

6. Euratom-traktaten og Euratoms Forsyningsagentur, nuklear sikkerhed, nedlukning og bortskaffelse af affald i den nukleare sektor

7. informationssamfund og informationsteknologi, herunder etablering og udvikling af transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur.

X. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. koordinering på fællesskabsplan af national lovgivning vedrørende det indre marked og toldunionen, særlig:

a) fri varebevægelser, herunder harmonisering af tekniske standarder

b) etableringsretten

c) fri udveksling af tjenesteydelser, bortset fra finansielle tjenesteydelser og posttjenester

2. foranstaltninger med henblik på at identificere og fjerne potentielle hindringer for det indre markeds funktion

3. fremme og beskyttelse af forbrugernes økonomiske interesser i forbindelse med etableringen af det indre marked, dog med undtagelse af spørgsmål vedrørende folkesundhed og fødevaresikkerhed.

XI. Transport- og Turismeudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. udvikling af en fælles politik for transport ad jernbane, veje og indre vandveje samt skibs- og luftfart, særlig:

a) fælles regler for transport inden for Den Europæiske Union

b) etablering og udvikling af transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet

c) levering af transporttjenesteydelser og forbindelser med tredjelande på transportområdet

d) transportsikkerhed

e) forbindelser med internationale transportorganisationer

2. posttjenester

3. turisme.

XII. Regionaludviklingsudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

Regional- og samhørighedspolitik, herunder især:

a) Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden og de øvrige instrumenter inden for Unionens regionalpolitik

b) evaluering af andre EU-politikkers indvirkning på den økonomiske og sociale samhørighed

c) koordinering af Unionens strukturelle instrumenter

d) regioner i EU's yderste periferi og øområder samt samarbejde på tværs af grænserne og mellem regionerne

e) forbindelserne til Regionsudvalget, interregionale samarbejdsorganisationer og lokale og regionale myndigheder.

XIII. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. den fælles landbrugspolitiks funktion og udvikling

2. udvikling af landdistrikter, herunder aktiviteterne i forbindelse med de relevante finansielle instrumenter

3. lovgivning om

a) dyre- og plantesundhed samt foderstoffer, forudsat af de pågældende foranstaltninger ikke sigter på beskyttelse mod sundhedsrisici for mennesker

b) dyrs opdræt og velfærd

4. forbedring af landbrugsvarernes kvalitet

5. forsyning med landbrugsråvarer

6. EF-Sortsmyndigheden

7. skovbrug.

XIV. Fiskeriudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. den fælles fiskeripolitiks funktion og udvikling samt dens forvaltning

2. bevarelse af fiskeressourcerne

3. den fælles markedsordning for fiskeriprodukter

4. strukturpolitikken inden for fiskeri og akvakultur, herunder de finansielle styringsinstrumenter for fiskeriet

5. internationale fiskeriaftaler.

XV. Kultur- og Uddannelsesudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. Den Europæiske Unions kulturelle aspekter, især:

a) forbedring af kendskabet til og udbredelse af kulturen

b) beskyttelse og fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed

c) bevarelse og beskyttelse af kulturarven, de kulturelle udvekslinger og den kunstneriske skaben

2. EU's uddannelsespolitik, herunder området for europæiske højere uddannelser, fremme af Europaskolesystemet og livslang uddannelse

3. audiovisuel politik og de kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af informationssamfundet

4. ungdomspolitik samt udvikling af en sports- og fritidspolitik

5. informations- og mediepolitik

6. samarbejde med tredjelande på områderne kultur og uddannelse og forbindelserne med de relevante internationale organisationer og institutioner.

XVI. Retsudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. fortolkning og anvendelse af EU-retten, EU-retsakternes overensstemmelse med den primære ret, navnlig valget af retsgrundlag og overholdelsen af subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne

2. fortolkning og anvendelse af folkeretten i det omfang, den vedrører Den Europæiske Union

3. forenkling af fællesskabslovgivningen, navnlig forslag til retsakter med henblik på officiel kodifikation heraf

4. retlig beskyttelse af Parlamentets rettigheder og prærogativer, herunder ved Parlamentets deltagelse i sager ved Domstolen og Retten i Første Instans

5. fællesskabsretsakter, der påvirker den enkelte medlemsstats retsorden, navnlig inden for:

a) civil- og handelsret

b) selskabsret

c) intellektuel ejendomsret

d) procesret

6. foranstaltninger vedrørende retligt og administrativt samarbejde i civilretlige spørgsmål

7. miljøansvar og sanktioner over for miljøkriminalitet

8. etiske spørgsmål i forbindelse med nye teknologier, under inddragelse af de relevante udvalg efter proceduren med associerede udvalg

9. statutten for medlemmerne og De Europæiske Fællesskabers personalevedtægt

10. spørgsmål vedrørende medlemmernes privilegier og immuniteter og prøvelse af medlemmernes mandater

11. Domstolens organisation og statut

12. Harmoniseringskontoret for det Indre Marked.

XVII. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. beskyttelse af borgernes rettigheder, menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder på Den Europæiske Unions område, herunder beskyttelse af mindretal, som fastslået i traktaterne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

2. de nødvendige foranstaltninger til bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling med undtagelse af forskelsbehandling på grund af køn og forskelsbehandling, der finder sted på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet

3. lovgivning om gennemsigtighed og beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

4. indførelse og udvikling af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder især:

a) foranstaltninger vedrørende personers indrejse og bevægelser, asyl og migration

b) foranstaltninger vedrørende integreret forvaltning af de ydre grænser

c) foranstaltninger vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager

5. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug og Det Europæiske Observatorium for Bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad, Europol, Eurojust, Cepol og andre organer og agenturer inden for samme område

6. fastslåelse af, at der er en klar fare for, at en medlemsstat groft overtræder principper, som medlemsstaterne har til fælles.

XVIII. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. de institutionelle aspekter af den europæiske integrationsproces, navnlig inden for rammerne af forberedelsen og afviklingen af konventer og regeringskonferencer

2. gennemførelse af EU-traktaten og vurdering af, hvorledes den fungerer

3. de institutionelle følger af forhandlinger om udvidelse af Den Europæiske Union

4. interinstitutionelle forbindelser, herunder efterprøvelse af interinstitutionelle aftaler, jf. forretningsordenens artikel 120, stk. 2, med henblik på vedtagelse på plenarmødet

5. en ensartet valgmåde

6. politiske partier på europæisk plan, uden at dette berører Præsidiets beføjelser

7. fastslåelse af, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder principper, som medlemsstaterne har til fælles

8. fortolkning og anvendelse af forretningsordenen og forslag til ændringer heraf.

XIX. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. fastlæggelse, fremme og beskyttelse af kvinders rettigheder i Unionen og hertil knyttede fællesskabsforanstaltninger

2. fremme af kvinders rettigheder i tredjelande

3. ligestillingspolitik, herunder ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn til mulighederne på arbejdsmarkedet og lige behandling på arbejdet

4. fjernelse af enhver form for forskelsbehandling på grund af køn

5. gennemførelse og videreudviklingen af politikken med generel hensyntagen til kønsaspektet ("gender mainstreaming") i alle sektorer

6. opfølgning og gennemførelse af internationale aftaler og konventioner af betydning for kvinders rettigheder

7. informationspolitik vedrørende kvinder.

XX. Udvalget for Andragender

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. andragender

2. forbindelserne med Den Europæiske Ombudsmand."

3.   vedtager, at denne afgørelse skal træde i kraft den første dag i den første mødeperiode i den syvende valgperiode;

4.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik