Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0011(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0259/2009

Pateikti tekstai :

A6-0259/2009

Debatai :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Balsavimas :

PV 06/05/2009 - 4.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0352

Priimti tekstai
PDF 495kWORD 140k
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d. - Strasbūras
Parama kaimo plėtrai naudojant Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) *
P6_TA(2009)0352A6-0259/2009

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0038),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 36 ir 37 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6–0051/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A6–0259/2009),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  Pripažįsta, kad yra tam tikrų neaiškumų, susijusių su galimybe turėti maržą pagal 2 išlaidų kategoriją; pabrėžia, kad dėl ekonomikos atkūrimo plano finansavimo neturėtų kilti grėsmės būsimų tos išlaidų kategorijos poreikių finansavimui; pažymi, kad yra linkęs taikyti finansinių metų, kurie baigiasi, maržas;

3.   primena, kad dėl metinių sumų bus sprendžiama kasmetės biudžeto sudarymo procedūros metu, atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 38 punkto nuostatas(1);

4.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

5.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

6.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

7.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  Europos ekonomikos atkūrimo planas turėtų būti finansuojamas laikantis Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo nuostatų1.
____________
1OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(1b)  Negalima 2 išlaidų kategorijos maržos sumų laikyti savaime suprantamu dalyku ir sudarant kiekvieną susitarimą dėl ekonomikos atkūrimo plano negali būti rizikuojama bet kurioje išlaidų kategorijoje numatytais ateities poreikiais.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Valstybėms narėms t urėtų būti suteikta galimybė per Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) pasinaudoti 1,5 mlrd. EUR iš šios sumos, siekiant suteikti plačiajuosčio interneto prieigą kaimo vietovėse ir paskatinti veiklą, susijusią su Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose nustatytomis prioritetinėmis sritimis (toliau – nauji uždaviniai).
(2)  Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė per Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) pasinaudoti 1 020 mln. EUR iš šios sumos, siekiant suteikti plačiajuosčio interneto prieigą kaimo vietovėse ir paskatinti veiklą, susijusią su Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose nustatytomis prioritetinėmis sritimis (toliau – nauji uždaviniai). Iš šios sumos 850 mln. EUR turėtų būti skirti 2009 metams, o 170 mln. EUR turėtų būti užtikrinti taikant kompensavimo mechanizmą vykdant taikinimo procedūrą dėl 2010 m. biudžeto, ir juos bus galima panaudoti 2010 m.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  Biudžeto valdymo institucija 2009 metų biudžeto eilutę, skirtą kaimo plėtrai, padidino 249 840 000 milijonais eurų. Šios papildomos lėšos turi būti skirtos priemonėms, finansuojamoms iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), vykdant Europos ekonomikos atkūrimo planą.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Siekdamos užtikrinti, kad papildomas Bendrijos finansavimas kiekvienai valstybei narei būtų paskirstomas nuosekliai vadovaujantis dviejų politikos priemonių paketų tikslais (nauji uždaviniai ir plačiajuostis internetas), valstybės narės turėtų savo nacionalinės strategijos planuose nurodyti orientacinę sumą, kurią sudaro lėšos, gautos pritaikius privalomąjį moduliavimą, nepanaudotos lėšos, sukauptos pagal Reglamento (EB) Nr… 136 straipsnį, ir padidinti bendrieji įsipareigojimai, kaip nustatyta Tarybos reglamentu 2006/493/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu… Šios sumos bus skiriamos plačiajuosčio interneto infrastruktūrai kaimo vietovėse sukurti ir naujiems uždaviniams spręsti.
(4)  Siekdamos užtikrinti, kad papildomas Bendrijos finansavimas kiekvienai valstybei narei būtų paskirstomas nuosekliai vadovaujantis dviejų politikos priemonių paketų tikslais (nauji uždaviniai ir plačiajuostis internetas), valstybės narės turėtų savo nacionalinės strategijos planuose nurodyti orientacinę sumą, kurią sudaro lėšos, gautos pritaikius privalomąjį moduliavimą, nepanaudotos lėšos, sukauptos pagal Reglamento (EB) Nr… 136 straipsnį, ir padidinti bendrieji įsipareigojimai, kaip nustatyta Tarybos reglamentu 2006/493/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu… Šios sumos bus skiriamos plačiajuosčio interneto infrastruktūrai kaimo vietovėse sukurti, naujiems uždaviniams spręsti ir kitoms priemonėms, kurias taikant geriau panaudojamos lėšos ir sukuriamos naujos darbo vietos.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  Valstybės narės paskolų ir garantijų fondui gali naudoti papildomus išteklius, siekdamos padidinti jų programų įsisavinimą.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis
(6) 2008 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Tarybos posėdžio išvadomis patvirtinta Europos Vadovų Tarybos parama pagal EEAP, visų pirma, plačiajuosčio interneto plėtrai, įskaitant ir prastai aptarnaujamas vietoves. Kadangi interneto prieiga kaimo vietovėse dažnai nėra pakankama, parama plačiajuostei infrastruktūrai kaimo vietovėse turėtų būti stiprinama teikiant EŽŪFKP paramą. Atsižvelgdamos į šios prioritetinės srities svarbą, iki 2009 m. pabaigos valstybės narės savo programose turėtų numatyti su šia prioritetine sritimi susijusią veiklą. Turėtų būti sudarytas su plačiajuoste infrastruktūra susijusios veiklos rūšių sąrašas, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į kaimo plėtros teisės aktus, galėtų nustatyti reikiamas veiklos rūšis.
(6) 2008 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Tarybos posėdžio išvadomis patvirtinta Europos Vadovų Tarybos parama pagal EEAP, visų pirma, plačiajuosčio interneto plėtrai, įskaitant ir prastai aptarnaujamas vietoves. Kadangi interneto prieiga kaimo vietovėse dažnai nėra pakankama, parama plačiajuostei infrastruktūrai ir susijusiai įrangai kaimo vietovėse turėtų būti stiprinama teikiant EŽŪFKP paramą. Atsižvelgdamos į šios prioritetinės srities svarbą, iki 2009 m. pabaigos valstybės narės savo programose turėtų numatyti su šia prioritetine sritimi susijusią veiklą. Turėtų būti sudarytas su plačiajuoste infrastruktūra ir įranga susijusios veiklos rūšių sąrašas, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į kaimo plėtros teisės aktus, galėtų nustatyti reikiamas veiklos rūšis.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Kaimo vietovėse trūksta plačiajuostės infrastruktūros – tiek mažu, tiek didesniu mastu. Tai gali turėti lemiamos reikšmės aptarnaujant mažesnės prieigos kaimo vietoves. Siekiant užtikrinti veiksmingiausią prieinamų išteklių panaudojimą ir sudaryti sąlygas teikti plačiajuosčio interneto prieigą kaimo vietovėse, turėtų būti laikoma, kad susijusi veikla atitinka reikalavimus, kad ir koks būtų susijusios infrastruktūros dydis. Todėl esamas pagrindinių paslaugų ekonomikai ir kaimo gyventojams infrastruktūros dydžio ribojimas neturėtų būti taikomas veiklai, susijusiai su plačiajuoste infrastruktūra.
(10)  Kaimo vietovėse trūksta plačiajuostės infrastruktūros – tiek mažu, tiek didesniu mastu. Tai turi lemiamos reikšmės aptarnaujant mažesnės prieigos kaimo vietoves, pvz., salas ir kalnų regionus. Siekiant užtikrinti veiksmingiausią prieinamų išteklių ir esamos infrastruktūros panaudojimą ir sudaryti sąlygas teikti plačiajuosčio interneto ir jo įrangos prieigą kaimo vietovėse, turėtų būti laikoma, kad susijusi veikla atitinka reikalavimus, kad ir koks būtų susijusios aktyvios ar pasyvios infrastruktūros ar jos dalies dydis. Todėl esamas pagrindinių paslaugų ekonomikai ir kaimo gyventojams infrastruktūros dydžio ribojimas neturėtų būti taikomas veiklai, susijusiai su plačiajuoste infrastruktūra.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  Esant būtinybei skubiai reaguoti į dabartinę ekonomikos krizę, būtų tinkama numatyti mokėjimus 2009 m. biudžete.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad vietos ir regioninės valdžios institucijos bei galimi gavėjai gali pasinaudoti specialia informacija apie naujas siūlomas galimybes, kurias suteikia peržiūrėtos kaimo plėtros programos.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(13b)  Reikia numatyti specialias priemones, skirtas švietimo ir mokymo kursams plačiajuostės infrastruktūros ir įrangos naudojimo klausimu kaimo bendruomenėse rengti, ir ypatingą dėmesį skirti žemės ūkio specialistų profesinio mokymo programoms, kur galėtų būti naudojami jų praktiniai įgūdžiai. Atsižvelgiant į tai, pirmenybė turėtų būti skiriama mokslinių tyrimų sektoriaus skatinimui.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16a straipsnio 1 dalies g punktas
g) plačiajuosčio interneto infrastruktūra kaimo vietovėse.
g) plačiajuosčio interneto infrastruktūra kaimo vietovėse ir viešos interneto prieigos įranga kaimo bendruomenėse.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16a straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)
ga) ekonominės krizės valdymas žemės ūkio sektoriuje, visų pirma siekiant paremti infrastruktūras ir sukurti gamintojų bei organizacijų tinklą;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)
gb) priemonės, kurias taikant kaimo vietovėse išsaugomos arba sukuriamos darbo vietos;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16a straipsnio 1 dalies g c punktas (naujas)
gc) jauniems ūkininkams skirtos paramos priemonės.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16a straipsnio 3 dalies b punktas
b) lentelė, kurioje nurodomas visas Bendrijos įnašas, skirtas šio straipsnio pirmos dalies a–f punktuose nurodytoms veiklos rūšims, ir Bendrijos įnašas, skirtas pirmos pastraipos g punkte nurodytoms veiklos rūšims, laikotarpiui nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.
b) lentelė, kurioje nurodomas visas Bendrijos įnašas, skirtas šio straipsnio 1 dalies a–f ir gagc punktuose nurodytoms veiklos rūšims, ir Bendrijos įnašas, skirtas 1 dalies g punkte nurodytoms veiklos rūšims, laikotarpiui nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
69 straipsnio 2 a dalis
"2a. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sumos, gautos padidinus bendruosius įsipareigojimus, kaip nustatyta Tarybos sprendimu 2006/493/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu …, dalį galima gauti nuo 2009 m. sausio 1 d. Ši sumos dalis skiriama veiklos rūšims, susijusioms su 16a straipsnio 1 dalyje nustatytomis prioritetinėmis sritimis, ir yra panaudojama taip:
"2a. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sumos, gautos padidinus bendruosius įsipareigojimus, kaip nustatyta Tarybos sprendimu 2006/493/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu …, dalį, taip pat 249 840 000 EUR sumą, pridėtą 2009 finansinių metų biudžeto eilutėje 05 04 05 01, galima gauti nuo 2009 m. sausio 1 d. Šios sumos skiriamos veiklos rūšims, susijusioms su 16a straipsnio 1 dalyje nustatytomis prioritetinėmis sritimis."
(a) trečdalis sumos (0,5 mlrd. EUR) skiriamas veiklos rūšims, susijusioms su 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose nustatytomis prioritetinėmis sritimis;
(b) du trečdaliai sumos (1 mlrd. EUR) skiriami veiklos rūšims, susijusioms su 16a straipsnio 1 dalies g punkte nustatyta prioritetine sritimi."
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
69 straipsnio 4 dalis –1 a pastraipa (nauja)
aa) 4 dalyje pridedama ši pastraipa:
"Dėl sumos, nurodytos 2a dalies b punkte, Komisija atsižvelgia į esamus plačiajuosčio ryšio aprėpties valstybėse narėse, ypač tose vietovėse, kur prieiga sudėtinga, skirtumus ir skirtingas dėl to kylančias reikmes.".
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
69 straipsnio 5a dalies 1 a pastraipa (nauja)
Į Europos Komisijos metinę ataskaitą kaimo plėtros tema įtraukiamas specialus skirsnis, kuriame numatomi stebėsenos veiksmai, susiję su 16a straipsnio 1 dalies g punkte nurodytais prioritetais.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
69 straipsnio 5b dalis
5b.  Jei pasibaigus programai Bendrijos įnašo faktinė suma, panaudota 16a straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai finansuoti, yra mažesnė už šio straipsnio 5a dalyje nurodytą sumą, valstybė narė susidariusį skirtumą grąžina, pervesdama jį į Europos Bendrijų bendrąjį biudžetą, jei ta suma nėra didesnė už sumą, kuria viršijama visa paskirstytų išmokų, skirtų kitai nei nurodyta 16a straipsnio 1 dalyje veiklai finansuoti, suma.
5b.  Jei pasibaigus programai Bendrijos įnašo faktinė suma, panaudota 16a straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai finansuoti, yra mažesnė už šio straipsnio 5a dalyje nurodytą sumą, valstybė narė susidariusį skirtumą įtraukia į savo žemės ūkio plėtrai skirtą biudžetą, jei ta suma nėra didesnė už sumą, kuria viršijama visa paskirstytų išmokų, skirtų kitai nei nurodyta 16a straipsnio 1 dalyje veiklai finansuoti, suma.
Be to, jei pasibaigus programai Bendrijos įnašo faktinė suma, panaudota 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose nurodytai veiklai finansuoti, yra mažesnė už šio straipsnio 5a dalyje nurodytą toms veiklos rūšims skiriamą sumą, valstybė narė susidariusį skirtumą grąžina, pervesdama jį į Europos Bendrijų bendrąjį biudžetą, jei ta suma nėra didesnė už sumą, kuria viršijama visa paskirstytų išmokų, skirtų kitai nei 16a straipsnio 1 dalies g punkte nurodytai veiklai finansuoti, suma. Tačiau, jei Bendrijos įnašo faktinė suma, panaudota kitai nei 16a straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai finansuoti, yra mažesnė už išmokas, skirtas toms veiklos rūšims, grąžintina suma sumažinama atimant skirtumą.
Atitinkamai, jei pasibaigus programai Bendrijos įnašo faktinė suma, panaudota 16a straipsnio 1 dalies g punkte nurodytai veiklai finansuoti, yra mažesnė už šio straipsnio 5a dalyje nurodytą toms veiklos rūšims skiriamą sumą, valstybė narė susidariusį skirtumą grąžina, pervesdama jį į Europos Bendrijų bendrąjį biudžetą, jei ta suma nėra didesnė už sumą, kuria viršijama visa paskirstytų išmokų, skirtų kitai nei 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose nurodytai veiklai finansuoti, suma. Tačiau, jei Bendrijos įnašo faktinė suma, panaudota kitai nei 16a straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai finansuoti, yra mažesnė už išmokas, skirtas toms veiklos rūšims, grąžintina suma sumažinama atimant skirtumą.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 dalies b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
69 straipsnio 6 a dalis (nauja)
ba)  Straipsnis papildomas šia dalimi:
"6a. Iš sumos, nurodytos 2a dalyje 250 milijonų eurų paskiriami 2009 biudžetinių metų mokėjimams.".
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
69a straipsnis (naujas)
6a)  Įrašomas šis straipsnis:
"69a straipsnis
Garantijų ir paskolų lėšos
Nepažeisdamos 69 straipsnio nuostatų, valstybės narės gali naudoti sumą, nurodytą 69 straipsnio 2a dalyje, kaip garantijų ir paskolų lėšas. Įgyvendinant šį straipsnį, taikomos 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) 1974/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles1, nuostatos ir ypač jo 50, 51 ir 52 straipsniai.
_________
1OL L 368, 2006 12 23, p. 15."
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
70 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
"Nepaisant 3 dalyje nustatytų viršutinių ribų, EŽŪFKP įnašas gali būti padidintas iki 90 % konvergencijos reikalavimus atitinkantiems ir iki 75 % konvergencijos reikalavimų neatitinkantiems regionams šio reglamento 16a straipsnio 1 dalyje nurodytoms veiklos rūšims finansuoti, neviršijant sumos, gautos pagal Reglamento (EB) Nr. […] 9 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 3 dalį pritaikius privalomąjį moduliavimą, sumos, nurodytos šio reglamento 69 straipsnio 2a dalyje, o nuo 2011 m. – sumos, sukauptos pagal Reglamento (EB) Nr. … 136 straipsnį";
"Nepaisant 3 dalyje nustatytų viršutinių ribų, EŽŪFKP įnašas gali būti padidintas iki 100% konvergencijos reikalavimus atitinkantiems ir iki 75 % konvergencijos reikalavimų neatitinkantiems regionams šio reglamento 16a straipsnio 1 dalyje nurodytoms veiklos rūšims finansuoti, neviršijant sumos, gautos pagal Reglamento (EB) Nr. […] 9 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 3 dalį pritaikius privalomąjį moduliavimą, sumos, nurodytos šio reglamento 69 straipsnio 2a dalyje, o nuo 2011 m. – sumos, sukauptos pagal Reglamento (EB) Nr. … 136 straipsnį";
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
76 straipsnio 2 a dalis (nauja)
8a) 76 straipsnis papildomas šia dalimi:
"2a. Valstybės narės suteikia specialią informaciją apie naujus prioritetus, nurodytus 16a straipsnyje. Tokia suteikiama informacija gali pasinaudoti regioninės ir vietos valdžios institucijos ir galimi priemonių naudotojai".
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
III priedo pavadinimas
Veiklos rūšių, susijusių su 16a straipsnio 1 dalies g punkte minima prioritetine sritimi, sąrašas
Veiklos rūšių, susijusių su 16a straipsnio 1 dalies g punkte minima prioritetine sritimi, orientacinis sąrašas
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
III priedo 1 stulpelio 1 eilutė
Naujos plačiajuostės infrastruktūros, įskaitant tarptinklinio ryšio infrastruktūrą, sukūrimas (pvz., fiksuotosios, antžeminės belaidės, palydovinės arba mišrios technologijos)
Naujos plačiajuostės infrastruktūros, įskaitant tarptinklinio ryšio infrastruktūrą ir antžeminę įrangą, sukūrimas (pvz., fiksuotosios, antžeminės belaidės, palydovinės arba mišrios technologijos) ir kitokios formos parama (pvz., įrengimas ir techninė priežiūra)
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
III priedo 3 a eilutė (nauja)
Prieigos prie plačiajuosčio ryšio visuomenei suteikimas
56 straipsnis – pagrindinės paslaugos ekonomikai ir kaimo gyventojams

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika