Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0011(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0259/2009

Esitatud tekstid :

A6-0259/2009

Arutelud :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Hääletused :

PV 06/05/2009 - 4.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0352

Vastuvõetud tekstid
PDF 513kWORD 121k
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist(EAFRD) antavad maaelu arengu toetused *
P6_TA(2009)0352A6-0259/2009

Euroopa Parlamendi 6. mai 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0038);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 36 ja 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0051/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A6-0259/2009),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   tõdeb, et rubriigis 2 olemasolevate varude kättesaadavusega on seotud mitu ebaselget tegurit; rõhutab, et majanduse elavdamise kava rahastamisega ei tohiks ohustada kõnealuse kulukategooria edasisi vajadusi; väljendab oma eelistust kasutada lõppevate eelarveaastate varusid;

3.   tuletab meelde, et aastas eraldatav summa määratakse kindlaks iga-aastase eelarvemenetluse käigus vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe(1) punktis 38 sätestatule;

4.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

5.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

6.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

7.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)
(1 a)  Euroopa majanduse elavdamise kava rahastamine tuleks viia ellu vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe1 sätetele.
____________
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 b (uus)
(1 b)  Praeguseid vahendeid rubriigis 2 ei saa võtta enesestmõistetavana ja ükski majanduse elavdamise kava käsitlev kokkulepe ei tohiks tulevikuvajadusi üheski kulukategoorias ohtu seada.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2
(2)  Eespool nimetatud summast tuleks 1,5 miljardit eurot eraldada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) kaudu kõikidele liikmesriikidele, et arenda maapiirkondades lairiba Interneti-ühendust ja tugevdada nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 16a lõike 1 punktides a–f sätestatud prioriteetidega seotud tegevusi (edaspidi "uued väljakutsed").
(2)  Eespool nimetatud summast tuleks 1 020 miljonit eurot eraldada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) kaudu kõikidele liikmesriikidele, et arendada maapiirkondades lairiba Interneti-ühendust ja tugevdada nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 16a lõike 1 punktides a–f sätestatud prioriteetidega seotud meetmeid (edaspidi "uued väljakutsed"). Nimetatud summast peaks 850 miljonit eurot olema kättesaadav 2009. aastal, samas kui 170 miljonit eurot tuleks tagada hüvitusmehhanismi kaudu 2010. aasta eelarvet käsitleva lepitusmenetluse raames ja peaks olema kättesaadav 2010. aastal.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)
(2 a)  Eelarvepädevad institutsioonid suurendasid 2009. aasta maaelu arengu eelarverida 249 840 000 euro võrra. Need täiendavad vahendid tuleks eraldada EAFRD rahastatavatele meetmetele Euroopa majanduse elavdamise kavas.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4
(4)  Selle tagamiseks, et ühenduse täiendava toetuse jaotust kõikidele liikmesriikidele kasutatakse kooskõlas kahe poliitikapaketi (uued väljakutsed ja lairiba-Internet) eesmärkidega, peaksid liikmesriigid oma riiklikus strateegiakavas täpsustama hinnangulise summa, mis tuleneb kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest, ning ka määruse (EÜ) nr … artikli 136 alusel saadud kasutamata vahendid ja üldiste kulukohustuste suurenemise, nagu on sätestatud nõukogu otsuses 2006/493/EÜ, muudetud otsusega …. Kõnealused summad eraldatakse ühelt poolt lairiba-Interneti infrastruktuurile maapiirkondades ja teiselt poolt "uutele väljakutsetele".
(4)  Selle tagamiseks, et ühenduse täiendava toetuse jaotust kõikidele liikmesriikidele kasutatakse kooskõlas kahe poliitikapaketi (uued väljakutsed ja lairiba-Internet) eesmärkidega, peaksid liikmesriigid oma riiklikus strateegiakavas täpsustama hinnangulise summa, mis tuleneb kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest, ning ka määruse (EÜ) nr … artikli 136 alusel saadud kasutamata vahendid ja üldiste kulukohustuste suurenemise, nagu on sätestatud nõukogu otsuses 2006/493/EÜ, muudetud otsusega …. Kõnealused summad eraldatakse lairiba-Interneti infrastruktuurile maapiirkondades, "uutele väljakutsetele" ja muudele meetmetele, mille eesmärk on rahaliste vahendite kasutuselevõtu parandamine ja uute töökohtade loomine.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus)
(4 a)  Oma programmide täitmise suurendamise eesmärgil võivad liikmesriigid kasutada täiendavaid laenutagatis- ja laenufonde.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6
(6)  Oma 12. detsembri 2008. aasta järeldustes avaldas Euroopa Ülemkogu poolehoidu sellele, et majanduse elavdamise kava alusel toetatakse eelkõige lairiba-Interneti arendamist, sh halva ühendusega piirkondades. Kuna maapiirkondades on Interneti-ühendus sageli ebapiisav, tuleks EAFRD raames antava toetusega tugevdada lairiba-infrastruktuuri maapiirkondades. Kõnealuse prioriteedi olulisust arvestades peaksid liikmesriigid 2009. aasta lõpuks nägema oma programmidega ette sellega seonduvad tegevused. Tuleks koostada lairiba-infrastruktuuriga seonduvate tegevuste liikide loetelu, et võimaldada liikmesriikidel määratleda asjakohased tegevused maaelu arengu õigusraamistiku kontekstis.
(6)  Oma 12. detsembri 2008. aasta järeldustes avaldas Euroopa Ülemkogu poolehoidu sellele, et majanduse elavdamise kava alusel toetatakse eelkõige lairiba-Interneti arendamist, sh halva ühendusega piirkondades. Kuna maapiirkondades on Interneti-ühendus sageli ebapiisav, tuleks EAFRD raames antava toetusega tugevdada lairiba-infrastruktuuri ja sellega seotud rajatisi maapiirkondades. Kõnealuse prioriteedi olulisust arvestades peaksid liikmesriigid 2009. aasta lõpuks nägema oma programmidega ette sellega seonduvad meetmed. Tuleks koostada lairiba-infrastruktuuriga ja lairibaühenduse rajatistega seonduvate meetmete liikide loetelu, et võimaldada liikmesriikidel määratleda asjakohased meetmed maaelu arengu õigusliku raamistiku kontekstis.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10
(10)  Maapiirkondade lairiba-infrastruktuur on sageli puudulik nii väiksemal kui ka suuremal tasandil. Raskemini ligipääsetavate maapiirkondade teenindamisel võib viimane olla võtmetähtsusega. Olemasolevate vahendite tõhusaima kasutamise tagamiseks ja lairiba-Interneti olulise edasiarendamise võimaldamiseks maapiirkondades tuleks asjakohaseid tegevusi lugeda abikõlblikeks, piiramata sealjuures seonduva infrastruktuuri suurust. Seega ei tuleks lairiba-infrastruktuuriga seonduvate tegevuste suhtes kohaldada majanduse ja maaelanikkonna põhiteenustega seoses kehtivat infrastruktuuri suuruse piirangut.
(10)  Maapiirkondade lairiba-infrastruktuur on sageli puudulik nii väiksemal kui ka suuremal tasandil. Raskemini ligipääsetavate maapiirkondade, näiteks saarte ja mägipiirkondade teenindamisel on viimane võtmetähtsusega. Olemasolevate vahendite ja olemasoleva infrastruktuuri tõhusaima kasutamise tagamiseks ja lairiba-Interneti ning lairibaühenduse rajatiste olulise edasiarendamise võimaldamiseks maapiirkondades tuleks asjakohaseid meetmeid lugeda abikõlblikeks, piiramata sealjuures seonduva aktiivse või passiivse infrastruktuuri või selle osa suurust. Seega ei tuleks lairiba-infrastruktuuriga seonduvate meetmete suhtes kohaldada majanduse ja maaelanikkonna põhiteenustega seoses kehtivat infrastruktuuri suuruse piirangut.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)
(11 a)  Võttes arvesse vajadust reageerida kiiresti praegusele majanduskriisile, on asjakohane näha ette maksed, mida saab teha 2009. eelarveaastal.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13 a (uus)
(13 a)  Liikmesriigid peaksid tagama läbivaadatud maaelu arengu programmidest tulenevaid võimalusi käsitleva spetsiifilise teabe kättesaadavuse piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele ning võimalikele toetusesaajatele.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13 b (uus)
(13 b)  Kehtestada tuleks erimeetmed haridus- ja koolituskursuste pakkumiseks, milles käsitletakse lairiba-infrastruktuuride ja rajatiste kasutamist maakogukondades, pöörates erilist tähelepanu selliste põllumajandusspetsialistide kutsealasele koolitusele, kelle praktilisi oskusi võiks seejärel kasutada. Seoses sellega tuleks pidada prioriteediks teadussektori elavdamist.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 1 – punkt g
g) lairiba-Interneti infrastruktuur maapiirkondades.
g) lairiba-Interneti infrastruktuur maapiirkondades ja rajatised üldkasutatava Interneti-ühenduse jaoks maakogukondades;
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 1 – punkt g a (uus)
g a) majanduskriisi juhtimine põllumajandussektoris, eelkõige selleks, et toetada infrastruktuure ning luua tootjate ja organisatsioonide võrgustik;
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 1 – punkt g b (uus)
g b) meetmed töökohtade säilitamiseks või loomiseks maapiirkondades;
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 1 – punkt g c (uus)
g c) toetusmeetmed noorte põllumajandustootjate jaoks.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 3 – punkt b
b) tabel, milles sätestatakse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2013 ühenduse kogutoetus lõike 1 punktides a–f osutatud tegevuste liikidele ja ühenduse toetus lõike 1 punktis g osutatud tegevuste liikidele.
b) tabel, milles sätestatakse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2013 ühenduse kogutoetus lõike 1 punktides a–f ja g a – g c osutatud meetmete liikidele ja ühenduse toetus lõike 1 punktis g osutatud meetmete liikidele.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 69 – lõige 2a
2a.  Osa käesoleva artikli lõikes 1 osutatud summast, mis tuleneb üldiste kulukohustuste suurenemisest, nagu on sätestatud nõukogu otsuses 2006/493/EÜ, muudetud otsusega …, on kättesaadav alates 1. jaanuarist 2009. See eraldatakse artikli 16a lõikes 1 sätestatud prioriteetidega seotud tegevuste liikidele ja seda kasutatakse järgmiselt:
2a.  Osa käesoleva artikli lõikes 1 osutatud summast, mis tuleneb üldiste kulukohustuste suurenemisest, nagu on sätestatud nõukogu otsuses 2006/493/EÜ, muudetud otsusega …, ning 2009. eelarveaastal eelarvereale 05 04 05 01 lisatud summa 249 840 000 eurot on kättesaadav alates 1. jaanuarist 2009. See eraldatakse artikli 16a lõikes 1 sätestatud prioriteetidega seotud meetmete liikidele.
a) üks kolmandik (0,5 miljardit eurot) artikli 16a lõike 1 punktides a–f sätestatud prioriteetidega seotud tegevuste liikidele;
b) kaks kolmandikku (1 miljard eurot) artikli 16a lõike 1 punktis g sätestatud prioriteediga seotud tegevuste liikidele.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 69 – lõige 4 – punkt 1a – uus)
a a) lõikele 4 lisatakse järgmine lõik:
"Lõike 2a punktis b osutatud summa puhul võtab komisjon arvesse olemasoleva lairibasidega kaetuse erinevusi liikmesriikides, eelkõige raskesti juurdepääsetavates piirkondades, ning sellest tulenevaid erinevaid vajadusi.";
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 − punkt 6 − alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 69 − lõige 5a − esimene a lõik (uus)
Komisjoni maaelu arengu aastaruanne sisaldab eraldi jaotist artikli 16a lõike 1 punktis g loetletud prioriteetidega seotud seiremeetmete jaoks.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 69 – lõige 5b
5b.  Kui programmi lõppedes on artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste jaoks kasutatud ühenduse toetuse tegelik summa väiksem kui käesoleva artikli lõikes 5a osutatud summade kogusumma, maksab liikmesriik summade vahe Euroopa ühenduste üldeelarvesse tagasi selles ulatuses, mille võrra ületati muude kui artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste jaoks kättesaadavaid kogueraldisi.
5b.  Kui programmi lõppedes on artikli 16a lõikes 1 osutatud meetmete jaoks kasutatud ühenduse toetuse tegelik summa väiksem kui käesoleva artikli lõikes 5a osutatud summade kogusumma, lisab liikmesriik summade vahe oma põllumajanduse arengu eelarvesse selles ulatuses, mille võrra ületati muude kui artikli 16a lõikes 1 osutatud meetmete jaoks kättesaadavaid kogueraldisi.
Kui lisaks on programmi lõppedes artikli 16a lõike 1 punktides a–f osutatud tegevuste jaoks kasutatud ühenduse toetuse tegelik summa väiksem kui käesoleva artikli lõikega 5a kõnealuste tegevuste liikidele ettenähtud summa, maksab liikmesriik summade vahe Euroopa ühenduste üldeelarvesse tagasi selles ulatuses, mille võrra ületati artikli 16a lõike 1 punktis g osutatud tegevuste jaoks kättesaadavaid eraldisi. Kui aga muude kui artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste jaoks kasutatud ühenduse toetuse tegelik summa on väiksem kui kõnealuste tegevuste liikide jaoks kättesaadavad eraldised, vähendatakse tagasimakstavat summat kõnealuse vahe võrra.
Kui samas on programmi lõppedes artikli 16a lõike 1 punktis g osutatud tegevuste jaoks kasutatud ühenduse toetuse tegelik summa väiksem kui käesoleva artikli lõikega 5a kõnealuste tegevuste liikidele ettenähtud summa, maksab liikmesriik summade vahe Euroopa ühenduste üldeelarvesse tagasi selles ulatuses, mille võrra ületati artikli 16a lõike 1 punktides a–f osutatud tegevuste jaoks kättesaadavaid eraldisi. Kui aga muude kui artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste jaoks kasutatud ühenduse toetuse tegelik summa on väiksem kui kõnealuste tegevuste liikide jaoks kättesaadavad eraldised, vähendatakse tagasimakstavat summat kõnealuse vahe võrra.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 69 – lõige 6a (uus)
b a) lisatakse järgmine lõige:
"6a. Lõikes 2a osutatud summast eraldatakse 250 miljonit eurot makseteks 2009. eelarveaastal.".
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 69a (uus)
6 a)  Lisatakse järgmine artikkel:
"Artikkel 69a
Laenutagatis- ja laenufondid
Olenemata artikli 69 sätetest saavad liikmesriigid kasutada artikli 69 lõikes 2a osutatud summat laenutagatis- ja laenufondideks. Käesoleva artikli rakendamisel kohaldatakse komisjoni 15. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad,1 eriti selle artiklite 50, 51 ja 52 sätteid.
_________
1 ELT L 368, 23.12.2006, lk 15."
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 70 – lõige 4 – teine lõik
Olenemata lõikes 3 sätestatud ülemmääradest võib EAFRD toetust suurendada 90 %ni lähenemispiirkondade puhul ja 75 %ni nende hulka mittekuuluvate piirkondade puhul seoses käesoleva määruse artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste liikidega, nii et see toetus ei ületa määruse (EÜ) nr … artikli 9 lõike 4 ja artikli 10 lõike 4 kohasest kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevat summat, käesoleva määruse artikli 69 lõikes 2a osutatud summat ning alates 2011. aastast määruse (EÜ) nr artikli 136 alusel saadud summasid.
Olenemata lõikes 3 sätestatud ülemmääradest võib EAFRD toetust suurendada 100%-ni lähenemispiirkondade puhul ja 75%-ni nende hulka mittekuuluvate piirkondade puhul seoses käesoleva määruse artikli 16a lõikes 1 osutatud meetmete liikidega, nii et see toetus ei ületa määruse (EÜ) nr … artikli 9 lõike 4 ja artikli 10 lõike 4 kohasest kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevat summat, käesoleva määruse artikli 69 lõikes 2a osutatud summat ning alates 2011. aastast määruse (EÜ) nr artikli 136 alusel saadud summasid.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 76 – lõige 2a (uus)
8 a)  Artiklile 76 lisatakse järgmine lõige:
"2a. Liikmesriigid annavad spetsiifilist teavet artiklis 16a välja toodud uute prioriteetide kohta. Sellist teavet antakse piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele ning võimalikele meetmetega seotud toetusesaajatele.".
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
III lisa – pealkiri
Artikli 16a lõike 1 punktis g osutatud prioriteediga seotud tegevuste liikide loetelu
Artikli 16a lõike 1 punktis g osutatud prioriteediga seotud meetmete liikide soovituslik loetelu
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
III lisa – esimene veerg – esimene rida
Uue lairiba-infrastruktuuri loomine, sh tagasiühenduse seadmed (nt püsiühenduse tehnoloogiad, maapealsed traadita ja satelliidipõhised tehnoloogiad või tehnoloogiate kombineerimine)
Uue lairiba-infrastruktuuri loomine, sh tagasiühenduse ja maapealsed seadmed (nt püsiühenduse tehnoloogiad, maapealsed traadita ja satelliidipõhised tehnoloogiad või tehnoloogiate kombineerimine) ning muud vajalikud toetusvormid (nt paigaldamine ja hooldus)
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
III lisa – kolmas a rida (uus)
Avalikkuse juurdepääsu tagamine lairibaühenduse rajatistele
Artikkel 56: majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika