Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2593(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0269/2009

Esitatud tekstid :

B6-0269/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/05/2009 - 4.1

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0348

Vastuvõetud tekstid
PDF 148kWORD 88k
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg
Alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad
P6_TA(2009)0348B6-0269/2009

Euroopa Parlamendi 6. mai 2009. aasta otsus alaliste komisjonide volituste ja vastutusalade kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 174,

1.   otsustab moodustada järgmised alalised komisjonid:

I Väliskomisjon

II Arengukomisjon

III Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

IV Eelarvekomisjon

V Eelarvekontrollikomisjon

VI Majandus- ja rahanduskomisjon

VII Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

VIII Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

IX Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

X Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

XI Transpordi- ja turismikomisjon

XII Regionaalarengukomisjon

XIII Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

XIV Kalanduskomisjon

XV Kultuuri- ja hariduskomisjon

XVI Õiguskomisjon

XVII Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

XVIII Põhiseaduskomisjon

XIX Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

XX Petitsioonikomisjon;

2.   otsustab asendada kodukorra VI lisa järgmise tekstiga:

"VI LISA

Parlamendi alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad

I Väliskomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP). Selles küsimuses abistab komisjoni julgeoleku- ja kaitse allkomisjon;

2. suhted ELi teiste institutsioonide ja organitega, ÜRO ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide ning parlamentidevaheliste assambleedega küsimustes, mis kuuluvad komisjoni vastutusalasse;

3. poliitiliste suhete tugevdamine kolmandate riikidega ulatuslikumate koostöö- ja abiprogrammide või rahvusvaheliste lepingute nagu assotsiatsiooni- või koostöölepingute kaudu, eelkõige riikidega, mis asuvad Euroopa Liidu vahetus läheduses;

4. Euroopa riikide Euroopa Liiduga ühinemist käsitlevate läbirääkimiste alustamine, järelevalve ja lõpuleviimine;

5. inimõiguste ja vähemuste kaitse ning demokraatlike väärtuste edendamisega seotud küsimused kolmandates riikides. Selles küsimuses toetab komisjoni tegevust inimõiguste allkomisjon. Ilma et see piiraks asjakohaste eeskirjade kohaldamist, kutsutakse allkomisjoni koosolekutele teiste sama valdkonnaga tegelevate komisjonide liikmeid ja asutuste esindajaid.

Väliskomisjon koordineerib parlamentaarsete ühiskomisjonide ja parlamentaarsete koostöökomisjonide ning parlamentidevaheliste delegatsioonide ja ad hoc delegatsioonide tööd ning tema vastutusalasse kuuluvaid valimisvaatlusmissioone.

II Arengukomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. Euroopa Liidu arengu- ja koostööpoliitika edendamine, rakendamine ja järelevalve, sealhulgas:

a) kahepoolne ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja parlamentidevaheliste foorumite raames toimuv poliitiline dialoog arengumaadega;

b) abi arengumaadele ja koostöölepingud nendega;

c) demokraatlike väärtuste, hea valitsemistava ja inimõiguste edendamine arengumaades;

2. AKV-ELi partnerluslepingu küsimused ja suhted vastavate asutustega;

3. parlamendi osalemine valimisvaatlusmissioonides, vajaduse korral koostöös teiste pädevate komisjonide ja delegatsioonidega.

Arengukomisjon koordineerib oma vastutusalasse kuuluvate parlamentidevaheliste delegatsioonide ja ad hoc delegatsioonide tööd.

III Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

Euroopa Liidu ühise kaubanduspoliitika loomine ja rakendamine ning välismajandussuhted, eelkõige:

1. finants-, majandus- ja kaubandussuhted kolmandate riikide ning piirkondlike organisatsioonidega;

2. tehnilise ühtlustamise ja standardiseerimise meetmed valdkondades, mida reguleerib rahvusvaheline õigus;

3. suhted asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ning väljaspool liitu asuvate piirkondlike majandus- ja kaubandusintegratsiooni edendavate organisatsioonidega;

4. suhted WTOga, sealhulgas selle parlamentaarne mõõde.

Kolmandate riikidega suhtlemise majandus- ja kaubandusaspektides teeb rahvusvahelise kaubanduse komisjon koostööd asjaomaste parlamentidevaheliste delegatsioonide ja ad hoc delegatsioonidega.

IV Eelarvekomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. Euroopa Liidu tulude ja kulude mitmeaastane finantsraamistik ning liidu omavahendite süsteem;

2. parlamendi eelarvealased õigused, s.o Euroopa Liidu eelarve ning institutsioonidevaheliste kokkulepete üle läbirääkimiste pidamine ja kokkulepete rakendamine selles valdkonnas;

3. parlamendi eelarvestus vastavalt kodukorras sätestatud menetlusele;

4. detsentraliseeritud asutuste eelarved;

5. Euroopa Investeerimispanga finantstegevus;

6. Euroopa Arengufondi lisamine eelarvesse, ilma et see piiraks AKV-ELi partnerluslepingu eest vastutava komisjoni volitusi;

7. kõikide liidu õigusaktide finantsmõju ja kokkusobivus mitmeaastase finantsraamistikuga, ilma et see piiraks asjaomaste komisjonide volitusi;

8. jooksva eelarve täitmise jälgimine ja hindamine kodukorra artikli 78 lõikest 1 olenemata, assigneeringute ümberpaigutamine, ametikohtade loeteluga seotud menetlused, haldusassigneeringud ja olulise finantsmõjuga kinnisvaraprojektidega seotud arvamused;

9. finantsmäärus, välja arvatud küsimused, mis käsitlevad eelarve täitmist, haldamist ja kontrollimist.

V Eelarvekontrollikomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. Euroopa Liidu ja Euroopa Arengufondi eelarve täitmise kontroll ja parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsused, kaasa arvatud institutsioonisisesed heakskiidu andmise menetlused ning kõik selliste otsuste kaas- või rakendusmeetmed;

2. Euroopa Liidu, selle institutsioonide ja liidu rahastatavate organite kontode ja bilansside sulgemine, aruandlus ning auditeerimine, kaasa arvatud ülekantavate vahendite kindlaksmääramine ja saldode kinnitamine;

3. Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll;

4. liidu eri rahastamisvormide tõhususe hindamine Euroopa Liidu poliitika rakendamisel;

5. Euroopa Liidu eelarve täitmisel esinevate pettuste ja eeskirjade eiramise juhtumite uurimine, meetmed selliste juhtumite vältimiseks ja nende eest karistamiseks ning liidu finantshuvide üldine kaitse;

6. suhted kontrollikojaga, selle liikmete ametissenimetamine ja kontrollikoja aruannete läbivaatamine;

7. finantsmäärus eelarve täitmist, juhtimist ja kontrolli puudutavates küsimustes.

VI Majandus- ja rahanduskomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. Euroopa Liidu majandus- ja rahapoliitika, majandus- ja rahaliidu ning Euroopa rahandus- ja finantssüsteemi toimimine (kaasa arvatud suhted asjaomaste institutsioonide või organisatsioonidega);

2. kapitali ja maksete vaba liikumine (piiriülesed maksed, ühine makseala, maksebilanss, kapitali liikumise ning laenupoliitika, kolmandatest riikidest pärit kapitali liikumise kontroll, meetmed liidu kapitali ekspordi edendamiseks);

3. rahvusvaheline rahandus- ja finantssüsteem (kaasa arvatud suhted rahandus- ja finantsinstitutsioonide ja -organisatsioonidega);

4. konkurentsi- ja riigiabieeskirjad;

5. maksusätted;

6. finantsteenuste, -institutsioonide ja -turgude reguleerimine ning järelevalve, kaasa arvatud aruandlus, auditeerimine, raamatupidamiseeskirjad, ettevõtte juhtimine ning muud finantsteenuseid puudutavad äriühinguõiguse küsimused.

VII Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. tööhõivepoliitika ja kõik sotsiaalpoliitika aspektid, nagu töötingimused, sotsiaalkindlustus ja sotsiaalkaitse;

2. töötervishoiu ja tööohutuse meetmed;

3. Euroopa Sotsiaalfond;

4. kutseõppepoliitika, kaasa arvatud kutsekvalifikatsioonid;

5. töötajate ja pensionäride vaba liikumine;

6. tööturu osapoolte dialoog;

7. kõik diskrimineerimise vormid töökohal ja tööturul, välja arvatud sooline diskrimineerimine;

8. suhted järgmiste organitega:

- Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop),

- Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond,

- Euroopa Koolitusfond,

- Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur,

samuti suhted muude asjaomaste ELi asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

VIII Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. keskkonnapoliitika ja keskkonnakaitsemeetmed, eelkõige:

a) õhu-, pinnase- ja veereostus, jäätmemajandus ning ringlussevõtt, ohtlikud ained ja valmistised, müratase, kliimamuutus, bioloogilise mitmekesisuse kaitse;

b) säästev areng;

c) rahvusvahelised ja piirkondlikud meetmed ning kokkulepped, mille eesmärk on kaitsta keskkonda;

d) keskkonnale tekitatud kahju kõrvaldamine;

e) kodanikukaitse;

f) Euroopa Keskkonnaagentuur;

g) Euroopa Kemikaaliamet;

2. rahvatervis, eelkõige:

a) rahvatervisealased programmid ja erimeetmed;

b) farmaatsia- ja kosmeetikatooted;

c) bioterrorismi inimtervisega seotud aspektid;

d) Euroopa Ravimiamet ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus;

3. toiduohutuse küsimused, eelkõige:

a) toiduainete märgistamine ja ohutus;

b) veterinaaria-alased õigusaktid, mis käsitlevad inimeste tervise kaitset; toiduainete ja nende tootmissüsteemide sanitaarkontroll;

c) Euroopa Toiduohutusamet ning Euroopa Toidu- ja Veterinaaramet.

IX Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. Euroopa Liidu tööstuspoliitika ja uute tehnoloogiate rakendamine, kaasa arvatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega seotud meetmed;

2. Euroopa Liidu teadusuuringute poliitika, kaasa arvatud uurimistulemuste levitamine ja kasutamine;

3. kosmosepoliitika;

4. Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Tuumamõõtmiste Keskbüroo tegevus ning JET, ITER ja teised selle valdkonna projektid;

5. liidu energiapoliitika meetmed üldiselt, energiavarustuse kindlus ja energiatõhusus, sealhulgas üleeuroopaliste võrkude rajamine ja arendamine energeetika infrastruktuuri valdkonnas;

6. Euratomi asutamisleping ja Euratomi Tarneagentuur; tuumaohutus, tuumajäätmete kõrvaldamine ja nende ladustamine;

7. infoühiskond ja infotehnoloogia, kaasa arvatud üleeuroopaliste võrkude rajamine ja arendamine telekommunikatsiooni infrastruktuuri valdkonnas.

X Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. siseturu ja tolliliidu valdkonda kuuluvate siseriiklike õigusaktide koordineerimine liidu tasandil, eelkõige:

a) kaupade vaba liikumine, kaasa arvatud tehniliste standardite ühtlustamine;

b) asutamisõigus,

c) teenuste osutamise vabadus, välja arvatud finants- ja postiteenused;

2. meetmed võimalike siseturu toimimist takistavate tegurite tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks;

3. siseturu loomise kontekstis tarbijate majanduslike huvide edendamine ja kaitse, välja arvatud rahvatervise ja toiduohutuse küsimused.

XI Transpordi- ja turismikomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. raudtee-, maantee-, sisevee-, mere- ja õhutransporti hõlmava ühise poliitika arendamise küsimused, eelkõige:

a) Euroopa Liidu ühised transpordieeskirjad;

b) üleeuroopaliste võrkude rajamine ja arendamine transpordi infrastruktuuri valdkonnas;

c) transporditeenused ja transpordialased suhted kolmandate riikidega;

d) transpordi ohutus;

e) suhted rahvusvaheliste transpordiasutuste ja -organisatsioonidega;

2. postiteenused;

3. turism.

XII Regionaalarengukomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika, eelkõige:

a) Euroopa Regionaalarengu Fond, Ühtekuuluvusfond ja muud liidu regionaalpoliitilised vahendid;

b) teiste liidu poliitikavaldkondade mõju hindamine majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele;

c) ühenduse struktuurivahendite koordineerimine;

d) äärepoolseimad piirkonnad ja saared ning piiriülene ja piirkondadevaheline koostöö;

e) suhted Regioonide Komiteega, piirkondadevahelise koostöö organisatsioonide ning kohalike ja piirkondlike ametiasutustega.

XIII Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. ühise põllumajanduspoliitika toimimine ja arendamine;

2. maaelu arendamine, kaasa arvatud vastavate rahastamisvahendite tegevus;

3. järgmiste valdkondade õigusaktid:

a) veterinaar- ja taimekaitseküsimused ning loomasööt, kui need meetmed ei ole mõeldud inimeste tervise kaitseks;

b) loomakasvatus ja loomade heaolu;

4. põllumajandustoodete kvaliteedi parandamine;

5. põllumajandustoorme varud;

6. ühenduse sordiamet;

7. metsandus.

XIV Kalanduskomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. ühise kalanduspoliitika toimimine ja arendamine ning selle haldamine;

2. kalavarude kaitse;

3. kalandustoodete turu ühine organiseerimine;

4. struktuuripoliitika kalanduse ja akvakultuuri valdkonnas, kaasa arvatud kalanduse juhtimise rahalised vahendid;

5. rahvusvahelised kalanduskokkulepped.

XV Kultuuri- ja hariduskomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. Euroopa Liidu kultuuriaspektid ning eelkõige:

a) kultuurialaste teadmiste ja kultuuri leviku parandamine,

b) kultuurilise ja lingvistilise mitmekesisuse kaitsmine ning edendamine,

c) kultuuripärandi säilitamine ja kaitsmine, kultuurivahetus ja kunstilooming,

2. Euroopa Liidu hariduspoliitika, kaasa arvatud Euroopa kõrgharidusruumi, Euroopa koolide süsteemi ja elukestva õppe arendamine;

3. audiovisuaalpoliitika ning infoühiskonna kultuurilised ja hariduspoliitilised aspektid;

4. noorsoopoliitika ning spordi- ja vabaajapoliitika arendamine;

5. teabe- ja meediapoliitika;

6. koostöö kolmandate riikidega kultuuri ja hariduse valdkonnas ning suhted asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja institutsioonidega.

XVI Õiguskomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. Euroopa õiguse tõlgendamine ja kohaldamine, Euroopa Liidu õigusaktide kooskõla esmase õigusega, eriti õigusliku aluse valimine ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimine;

2. rahvusvahelise õiguse tõlgendamine ja kohaldamine, kui see mõjutab Euroopa Liitu;

3. liidu õiguse lihtsustamine, eriti õigusakti ettepanekud selle ametlikuks kodifitseerimiseks;

4. parlamendi õiguste ja eesõiguste kaitse, kaasa arvatud parlamendi osalemine Euroopa Liidu Kohtu menetlustes;

5. liidu õigusaktid, mis puudutavad liikmesriikide õiguskorda, eelkõige järgmistes valdkondades:

a) tsiviil- ja äriõigus,

b) äriühinguõigus,

c) intellektuaalomandiõigus,

d) menetlusõigus;

6. õigusalast koostööd ja halduskoostööd tsiviilasjades puudutavad meetmed;

7. keskkonnaalane vastutus ja sanktsioonid keskkonnakuritegude korral;

8. uue tehnoloogia eetilised küsimused, kohaldades asjaomaste komisjonidega kaasatud komisjonide menetlust;

9. parlamendiliikmete põhimäärus ja Euroopa ühenduste personalieeskirjad;

10. eesõigused ja puutumatus ning parlamendiliikmete volituste kontrollimine;

11. Euroopa Liidu Kohtu töökorraldus ja põhikiri;

12. Siseturu Ühtlustamise Amet.

XVII Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. kodanikuõiguste, inimõiguste ja põhiõiguste kaitse Euroopa Liidu territooriumil, kaasa arvatud vähemuste kaitse vastavalt asutamislepingutele ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartale;

2. meetmed, mis on vajalikud võitluseks igasuguse diskrimineerimisega, välja arvatud sooline diskrimineerimine ja diskrimineerimine töökohal või tööturul;

3. füüsiliste isikute isikuandmete töötlemise läbipaistvust ja kaitset käsitlevad õigusaktid;

4. vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomine ja arendamine, eelkõige:

a) meetmed, mis puudutavad isikute sisenemist ja liikumist, varjupaiga- ja sisserändepoliitikat,

b) meetmed, mis puudutavad ühiste piiride ühtset haldamist;

c) meetmed, mis puudutavad politsei- ja õigusalast koostööd kriminaalasjades;

5. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus, Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, Europol, Eurojust, Cepol ning muud sama valdkonna organid ja asutused;

6. liikmesriigi poolt liikmesriikide ühiste põhimõtete tõsise rikkumise selge ohu kindlakstegemine

XVIII Põhiseaduskomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. Euroopa integratsiooniprotsessi institutsioonilised aspektid, eriti konventsioonide ja valitsustevaheliste konverentside ettevalmistamisel ning läbiviimisel;

2. ELi lepingu rakendamine ja selle toimimise hindamine;

3. Euroopa Liidu laienemisläbirääkimiste institutsioonilised tagajärjed;

4. institutsioonidevahelised suhted, kaasa arvatud institutsioonidevaheliste kokkulepete läbivaatamine kodukorra artiklil 127 lõike 2 alusel parlamendi heakskiidu saamiseks;

5. ühtne valimismenetlus;

6. Euroopa tasandi erakonnad, ilma et see piiraks juhatuse volitusi;

7. liikmesriigi poolt toime pandud liikmesriikide ühiste põhimõtete tõsise ja järjekindla rikkumise kindlakstegemine;

8. kodukorra tõlgendamine ja rakendamine ning selle kohta muudatusettepanekute esitamine

XIX Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. naiste õiguste määratlemine, edendamine ja kaitse Euroopa Liidus ning sellega seotud ühenduse meetmed;

2. naiste õiguste edendamine kolmandates riikides;

3. võrdsete võimaluste poliitika, kaasa arvatud meeste ja naiste võrdõiguslikkus seoses nende võimalustega tööturul ja kohtlemisega tööl;

4. igasuguse soolise diskrimineerimise kaotamine;

5. soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamine ja edasiarendamine kõikides poliitikavaldkondades;

6. naiste õigusi käsitlevate rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonide rakendamine ning selle järelmeetmed;

7. teabepoliitika naisküsimuses.

XX Petitsioonikomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1. petitsioonid;

2. suhted Euroopa Ombudsmaniga."

3.   otsustab, et käesolev otsus jõustub seitsmenda ametiaja esimese osaistungjärgu esimesel päeval;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika