Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2593(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0269/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0269/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 4.1

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0348

Hyväksytyt tekstit
PDF 157kWORD 80k
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
Pysyvien valiokuntien toimivalta
P6_TA(2009)0348B6-0269/2009

Euroopan parlamentin päätös 6. toukokuuta 2009 pysyvien valiokuntien toimivallasta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ehdotuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 174 artiklan,

1.   päättää perustaa seuraavat pysyvät valiokunnat:

I. Ulkoasiainvaliokunta

II. Kehitysyhteistyövaliokunta

III. Kansainvälisen kaupan valiokunta

IV. Budjettivaliokunta

V. Talousarvion valvontavaliokunta

VI. Talous- ja raha-asioiden valiokunta

VII. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

VIII. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

IX. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

X. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

XI. Liikenne- ja matkailuvaliokunta

XII. Aluekehitysvaliokunta

XIII. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

XIV. Kalatalousvaliokunta

XV. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

XVI. Oikeudellisten asioiden valiokunta

XVII. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

XVIII. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

XIX. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

XX. Vetoomusvaliokunta;

2.   päättää korvata työjärjestyksen liitteen VI seuraavalla tekstillä:

"LIITE VI

Pysyvien valiokuntien toimivalta

I. Ulkoasiainvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) sekä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP); valiokuntaa avustaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta;

2. suhteet Euroopan unionin muihin toimielimiin ja elimiin, Yhdistyneisiin kansakuntiin ja muihin kansainvälisiin järjestöihin sekä parlamenttien välisiin edustajakokouksiin valiokunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa;

3. poliittisten suhteiden lujittaminen kolmansiin maihin ja erityisesti niihin, jotka sijaitsevat unionin välittömässä läheisyydessä, laajojen yhteistyö- ja avustusohjelmien tai kansainvälisten sopimusten kuten assosiaatio- ja kumppanuussopimusten avulla;

4. Euroopan valtioiden unioniin liittymistä koskevien neuvottelujen käynnistäminen, seuranta ja päättäminen;

5. ihmisoikeuksia, vähemmistöjen suojelua ja demokraattisten arvojen edistämistä kolmansissa maissa koskevat kysymykset; valiokuntaa avustaa ihmisoikeuksien alivaliokunta; muiden tällä alalla toimivaltaisten valiokuntien tai elinten jäsenet kutsutaan alivaliokunnan kokouksiin, tämän kuitenkaan rajoittamatta asiaa koskevien määräysten soveltamista.

Valiokunta huolehtii toimivaltaansa kuuluvien parlamentaaristen sekavaliokuntien ja yhteistyövaliokuntien sekä parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien ja vaalitarkkailuvaltuuskuntien työskentelyn yhteensovittamisesta.

II. Kehitysyhteistyövaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan edistäminen, toteuttaminen ja valvonta, erityisesti

a) poliittinen vuoropuhelu kehitysmaiden kanssa sekä kahdenvälisesti että kansainvälisissä järjestöissä ja parlamenttien välisillä foorumeilla,

b) kehitysapu ja yhteistyösopimukset kehitysmaiden kanssa,

c) demokraattisten arvojen, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien edistäminen kehitysmaissa;

2. AKT–EU-kumppanuussopimukseen liittyvät kysymykset ja suhteet asianomaisiin elimiin;

3. Euroopan parlamentin osallistuminen vaalitarkkailutehtäviin, tarvittaessa yhteistyössä muiden asiasta vastaavien valiokuntien ja valtuuskuntien kanssa.

Valiokunta huolehtii toimivaltaansa kuuluvien parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja tilapäisten valtuuskuntien työskentelyn yhteensovittamisesta.

III. Kansainvälisen kaupan valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

Euroopan unionin yhteisen kauppapolitiikan laatiminen ja toteuttaminen sekä unionin ulkoiset taloussuhteet, erityisesti

1. rahoitus-, talous- ja kauppasuhteet kolmansiin maihin ja alueellisiin järjestöihin;

2. tekninen yhdenmukaistaminen tai standardointi kansainvälisen oikeuden välineiden kattamilla aloilla;

3. suhteet kansainvälisiin järjestöihin ja järjestöihin, jotka edistävät taloudellista ja kaupallista yhdentymistä unionin ulkopuolella;

4. suhteet Maailman kauppajärjestöön, mukaan lukien sen parlamentaarinen ulottuvuus.

Valiokunta on yhteydessä parlamenttien välisistä suhteista vastaaviin valtuuskuntiin ja tilapäisiin valtuuskuntiin kysymyksissä, jotka koskevat kolmansiin maihin ylläpidettävien suhteiden taloudellisia ja kaupallisia näkökohtia.

IV. Budjettivaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. Euroopan unionin tulojen ja menojen monivuotinen rahoituskehys sekä unionin omien varojen järjestelmä;

2. parlamentin budjettivalta, eritoten unionin talousarvioon liittyvät valtaoikeudet, sekä toimielinten välisten sopimusten neuvotteleminen ja soveltaminen tällä alalla;

3. parlamentin ennakkoarvion vahvistaminen työjärjestyksessä määrätyn menettelyn mukaisesti;

4. hajautettujen erillisvirastojen talousarvio;

5. Euroopan investointipankin rahoitustoiminta;

6. Euroopan kehitysrahaston budjetointi, tämän kuitenkaan rajoittamatta AKT–EU-kumppanuussopimuksesta vastaavan valiokunnan toimivaltaa;

7. kaikkien yhteisön säädösten rahoitusvaikutukset ja yhteensopivuus monivuotisen rahoituskehyksen kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta asiasta vastaavien valiokuntien toimivaltaa;

8. kuluvan varainhoitovuoden talousarvion toteuttamisen seuranta ja arviointi, sen estämättä, mitä työjärjestyksen 72 artiklan 1 kohdassa määrätään, määrärahasiirrot, henkilöstötaulukoihin liittyvät menettelyt, hallintomäärärahat ja lausunnot kiinteistöihin liittyvistä hankkeista, joilla on huomattavaa taloudellista vaikutusta;

9. varainhoitoasetus, lukuun ottamatta talousarvion toteuttamista, hallinnointia ja tarkastusta koskevia kysymyksiä.

V. Talousarvion valvontavaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. Euroopan unionin ja Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisen valvonta sekä parlamentin tekemät vastuuvapauspäätökset, sisäinen vastuuvapausmenettely mukaan lukien, ja kyseisiin päätöksiin tai niiden täytäntöönpanoon liittyvät toimet;

2. Euroopan unionin, sen toimielinten ja sen rahoittamien elinten tilien ja taseiden päättäminen, esittäminen ja tarkastus, mukaan lukien siirrettävien määrärahojen ja saldojen vahvistaminen;

3. Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonta;

4. yhteisön eri rahoitusmuotojen kustannustehokkuuden seuranta unionin politiikan toteutuksessa;

5. unionin talousarvion toteuttamiseen liittyvien petosten ja sääntöjenvastaisuuksien käsittely ja tällaisten tapausten torjumiseen ja niitä koskevaan syytteeseenpanoon liittyvät toimet sekä unionin taloudellisten etujen suojelu yleensä;

6. suhteet tilintarkastustuomioistuimeen, sen jäsenten nimittäminen ja sen kertomusten käsittely;

7. varainhoitoasetus talousarvion toteuttamista, hallinnointia ja tarkastusta koskevissa asioissa.

VI. Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. unionin talous- ja rahapolitiikka, talous- ja rahaliiton sekä Euroopan valuutta- ja rahoitusjärjestelmän toiminta (mukaan lukien suhteet asiaankuuluviin instituutioihin tai järjestöihin);

2. pääoman ja maksujen vapaa liikkuvuus (rajat ylittävät maksut, yhtenäinen maksualue, maksutase, pääoman liikkeet sekä otto- ja antolainauspolitiikka, kolmansista maista peräisin olevan pääoman liikkeiden valvonta, Euroopan unionin pääoman vientiin kannustavat toimet);

3. kansainvälinen valuutta- ja rahoitusjärjestelmä (mukaan lukien suhteet rahoitus- ja rahalaitoksiin ja -järjestöihin);

4. kilpailua ja valtiontukia sekä julkisia tukia koskevat säännöt;

5. verosäännökset;

6. rahoituspalvelujen, -laitosten ja -markkinoiden sääntely ja valvonta, mukaan lukien tilinpäätöstiedot, tilintarkastukset, tilinpitosäännöt, omistajaohjaus ja -valvonta ja muut yritysoikeuden piiriin kuuluvat asiat, jotka koskevat erityisesti rahoituspalveluja.

VII. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. työllisyyspolitiikka ja kaikki sosiaalipolitiikan osa-alueet, kuten työolot, sosiaaliturva ja sosiaalinen suojelu;

2. työterveys- ja työturvallisuustoimet;

3. Euroopan sosiaalirahasto;

4. ammatillista koulutusta koskeva politiikka, mukaan lukien ammattipätevyys;

5. työntekijöiden ja eläkeläisten vapaa liikkuvuus;

6. työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu;

7. kaikenlainen syrjintä työssä ja työmarkkinoilla, lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa syrjintää;

8. suhteet

– Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukseen (Cedefop)

– Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiöön

– Euroopan koulutussäätiöön ja

– Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirastoon

sekä suhteet muihin asiaankuuluviin Euroopan unionin elimiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

VIII. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. ympäristöpolitiikka ja ympäristönsuojelutoimet, erityisesti

a) ilman, maaperän ja vesien pilaantuminen, jätehuolto ja kierrätys, vaaralliset aineet ja valmisteet, melurajat, ilmastonmuutos, biologisen monimuotoisuuden suojelu,

b) kestävä kehitys,

c) ympäristönsuojelua koskevat kansainväliset ja alueelliset toimet ja sopimukset,

d) ympäristövahinkojen korjaaminen,

e) pelastuspalvelu,

f) Euroopan ympäristökeskus,

g) Euroopan kemikaalivirasto;

2. kansanterveys, erityisesti

a) kansanterveyden alan ohjelmat ja erityistoimet,

b) lääketuotteet ja kosmetiikka,

c) bioterrorismin terveysnäkökohdat,

d) Euroopan lääkevirasto sekä tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus;

3. elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat kysymykset, erityisesti

a) elintarvikkeiden merkinnät ja elintarvikkeiden turvallisuus,

b) ihmisten terveyden suojelua koskeva eläinlääkintälainsäädäntö; elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden tuotannon kansanterveydellinen valvonta,

c) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen sekä elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto.

IX. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. unionin teollisuuspolitiikka ja uuden tekniikan soveltaminen, mukaan lukien pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevat toimet;

2. unionin tutkimuspolitiikka, mukaan lukien tutkimustulosten levittäminen ja hyödyntäminen;

3. avaruuspolitiikka;

4. yhteisen tutkimuskeskuksen ja ydinmittausten keskusviraston toiminta sekä JET, ITER ja muut saman alan hankkeet;

5. yhteisön toimet, jotka liittyvät energiapolitiikkaan yleensä, energian toimitusvarmuuteen ja energiatehokkuuteen sekä Euroopan laajuisten verkkojen perustamiseen ja kehittämiseen energian infrastruktuurien alalla;

6. Euratomin perustamissopimus ja Euratomin hankintakeskus, ydinturvallisuus, ydinvoimaloiden käytöstäpoisto ja ydinjätehuolto;

7. tietoyhteiskunta ja tietotekniikka, mukaan lukien Euroopan laajuisten verkkojen perustaminen ja kehittäminen teletoiminnan infrastruktuurien alalla.

X. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. sisämarkkinoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteensovittaminen yhteisön tasolla ja tulliliitto, erityisesti

a) tavaroiden vapaa liikkuvuus, mukaan lukien teknisten standardien yhdenmukaistaminen,

b) sijoittautumisoikeus,

c) palvelujen tarjoamisen vapaus, lukuun ottamatta rahoitus- ja postialaa;

2. toimet sisämarkkinoiden toimintaa haittaavien mahdollisten esteiden määrittämiseksi ja poistamiseksi;

3. kuluttajien taloudellisten etujen edistäminen ja suojelu sisämarkkinoiden toteuttamisessa, lukuun ottamatta kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia kysymyksiä.

XI. Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. yhteisen rautatie-, maantie-, sisävesi-, meri- ja lentoliikennepolitiikan kehittäminen, erityisesti

a) liikenteeseen Euroopan unionissa sovellettavat yhteiset säännöt,

b) Euroopan laajuisten verkkojen perustaminen ja kehittäminen liikenteen infrastruktuurien alalla,

c) liikennepalvelujen tarjoaminen ja suhteet kolmansiin maihin liikenneasioissa,

d) liikenneturvallisuus,

e) suhteet kansainvälisiin liikennejärjestöihin;

2. postipalvelut;

3. matkailu.

XII. Aluekehitysvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

alue- ja koheesiopolitiikka, erityisesti

a) Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto ja muut unionin aluepolitiikan välineet,

b) unionin muiden politiikan alojen vaikutukset taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen,

c) unionin rakennepoliittisten välineiden koordinointi,

d) syrjäisimmät alueet ja saaristoalueet sekä rajat ylittävä ja alueiden välinen yhteistyö,

e) suhteet alueiden komiteaan, alueiden välisen yhteistyön järjestöihin sekä paikallisiin ja alueellisiin viranomaisiin.

XIII. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. yhteisen maatalouspolitiikan harjoittaminen ja kehittäminen;

2. maaseudun kehittäminen, mukaan lukien asiaankuuluvien rahoitusvälineiden toiminta;

3. seuraavia asioita koskeva lainsäädäntö:

a) eläinlääkintä ja kasvien terveys sekä eläinrehu, lukuun ottamatta toimia ihmisten terveyden suojelemiseksi,

b) karjanhoito ja eläinten hyvinvointi;

4. maataloustuotteiden laadun parantaminen;

5. maatalouden raaka-aineiden saanti;

6. yhteisön kasvilajikevirasto;

7. metsätalous.

XIV. Kalatalousvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. yhteisen kalatalouspolitiikan harjoittaminen, kehittäminen ja hallinnointi;

2. kalavarojen säilyttäminen;

3. kalataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely;

4. kalataloutta ja vesiviljelyä koskeva rakennepolitiikka, mukaan lukien kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineet;

5. kansainväliset kalastussopimukset.

XV. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. Euroopan unionin kulttuurinäkökohdat ja erityisesti

a) kulttuurin tuntemuksen ja kulttuuria koskevan tiedon levityksen parantaminen,

b) kulttuurien ja kielellisen moninaisuuden suojaaminen ja edistäminen,

c) kulttuuriperinnön säilyttäminen ja suojaaminen, kulttuurivaihto ja taiteellinen luova toiminta;

2. Euroopan unionin koulutuspolitiikka, mukaan lukien eurooppalaisen korkeakoulutusalueen kehittäminen sekä Eurooppa-koulujen järjestelmän ja elinikäisen oppimisen edistäminen;

3. audiovisuaalialan toimintalinjat ja tietoyhteiskunnan kulttuuri- ja koulutusnäkökohdat;

4. nuorisopolitiikka sekä urheilua ja vapaa-aikaa koskevan politiikan kehittäminen;

5. tiedotusta ja tiedotusvälineitä koskeva politiikka;

6. kulttuuri- ja koulutusalan yhteistyö kolmansien maiden kanssa sekä suhteet asiaankuuluviin kansainvälisiin järjestöihin ja instituutioihin.

XVI. Oikeudellisten asioiden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. Euroopan unionin oikeuden tulkinta ja soveltaminen, unionin säädösten yhdenmukaisuus primaarioikeuden kanssa, erityisesti säädösten oikeusperustan valinta sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattaminen;

2. kansainvälisen oikeuden tulkinta ja soveltaminen, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia;

3. yhteisön lainsäädännön yksinkertaistaminen, erityisesti yhteisön lainsäädännön virallista kodifiointia koskevat säädösehdotukset;

4. parlamentin oikeuksien ja erivapauksien oikeudellinen suojaaminen, mukaan lukien parlamentin osallistuminen yhteisöjen tuomioistuimessa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käsiteltäviin kanteisiin;

5. yhteisön säädökset, joilla on vaikutusta jäsenvaltion oikeusjärjestykseen, seuraavilla aloilla:

a) siviili- ja kauppaoikeus,

b) yritysoikeus,

c) teollis- ja tekijänoikeudet,

d) prosessioikeus;

6. oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä yksityisoikeuden alalla koskevat toimet;

7. ympäristövastuu ja ympäristörikoksista langetettavat seuraamukset;

8. uuteen tekniikkaan liittyvät eettiset kysymykset soveltaen valiokuntien yhteistyömenettelyä asianomaisten valiokuntien kanssa;

9. jäsenten asemaa koskevat säännöt ja Euroopan yhteisöjen henkilöstösäännöt;

10. erioikeudet ja vapaudet sekä jäsenten valtakirjojen tarkastus;

11. yhteisöjen tuomioistuimen organisaatio ja perussääntö;

12. sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto.

XVII. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. perussopimuksissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettujen kansalaisten oikeuksien, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelu, vähemmistöjen suojelu mukaan lukien, unionin alueella;

2. tarvittavat toimet kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi, lukuun ottamatta sukupuoleen perustuvaa tai työssä ja työmarkkinoilla tapahtuvaa syrjintää;

3. avoimuutta ja yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskeva lainsäädäntö;

4. vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen perustaminen ja kehittäminen, erityisesti

a) henkilöiden maahantuloon ja liikkumiseen sekä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyvät toimet,

b) ulkorajojen yhdennettyyn valvontaan liittyvät toimet,

c) poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa liittyvät toimet;

5. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus, Euroopan unionin perusoikeusvirasto, Europol, Eurojust, Euroopan poliisiakatemia ja muut alalla toimivat elimet ja laitokset;

6. sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti jäsenvaltioille yhteisiä periaatteita.

XVIII. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. Euroopan yhdentymisen toimielimiä koskevat näkökohdat, erityisesti valmistelukuntien ja hallitustenvälisten konferenssien valmistelussa ja toteuttamisessa;

2. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen täytäntöönpano ja sen toiminnan arviointi;

3. Euroopan unionin laajentumisneuvottelujen seuraukset toimielinten kannalta;

4. toimielinten väliset suhteet, mukaan lukien työjärjestyksen 120 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimielinten välisten sopimusten käsittely;

5. yhdenmukainen vaalimenettely;

6. Euroopan tason poliittiset puolueet, tämän kuitenkaan rajoittamatta puhemiehistön toimivaltaa;

7. sen toteaminen, että jokin jäsenvaltio on rikkonut vakavasti ja jatkuvasti jäsenvaltioille yhteisiä periaatteita;

8. työjärjestyksen tulkinta ja soveltaminen sekä siihen esitettävät tarkistukset.

XIX. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. naisten oikeuksien määrittely, edistäminen ja suojelu unionissa sekä näihin liittyvät yhteisön toimet;

2. naisten oikeuksien edistäminen kolmansissa maissa;

3. yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävä politiikka, mukaan lukien miesten ja naisten tasa-arvo asioissa, jotka koskevat heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla ja kohteluaan työssä;

4. kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistaminen;

5. tasa-arvoperiaatteen sisällyttäminen unionin kaikkeen politiikkaan ja sen kehittäminen;

6. naisten oikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten seuranta ja täytäntöönpano;

7. naisten oikeuksista tiedottamisen periaatteet.

XX. Vetoomusvaliokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1. vetoomukset;

2. suhteet Euroopan oikeusasiamieheen."

3.   päättää, että tämä päätös tulee voimaan seitsemännen vaalikauden ensimmäisen istuntojakson ensimmäisenä päivänä;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö