Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0011(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0259/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0259/2009

Συζήτηση :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0352

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 642kWORD 146k
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο
Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) *
P6_TA(2009)0352A6-0259/2009

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0038),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 36 και 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0051/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0259/2009),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   αναγνωρίζει ότι υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την ύπαρξη περιθωρίων στον τομέα 2· τονίζει ότι η χρηματοδότηση του σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο μελλοντικές ανάγκες στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας δαπανών· εκφράζει την προτίμησή του για την χρήση των περιθωρίων των οικονομικών ετών που βρίσκονται στο τέλος τους·

3.   υπενθυμίζει ότι το ετήσιο ποσό θα αποφασισθεί στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 38 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006(1)·

4.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

5.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

6.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)
(1α) Η χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1.
______________
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 1β (νέα)
(1β) Τα ισχύοντα περιθώρια της κατηγορίας 2 δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένα και οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τις μελλοντικές ανάγκες οιασδήποτε κατηγορίας δαπανών.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Από το ανωτέρω ποσό, 1,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε όλα τα κράτη μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και την ενίσχυση των ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 (στο εξής "νέες προκλήσεις").
(2)  Από το ανωτέρω ποσό, 1 020 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε όλα τα κράτη μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και την ενίσχυση των ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 (στο εξής "νέες προκλήσεις"). Από το ποσό αυτό, 850 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν το 2009, ενώ 170 εκατομμύρια ευρώ θα διασφαλιστούν μέσω μηχανισμού αντιστάθμισης στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2010 και θα πρέπει να διατεθούν το 2010.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή αύξησε την θέση του προϋπολογισμού 2009 για την αγροτική ανάπτυξη κατά 249 840 000 ευρώ. Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι θα πρέπει να διατεθούν για μέτρα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης της Οικονομίας.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Για να διασφαλιστεί ότι η πρόσθετη συνδρομή της Κοινότητας σε κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους στόχους των δύο πακέτων μέτρων (νέες προκλήσεις και ευρυζωνικό Διαδίκτυο), τα κράτη μέλη πρέπει να διευκρινίσουν στα εθνικά σχέδια στρατηγικής το ενδεικτικό ποσό που προκύπτει από την υποχρεωτική διαφοροποίηση καθώς και τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … και την αύξηση των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων που προβλέπεται στην απόφαση 2006/493/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση …. Τα ποσά αυτά θα διατεθούν αφενός για την υποδομή ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και, αφετέρου, για τις "νέες προκλήσεις".
(4)  Για να διασφαλιστεί ότι η πρόσθετη συνδρομή της Κοινότητας σε κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους στόχους των δύο πακέτων μέτρων (νέες προκλήσεις και ευρυζωνικό Διαδίκτυο), τα κράτη μέλη πρέπει να διευκρινίσουν στα εθνικά σχέδια στρατηγικής το ενδεικτικό ποσό που προκύπτει από την υποχρεωτική διαφοροποίηση καθώς και τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … και την αύξηση των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων που προβλέπεται στην απόφαση 2006/493/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση …. Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για την υποδομή ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές, για τις "νέες προκλήσεις" και για άλλα μέτρα με στόχο τη βελτίωση του βαθμού απορρόφησης των πόρων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)
(4α) Προκειμένου να βελτιώσουν την υλοποίηση των προγραμμάτων τους, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν πρόσθετους πόρους για ένα ταμείο εγγυήσεων και δανείων.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2008 επισημαίνεται η στήριξη που παρέχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ, ιδίως για την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου και σε περιοχές με ανεπαρκή εξυπηρέτηση. Λόγω του ότι οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν συχνά πρόβλημα ανεπαρκούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η στήριξη για τη δημιουργία υποδομών ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ. Δεδομένης της σημασίας της προτεραιότητας αυτής, τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν στα προγράμματά τους ενέργειες που αφορούν την προτεραιότητα αυτή έως το τέλος του 2009. Κρίνεται σκόπιμη η κατάρτιση καταλόγου με τους τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις ευρυζωνικές υποδομές, ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να προσδιορίσουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες εντός του νομικού πλαισίου για την αγροτική ανάπτυξη.
(6)  Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2008 επισημαίνεται η στήριξη που παρέχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ, ιδίως για την ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου και σε περιοχές με ανεπαρκή εξυπηρέτηση. Λόγω του ότι οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν συχνά πρόβλημα ανεπαρκούς πρόσβασης στο Διαδίκτυο, η στήριξη για τη δημιουργία υποδομών και σχετικών εγκαταστάσεων ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο του ΕΣΑΟ. Δεδομένης της σημασίας της προτεραιότητας αυτής, τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν στα προγράμματά τους ενέργειες που αφορούν την προτεραιότητα αυτή έως το τέλος του 2009. Κρίνεται σκόπιμη η κατάρτιση καταλόγου με τους τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις ευρυζωνικές υποδομές και εγκαταστάσεις, ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να προσδιορίσουν τις ενδεδειγμένες ενέργειες εντός του νομικού πλαισίου για την αγροτική ανάπτυξη.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Στις αγροτικές περιοχές παρατηρείται συχνά έλλειψη υποδομής ευρυζωνικού Διαδικτύου μικρής και μεγάλης κλίμακας. Η υποδομή αυτή ενδεχομένως να είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση αγροτικών περιοχών με περιορισμένη πρόσβαση. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων και για να καταστεί δυνατή η ουσιαστική ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές, οι σχετιζόμενες με αυτή ενέργειες πρέπει να θεωρηθούν επιλέξιμες χωρίς περιορισμούς στο μέγεθος της σχετικής υποδομής. Ως εκ τούτου, οι υφιστάμενοι περιορισμοί όσον αφορά το μέγεθος της υποδομής σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό πρέπει να μην εφαρμόζονται σε ενέργειες που σχετίζονται με τις ευρυζωνικές υποδομές.
(10)  Στις αγροτικές περιοχές παρατηρείται συχνά έλλειψη υποδομής ευρυζωνικού Διαδικτύου μικρής και μεγάλης κλίμακας. Η υποδομή αυτή είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση αγροτικών περιοχών με περιορισμένη πρόσβαση όπως οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων και της υπάρχουσας υποδομής, και για να καταστεί δυνατή η ουσιαστική ανάπτυξη του ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές, οι σχετιζόμενες με αυτή ενέργειες πρέπει να θεωρηθούν επιλέξιμες χωρίς περιορισμούς στο μέγεθος της σχετικής ενεργού ή παθητικής υποδομής ή ενός μέρους της. Ως εκ τούτου, οι υφιστάμενοι περιορισμοί όσον αφορά το μέγεθος της υποδομής σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό πρέπει να μην εφαρμόζονται σε ενέργειες που σχετίζονται με τις ευρυζωνικές υποδομές.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)
(11α) Δεδομένης της ανάγκης για ταχεία αντίδραση στη σημερινή οικονομική κρίση, είναι σκόπιμη η πρόβλεψη πληρωμών στο πλαίσιο του οικονομικού έτους 2009.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)
(13α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν προκειμένου να καταστούν διαθέσιμες στις περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και στους δυνάμει αποδέκτες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες που παρέχουν τα αναθεωρημένα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13β (νέα)
(13β) Πρέπει να θεσπισθούν ειδικά μέτρα για την προσφορά μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χρήση των ευρυζωνικών υποδομών και εγκαταστάσεων στις περιοχές της υπαίθρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση ειδικών σε αγροτικά θέματα, των οποίων οι πρακτικές δεξιότητες θα μπορούσαν, εν συνεχεία, να χρησιμοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να θεωρηθεί προτεραιότητα η τόνωση του τομέα της έρευνας.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ) υποδομή ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές.
ζ) υποδομή ευρυζωνικού Διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές και εγκαταστάσεις για την πρόσβαση του κοινού στο Διαδίκτυο στις αγροτικές περιοχές.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζα (νέο)
ζα) διαχείριση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στη γεωργία, κυρίως για τη στήριξη υποδομών και τη δημιουργία δικτύου παραγωγών και οργανώσεων·
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζβ (νέο)
ζβ) μέτρα για τη διατήρηση ή τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές της υπαίθρου·
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 1 – στοιχείο ζγ (νέο)
ζγ) μέτρα υποστήριξης των νέων αγροτών.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 16α – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β) πίνακα που προσδιορίζει, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τη συνολική κοινοτική συνεισφορά για τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως στ) και την κοινοτική συνεισφορά για τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ).
β) πίνακα που προσδιορίζει, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, τη συνολική κοινοτική συνεισφορά για τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως στ) και ζα) έως ζγ) και την κοινοτική συνεισφορά για τους τύπους ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ).
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6 - στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 69 – παράγραφος 2α
2α. Tο μέρος του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου το οποίο προκύπτει από την αύξηση των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων όπως ορίζεται στην απόφαση 2006/493/EΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση … είναι διαθέσιμο από την 1η Ιανουαρίου 2009. Το ποσό αυτό διατίθεται για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 και δαπανάται ως εξής:
2α. Tο μέρος του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου το οποίο προκύπτει από την αύξηση των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων όπως ορίζεται στην απόφαση 2006/493/EΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση … καθώς και το ποσό των 249 840 000 ευρώ που προστίθεται στη θέση του προϋπολογισμού 05 04 05 01 κατά το οικονομικό έτος 2009 είναι διαθέσιμο από την 1η Ιανουαρίου 2009. Το ποσό αυτό διατίθεται για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1.
α) ένα τρίτο (0,5 δισ. ευρώ) για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με προτεραιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ)·
β) δύο τρίτα (1 δισ. ευρώ) για τύπους ενεργειών που σχετίζονται με τις προτεραιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχείο ζ).
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 6 - στοιχείο αα) (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 69 - παράγραφος 4 - εδάφιο 1α (νέο)
αα) Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται το εξής εδάφιο:
"Σε σχέση με το ποσόν που αναφέρεται στην παράγραφο 2α, στοιχείο β), η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στην υπάρχουσα κάλυψη ευρυζωνικού διαδικτύου στα κράτη μέλη και τις διαφορετικές προκύπτουσες ανάγκες."
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 69 – παράγραφος 5α – εδάφιο 1α (νέο)
Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την αγροτική ανάπτυξη περιέχει μία ενότητα που αφορά ειδικά τις δράσεις παρακολούθησης οι οποίες συνδέονται με τις αρχές που απαριθμούνται στο άρθρο 16a, παράγραφος 1, στοιχείο ζ).
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 69 – παράγραφος 5β
5β. Αν, κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 16α παράγραφος 1 είναι χαμηλότερο από το σύνολο των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος επιστρέφει τη διαφορά στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι ποσού ίσου με την υπέρβαση των συνολικών πιστώσεων που διατέθηκαν για ενέργειες πλην εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1.
5β. Αν, κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 16α παράγραφος 1 είναι χαμηλότερο από το σύνολο των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος ενσωματώνει τη διαφορά στον προϋπολογισμό της αγροτικής ανάπτυξης του ίδιου του κράτους μέλους μέχρι ποσού ίσου με την υπέρβαση των συνολικών πιστώσεων που διατέθηκαν για ενέργειες πλην εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1.
Επιπλέον εάν, κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) είναι χαμηλότερο από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου γι' αυτούς τους τύπους ενεργειών, το κράτος μέλος επιστρέφει τη διαφορά στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι ποσού ίσου με την υπέρβαση των συνολικών πιστώσεων που διατέθηκαν για ενέργειες πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Ωστόσο, αν το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για ενέργειες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 είναι χαμηλότερο από τις διαθέσιμες πιστώσεις για τους εν λόγω τύπους ενεργειών, το προς επιστροφή ποσό αφαιρείται από τη διαφορά αυτή.
Παράλληλα εάν, κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχείο ζ) είναι χαμηλότερο από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 5α του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος επιστρέφει τη διαφορά στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέχρι ποσού ίσου με την υπέρβαση των πιστώσεων που διατέθηκαν για ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ). Ωστόσο, αν το ποσό της κοινοτικής συνεισφοράς που πράγματι δαπανήθηκε για ενέργειες πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 είναι χαμηλότερο από τις διαθέσιμες πιστώσεις για τους εν λόγω τύπους ενεργειών, το προς επιστροφή ποσό αφαιρείται από τη διαφορά αυτή.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - σημείο 6 - στοιχείο βα (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 69 - παράγραφος 6α (νέα)
βα) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"6α. Από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 2α, 250 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για πληρωμές κατά το οικονομικό έτος 2009."
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 6α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 69α (νέο)
(6α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 69α
Ταμεία εγγυήσεων και δανείων
Παρά τις διατάξεις του άρθρου 69, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 69, παράγραφος 2α, για ταμεία εγγυήσεων και δανείων. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006, της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)1, και ιδίως τα άρθρα του 50, 51 και 52.
_____________
1 ΕΕ L 368, 23.12.2006, σ. 15."
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 70 – παράγραφος 4 - δεύτερο εδάφιο
Κατά παρέκκλιση των ανώτατων ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ είναι δυνατόν να αυξηθεί κατά 90% για τις περιφέρειες σύγκλισης και κατά 75% για τις περιφέρειες εκτός των περιφερειών σύγκλισης για τους τύπους των ενεργειών που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, μέχρι το ποσό που προέρχεται από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …, το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 2α του παρόντος κανονισμού και, από το 2011, τα ποσά που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ….
Κατά παρέκκλιση των ανώτατων ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ είναι δυνατόν να αυξηθεί κατά 100% για τις περιφέρειες σύγκλισης και κατά 75% για τις περιφέρειες εκτός των περιφερειών σύγκλισης για τους τύπους των ενεργειών που προβλέπονται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, μέχρι το ποσό που προέρχεται από την εφαρμογή της υποχρεωτικής διαφοροποίησης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …, το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 2α του παρόντος κανονισμού και, από το 2011, τα ποσά που προκύπτουν δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ….
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 8α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Άρθρο 76 - παράγραφος 2α (νέα)
(8α) Στο άρθρο 76 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"2α. Τα κράτη μέλη παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με τις νέες προτεραιότητες που εκτίθενται στο άρθρο 16α. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στις περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και στους δυνάμει αποδέκτες των μέτρων."
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Παράρτημα ΙΙΙ – τίτλος
Κατάλογος των τύπων ενεργειών που σχετίζονται με την προτεραιότητα που αναφέρεται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχείο ζ)
Ενδεικτικός κατάλογος των τύπων ενεργειών που σχετίζονται με την προτεραιότητα που αναφέρεται στο άρθρο 16α παράγραφος 1 στοιχείο ζ)
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Παράρτημα ΙΙΙ – πρώτη στήλη – πρώτη γραμμή
Δημιουργία νέας ευρυζωνικής υποδομής η οποία περιλαμβάνει ευκολίες οπισθόζευξης (π.χ. σταθερή, επίγεια ασύρματη, δορυφορική ή συνδυασμό τεχνολογιών)
Δημιουργία νέας ευρυζωνικής υποδομής η οποία περιλαμβάνει ευκολίες οπισθόζευξης και εξοπλισμό εδάφους (π.χ. σταθερή, επίγεια ασύρματη, δορυφορική ή συνδυασμό τεχνολογιών) και άλλες αναγκαίες μορφές υποστήριξης (π.χ. εγκατάσταση και συντήρηση)
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005
Παράρτημα ΙΙΙ - γραμμή 3α (νέα)
Πρόβλεψη πρόσβασης του κοινού σε ευρυζωνικές εγκαταστάσεις
Άρθρο 56: βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου