Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2592(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0268/2009

Ingivna texter :

B6-0268/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 4.2
CRE 06/05/2009 - 4.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0349

Antagna texter
PDF 121kWORD 46k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
Interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar
P6_TA(2009)0349B6-0268/2009

Europaparlamentets beslut av den 6 maj 2009 om antalet interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–   med beaktande av artiklarna 188 och 190 i arbetsordningen,

–   med beaktande av associerings- och samarbetsavtalen och de andra avtal som EU ingått med tredje land,

–   med beaktande av sin vilja att stärka den parlamentariska demokratin genom en kontinuerlig interparlamentarisk dialog.

1.  Europaparlamentet beslutar att antalet delegationer och deras regionala fördelning ska vara följande:

a) Europa, Västra Balkan och Turkiet

Delegationerna till

– den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Kroatien

– den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

– den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Turkiet

Delegationen för förbindelserna med Schweiz, Island och Norge och till den gemensamma parlamentarikerkommittén för Europeiska ekonomiska området (EEA)

Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo

b) Ryssland, staterna i det östliga partnerskapet, Centralasien och Mongoliet

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ryssland

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina

Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien

Delegationen för förbindelserna med Vitryssland

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU–Azerbajdzjan och EU–Georgien

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan och EU–Uzbekistan samt förbindelserna med Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet

c) Maghrebländerna, Mashrekländerna, Israel och Palestina

Delegationerna för förbindelserna med

– Israel

– palestinska lagstiftande rådet

– Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen

– Mashrekländerna

d) Arabiska halvön, Irak och Iran

Delegationerna för förbindelserna med

– Arabiska halvön

– Irak

– Iran

e) Nord- och Sydamerika

Delegationerna för förbindelserna med

– Förenta staterna

– Kanada

– länderna i Centralamerika

– länderna i Andinska gemenskapen

– Mercosur

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Mexiko

Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Chile

f) Asien/Stillahavsområdet

Delegationerna för förbindelserna med

– Japan

– Folkrepubliken Kina

– Indien

– Afghanistan

– länderna i Sydasien

– länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)

– Koreahalvön

– Australien och Nya Zeeland

g) Afrika

Delegationerna för förbindelserna med

– Sydafrika

– Panafrikanska parlamentet

h) Multilaterala församlingar

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU–Medelhavsområdet

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika

Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling

(som kommer att bestå av ledamöter i underutskottet för försvars- och säkerhetspolitik).

2a. Europaparlamentet beslutar att ledamöterna i parlamentarikerkommittéerna för de ekonomiska partnerskapsavtalen uteslutande ska utses bland ledamöterna i utskottet för internationell handel och utskottet för utveckling – för att säkerställa utskottet för internationell handels ledande roll som ansvarigt utskott – och att de aktivt bör samordna sitt arbete med AVS-EU gemensamma parlamentariska församling.

b. Europaparlamentet beslutar att ledamöterna i den parlamentariska församlingen för EU-Medelhavsområdet, den parlamentariska församlingen för EU–Latinamerika och den parlamentariska församlingen Euronest uteslutande ska utses bland ledamöterna i de bilaterala eller underregionala delegationerna för varje församling.

3.  Europaparlamentet påminner om talmanskonferensens beslut att inrätta den parlamentariska församlingen Euronest för att associera Europaparlamentet till Ukrainas, Moldaviens, Vitrysslands, Armeniens, Azerbajdzjans och Georgiens parlament. Parlamentet beslutar när det gäller Vitryssland att talmanskonferensen kommer att lämna förslag i fråga om Vitrysslands representation i den parlamentariska församlingen Euronest.

4.  Europaparlamentet beslutar att delegationsordförandekonferensen bör utarbeta ett förslag till årlig tidsplan som ska godkännas av talmanskonferensen efter samråd med utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och utskottet för internationell handel, men att talmanskonferensen ändå kan besluta om ytterligare sammanträden med anledning av politiska händelser.

5.  Europaparlamentet beslutar att de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna i samtliga typer av delegationer ska utse ett antal ständiga suppleanter som inte får överskrida det antal ordinarie ledamöter som de representerar.

6.  Europaparlamentet beslutar att utöka samarbetet och samrådet med de utskott som berörs av delegationernas arbete genom att anordna gemensamma sammanträden mellan dessa organ på parlamentets ordinarie arbetsorter.

7.  Europaparlamentet kommer att sträva efter att en eller två föredragande/ordförande från utskotten även ska delta praktiskt i delegationernas, de parlamentariska samarbetskommittéernas, de gemensamma parlamentarikerkommittéernas och de multilaterala parlamentariska församlingarnas arbete och beslutar att talmannen på gemensam begäran av ordförandena i den berörda delegationen och det berörda utskottet ska godkänna sådana uppdrag.

8.  Europaparlamentet beslutar att detta beslut träder i kraft vid den första sammanträdesperioden i parlamentets sjunde valperiod.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy