Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2593(RSO)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0269/2009

Iesniegtie teksti :

B6-0269/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 06/05/2009 - 4.1

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0348

Pieņemtie teksti
PDF 315kWORD 95k
Trešdiena, 2009. gada 6. maijs - Strasbūra
Parlamenta komiteju kompetences
P6_TA(2009)0348B6-0269/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija lēmums par pastāvīgo komiteju kompetencēm

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 174. pantu,

1.   nolemj izveidot šādas pastāvīgās komitejas:

I. Ārlietu komiteja

II. Attīstības komiteja

III. Starptautiskās tirdzniecības komiteja

IV. Budžeta komiteja

V. Budžeta kontroles komiteja

VI. Ekonomikas un monetārā komiteja

VII. Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

VIII. Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

IX. Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

X. Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

XI. Transporta un tūrisma komiteja

XII. Reģionālās attīstības komiteja

XIII. Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

XIV. Zivsaimniecības komiteja

XV. Kultūras un izglītības komiteja

XVI. Juridiskā komiteja

XVII. Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

XVIII. Konstitucionālo jautājumu komiteja

XIX. Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

XX. Lūgumrakstu komiteja

2.   nolemj Reglamenta VI pielikumu aizstāt ar šādu tekstu:

"VI PIELIKUMS 

Pastāvīgo parlamentāro komiteju kompetences

I. Ārlietu komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) un Eiropas drošības un aizsardzības politiku (EDAP) (šajā kontekstā šai komitejai palīdz drošības un aizsardzības apakškomiteja);

2. attiecībām ar citām ES iestādēm un struktūrām, ANO un citām starptautiskām organizācijām un parlamentārajām asamblejām jautājumos, kas ietilpst tās kompetencē;

3. politisko attiecību stiprināšanu ar trešām valstīm, it īpaši ar tām, kas atrodas tieši blakus Eiropas Savienībai, cieši ar tām sadarbojoties un īstenojot palīdzības programmas, vai noslēdzot tādus asociācijas un partnerattiecību nolīgumus;

4. sarunu uzsākšanu, pārraudzību un noslēgšanu par Eiropas valstu pievienošanos Eiropas Savienībai;

5. jautājumiem saistībā ar cilvēktiesībām, minoritāšu tiesību aizsardzību un demokrātisko vērtību veicināšanu trešās valstīs. Šajā kontekstā komitejai palīdz cilvēktiesību apakškomiteja. Neskarot attiecīgos noteikumus, citu šajā jomā kompetento komiteju un struktūru locekļus aicina piedalīties apakškomitejas sanāksmēs.

Komiteja koordinē apvienoto parlamentāro komiteju un parlamentāro sadarbības komiteju darbu, kā arī parlamentu sadarbības delegāciju un ad hoc delegāciju darbu, un vēlēšanu novērošanas misijas, kuras ietilpst tās kompetencē.

II. Attīstības komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. Eiropas Savienības attīstības un sadarbības politikas veicināšanu, īstenošanu un pārraudzību, it īpaši par:

a) politisko dialogu ar attīstības valstīm divpusēji un attiecīgajās starptautiskajās organizācijās un parlamentu sadarbības forumos,

b) palīdzību jaunattīstības valstīm un sadarbības līgumiem ar tām,

c) demokrātisko vērtību, labas valsts pārvaldes un cilvēktiesību ievērošanas veicināšanu jaunattīstības valstīs;

2. jautājumiem saistībā ar ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu un attiecībām ar atbilstošajām struktūrām;

3. Parlamenta iesaistīšanos vēlēšanu novērošanas misijās, kad nepieciešams, sadarbībā ar citām atbilstošām komitejām un delegācijām.

Komiteja koordinē parlamentu sadarbības un ad hoc delegāciju darbu, kas ietilpst tās kompetencē.

III. Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienības kopējas tirdzniecības politikas izstrādāšanu un īstenošanu, kā arī par tās ārējiem ekonomiskajiem sakariem, it īpaši par:

1. finansiālajām, ekonomiskajām un tirdzniecības attiecībām ar trešām valstīm un reģionālajām organizācijām;

2. saskaņošanas vai standartizācijas tehniskajiem pasākumiem jomās, uz kurām attiecas starptautisko tiesību instrumenti;

3. attiecībām ar atbilstošām starptautiskām organizācijām un organizācijām, kas veicina reģionu ekonomikas un tirdzniecības reģionālo integrāciju ārpus Eiropas Savienības;

4. attiecībām ar PTO, ieskaitot tās parlamentāro dimensiju.

Komiteja uztur sakarus ar atbilstošām parlamentu sadarbības un ad hoc delegācijām saistībā ar ekonomiskajiem un tirdzniecības aspektiem attiecībās ar trešām valstīm.

IV. Budžeta komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. Eiropas Savienības ieņēmumu un izdevumu daudzgadu finanšu programmu un Eiropas Savienības pašas resursu sistēmu;

2. Parlamenta budžeta prerogatīvām, proti, Eiropas Savienības budžetu, kā arī sarunām par iestāžu nolīgumu un tā piemērošanu šajā jomā;

3. Parlamenta tāmi saskaņā ar Reglamentā noteikto procedūru;

4. decentralizēto struktūru budžetu;

5. Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību;

6. Eiropas Attīstības fonda iekļaušanu budžetā, neskarot tās komitejas pilnvaras, kas ir atbildīga par ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu;

7. Kopienas tiesību aktu finansiālo ietekmi un to samērīgumu ar daudzgadu finanšu programmu, neskarot attiecīgo komiteju kompetences;

8. kārtējā budžeta izpildes gaitu un izpildes novērtēšanu, neskatoties uz Reglamenta 72. panta 1. punktu, apropriāciju pārvietošanu, ar amata sarakstiem saistītajām procedūrām, administratīvajām apropriācijām un viedokļiem saistībā ar ēku celtniecības projektiem, kuriem ir nozīmīga finansiāla ietekme;

9. Finanšu regulu, atskaitot jautājumus, kas saistīti ar budžetu izpildi, pārvaldi un kontroli.

V. Budžeta kontroles komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. Eiropas Savienības un Eiropas Attīstības fonda budžeta izpildi un lēmumiem, ko pieņem Parlaments par budžeta izpildes apstiprināšanu, ieskaitot iekšējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru, kā arī par visiem citiem pasākumiem saistībā ar šādiem lēmumiem vai to īstenošanu;

2. Eiropas Savienības, tās iestāžu un jebkuras struktūras, kas no tās saņēmusi finansējumu, kontu un bilanču slēgšanu, uzrādīšanu un revīziju, ieskaitot pārvietojamo apropriāciju un saldo noteikšanu;

3. Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli;

4. dažādu Kopienas finansēšanas veidu rentabilitātes uzraudzību, tai īstenojot Eiropas Savienības politikas virzienus;

5. Eiropas Savienības budžeta izpildes gaitā konstatēto krāpšanas gadījumu un pārkāpumu izskatīšanu, pasākumiem, kuru mērķis ir šādus gadījumus novērst un par tiem iesniegt prasību tiesā, kā arī Eiropas Savienības finansiālo interešu vispārēju aizsardzību;

6. attiecībām ar Revīzijas palātu, tās locekļu iecelšanu un tās ziņojumu izskatīšanu;

7. Finanšu regulu, ciktāl tas attiecas uz budžeta izpildi, pārvaldi un kontroli.

VI. Ekonomikas un monetārā komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. Eiropas Savienības ekonomikas un monetāro politiku, Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības un Eiropas monetārās un finansiālās sistēmas darbību (ieskaitot attiecības ar attiecīgajām iestādēm vai organizācijām);

2. kapitāla un maksājumu brīvu apriti (pārrobežu maksājumi, vienota maksājumu telpa, maksājumu bilance, kapitāla aprite un aizņēmumu un aizdevumu politika, tāda kapitāla aprites kontrole, kuram ir izcelsme trešā valstī, pasākumi Eiropas Savienības kapitāla eksporta veicināšanai);

3. starptautisko monetāro un finansiālo sistēmu (ieskaitot attiecības ar finanšu iestādēm un organizācijām);

4. konkurences noteikumiem un noteikumiem par valsts vai sabiedriskā sektora atbalstu;

5. fiskālajiem noteikumiem;

6. finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu reglamentēšanu un uzraudzību, ieskaitot finanšu atskaites, revīziju, grāmatvedības noteikumus, uzņēmumu vadību un citus jautājumus saistībā ar uzņēmumu tiesībām, kuri īpaši attiecas uz finanšu pakalpojumiem.

VII. Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. nodarbinātības politiku un visiem sociālās politikas aspektiem, tādiem kā darba apstākļi, sociālā nodrošināšana un sociālā aizsardzība;

2. pasākumiem saistībā ar veselības aizsardzību un drošību darba vietā;

3. Eiropas Sociālo fondu;

4. arodmācības politiku, ieskaitot profesionālās kvalifikācijas celšanu;

5. darba ņēmēju un pensionāru brīvu pārvietošanos;

6. sociālo dialogu;

7. jautājumiem, kas saistīti ar visa veida diskrimināciju darba vietā un darba tirgū, atskaitot diskrimināciju saistībā ar dzimumu;

8. attiecībām ar:

- Eiropas Arodmācības attīstības centru (Cedefop),

- Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu,

- Eiropas Mācību fondu,

- Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru,

kā arī attiecībām ar citām atbilstošām ES struktūrām un starptautiskām organizācijām.

VIII. Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. vides politiku un pasākumiem vides aizsardzībā, it īpaši saistībā ar:

a) gaisa, augsnes un ūdens piesārņošanu, atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi, veselībai bīstamām vielām un preparātiem, trokšņu līmeņiem, klimata izmaiņām, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību,

b) noturīgu attīstību,

c) starptautiskiem un reģionāliem pasākumiem un nolīgumiem, kas vērsti uz vides aizsardzību,

d) videi nodarītā kaitējuma novēršanu,

e) civilo aizsardzību,

f) Eiropas Vides aizsardzības aģentūru;

g) Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru;

2. veselības aizsardzību, it īpaši:

a) programmām un specifiskiem pasākumiem veselības aizsardzības jomā,

b) farmaceitiskiem preparātiem un kosmētikas līdzekļiem,

c) veselības aspektiem saistībā ar bioterorismu,

d) Eiropas Medikamentu novērtēšanas aģentūru un Slimību profilakses un kontroles Eiropas centru;

3. jautājumiem saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, it īpaši:

a) pārtikas produktu marķēšanu un nekaitīgumu,

b) tiesību aktiem veterinārijas jomā saistībā ar aizsardzību pret kaitīgo iedarbību uz cilvēka veselību, veselības aizsardzības nolūkā veiktām pārtikas produktu un pārtikas ražošanas sistēmu pārbaudēm,

c) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un Eiropas Pārtikas un veterināro biroju.

IX. Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. Eiropas Savienības rūpniecības politiku un jaunu tehnoloģiju ieviešanu, ieskaitot pasākumus saistībā ar MVU;

2. Eiropas Savienības pētniecības politiku, ieskaitot pētniecības rezultātu izplatīšanu un izmantošanu;

3. kosmosa politiku;

4. Kopējā pētījumu centra, Kodolenerģijas mērījumu centrālā biroja, kā arī kopuzņēmuma "Joint European Torus" (JET), Starptautiskā eksperimentālā kodolreaktora (ITER) darbību un citiem tās pašas jomas projektiem;

5. Kopienas pasākumiem saistībā ar enerģētikas politiku vispār, enerģijas piegādes drošību un energoresursu efektivitāti, ieskaitot Eiropas komunikāciju tīkla izveidi un attīstību enerģētikas infrastruktūras nozarē;

6. Euratom līgumu un Euratom Sagādes aģentūru (AAE), kodoldrošību, kodolelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanu un kodolatkritumu apglabāšanu kodolenerģētikas sektorā;

7. informācijas sabiedrību un informācijas tehnoloģiju, ieskaitot Eiropas komunikāciju tīklu izveidi un attīstību telekomunikāciju infrastruktūras nozarē.

X. Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par jautājumiem, kas attiecas uz:

1. dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu Kopienas līmenī saistībā ar iekšējo tirgu un muitas savienību, it īpaši:

a) brīvu preču apriti, ieskaitot tehnisko standartu saskaņošanu,

b) tiesībām veikt uzņēmējdarbību,

c) brīvību sniegt pakalpojumus, atskaitot finanšu un pasta nozarēs;

2. pasākumiem, kuru mērķis ir identificēt un novērst iespējamos šķēršļus iekšējā tirgus darbībai;

3. patērētāju ekonomisko interešu veicināšanu un aizsardzību, atskaitot veselības aizsardzības un pārtikas nekaitīguma jomas, saistībā ar iekšējā tirgus izveidi.

XI. Transporta un tūrisma komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. jautājumiem saistībā ar kopējās dzelzceļa, autoceļu, iekšējo ūdensceļu, jūras un gaisa transporta politikas attīstīšanu, it īpaši:

a) kopējiem noteikumiem, kas jāpiemēro transportam Eiropas Savienībā,

b) Eiropas komunikāciju tīklu izveidi un attīstību transporta infrastruktūras jomā,

c) transporta pakalpojumu sniegšanu un sakariem transporta jomā ar trešām valstīm,

d) transporta drošību,

e) attiecībām ar starptautiskām transporta struktūrām un organizācijām;

2. pasta pakalpojumiem;

3. tūrismu.

XII. Reģionālās attīstības komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

reģionālo un kohēzijas politiku, it īpaši:

a) Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas fondu un citiem Eiropas Savienības reģionālās politikas instrumentiem,

b) novērtējumu, kāda ietekme ir citiem Eiropas Savienības politikas virzieniem uz ekonomisko un sociālo kohēziju,

c) Eiropas Savienības strukturālo instrumentu koordinēšanu,

d) attālākajiem reģioniem un salām, kā arī pārrobežu un starpreģionālo sadarbību,

e) attiecībām ar Reģionu komiteju, starpreģionālās sadarbības organizācijām un vietējām un reģionālajām varas iestādēm.

XIII. Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. kopējās lauksaimniecības politikas darbību un attīstību;

2. lauku attīstību, ieskaitot attiecīgo finanšu instrumentu darbību;

3. likumdošanu šādās jomās:

a) veterinārijā un augu veselības jautājumos, dzīvnieku barībā, ar nosacījumu, ka šie pasākumi nav paredzēti aizsardzībai pret cilvēku veselības apdraudējumu,

b) lopkopībā un dzīvnieku labturībā;

4. lauksaimniecības produktu kvalitātes uzlabošanu;

5. lauksaimniecības izejvielu piegādēm;

6. Kopienas Augu šķirņu biroju;

7. mežsaimniecību.

XIV. Zivsaimniecības komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. kopējās zivsaimniecības politikas darbību un attīstību, kā arī tās vadību;

2. zivju krājumu saglabāšanu;

3. zvejniecības produktu tirgus kopējo organizāciju;

4. struktūrpolitiku zivsaimniecības un akvakultūras nozarē, ieskaitot zivsaimniecības virzības finansēšanas instrumentus;

5. starptautiskajiem zvejniecības nolīgumiem.

XV. Kultūras un izglītības komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. Eiropas Savienības kultūras aspektiem, it īpaši:

a) zināšanu uzlabošanu un kultūras izplatīšanu,

b) kultūras un valodu daudzveidības aizsardzību un veicināšanu,

c) kultūras mantojuma saglabāšanu un aizsardzību, kultūras apmaiņu un māksliniecisko jaunradi;

2. Eiropas Savienības izglītības politiku, ieskaitot Eiropas Augstākās izglītības telpu, Eiropas skolu sistēmas un mūžizglītības veicināšanu;

3. audiovizuālo politiku un kultūras un izglītības aspektiem informācijas sabiedrībā;

4. jaunatnes politiku un sporta un brīvā laika pavadīšanas politikas attīstīšanu;

5. informācijas un plašsaziņas līdzekļu politiku;

6. sadarbību ar trešām valstīm kultūras un izglītības jomās un attiecībām ar atbilstošām starptautiskām organizācijām un iestādēm.

XVI. Juridiskā komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. Eiropas tiesību interpretēšanu un piemērošanu, to atbilstību primārajiem tiesību aktiem, proti, juridiskā pamata izvēli, kā arī subsidiaritātes un proporcionalitātes principa ievērošanu;

2. starptautisko tiesību interpretēšanu un piemērošanu, ciktāl tas skar Eiropas Savienību;

3. Kopienas tiesību vienkāršošanu, it īpaši likumdošanas priekšlikumiem to oficiālai kodifikācijai;

4. Parlamenta tiesību un prerogatīvu juridisko aizsardzību, ieskaitot tā iesaistīšanos Eiropas Kopienu Tiesas un Pirmās instances tiesas procesos;

5. Kopienas tiesību aktiem, kas skar dalībvalstu tiesisko regulējumu, it īpaši tādās jomās kā:

a) civillikums un komerclikums,

b) uzņēmējdarbības tiesības,

c) intelektuālā īpašuma tiesības,

d) procesuālās tiesības;

6. pasākumiem attiecībā uz tiesu iestāžu un valsts pārvaldes sadarbību civillietās;

7. atbildību par vidi un sankcijām par noziegumiem pret vidi;

8. ētikas jautājumiem, kas saistīti ar jaunajām tehnoloģijām, attiecīgajām komitejām piemērojot procedūru ar iesaistītajām komitejām;

9. Deputātu nolikumu un Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumiem;

10. privilēģijām un imunitāti, kā arī deputātu pilnvaru pārbaudi;

11. Kopienu Tiesas organizatorisko struktūru un statūtiem;

12. Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju.

XVII. Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. pilsoņu tiesību, cilvēktiesību un pamattiesību aizsardzību Eiropas Savienības teritorijā, ieskaitot minoritāšu tiesību aizsardzību, kā noteikts Līgumos un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā;

2. pasākumiem, kas jāveic, lai apkarotu visu veidu diskrimināciju, atskaitot diskrimināciju dzimuma dēļ vai diskrimināciju darba vietā vai darba tirgū;

3. likumdošanu tādās jomās kā pārredzamība un fizisko personu aizsardzība saistībā ar personas datu apstrādi;

4. brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi un attīstību, it īpaši:

a) pasākumiem saistībā ar personu iebraukšanu un pārvietošanos, patvērumu un migrāciju,

b) pasākumiem saistībā ar kopīgo robežu integrētu pārvaldību,

c) pasākumiem saistībā ar policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās;

5. Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru un Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centru, Eiropolu, Eurojust, Eiropas Policijas koledžu Cepol un citām šīs nozares struktūrām un aģentūrām;

6. nepārprotama apdraudējuma noteikšanu, dalībvalstij nopietni pārkāpjot dalībvalstīm kopējos principus.

XVIII. Konstitucionālo jautājumu komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. Eiropas integrācijas attīstības procesa institucionālajiem aspektiem, it īpaši saistībā ar konventu un starpvaldību konferenču sagatavošanu un norisi;

2. ES līguma īstenošanu un tā darbības novērtēšanu;

3. Eiropas Savienības paplašināšanās sarunu izraisītajām pārmaiņām iestāžu sistēmā;

4. iestāžu attiecībām, ieskaitot iestāžu nolīgumu izskatīšanu pirms to apstiprināšanas plenārsesijā saskaņā ar Reglamenta 120. panta 2. punktu;

5. vienotu vēlēšanu procedūru;

6. Eiropas līmeņa politiskajām partijām, neskarot Prezidija kompetences;

7. tādu gadījumu noteikšanu, kad dalībvalsts vairākkārt nopietni pārkāpusi dalībvalstīm kopīgos principus;

8. iekšējā Reglamenta interpretēšanu un piemērošanu un tā grozījumu priekšlikumiem.

XIX. Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. sieviešu tiesību definēšanu, veicināšanu un aizstāvību Eiropas Savienībā un ar to saistītajiem Kopienas pasākumiem;

2. sieviešu tiesību veicināšanu trešās valstīs;

3. vienlīdzīgu iespēju politiku, ieskaitot vīriešu un sieviešu vienlīdzību attiecībā uz iespējām darba tirgū un attieksmi darbā;

4. visa veida uz dzimumu balstītas diskriminācijas novēršanu;

5. vienlīdzīgu iespēju principa īstenošanu un turpmāku attīstību visos politikas virzienos;

6. to starptautisko nolīgumu un konvenciju pārraudzību un īstenošanu, kas attiecas uz sieviešu tiesībām;

7. informācijas politiku attiecībā uz sieviešu jautājumu.

XX. Lūgumrakstu komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1. lūgumrakstiem;

2. attiecībām ar Eiropas ombudu."

3.   nolemj, ka šis lēmums stāsies spēkā septītā parlamenta pilnvaru laika pirmās sesijas pirmajā dienā;

4.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai zināšanai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika