Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0011(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0259/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0259/2009

Keskustelut :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 4.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0352

Hyväksytyt tekstit
PDF 340kWORD 117k
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuki maaseudun kehittämiseen *
P6_TA(2009)0352A6-0259/2009

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta (KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0038),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0051/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A6-0259/2009),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   myöntää, että otsakkeessa 2 olevan liikkumavaran käytettävyyteen liittyy epävarmuustekijöitä; korostaa, että talouden elvytyssuunnitelman rahoituksen ei pitäisi vaarantaa kyseisen menoluokan tulevia tarpeita; pitää parempana käyttää päättyvien varainhoitovuosien liikkumavaraa;

3.   muistuttaa, että vuosittaisesta määrästä päätetään vuosittaisessa talousarviomenettelyssä 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 38 kohdan määräysten mukaisesti(1);

4.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

5.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

6.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Euroopan talouden elvytyssuunnitelma olisi rahoitettava talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen määräysten mukaisesti,
_____________
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)  Otsakkeessa 2 olevia nykyisiä liikkumavaroja ei pidä mieltää itsestään selviksi ja talouden elvytyssuunnitelmaa koskevissa sopimuksissa ei pitäisi vaarantaa tulevia tarpeita missään menoluokassa.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Edellä mainitusta määrästä 1,5 miljardia euroa olisi asetettava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) välityksellä kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön laajakaistainternetin kehittämiseksi maaseutualueilla ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa säädettyihin toimintalinjoihin, jäljempänä 'uudet haasteet', liittyvien toimien tehostamiseksi.
(2)  Edellä mainitusta määrästä 1 020 miljoonaa euroa olisi asetettava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) välityksellä kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön laajakaistainternetin kehittämiseksi maaseutualueilla ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa säädettyihin toimintalinjoihin, jäljempänä 'uudet haasteet', liittyvien toimien tehostamiseksi. Tästä määrästä 850 miljoonaa euroa olisi asetettava käyttöön vuonna 2009, ja 170 miljoonaa euroa olisi turvattava korvausmekanismilla vuoden 2010 talousarvioon liittyvän neuvottelukokouksen yhteydessä ja asetettava käyttöön vuonna 2010.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Budjettivallan käyttäjä lisäsi vuoden 2009 maaseudun kehittämistä koskevan budjettikohdan määrärahoja 249 840 000 eurolla. Lisämäärärahat olisi kohdennettava toimiin, joita rahoitetaan maaseuturahastosta Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Sen varmistamiseksi, että kullekin jäsenvaltiolle jaettava yhteisön lisärahoitus käytetään kyseisen kahden toimenpidepaketin (uudet haasteet ja laajakaistainternet) tavoitteiden mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava kansallisissa strategiasuunnitelmissaan pakollisen mukauttamisen tuloksena saatu ohjeellinen määrä, asetuksen (EY) N:o … 136 artiklan mukaisesti saadut käyttämättä jääneet varat ja neuvoston päätöksessä 2006/493/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä …, vahvistettujen kokonaissitoumusten korotus. Nämä määrät osoitetaan maaseutualueiden laajakaistainfrastruktuuriin ja uusiin haasteisiin.
(4)  Sen varmistamiseksi, että kullekin jäsenvaltiolle jaettava yhteisön lisärahoitus käytetään kyseisen kahden toimenpidepaketin (uudet haasteet ja laajakaistainternet) tavoitteiden mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava kansallisissa strategiasuunnitelmissaan pakollisen mukauttamisen tuloksena saatu ohjeellinen määrä, asetuksen (EY) N:o … 136 artiklan mukaisesti saadut käyttämättä jääneet varat ja neuvoston päätöksessä 2006/493/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä …, vahvistettujen kokonaissitoumusten korotus. Nämä määrät osoitetaan maaseutualueiden laajakaistainfrastruktuuriin, uusiin haasteisiin ja muihin toimiin, joilla pyritään parantamaan varojen käyttöön ottamista ja luomaan uusia työpaikkoja.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Jäsenvaltiot voivat ohjelmiensa toteuttamista lisätäkseen käyttää näitä lisämäärärahoja takuu- ja lainarahastoon.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Joulukuun 12 päivänä 2008 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä todetaan, että Eurooppa-neuvosto kannattaa Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti nopeaa internet-yhteyttä, myös alueilla, joilla palvelujen levinneisyys on alhainen. Koska internet-yhteydet ovat maaseudulla usein riittämättömiä, laajakaistainfrastruktuureihin maaseutualueilla osoitettavaa tukea olisi lisättävä maaseuturahaston tuella. Tämän toimintalinjan tärkeys huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi viimeistään vuoden 2009 lopussa sisällytettävä ohjelmiinsa kyseiseen toimintalinjaan liittyviä toimia. Olisi laadittava luettelo laajakaistainfrastruktuureihin liittyvistä toimista, jotta jäsenvaltiot voisivat määrittää asiaan liittyvät toimet maaseudun kehittämisen oikeudellisessa kehyksessä.
(6)  Joulukuun 12 päivänä 2008 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä todetaan, että Eurooppa-neuvosto kannattaa Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti laajakaistainternetyhteyksiä, myös alueilla, joilla palvelujen levinneisyys on alhainen. Koska internet-yhteydet ovat maaseudulla usein riittämättömiä, laajakaistainfrastruktuureihin ja niihin liittyviin palveluihin maaseutualueilla osoitettavaa tukea olisi lisättävä maaseuturahaston tuella. Tämän toimintalinjan tärkeys huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi viimeistään vuoden 2009 lopussa sisällytettävä ohjelmiinsa kyseiseen toimintalinjaan liittyviä toimia. Olisi laadittava luettelo laajakaistainfrastruktuureihin ja -palveluihin liittyvistä toimista, jotta jäsenvaltiot voisivat määrittää asiaan liittyvät toimet maaseudun kehittämisen oikeudellisessa kehyksessä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Maaseudulta puuttuu usein laajakaistainfrastuktuuri sekä pienessä että suuremmassa mittakaavassa. Viimeksi mainittu voi olla erittäin tärkeä heikommin saavutettaville maaseutualueille. Jotta varmistetaan käytettävissä olevien varojen mahdollisimman tehokas käyttö ja mahdollistetaan laajakaistainternetin merkittävä kehittyminen maaseutualueilla, asiaan liittyvät toimet olisi katsottava tukikelpoisiksi asianomaisen infrastruktuurin kokoa rajoittamatta. Sen vuoksi maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalveluihin liittyvään infrastruktuuriin sovellettavaa nykyistä kokorajoitusta ei pitäisi soveltaa laajakaistainfrastruktuureihin liittyviin toimiin.
(10)  Maaseudulta puuttuu usein laajakaistainfrastuktuuri sekä pienessä että suuremmassa mittakaavassa. Viimeksi mainittu on erittäin tärkeä heikommin saavutettaville maaseutualueille, kuten saari- ja vuoristoalueille. Jotta varmistetaan käytettävissä olevien varojen ja nykyisen infrastruktuurin mahdollisimman tehokas käyttö ja mahdollistetaan laajakaistainternetin ja -palvelujen merkittävä kehittyminen maaseutualueilla, asiaan liittyvät toimet olisi katsottava tukikelpoisiksi asianomaisen aktiivisen tai passiivisen infrastruktuurin tai sen osan kokoa rajoittamatta. Sen vuoksi maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalveluihin liittyvään infrastruktuuriin sovellettavaa nykyistä kokorajoitusta ei pitäisi soveltaa laajakaistainfrastruktuureihin liittyviin toimiin.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Koska nykyiseen talouskriisiin on reagoitava nopeasti, on asianmukaista huolehtia maksuista, jotka voidaan suorittaa varainhoitovuonna 2009.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että alue- ja paikallisviranomaisten ja mahdollisten edunsaajien saatavilla olisi erityistietoja tarkistettujen maaseudun kehittämistä koskevien ohjelmien tarjoamista uusista mahdollisuuksista.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)  Maaseudun yhteisöissä olisi otettava käyttöön erityisiä toimia laajakaistainfrastruktuurin ja -palvelujen käyttöä koskevien opetus- ja harjoittelukurssien järjestämiseksi kiinnittäen erityistä huomiota maatalouteen erikoistuneiden ammatilliseen koulutukseen, jotta tämän ryhmän käytännön taitoja voidaan hyödyntää. Tutkimusalan elvyttämistä olisi pidettävä tässä yhteydessä ensisijaisena toimena.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – g alakohta
g) maaseudun internet-laajakaistainfrastruktuuri.
g) maaseudun internetlaajakaistainfrastruktuuri tai internetpalvelujen saatavuus julkisissa tiloissa maaseudun yhteisöissä.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)
g a) talouskriisin hallinta maatalousalalla, lähinnä järjestämällä tukea infrastruktuureihin ja luomalla tuottajien ja organisaatioiden verkosto.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)
g b) toimet, joilla säilytetään maaseudun työpaikat tai luodaan uusia työpaikkoja maaseudulle.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 1 kohta – g c alakohta (uusi)
g c) nuoria maataloustuottajia koskevat tukitoimet.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
16 a artikla – 3 kohta – b alakohta
b) taulukko, jossa vahvistetaan yhteisön kokonaisrahoitusosuus 1 päivästä tammikuuta 2009 31 päivään joulukuuta 2013 edellä olevan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetuista toimista ja yhteisön rahoitusosuus 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetuista toimista."
b) taulukko, jossa vahvistetaan yhteisön kokonaisrahoitusosuus 1 päivästä tammikuuta 2009 31 päivään joulukuuta 2013 edellä olevan 1 kohdan a–f ja g a–g c alakohdassa tarkoitetuista toimista ja yhteisön rahoitusosuus 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetuista toimista."
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
69 artikla – 2 a kohta
"2 a. Sen osuuden tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka on seurausta neuvoston päätöksessä 2006/493/EY, sellaisena kuin se muutettuna päätöksellä …, vahvistettujen kokonaissitoumusten korotuksesta, on oltava käytettävissä 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Se on osoitettava toimiin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin toimintalinjoihin, ja se on käytettävä seuraavasti:
"2 a. Sen osuuden tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä, joka on seurausta neuvoston päätöksessä 2006/493/EY, sellaisena kuin se muutettuna päätöksellä …, sekä budjettikohtaan 05 04 05 01 varainhoitovuonna 2009 lisätystä 249 840 000 euron summasta, vahvistettujen kokonaissitoumusten korotuksesta, on oltava käytettävissä 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Se on osoitettava toimiin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin toimintalinjoihin."
(a) yksi kolmasosa (0,5 miljardia euroa) toimiin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa vahvistettuihin toimintalinjoihin;
(b) kaksi kolmasosaa (1 miljardi euroa) toimiin, jotka liittyvät 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa vahvistettuun toimintalinjaan."
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
69 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)
a a)  Lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:
"Komissio ottaa 2 a kohdan b alakohdassa tarkoitetun määrän yhteydessä huomioon jäsenvaltioiden laajakaistakattavuuden nykyiset erot, etenkin alueilla, joilla saavutettavuus on hankalaa, ja niistä aiheutuvat erilaiset tarpeet."
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
69 artikla – 5 a kohta – 1 a alakohta (uusi)
Maaseudun kehittämistä koskevaan komission vuosikertomukseen on sisällyttävä erityinen osa, jossa käsitellään 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuihin painopistealueisiin liittyvien toimien seurantaa.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
69 artikla – 5 b kohta
5 b.  Jos ohjelmaa päätettäessä 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on pienempi kuin tämän artiklan 5 a kohdassa tarkoitettujen määrien yhteissumma, jäsenvaltion on maksettava erotus takaisin Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon siihen määrään asti, jolla muihin kuin 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytettävissä olleet kokonaismäärärahat ylittyivät.
5 b.  Jos ohjelmaa päätettäessä 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on pienempi kuin tämän artiklan 5 a kohdassa tarkoitettujen määrien yhteissumma, jäsenvaltion on sisällytettävä erotus omaan maaseudun kehittämistä koskevaan talousarvioonsa siihen määrään asti, jolla muihin kuin 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytettävissä olleet kokonaismäärärahat ylittyivät.
Lisäksi jos ohjelmaa päätettäessä 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on pienempi kuin tämän artiklan 5 a kohdassa tällaisten toimien osalta tarkoitettu määrä, jäsenvaltion on maksettava erotus takaisin Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon siihen määrään asti, jolla 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuihin toimiin käytettävissä olleet kokonaismäärärahat ylittyivät. Jos muihin kuin 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on kuitenkin pienempi kuin tällaisiin toimiin käytettävissä olleet määrärahat, kyseinen erotus vähennetään takaisin maksettavasta määrästä.
Vastaavasti jos ohjelmaa päätettäessä 16 a artiklan 1 kohdan g kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on pienempi kuin tämän artiklan 5 a kohdassa tällaisten toimien osalta tarkoitettu määrä, jäsenvaltion on maksettava erotus takaisin Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon siihen määrään asti, jolla 16 a artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitettuihin toimiin käytettävissä olleet määrärahat ylittyivät. Jos muihin kuin 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin käytetty yhteisön osuuden tosiasiallinen määrä on kuitenkin pienempi kuin tällaisiin toimiin käytettävissä olleet määrärahat, kyseinen erotus vähennetään takaisin maksettavasta määrästä.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
69 artikla – 6a kohta (uusi)
b a)  Lisätään kohta seuraavasti:
"6a. Edellä 2 a kohdassa tarkoitetusta määrästä osoitetaan 250 miljoonaa euroa varainhoitovuonna 2009 suoritettavia maksuja varten."
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 6a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
69a artikla (uusi)
(6 a)  Lisätään artikla seuraavasti:
"69a artikla
Takuu- ja lainarahastot
Rajoittamatta 69 artiklan säännösten soveltamista jäsenvaltiot voivat käyttää 69 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun määrän takuu- ja lainarahastoihin. Tämän artiklan täytäntöön panemiseksi sovelletaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1974/20061 säännöksiä ja erityisesti sen 50, 51 ja 52 artiklaa.
_____________
1 EUVL L 368, 23.12.2006, s. 15."
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1698/2005
70 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
Rajoittamatta 3 kohdassa vahvistettujen enimmäismäärien soveltamista maaseuturahaston osuutta voidaan nostaa 90 prosenttiin lähentymisalueilla ja 75 prosenttiin muilla kuin lähentymisalueilla tämän asetuksen 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimien osalta asetuksen (EY) N:o ... 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen soveltamisesta saatavaan määrään, tämän asetuksen 69 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuun määrään ja vuodesta 2011 alkaen asetuksen (EY) N:o … 136 artiklan mukaisesti saataviin määriin asti.
Rajoittamatta 3 kohdassa vahvistettujen enimmäismäärien soveltamista maaseuturahaston osuutta voidaan nostaa 100 prosenttiin lähentymisalueilla ja 75 prosenttiin muilla kuin lähentymisalueilla tämän asetuksen 16 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimien osalta asetuksen (EY) N:o ... 9 artiklan 4 kohdan ja 10 artiklan 3 kohdan mukaisen tukien pakollisen mukauttamisen soveltamisesta saatavaan määrään, tämän asetuksen 69 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuun määrään ja vuodesta 2011 alkaen asetuksen (EY) N:o … 136 artiklan mukaisesti saataviin määriin asti.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1698/2005
76 artikla – 2 a kohta (uusi)
(8 a)  Lisätään 76 artiklaan kohta seuraavasti:
"2a. Jäsenvaltioiden on annettava erityistietoja 16 a artiklassa tarkoitetuista uusista toimintalinjoista. Tiedot on annettava toimista vastaaville alue- ja paikallisviranomaisille ja mahdollisille edunsaajille."
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite
Asetus (EY) N:o 1698/2005
Liite III – Otsikko
Luettelo 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun toimintalinjaan liittyvistä toimista
Ohjeellinen luettelo 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun toimintalinjaan liittyvistä toimista
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite
Asetus (EY) N:o 1698/2005
Liite III – sarake 1 – rivi 1
Uuden laajakaistainfrastruktuurin luominen, runkoyhteydet mukaan luettuina (esim. kiinteät, maanpäälliset langattomat, satelliittiperustaiset tai eri tekniikoiden yhdistelmä)
Uuden laajakaistainfrastruktuurin luominen, runkoyhteydet ja maalaitteet mukaan luettuina (esim. kiinteät, maanpäälliset langattomat, satelliittiperustaiset tai eri tekniikoiden yhdistelmä) ja muut tarvittavat tukimuodot (esim. asentaminen ja ylläpito)
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite
Asetus (EY) N:o 1698/2005
Liite III – rivi 3 a (uusi)
Laajakaistapalvelujen yleisestä saatavuudesta huolehtiminen
56 artikla: maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö