Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0011(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0259/2009

Indgivne tekster :

A6-0259/2009

Forhandlinger :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Afstemninger :

PV 06/05/2009 - 4.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0352

Vedtagne tekster
PDF 262kWORD 119k
Onsdag den 6. maj 2009 - Strasbourg
Støtte fra ELFUL til udvikling af landdistrikterne *
P6_TA(2009)0352A6-0259/2009

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. maj 2009 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (KOM(2009)0038 - C6-0051/2009 - 2009/0011(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0038),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 36 og 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0051/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Regionaludvikling (A6-0259/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   erkender, at der er usikkerhedsmomenter med hensyn til de marginer, der er til rådighed under udgiftsområde 2; understreger, at finansieringen af den økonomiske genopretningsplan ikke må gå ud over fremtidige behov inden for denne udgiftskategori; går ind for udnyttelse af marginerne for budgetår, der er ved at blive afsluttet;

3.   minder om, at det årlige beløb vil blive fastsat i forbindelse med den årlige budgetprocedure i overensstemmelse med punkt 38 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006(1);

4.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

5.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

6.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

7.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Finansieringen af den europæiske økonomiske genopretningsplan bør foretages i henhold til bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning1.
___________________________
1EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
Ændring 2
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 1 b (ny)
(1b)  De nuværende marginer under udgiftsområde 2 kan ikke tages for givet, og eventuelle aftaler om den økonomiske genopretningsplan må ikke gå ud over fremtidige behov inden for en udgiftskategori.
Ændring 3
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2
(2)  Af nævnte beløb bør 1,5 mia. EUR stilles til rådighed for alle medlemsstaterne gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med henblik på at udvikle bredbåndsbaserede internetinfrastrukturer ("bredbåndsinfrastrukturer") i landdistrikterne og styrke de operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra a) til f), i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (i det følgende benævnt "nye udfordringer").
(2)  Af nævnte beløb bør 1 020 000 000 EUR stilles til rådighed for alle medlemsstaterne gennem Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) med henblik på at udvikle bredbåndsbaserede internetinfrastrukturer ("bredbåndsinfrastrukturer") i landdistrikterne og styrke de operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra a) til f), i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (i det følgende benævnt "nye udfordringer"). Af dette beløb bør 850 000 000 EUR stilles til rådighed i 2009, og 170 000 000 EUR bør sikres gennem en udligningsordning i forbindelse med samrådet om budgettet for 2010 og stå til rådighed i 2010.
Ændring 4
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Budgetmyndigheden forhøjede bevillingerne på budgetposten for udvikling af landdistrikterne for 2009 med 249 840 000 EUR. Disse supplerende midler bør stilles til rådighed til foranstaltninger, der finansieres under ELFUL i den europæiske økonomiske genopretningsplan.
Ændring 5
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 4
(4)  For at sikre, at fordelingen af den supplerende EF-støtte i hver medlemsstat sker i overensstemmelse med de mål, der er opstillet for de to politikpakker (nye udfordringer og bredbåndsinfrastrukturer), bør medlemsstaterne i deres nationale strategiplaner angive det vejledende beløb, der fremkommer ved den obligatoriske graduering, samt de ikkeanvendte midler, der er tilvejebragt ved artikel 136 i forordning (EF) nr. …, og forhøjelsen af de samlede forpligtelser, jf. Rådets afgørelse 2006/493/EF, som ændret ved afgørelse …. Disse beløb vil blive forbeholdt dels bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikterne, dels de nye udfordringer.
(4)  For at sikre, at fordelingen af den supplerende EF-støtte i hver medlemsstat sker i overensstemmelse med de mål, der er opstillet for de to politikpakker (nye udfordringer og bredbåndsinfrastrukturer), bør medlemsstaterne i deres nationale strategiplaner angive det vejledende beløb, der fremkommer ved den obligatoriske graduering, samt de ikkeanvendte midler, der er tilvejebragt ved artikel 136 i forordning (EF) nr. …, og forhøjelsen af de samlede forpligtelser, jf. Rådets afgørelse 2006/493/EF, som ændret ved afgørelse …. Disse beløb vil blive forbeholdt bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikterne, de nye udfordringer samt andre foranstaltninger, der har til formål at forbedre udnyttelsen af midlerne og skabe arbejdspladser.
Ændring 6
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  For at øge udnyttelsen af deres programmer kan medlemsstaterne bruge de supplerende midler til en garanti- og lånefond.
Ændring 7
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6
(6)  I konklusionerne i Det Europæiske Råds mødeprotokol af 12. december 2008 giver Det Europæiske Råd sin støtte til, at bredbåndsinfrastrukturer, herunder navnlig i dårligt betjente områder, udbygges i forbindelse med genopretningsplanen. Da landdistrikterne ofte lider under utilstrækkelig internetadgang, bør støtten til bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikterne udbygges med støtte fra ELFUL. I betragtning af denne opgaves betydning bør medlemsstaterne senest ved udgangen af 2009 i deres programmer indsætte operationer, der tager sigte på denne prioriterede opgave. Der bør opstilles en liste over operationstyper, der er rettet mod bredbåndsinfrastrukturer, så medlemsstaterne kan udpege de relevante operationer inden for de retlige rammer for landdistrikternes udvikling.
(6)  I konklusionerne i Det Europæiske Råds mødeprotokol af 12. december 2008 giver Det Europæiske Råd sin støtte til, at bredbåndsinfrastrukturer, herunder navnlig i dårligt betjente områder, udbygges i forbindelse med genopretningsplanen. Da landdistrikterne ofte lider under utilstrækkelig internetadgang, bør støtten til bredbåndsinfrastrukturer og relaterede faciliteter i landdistrikterne udbygges med støtte fra ELFUL. I betragtning af denne opgaves betydning bør medlemsstaterne senest ved udgangen af 2009 i deres programmer indsætte operationer, der tager sigte på denne prioriterede opgave. Der bør opstilles en liste over operationstyper, der er rettet mod bredbåndsinfrastrukturer og -faciliteter, så medlemsstaterne kan udpege de relevante operationer inden for de retlige rammer for landdistrikternes udvikling.
Ændring 8
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10
(10)  Landdistrikterne mangler ofte bredbåndsinfrastrukturer i både mindre og større målestok. Sidstnævnte infrastrukturer kan spille en vigtig rolle for betjeningen af de mere afsides liggende landdistrikter. For at sikre, at de disponible midler anvendes så effektivt som muligt, og opnå en betydelig udvikling af bredbåndsbaseret internetadgang i landdistrikterne, bør de relevante operationer anses for støtteberettigede uden begrænsning af de pågældende infrastrukturers størrelse. Den eksisterende størrelsesbegrænsning for infrastrukturer i forbindelse med basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne bør derfor ikke gælde for operationer vedrørende bredbåndsinfrastrukturer.
(10)  Landdistrikterne mangler ofte bredbåndsinfrastrukturer i både mindre og større målestok. Sidstnævnte infrastrukturer spiller en vigtig rolle for betjeningen af de mere afsides liggende landdistrikter såsom øer og bjergområder. For at sikre, at de disponible midler og eksisterende infrastrukturer anvendes så effektivt som muligt, og opnå en betydelig udvikling af bredbåndsbaseret internetadgang og bredbåndsfaciliteter i landdistrikterne, bør de relevante operationer anses for støtteberettigede uden begrænsning af størrelsen på de pågældende aktive eller passive infrastrukturer eller dele heraf. Den af de pågældende infrastrukturers størrelse. Den eksisterende størrelsesbegrænsning for infrastrukturer i forbindelse med basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne bør derfor ikke gælde for operationer vedrørende bredbåndsinfrastrukturer.
Ændring 9
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)
(11a)  Under henvisning til behovet for en hurtig reaktion på den aktuelle økonomiske krise er det hensigtsmæssigt at skabe mulighed for, at der kan foretages betalinger i regnskabsåret 2009.
Ændring 10
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Medlemsstaterne bør sikre, at regionale og lokale myndigheder og potentielle begunstigede har adgang til specifik oplysning om de nye muligheder, der tilbydes i de reviderede programmer for udvikling af landdistrikterne.
Ændring 11
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 13 b (ny)
(13b)  Der bør etableres særlige foranstaltninger med henblik på at tilbyde uddannelse og videreuddannelse i anvendelse af bredbåndsinfrastrukturer og -faciliteter i landbosamfundene med særlig fokus på erhvervsmæssig uddannelse af landbrugsspecialister, hvis praktiske færdigheder derefter vil kunne udnyttes. Stimulering af forskningssektoren bør i denne forbindelse betragtes som en prioritet.
Ændring 12
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 a – stk. 1 – litra g
g) bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikterne.
g) bredbåndsinfrastrukturer i landdistrikterne og faciliteter til offentlig internetadgang i landbosamfundene
Ændring 13
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 a – stk. 1 – litra g a (nyt)
ga) forvaltning af den økonomiske krise i landbrugssektoren, primært for at støtte infrastrukturen og skabe et netværk af producenter og organisationer
Ændring 14
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 a – stk. 1 – litra g b (nyt)
gb) foranstaltninger med henblik på at bevare eller skabe arbejdspladser i landdistrikter
Ændring 15
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 a – stk. 1 – litra g c (nyt)
gc) støtteforanstaltninger for unge landbrugere.
Ændring 16
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 a – stk. 3 – litra b
b) en tabel, der for perioden 1. januar 2009 – 31. december 2013 viser det samlede EF-bidrag til de operationstyper, der er omhandlet i stk. 1, litra a) til f), og Fællesskabets bidrag til de operationstyper, der er omhandlet i stk. 1, litra g)."
b) en tabel, der for perioden 1. januar 2009 – 31. december 2013 viser det samlede EF-bidrag til de operationstyper, der er omhandlet i stk. 1, litra a) til f) og litra ga) til gc), og Fællesskabets bidrag til de operationstyper, der er omhandlet i stk. 1, litra g)."
Ændring 17
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 – litra a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69 - stk. 2 a (nyt)
"2a. Den andel af det i stk. 1 omhandlede beløb, der fremkommer ved forhøjelsen af de samlede forpligtelser i henhold til Rådets afgørelse 2006/493/EF, som ændret ved afgørelse ……, står til rådighed fra den 1. januar 2009. Den forbeholdes operationstyper, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, og den bruges som følger:
"2a. Den andel af det i stk. 1 omhandlede beløb, der fremkommer ved forhøjelsen af de samlede forpligtelser i henhold til Rådets afgørelse 2006/493/EF, som ændret ved afgørelse ……, samt beløbet på 249 840 000 EUR, der er tilføjet på konto 05 04 05 01 for budgetåret 2009, står til rådighed fra den 1. januar 2009. De forbeholdes operationstyper, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1."
a) en tredjedel (0,5 mia. EUR) anvendes til operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra a) til f)
b) to tredjedele (1 mia. EUR) anvendes til operationer, der er rettet mod de prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a, stk. 1, litra g)."
Ændring 18
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)
aa)  I stk. 4 indsættes følgende afsnit:
"For det i stk. 2a, litra b), omhandlede beløb skal Kommissionen tage hensyn til forskellene i den eksisterende bredbåndsdækning i medlemsstaterne, særlig i vanskeligt tilgængelige områder, og de deraf følgende forskellige behov."
Ændring 19
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 – litra b
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69 – stk. 5 a – afsnit 1 a (nyt)
Kommissionens årlige rapport om udvikling af landdistrikterne skal indeholde et specifikt afsnit om overvågning af operationerne i forbindelse med de prioriteringer, der er omhandlet i artikel 16 a, stk. 1, litra g).
Ændring 20
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 – litra b
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69 – stk. 5 b
5b.  Hvis det faktiske EF-bidrag, der er brugt til de operationer, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, når programmet afsluttes, er mindre end de samlede beløb, der er omhandlet i stk. 5a, tilbagebetaler medlemsstaten differencen til EU-budgettet op til det beløb, som de samlede bevillinger til andre operationer end dem, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, er overskredet med.
5b.  Hvis det faktiske EF-bidrag, der er brugt til de operationer, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, når programmet afsluttes, er mindre end de samlede beløb, der er omhandlet i stk. 5a, optager medlemsstaten differencen i sit landbrugsudviklingsbudget op til det beløb, som de samlede bevillinger til andre operationer end dem, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, er overskredet med.
Hvis det faktiske EF-bidrag, der er brugt til de operationer, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a) til f), når programmet afsluttes, desuden er mindre end det i stk. 5a omhandlede beløb til disse operationstyper, tilbagebetaler medlemsstaten differencen til EU-budgettet op til det beløb, som bevillingerne til de operationer, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), er overskredet med. Hvis det faktiske EF-bidrag, der er brugt til andre operationer end dem, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, er mindre end bevillingerne til disse operationstyper, nedsættes det beløb, der skal tilbagebetales, dog med differencen.
Hvis det faktiske EF-bidrag, der er brugt til de operationer, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g), når programmet afsluttes, er mindre end det i stk. 5a omhandlede beløb til disse operationstyper, tilbagebetaler medlemsstaten tilsvarende differencen til EU-budgettet op til det beløb, som bevillingerne til de operationer, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra a) til f), er overskredet med. Hvis det faktiske EF-bidrag, der er brugt til andre operationer end dem, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, er mindre end bevillingerne til disse operationstyper, nedsættes det beløb, der skal tilbagebetales, dog med differencen.
Ændring 21
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69 – stk. 6 a (nyt)
ba)  Følgende afsnit indsættes:
"6a. Af det i stk. 2a omhandlede beløb stilles 250 000 000 EUR til rådighed til betalinger i regnskabsåret 2009."
Ændring 22
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69 a (ny)
6a)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 69a
Garanti- og lånefonde
Uanset bestemmelserne i artikel 69 kan medlemsstaterne bruge det i artikel 69, stk. 2a, omhandlede beløb til garanti- og lånefonde. Med henblik på gennemførelsen af denne artikel finder bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)1, særlig artikel 50, 51 og 52, anvendelse.
____________________________________
1EUT L 368 af 23.12.2006, s. 15."
Ændring 23
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 70 – stk. 4 – afsnit 2
"Uanset lofterne i stk. 3 kan ELFUL's bidrag forhøjes til 90 % for konvergensområder og til 75 % for ikkekonvergensområder til de operationstyper, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, i nærværende forordning, op til det beløb, der fremkommer ved anvendelsen af den obligatoriske graduering i henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. […], det beløb, som er omhandlet i artikel 69, stk. 2a, i nærværende forordning, samt fra og med 2011 de beløb, der er tilvejebragt ved artikel 136 i forordning (EF) nr. […]."
"Uanset lofterne i stk. 3 kan ELFUL's bidrag forhøjes til 100 % for konvergensområder og til 75 % for ikkekonvergensområder til de operationstyper, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, i nærværende forordning, op til det beløb, der fremkommer ved anvendelsen af den obligatoriske graduering i henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. […], det beløb, som er omhandlet i artikel 69, stk. 2a, i nærværende forordning, samt fra og med 2011 de beløb, der er tilvejebragt ved artikel 136 i forordning (EF) nr. […]."
Ændring 24
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)
8a)  I artikel 76 indsættes følgende stykke:
"2a. Medlemsstaterne sørger for specifik oplysning om de nye prioriteringer, som er fastsat i artikel 16a. Sådanne oplysninger stilles til rådighed for regionale og lokale myndigheder og potentielle begunstigede af foranstaltningerne."
Ændring 25
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Bilag III - overskrift
Liste over operationstyper, der vedrører prioriteringen, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g)
Vejledende liste over operationstyper, der vedrører prioriteringen, som er omhandlet i artikel 16a, stk. 1, litra g)
Ændring 26
Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Bilag III – kolonne 1 – linje 1
Oprettelse af nye bredbånds-infrastrukturer, inkl. backhaul-faciliteter (f.eks. faste forbindelser, jordbaserede trådløse forbindelser, satellitbaserede forbindelser eller en kombination af disse teknologier)
Oprettelse af nye bredbånds-infrastrukturer, inkl. backhaul-faciliteter og jordbaseret udstyr (f.eks. faste forbindelser, jordbaserede trådløse forbindelser, satellitbaserede forbindelser eller en kombination af disse teknologier) og andre nødvendige former for støtte (f.eks. installation og vedligeholdelse)
Ændring 27
Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Bilag III – linje 3a (ny)
Indførelse af offentlig adgang til bredbåndsfaciliteter
Artikel 56: Basale tjenester til erhvervslivet og befolkningen i landdistrikter

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s.1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik