Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2593(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0269/2009

Ingivna texter :

B6-0269/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 4.1

Antagna texter :

P6_TA(2009)0348

Antagna texter
PDF 153kWORD 74k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
Utskottens befogenheter
P6_TA(2009)0348B6-0269/2009

Europaparlamentets beslut av den 6 maj 2009 om de ständiga utskottens befogenheter

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av talmanskonferensens förslag, och

–   med beaktande av artikel 174 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet beslutar att tillsätta följande ständiga utskott:

I. Utskottet för utrikesfrågor

II. Utskottet för utveckling

III. Utskottet för internationell handel

IV. Budgetutskottet

V. Budgetkontrollutskottet

VI. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

VII. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

VIII. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

IX. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

X. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

XI. Utskottet för transport och turism

XII. Utskottet för regional utveckling

XIII. Utskottet för jordbruk och landsbygdsutveckling

XIV. Fiskeriutskottet

XV. Utskottet för kultur och utbildning

XVI. Utskottet för rättsliga frågor

XVII. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

XVIII. Utskottet för konstitutionella frågor

XIX. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

XX. Utskottet för framställningar

2.  Europaparlamentet beslutar att ersätta bilaga VI i arbetsordningen med följande:

"BILAGA VI

Ständiga utskotts behörighetsområden

I. Utskottet för utrikesfrågor

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP). Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för säkerhet och försvar.

2. Förbindelser med andra EU-institutioner, organ, FN och andra internationella organisationer och interparlamentariska församlingar när det gäller frågor som hör till utskottets behörighetsområde.

3. Fördjupning av de politiska förbindelserna med tredje land, särskilt länderna i unionens omedelbara närhet, med hjälp av omfattande samarbets- och stödprogram eller internationella avtal, till exempel associerings- och partnerskapsavtal.

4. Inledande, genomförande och avslutande av förhandlingar om europeiska staters anslutning till Europeiska unionen.

5. Mänskliga rättigheter, skydd av minoriteter och främjandet av demokratiska värden i tredje land. Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för mänskliga rättigheter. Utan att det påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser ska ledamöter från andra utskott och organ med ansvar på detta område inbjudas att delta i underutskottets sammanträden.

Utskottet ska samordna arbetet i de gemensamma parlamentariska kommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och de interparlamentariska delegationerna samt i de ad hoc-delegationer och valövervakningsdelegationer som faller inom dess behörighetsområde.

II. Utskottet för utveckling

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Främjande, tillämpning och övervakning av unionens politik för utvecklingssamarbete, särskilt följande:

a) Politisk dialog med utvecklingsländerna, bilateralt och i berörda internationella organisationer och interparlamentariska forum.

b) Bistånd till och samarbetsavtal med utvecklingsländerna.

c) Främjande av demokratiska värden, god förvaltningssed och mänskliga rättigheter i utvecklingsländerna.

2. Partnerskapsavtal inom ramen för AVS-EU och förbindelser med relevanta organ.

3. Parlamentets medverkan i valövervakningsuppdrag, när så är lämpligt i samarbete med andra berörda utskott och delegationer.

Utskottet ska samordna arbetet i de interparlamentariska delegationer och de ad hoc-delegationer som hör till utskottets behörighetsområde.

III. Utskottet för internationell handel

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

Inrättandet och genomförandet av unionens gemensamma handelspolitik och unionens externa ekonomiska förbindelser, särskilt inom följande områden:

1. Finansiella, ekonomiska och handelsmässiga förbindelser med tredje land och regionala organisationer.

2. Åtgärder beträffande teknisk harmonisering och standardisering på områden som omfattas av instrument inom folkrätten.

3. Förbindelser med berörda internationella organisationer och med organisationer som främjar regional och handelsmässig integration utanför unionen.

4. Förbindelser med Världshandelsorganisationen (WTO), inbegripet dess parlamentariska dimension.

Utskottet ska hålla kontakt med berörda interparlamentariska delegationer och ad hoc-delegationer när det gäller de ekonomiska och handelsmässiga aspekterna av förbindelserna med tredje land.

IV. Budgetutskottet

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Den fleråriga finansieringsramen för unionens inkomster och utgifter samt unionens system med egna medel.

2. Parlamentets budgetbefogenheter, det vill säga unionens budget samt förhandling om och genomförande av interinstitutionella avtal på detta område.

3. Parlamentets budgetberäkning i enlighet med det förfarande som fastställs i arbetsordningen.

4. Budgeten för de decentraliserade organen.

5. Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet.

6. Europeiska utvecklingsfondens budgetering. Utskottet får dock inte inkräkta på behörighetsområdet för det utskott som ansvarar för AVS-EG-partnerskapsavtalet.

7. Alla gemenskapsakters budgetmässiga följder och deras förenlighet med den fleråriga finansieringsramen. Utskottet får dock inte inkräkta på berörda utskotts behörighetsområden.

8. Bevakning och utvärdering av genomförandet av den aktuella budgeten, oavsett vad som anges i artikel 72.1, anslagsöverföringar, förfaranden i anslutning till tjänsteförteckningar, administrativa anslag och yttranden över projekt som gäller byggnader med avsevärda ekonomiska konsekvenser.

9. Budgetförordningen, med undantag av frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.

V. Budgetkontrollutskottet

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Kontroll av genomförandet av unionens och Europeiska utvecklingsfondens budget samt beslut om ansvarsfrihet som ska fattas av parlamentet, inklusive det interna förfarandet för ansvarsfrihet och alla andra åtgärder som följer av dessa beslut eller deras genomförande.

2. Avslutande av räkenskaperna, framläggande av räkenskaperna och revision av räkenskaper och balansräkningar för Europeiska unionen, dess institutioner och alla organ som finansieras av Europeiska unionen, inbegripet uppförandet av de avsatta medel som ska överföras samt reglerandet av konton.

3. Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet.

4. Kontroll av kostnadseffektiviteten av gemenskapens olika finansieringsåtgärder vid genomförandet av unionens olika politikområden.

5. Granskning av bedrägerier och oegentligheter vid genomförandet av unionens budget, åtgärder i syfte att förebygga och åtala sådana fall och ett allmänt tillvaratagande av unionens ekonomiska intressen.

6. Förbindelser med revisionsrätten, utnämning av dess ledamöter och granskning av dess rapporter.

7. Budgetförordningen, när det gäller frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.

VI. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Unionens ekonomiska politik och penningpolitik, Ekonomiska och monetära unionens funktion och det europeiska valuta- och finanssystemet (inbegripet förbindelserna med berörda institutioner och organisationer).

2. Den fria rörligheten för kapital och betalningar (gränsöverskridande betalningar, enhetligt betalningsområde, betalningsbalans, kapitalrörelser och in- och utlåningspolitik, kontroll av kapitalrörelser som har sitt ursprung i tredje land, åtgärder i syfte att främja unionens kapitalutförsel).

3. Internationella valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med finansiella och monetära institutioner och organisationer).

4. Bestämmelserna om konkurrens och statligt eller offentligt stöd.

5. Skattebestämmelser.

6. Reglering och övervakning av finansiella tjänster, institutioner och marknader, inklusive finansiell rapportering, revision, bokföringsbestämmelser, bolagsförvaltning och andra bolagsrättsliga frågor som särskilt rör finansiella tjänster.

VII. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Sysselsättningspolitik och alla aspekter av socialpolitik, exempelvis arbetsvillkor, social trygghet och socialt skydd.

2. Åtgärder beträffande arbetsmiljö.

3. Europeiska socialfonden.

4. Yrkesutbildningspolitik, inklusive yrkeskvalifikationer.

5. Fri rörlighet för arbetstagare och pensionärer.

6. Dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

7. Alla former av diskriminering på arbetsplatsen och arbetsmarknaden, med undantag av könsdiskriminering.

8. Förbindelser med följande organ:

- Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

- Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor

- Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

- Europeiska arbetsmiljöbyrån

Förbindelser med andra berörda EU-organ och internationella organisationer.

VIII. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Miljöpolitik och miljöskyddsåtgärder, särskilt inom följande områden:

a) Luft-, jord- och vattenföroreningar, avfallshantering och återvinning, farliga ämnen och beredningar, bullernivåer, klimatförändring och skydd av den biologiska mångfalden.

b) En hållbar utveckling.

c) Internationella och regionala åtgärder och avtal i syfte att skydda miljön.

d) Återställande av miljöskador.

e) Civilskydd.

f) Europeiska miljöbyrån.

g) Europeiska kemikaliemyndigheten.

2. Folkhälsa, särskilt inom följande områden:

a) Program för särskilda åtgärder på folkhälsoområdet.

b) Läkemedel och kosmetika.

c) Hälsoaspekter av bioterrorism.

d) Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

3. Livsmedelssäkerhet, särskilt inom följande områden:

a) Märkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet.

b) Veterinärlagstiftning som avser skydd mot hälsorisker för människor, kontroll av livsmedelsprodukter och system för livsmedelsproduktion med avseende på folkhälsan.

c) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor.

IX. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Unionens industripolitik och tillämpning av ny teknik, inbegripet åtgärder som rör små och medelstora företag.

2. Unionens forskningspolitik, inbegripet spridning och utnyttjande av forskningsresultat.

3. Rymdpolitik.

4. Verksamhet vid det gemensamma forskningscentrumet och centralbyrån för åtgärder inom kärnfysikområdet liksom JET, ITER och andra projekt inom samma område.

5. Gemenskapsåtgärder som rör energipolitik i allmänhet, säkerhet när det gäller energiförsörjning och energieffektivitet, inbegripet upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för infrastruktur inom energisektorn.

6. Euratomfördraget och Euratoms försörjningsbyrå, kärnsäkerhet, avveckling och avfallshantering inom kärnkraftsområdet.

7. Informationssamhället och informationsteknik, inbegripet upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för infrastruktur inom telekommunikationssektorn.

X. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Samordning på gemenskapsnivå av nationell lagstiftning när det gäller den inre marknaden och tullunionen, särskilt inom följande områden:

a) Den fria rörligheten för varor, inbegripet harmonisering av tekniska standarder.

b) Etableringsrätten.

c) Det fria tillhandahållandet av tjänster, med undantag av finanssektorn och postsektorn.

2. Åtgärder som syftar till att identifiera och undanröja potentiella hinder för att den inre marknaden ska fungera.

3. Främjande och skydd av konsumenternas ekonomiska intressen, med undantag av frågor som rör folkhälsa och livsmedelssäkerhet, när det gäller upprättandet av den inre marknaden.

XI. Utskottet för transport och turism

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Utveckling av en gemensam politik för transporter på järnväg, landsväg och inre vattenväg samt sjöfart och luftfart, särskilt inom följande områden:

a) Gemensamma regler för transporter inom Europeiska unionen.

b) Upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för transportinfrastruktur.

c) Tillhandahållande av transporttjänster och förbindelser på området transporter med tredje land.

d) Transportsäkerhet.

e) Förbindelser med internationella transportorganisationer.

2. Posttjänster.

3. Turism.

XII. Utskottet för regional utveckling

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

Regionalpolitik och sammanhållningspolitik, särskilt inom följande områden:

a) Europeiska fonden för regional utveckling, Sammanhållningsfonden och andra instrument för Europeiska gemenskapens regionalpolitik.

b) Bedömning av hur övrig EU-politik påverkar den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

c) Samordning av unionens strukturinstrument.

d) De yttersta randområdena och öregionerna samt gränsöverskridande och interregionalt samarbete.

e) Förbindelser med Regionkommittén, organisationer för interregionalt samarbete och med lokala och regionala myndigheter.

XIII. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Genomförande och utveckling av den gemensamma jordbrukspolitiken.

2. Landsbygdens utveckling, inbegripet verksamhet som bedrivs med hjälp av relevanta finansiella instrument.

3. Lagstiftning om

a) veterinärmedicinska frågor och växtskyddsfrågor samt djurfoder, förutsatt att åtgärderna inte syftar till att skydda mot risker för människans hälsa,

b) djuruppfödning och djurskydd.

4. Förbättring av kvaliteten på jordbruksprodukter.

5. Tillgång på jordbruksråvaror.

6. Gemenskapens växtsortsmyndighet.

7. Skogsbruk.

XIV. Fiskeriutskottet

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Den gemensamma fiskeripolitiken, dess utveckling och förvaltning.

2. Bevarande av fiskbestånden.

3. Den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeriprodukter.

4. Strukturpolitik inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna, inbegripet de finansiella instrumenten för utveckling av fisket.

5. Internationella fiskeriavtal.

XV. Utskottet för kultur och utbildning

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Europeiska unionens kulturella aspekter, framför allt

a) förbättring av kunskaperna om och spridning av kultur,

b) skydd och främjande av kulturell och språklig mångfald,

c) bevarande och skydd av kulturarvet, kulturutbyte och konstnärligt skapande.

2. Unionens utbildningspolitik, inbegripet det europeiska området för högre utbildning, främjande av systemet med Europaskolor och livslångt lärande.

3. Audiovisuell politik och informationssamhällets kultur- och utbildningsaspekter.

4. Ungdomspolitik och utveckling av en politik för idrott och fritid.

5. Informations- och mediepolitik.

6. Samarbete med tredje land på kultur- och utbildningsområdena och förbindelser med berörda internationella organisationer och institutioner.

XVI. Utskottet för rättsliga frågor

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Tolkning och tillämpning av EU-rätten, unionens rättsakters överensstämmelse med primärrätten, särskilt valet av rättslig grund för rättsakterna och respekten för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

2. Tolkning och tillämpning av folkrätten, i den utsträckning Europeiska unionen berörs.

3. Förenkling av gemenskapsrätten, särskilt förslag till officiell kodifiering av gemenskapslagstiftningen.

4. Rättsligt skydd för parlamentets rättigheter och befogenheter, särskilt vid parlamentets deltagande i processer inför domstolen och förstainstansrätten.

5. Gemenskapsrättsakter som påverkar medlemsstaternas rättsordning, särskilt inom följande områden:

a) Civilrätt och handelsrätt.

b) Bolagsrätt.

c) Immaterialrätt.

d) Processrätt.

6. Åtgärder när det gäller rättsligt samarbete och förvaltningssamarbete i civilrättsliga frågor.

7. Miljöansvar och sanktioner vid miljöbrott.

8. Etiska frågor i samband med ny teknik vid tillämpning av förfarandet med associerade utskott med berörda utskott.

9. Ledamotsstadgan och tjänsteföreskrifterna för Europeiska gemenskapernas personal.

10. Privilegier och immunitet samt granskning av bevis för nyvalda ledamöter.

11. Domstolens organisation och ställning.

12. Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

XVII. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Skyddet inom unionens territorium av de medborgarliga rättigheter, de mänskliga rättigheter och de grundläggande rättigheter, inklusive skydd av minoriteter, som slås fast i fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

2. Åtgärder som krävs för att bekämpa alla former av diskriminering, med undantag av diskriminering på grund av kön eller diskriminering på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden.

3. Lagstiftning om öppenhet och skydd för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter.

4. Förverkligande och fördjupning av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, särskilt följande:

a) Åtgärder när det gäller personers inresa och rörlighet, asyl- och migrationsfrågor.

b) Åtgärder som rör en integrerad förvaltning av de yttre gränserna.

c) Åtgärder när det gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

5. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, Europol, Eurojust och Cepol och andra organ och kontor inom samma område.

6. Fastslående av en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.

XVIII. Utskottet för konstitutionella frågor

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Institutionella aspekter av den europeiska integrationen, särskilt i samband med förberedande och genomförande av konvent och regeringskonferenser.

2. Genomförande av EU-fördraget och utvärdering av hur det fungerar.

3. De institutionella konsekvenserna av unionens utvidgningsförhandlingar.

4. Interinstitutionella förbindelser, inbegripet granskning av interinstitutionella avtal, som avses i artikel 120.2 i arbetsordningen, innan de godkänns av parlamentet.

5. Enhetlig valordning.

6. Europeiska politiska partier. Utskottet får dock inte inkräkta på presidiets behörighetsområde.

7. Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.

8. Tolkning och tillämpning av arbetsordningen och förslag till ändring av denna.

XIX. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Fastställande, främjande och skydd av kvinnors rättigheter i unionen och gemenskapsåtgärder i samband med detta.

2. Främjande av kvinnors rättigheter i tredje land.

3. Politik för lika möjligheter, inbegripet lika möjlighet för kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor och män på arbetsplatsen.

4. Undanröjande av alla former av könsdiskriminering.

5. Genomförande och vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet i alla sektorer ("gender mainstreaming").

6. Uppföljning och genomförande av internationella avtal och konventioner om kvinnors rättigheter.

7. Informationspolitik med avseende på kvinnor.

XX. Utskottet för framställningar

Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:

1. Framställningar.

2. Förbindelser med Europeiska ombudsmannen."

3.  Europaparlamentet beslutar att detta beslut träder i kraft den första dagen i den första sammanträdesperioden i parlamentets sjunde valperiod.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen för kännedom.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy