Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2593(RSO)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0269/2009

Pateikti tekstai :

B6-0269/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/05/2009 - 4.1

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0348

Priimti tekstai
PDF 315kWORD 91k
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d. - Strasbūras
Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir veiklos kryptys
P6_TA(2009)0348B6-0269/2009

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento sprendimas dėl nuolatinių komitetų įgaliojimų ir veiklos krypčių

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 174 straipsnį,

1.   nusprendžia sudaryti šiuos nuolatinius komitetus:

I. Užsienio reikalų komitetas

II. Vystymosi komitetas

III. Tarptautinės prekybos komitetas

IV. Biudžeto komitetas

V. Biudžeto kontrolės komitetas

VI. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

VII. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

VIII. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

IX. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

X. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

XI. Transporto ir turizmo komitetas

XII. Regioninės plėtros komitetas

XIII. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

XIV. Žuvininkystės komitetas

XV. Kultūros ir švietimo komitetas

XVI. Teisės reikalų komitetas

XVII. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

XVIII. Konstitucinių reikalų komitetas

XIX. Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

XX. Peticijų komitetas;

2.  Nusprendžia pakeisti savo Darbo tvarkos taisyklių VI priedą šiuo tekstu:

"VI PRIEDAS

Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir veiklos kryptys

I. Užsienio reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP) bei Europos saugumo ir gynybos politiką (ESGP). Šiose srityse komitetui padeda saugumo ir gynybos pakomitetis;

2. santykius su kitomis ES institucijomis ir organais, JTO bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir tarpparlamentinėmis asamblėjomis tiek, kiek tai susiję su jo kompetencijai priklausančiais klausimais;

3. politinių santykių su trečiosiomis šalimis, ypač su tiesioginėje Sąjungos kaimynystėje esančiomis šalimis, stiprinimą svarbiausių bendradarbiavimo ir pagalbos programų arba tarptautinių susitarimų, tokių kaip asociacijos ir bendradarbiavimo susitarimai, būdu;

4. derybų dėl Europos valstybių stojimo į Europos Sąjungą pradėjimą, priežiūrą ir užbaigimą;

5. klausimus, susijusius su žmogaus teisėmis, mažumų apsauga ir demokratinių vertybių skatinimu trečiosiose šalyse. Šioje srityje komitetui padeda žmogaus teisių pakomitetis. Nepažeidžiant atitinkamų teisinių nuostatų, kitų šioje srityje kompetentingų komitetų ir organų nariai kviečiami dalyvauti pakomitečio posėdžiuose.

Komitetas koordinuoja jungtinių parlamentinių ir bendradarbiavimo komitetų bei tarpparlamentinių delegacijų ir ad hoc delegacijų, įskaitant rinkimų stebėjimo misijas, veiklą tiek, kiek tai susiję su jo kompetencija.

II. Vystymosi komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. Europos Sąjungos vystymosi ir bendradarbiavimo politikos skatinimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, ypač:

a) dvišalį ir atitinkamose tarptautinėse organizacijose bei tarpparlamentiniuose organuose vykdomą politinį dialogą su besivystančiomis šalimis,

b) pagalbą besivystančioms šalims ir bendradarbiavimo su šiomis šalimis susitarimus,

c) demokratinių vertybių, gero valdymo ir žmogaus teisių skatinimą besivystančiose šalyse;

2. klausimus, susijusius su AKR-EB partnerystės susitarimu bei santykius su atitinkamais organais;

3. Parlamento dalyvavimą rinkimų stebėjimo misijose, jei reikia, bendradarbiaujant su kitais susijusiais komitetais ir delegacijomis.

Komitetas koordinuoja tarpparlamentinių delegacijų ir ad hoc delegacijų veiklą tiek, kiek tai susiję su jo kompetencija.

III. Tarptautinės prekybos komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

klausimus, susijusius su Sąjungos bendros prekybos politikos formavimu ir įgyvendinimu bei jos išorės ekonominiais santykiais, ypač:

1. finansinius, ekonominius ir prekybinius ryšius su trečiosiomis šalimis ir regioninėmis organizacijomis;

2. techninio derinimo ir standartizacijos priemones tarptautinės teisės dokumentų reglamentuojamose srityse;

3. santykius su susijusiomis tarptautinėmis organizacijomis ir organizacijomis, skatinančiomis ekonominę bei prekybinę integraciją už Sąjungos ribų;

4. santykius su PPO, įskaitant jos parlamentinę veiklą.

Komitetas koordinuoja tarpparlamentinių delegacijų ir ad hoc delegacijų veiklą tiek, kiek tai susiję su jo kompetencija.

IV. Biudžeto komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. daugiametes Sąjungos įplaukų ir išlaidų finansines gaires bei Sąjungos nuosavų išteklių sistemą;

2. Parlamento biudžetines prerogatyvas, būtent Sąjungos biudžetą ir derybas dėl tarpinstitucinių susitarimų šioje srityje bei šių susitarimų įgyvendinimą;

3. Parlamento sąmatą pagal Darbo taisyklėse nustatytą tvarką;

4. decentralizuotų organų biudžetą;

5. Europos investicijų banko finansinę veiklą;

6. Europos plėtros fondo įtraukimą į Sąjungos biudžetą, nepažeidžiant už AKR-EB partnerystės susitarimą atsakingo komiteto įgaliojimų;

7. visų Bendrijos teisės aktų finansinį poveikį ir jų suderinamumą su daugiametėmis finansinėmis gairėmis, nepažeidžiant susijusių komitetų įgaliojimų;

8. nepaisant Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnio 1 dalies, einamojo biudžeto vykdymo stebėjimą ir vertinimą, asignavimų pervedimą, su personalo planu susijusias procedūras, administracinius asignavimus ir nuomones dėl su pastatais susijusių projektų, turinčių reikšmingą finansinį poveikį;

9. Finansinį reglamentą, išskyrus klausimus, susijusius su biudžeto vykdymu, valdymu ir kontrole.

V. Biudžeto kontrolės komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. Sąjungos ir Europos plėtros fondo biudžeto vykdymo kontrolę bei Parlamento priimtus sprendimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, įskaitant vidinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, bei visas kitas sprendimus lydinčias ar įgyvendinančias priemones;

2. Sąjungos, jos institucijų ir kitų jos finansuojamų įstaigų sąskaitų ir finansinio balanso uždarymą, pateikimą ir patikrinimą, įskaitant perkeltinų vėlesniam laikui asignavimų patvirtinimą bei likučio nustatymą;

3. Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolę;

4. įvairių Bendrijos finansavimo būdų, įgyvendinant Sąjungos politikos sritis, sąnaudų ir efektyvumo santykio priežiūrą;

5. su Sąjungos biudžeto vykdymu susijusių sukčiavimo atvejų ir pažeidimų nagrinėjimą, tokių atvejų prevenciją ir teisminio tyrimo inicijavimą bei bendrą Sąjungos finansinių interesų apsaugą;

6. santykius su Audito Rūmais, jų narių skyrimą ir jų pranešimų nagrinėjimą;

7. Finansinį reglamentą tiek, kiek tai susiję su biudžeto vykdymu, valdymu ir kontrole.

VI. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. Sąjungos ekonomikos ir pinigų politikos sritis, Ekonominės ir pinigų sąjungos bei Europos pinigų ir finansinės sistemos veikimą (įskaitant santykius su susijusiomis institucijomis ir organizacijomis);

2. laisvą kapitalo ir mokėjimų judėjimą (tarptautinius mokėjimus, vieningą mokėjimų erdvę, mokėjimų balansą, kapitalo judėjimą ir paskolų gavimo bei teikimo politiką, kapitalo iš trečiųjų šalių judėjimo kontrolę, kapitalo eksportą iš Europos Sąjungos į trečiąsias šalis skatinančias priemones);

3. tarptautinę pinigų ir finansinę sistemą (įskaitant santykius su finansinėmis ir pinigų institucijomis bei organizacijomis);

4. konkurencijos ir valstybės arba viešosios pagalbos taisykles;

5. mokesčių nuostatas;

6. finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų, įskaitant finansines ataskaitas, auditą, apskaitos taisykles, įmonių valdymą ir kitus su finansinėmis paslaugomis susijusius bendrovių teisės klausimus, reguliavimą ir kontrolę.

VII. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. užimtumo politiką ir visus socialinės politikos aspektus, tokius kaip darbo sąlygas, socialinį draudimą ir socialinę apsaugą;

2. sveikatos apsaugos ir saugos priemones darbo vietoje;

3. Europos socialinį fondą;

4. profesinį rengimą, įskaitant profesines kvalifikacijas;

5. laisvą darbuotojų ir pensininkų judėjimą;

6. socialinį dialogą;

7. visų formų diskriminaciją darbo vietoje ir darbo rinkoje, išskyrus diskriminaciją dėl lyties;

8. santykius su:

- Europos profesinio rengimo plėtros centru (Cedefop),

- Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu,

- Europos mokymo fondu,

- Europos sveikatos ir saugos darbe agentūra;

ir santykius su kitais susijusiais ES organais ir tarptautinėmis organizacijomis.

VIII. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. aplinkos politiką ir aplinkosaugos priemones, ypač:

a) oro, dirvožemio ir vandens taršą, atliekų tvarkymą ir perdirbimą, pavojingas medžiagas ir preparatus, triukšmo lygius, klimato kaitą, biologinės įvairovės apsaugą,

b) tvarią plėtrą,

c) tarptautines ir regionines aplinkosaugos priemones bei susitarimus,

d) žalos aplinkai atitaisymą,

e) civilinę apsaugą,

f) Europos aplinkosaugos agentūrą,

g) Europos cheminių medžiagų agentūrą;

2. visuomenės sveikatą, ypač:

a) visuomenės sveikatos programas ir konkrečius veiksmus šioje srityje,

b) vaistų pramonės ir kosmetikos gaminius,

c) su bioterorizmu susijusius sveikatos aspektus,

d) Europos vaistų vertinimo tarnybą ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą;

3. maisto saugos klausimus, ypač:

a) maisto produktų ženklinimą ir saugą,

b) veterinarijos teisės aktus dėl apsaugos nuo rizikos žmonių sveikatai, maisto produktų ir maisto gamybos sistemų tikrinimą siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą,

c) Europos maisto saugos tarnybą ir Europos maisto ir veterinarijos tarnybą.

IX. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. Sąjungos pramonės politiką ir naujų technologijų taikymą, įskaitant mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) taikomas priemones;

2. Sąjungos mokslinių tyrimų politiką, įskaitant tyrimų rezultatų panaudojimą ir skleidimą;

3. kosmoso politiką;

4. Jungtinių tyrimų centro (JRC), Centrinį branduolinių matavimų biuro veiklą, taip pat JET, ITER ir kitus projektus šioje srityje;

5. su energetikos politika susijusias Bendrijos priemones, energijos tiekimo patikimumą ir energijos sąnaudų efektyvumą, įskaitant transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą energetikos infrastruktūrų srityje;

6. ,,Euratomo" sutartį ir Euratomo tiekimo agentūrą, branduolinę saugą, eksploatacijos nutraukimą bei atliekų šalinimą branduoliniame sektoriuje;

7. informacinę visuomenę ir informacines technologijas, įskaitant transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą telekomunikacijų infrastruktūrų srityse.

X. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. vidaus rinką ir muitų sąjungą reglamentuojančių nacionalinės teisės aktų koordinavimą Bendrijos lygmeniu, ypač:

a) laisvą prekių judėjimą, įskaitant techninių standartų derinimą,

b) įsisteigimo teisę,

c) laisvę teikti paslaugas, išskyrus finansiniame ir pašto sektoriuose;

2. galimų vidaus rinkos veikimo kliūčių nustatymo ir panaikinimo priemones;

3. vartotojų ekonominių interesų skatinimą ir apsaugą kuriant vidaus rinką, išskyrus visuomenės sveikatos ir maisto saugos klausimus.

XI. Transporto ir turizmo komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. klausimus, susijusius su bendros geležinkelių, kelių, vidaus vandens kelių, jūrų ir oro transporto politikos sukūrimu, ypač:

a) bendras transportui Europos Sąjungoje taikomas taisykles,

b) transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą transporto infrastruktūrų srityse,

c) transporto paslaugų teikimą ir santykius su trečiosiomis šalimis transporto srityje,

d) transporto saugą,

e) santykius su tarptautinėmis transporto organizacijomis;

2. pašto paslaugas;

3. turizmą.

XII. Regioninės plėtros komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

regioninę ir sanglaudos politiką, ypač:

a) Europos regioninės plėtros fondą, Sanglaudos fondą ir kitas Sąjungos regioninės politikos priemones,

b) kitų Sąjungos politikos sričių įtakos ekonominei ir socialinei sanglaudai įvertinimą,

c) Sąjungos struktūrinių priemonių derinimą,

d) atokiausius regionus ir salas bei bendradarbiavimą abipus sienų ir regionų bendradarbiavimą,

e) santykius su Regionų komitetu, regionų bendradarbiavimo organizacijomis ir vietos bei regioninės valdžios institucijomis.

XIII. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. bendros žemės ūkio politikos veikimą ir plėtojimą;

2. kaimo plėtrą, įskaitant susijusių finansinių įstaigų veiklą;

3. teisės aktus šiose srityse:

a) veterinarijos ir fitosanitarijos, gyvūnų pašarų, jei šiomis priemonėmis nesiekiama apsaugoti nuo rizikos žmonių sveikatai,

b) gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės;

4. žemės ūkio produktų kokybės gerinimą;

5. žemės ūkio žaliavų tiekimą;

6. Bendrijos augalų veislių biurą;

7. miškininkystę.

XIV. Žuvininkystės komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. bendros žuvininkystės politikos veikimą ir plėtojimą bei jos valdymą;

2. žuvų išteklių išsaugojimą;

3. žuvininkystės produktų rinkos bendrą organizavimą;

4. struktūrinę žuvininkystės ir vandens ūkio sektorių politiką, įskaitant žuvininkystės orientavimo finansines priemones;

5. tarptautinius susitarimus dėl žvejybos ir žuvininkystės.

XV. Kultūros ir švietimo komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. Europos Sąjungos kultūrinius aspektus, ypač:

a) geresnį kultūros pažinimą ir populiarinimą,

b) kultūrinės ir kalbinės įvairovės apsaugą ir skatinimą,

c) kultūrinio paveldo išsaugojimą ir apsaugą, kultūrinius mainus ir meninę kūrybą;

2. Sąjungos švietimo politiką, įskaitant Europos aukštojo mokslo erdvę, europinių mokyklų sistemos ir mokymosi visą gyvenimą vystymą;

3. audiovizualinę politiką bei informacinės visuomenės kultūrinius ir švietimo aspektus;

4. jaunimo politiką ir sporto bei laisvalaikio politikos vystymą;

5. informacijos ir žiniasklaidos politiką;

6. bendradarbiavimą kultūros ir švietimo srityse su trečiosiomis šalimis ir susijusiomis tarptautinėmis organizacijomis bei institucijomis.

XVI. Teisės reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. Europos Sąjungos teisės aiškinimą ir taikymą, Europos Sąjungos teisės aktų suderinamumą su pirmine teise, įskaitant teisinio pagrindo parinkimą ir subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymąsi;

2. tarptautinės teisės aiškinimą ir taikymą tiek, kiek tai yra susiję su Europos Sąjunga;

3. Bendrijos teisės supaprastinimą, ypač pasiūlymus dėl teisės aktų, siekiant ją oficialiai kodifikuoti;

4. Parlamento teisių ir prerogatyvų teisinę apsaugą, įskaitant ieškinius Teisingumo Teisme ir Pirmosios instancijos teisme;

5. valstybių narių teisinę sistemą įtakojančius Bendrijos aktus, ypač šiose srityse:

a) civilinės ir komercinės teisės,

b) bendrovių teisės,

c) intelektinės nuosavybės teisės,

d) proceso teisės;

6. teisminį ir administracinį bendradarbiavimą civilinėse bylose,

7. atsakomybę aplinkosaugos srityje ir sankcijas už nusikaltimus aplinkai;

8. etikos klausimus, susijusius su naujosiomis technologijomis, naudojant darbo su susijusiais komitetais procedūrą;

9. Parlamento narių statutą ir Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus;

10. Parlamento narių privilegijas ir imunitetus bei jų įgaliojimų patikrinimą;

11. Teisingumo Teismo struktūrą ir statutą;

12. Vidaus rinkos derinimo tarnybą.

XVII. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. piliečių teisių, žmogaus teisių ir pagrindinių teisių apsaugą Sąjungoje teritorijoje, įskaitant mažumų apsaugą, kaip nustatyta sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

2. priemones kovojant prieš visų formų diskriminaciją, išskyrus diskriminaciją dėl lyties arba diskriminaciją darbo vietoje ir darbo rinkoje;

3. teisės aktus dėl viešumo ir fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis;

4. laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sukūrimą ir plėtrą, ypač:

a) priemones, susijusias su asmenų atvykimu ir judėjimu, prieglobsčiu, migracija,

b) priemones, susijusias su integruotu išorės sienų valdymu,

c) priemones, susijusias su policijos ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose;

5. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centrą ir Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centrą, Europolą, Eurojustą, Europos policijos kolegiją (Cepol) ir kitas įstaigas ir agentūras šioje srityje;

6. akivaizdžios rizikos, kada valstybė narė gali rimtai pažeisti visoms valstybėms narėms bendrus principus, nustatymą.

XVIII. Konstitucinių reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. Europos integracijos institucinius aspektus, ypač jei tai susiję su tarpvyriausybinių konferencijų bei konventų parengimu ir eiga;

2. ES sutarties įgyvendinimą ir jos veikimo įvertinimą;

3. derybų dėl Sąjungos plėtros institucinius padarinius;

4. santykius tarp institucijų, įskaitant tarpinstitucinių susitarimų, kuriuos ruošiamasi patvirtinti plenarinio posėdžio metu, nagrinėjimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnio 2 dalį;

5. rinkimų procedūrą pagal visose valstybėse narėse taikomą vienodą tvarką;

6. Europos politines partijas, nepažeidžiant biuro įgaliojimų;

7. atvejų, kai valstybė narė šiurkščiai ir nuolat pažeidžia visoms valstybėms narėms bendrus principus, nustatymą;

8. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimą ir įgyvendinimą bei pasiūlymus dėl jų keitimo.

XIX. Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. moterų teisių Sąjungoje apibrėžimą, skatinimą ir apsaugą bei susijusias Bendrijos priemones;

2. moterų teisių skatinimą trečiosiose šalyse;

3. lygių galimybių politiką, įskaitant vyrų ir moterų lygybę dėl galimybių darbo rinkoje ir požiūrio darbe;

4. visų formų diskriminacijos dėl žmogaus lyties panaikinimą;

5. lygių galimybių principo įgyvendinimą ir plėtotę visuose politikos sektoriuose;

6. tarptautinių su moterų teisėmis susijusių susitarimų ir konvencijų nuolatinę peržiūrą ir įgyvendinimą;

7. informacijos apie moteris politiką.

XX. Peticijų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1. peticijas;

2. ryšius su Europos ombudsmenu.

3.   nusprendžia, kad šis sprendimas įsigalios pirmą septintos kadencijos pirmosios sesijos dieną;

4.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Teisinė informacija - Privatumo politika