Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0011(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0259/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0259/2009

Debates :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Balsojumi :

PV 06/05/2009 - 4.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0352

Pieņemtie teksti
PDF 545kWORD 137k
Trešdiena, 2009. gada 6. maijs - Strasbūra
Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) *
P6_TA(2009)0352A6-0259/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0038),

–   ņemot vērā EK līguma 36. un 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6–0051/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A6-0259/2009),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   atzīst, ka nav pilnīgas skaidrības par 2. pozīcijas rezervju pieejamību; uzsver, ka ekonomikas atjaunošanas plāna finansēšana nedrīkst apdraudēt turpmākās vajadzības šajā izdevumu kategorijā; pauž atbalstu tam, ka tiek izmantotas to budžeta gadu rezerves, kuru noslēgšanas process tuvojas;

3.   atgādina, ka gada apjoms tiks noteikts ikgadējā budžeta procedūrā atbilstoši 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma(1) 38. punkta noteikumiem;

4.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

5.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

6.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

7.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)
(1a)  Eiropas Ekonomikas atveseļošanas plāns būtu jāīsteno saskaņā ar 2006. gada 17. maija Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1.
____________
1OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.b apsvērums (jauns)
(1b)  Pašreizējās 2. pozīcijas rezerves nevar uzskatīt par piešķirtām, un neviena vienošanās par Ekonomikas atveseļošanas plānu nedrīkst apdraudēt turpmākās vajadzības jebkurā no izdevumu kategorijām.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums
(2)  No minētās summas EUR 1,5 miljardi būs pieejami visām dalībvalstīm no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), lai attīstītu platjoslas internetu lauku apvidos un stiprinātu darbības, kas saistītas ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā noteiktajām prioritātēm (turpmāk "jaunie mērķi").
(2)  No minētās summas EUR 1 020 miljonibūtu jādara pieejami visām dalībvalstīm no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), lai attīstītu platjoslas internetu lauku apvidos un stiprinātu darbības, kas saistītas ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1698/2005 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā noteiktajām prioritātēm (turpmāk "jaunie mērķi"). EUR 850 miljoniem no šīs summas vajadzētu būt pieejamiem 2009. gadā, savukārt EUR 170 miljoni būtu jānodrošina, izmantojot kompensēšanas mehānismu 2010. gada budžeta saskaņošanas kontekstā, un tiem vajadzētu būt pieejamiem 2010. gadā.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2.a apsvērums (jauns)
(2a)  Budžeta lēmējinstitūcija par EUR 249 840 000 palielināja 2009. gada lauku attīstības budžeta pozīciju. Šie papildu līdzekļi būtu jādara pieejami pasākumiem, kurus Eiropas Ekonomikas atjaunošanas plānā finansē no ELFLA.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4. apsvērums
(4)  Lai nodrošinātu, ka Kopienas papildu ieguldījuma sadalījums katrā dalībvalstī tiek izmantots saskaņā ar divu politikas komplektu mērķiem (jaunie mērķi un platjoslas internets), dalībvalstis savos valsts stratēgijas plānos precizē indikatīvu summu, kas radusies no obligātās modulācijas, kopā ar neizmantotajiem līdzekļiem, kas iegūti saskaņā ar 136. pantu Regulā (EK) Nr. … un kopējo saistību palielinājumu, kā tas noteikts Padomes Lēmumā 2006/493/EK, kas grozīts ar Lēmumu…. Šīs summas tiks paredzētas platjoslas interneta infrastruktūrai lauku apvidos no vienas puses, un "jaunajiem mērķiem" no otras puses.
(4)  Lai nodrošinātu, ka Kopienas papildu ieguldījuma sadalījums katrā dalībvalstī tiek izmantots saskaņā ar divu politikas komplektu mērķiem (jaunie mērķi un platjoslas internets), dalībvalstis savos valsts stratēgijas plānos precizē indikatīvu summu, kas radusies no obligātās modulācijas, kopā ar neizmantotajiem līdzekļiem, kas iegūti saskaņā ar 136. pantu Regulā (EK) Nr. … un kopējo saistību palielinājumu, kā tas noteikts Padomes Lēmumā 2006/493/EK, kas grozīts ar Lēmumu…. Šīs summas tiks paredzētas platjoslas interneta infrastruktūrai lauku apvidos, "jaunajiem mērķiem", kā arī citiem pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot līdzekļu apgūšanu un jaunu darbavietu radīšanu.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)
(4a)  Lai palielinātu programmu izmantošanu, dalībvalstis var izmantot papildu resursus garantiju un aizdevumu fondam.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums
(6)  Eiropadomes 2008. gada 12. . decembra sanāksmes secinājumos fiksēts Eiropadomes atbalsts saskaņā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, jo īpaši attīstot platjoslas internetu, tostarp reģionos ar sliktu piekļuvi pakalpojumiem. Ņemot vērā to, ka lauku apvidos bieži ir nepietiekama piekļuve internetam, ar līdzekļiem no ELFLA jāstiprina platjoslas infrastruktūras lauku apvidos. Ņemot vērā šīs prioritātes svarīgumu, dalībvalstīm līdz 2009. gada beigām savās programmās jāparedz ar šo prioritāti saistīti pasākumi. Lai palīdzētu dalībvalstīm noteikt piemērotas darbības lauku attīstības tiesiskā regulējuma sakarā, jāizveido darbību veidu saraksts saistībā ar platjoslas infrastruktūrām.
(6)  Eiropadomes 2008. gada 12. decembra sanāksmes secinājumos fiksēts Eiropadomes atbalsts saskaņā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, jo īpaši attīstot platjoslas internetu, tostarp reģionos ar sliktu piekļuvi pakalpojumiem. Ņemot vērā to, ka lauku apvidos bieži ir nepietiekama piekļuve internetam, ar līdzekļiem no ELFLA jāstiprina platjoslas infrastruktūras un saistītās iekārtas lauku apvidos. Ņemot vērā šīs prioritātes svarīgumu, dalībvalstīm līdz 2009. gada beigām savās programmās jāparedz ar šo prioritāti saistīti pasākumi. Lai palīdzētu dalībvalstīm noteikt piemērotas darbības lauku attīstības tiesiskā regulējuma sakarā, jāizveido darbību veidu saraksts saistībā ar platjoslas infrastruktūrām un iekārtām.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums
(10)  Lauku apvidos bieži trūkst platjoslas infrastruktūras gan nelielā, gan plašā mērogā. Tās attīstība plašā mērogā var būt izšķiroša, lai sniegtu pakalpojumus grūtāk pieejamos lauku apvidos. Lai nodrošinātu pieejamo resursu visefektīvāko izmantojumu un platjoslas internets lauku apvidos varētu būtiski attīstīties, attiecīgās darbības uzskatāmas par atbilstīgām neatkarīgi no saistītās infrastruktūras lieluma. Tādēļ pašreizējie pamatpakalpojumu infrastruktūras lieluma ierobežojumi attiecībā uz ekonomiku un lauku iedzīvotājiem nav jāpiemēro darbībām, kas saistītas ar platjoslas infrastruktūrām.
(10)  Lauku apvidos bieži trūkst platjoslas infrastruktūras gan nelielā, gan plašā mērogā. Tās attīstība plašā mērogā ir izšķiroša, lai sniegtu pakalpojumus tādos grūtāk pieejamos lauku apvidos kā salas un kalnu reģioni. Lai nodrošinātu pieejamo resursu un pastāvošās infrastruktūras visefektīvāko izmantojumu un platjoslas internets un iekārtas lauku apvidos varētu būtiski attīstīties, attiecīgās darbības uzskatāmas par atbilstīgām neatkarīgi no saistītās aktīvās vai pasīvās infrastruktūras vai tās daļas lieluma. Tādēļ pašreizējie pamatpakalpojumu infrastruktūras lieluma ierobežojumi attiecībā uz ekonomiku un lauku iedzīvotājiem nav jāpiemēro darbībām, kas saistītas ar platjoslas infrastruktūrām.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11.a apsvērums (jauns)
(11a)  Ņemot vērā, ka pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā ir nepieciešams reaģēt ātri, ir vēlams nodrošināt, lai maksājumus būtu iespējams veikt 2009. budžeta gadā.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
13.a apsvērums (jauns)
(13a)  Dalībvalstīm ir jāpārliecinās, vai reģionālām un vietējām varas iestādēm, kā arī potenciālajiem tās izmantotājiem ir pieejama konkrēta informācija par pārskatīto lauku attīstības programmu sniegtajām jaunajām iespējām.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
13.b apsvērums (jauns)
(13b)  Ir jāizveido īpaši pasākumi izglītības un profesionālās sagatavošanas nodrošināšanai par platjoslas infrastruktūru un iekārtu izmantošanu lauku kopienās, īpašu uzmanību pievēršot lauksaimniecības speciālistu arodizglītībai, kuru praktiskās zināšanas tādējādi būtu iespējams izmantot. Tāpēc pētniecības jomas stimulēšana būtu jāuzskata par prioritāti.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – g apakšpunkts
g) platjoslas interneta infrastruktūra lauku apvidos.
g) platjoslas interneta infrastruktūra lauku apvidos un iekārtas interneta publiskai piekļuvei lauku kopienās;
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – g a apakšpunkts (jauns)
ga) ekonomikas krīzes pārvaldība lauksaimniecības jomā, galvenokārt, lai sniegtu atbalstu infrastruktūrām un ražotāju un organizāciju tīkla veidošanai;
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – g b apakšpunkts (jauns)
gb) pasākumi darba vietu saglabāšanai vai radīšanai lauku apvidos;
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 1. punkts – g c apakšpunkts (jauns)
gc) atbalsta pasākumi jauniem lauksaimniekiem.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
16.a pants – 3. punkts – b apakšpunkts
b) tabulu, kurā laika posmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim norāda Kopienas ieguldījuma kopsummu darbību veidiem, kas minēti 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā, un Kopienas ieguldījumu darbību veidiem, kas minēti 1. punkta g) apakšpunktā."
(b) tabulu, kurā laika posmam no 2009. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim norāda Kopienas ieguldījuma kopsummu darbību veidiem, kas minēti 1. punkta a) līdz f) un ga) līdz gc) apakšpunktā, un Kopienas ieguldījumu darbību veidiem, kas minēti 1. punkta g) apakšpunktā."
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
69. pants – 2.a punkts
"2.a Šā panta 1. punktā minētās tās summas daļa, kas radusies no kopējo saistību palielinājuma, kā noteikts Padomes Lēmumā 2006/493/EK, kas grozīts ar Lēmumu …, ir pieejama no 2009. gada 1. janvāra. Tā paredzēta darbību veidiem, kas saistīti ar 16.a panta 1. punktā noteiktajām prioritātēm, un tā izmantojama šādi:
"2.a Šā panta 1. punktā minētās tās summas daļa, kas radusies no kopējo saistību palielinājuma, kā noteikts Padomes Lēmumā 2006/493/EK, kas grozīts ar Lēmumu …, kā arī 2009. gadā budžeta pozīcijai 05 04 05 01 pieskaitītā summa EUR 249 840 000 apmērā ir pieejama no 2009. gada 1. janvāra. Tā paredzēta darbību veidiem, kas saistīti ar 16.a panta 1. punktā noteiktajām prioritātēm."
a) viena trešdaļa (EUR 0,5 miljardi) par darbību veidiem, kas saistīti ar 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā noteiktajām prioritātēm;
b) divas trešdaļas (EUR 1 miljards) par darbību veidiem, kas saistīti ar 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā noteiktajām prioritātēm."
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – a a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1698/2005
69. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)
aa) panta 4. punktam pievieno šādu daļu:
"Attiecībā uz 2.a punkta b) apakšpunktā minēto summu Komisija ņem vērā pastāvošā platjoslas seguma atšķirības dalībvalstīs, īpaši vietās ar sarežģītu piekļuvi, un ar to saistītās dažādās vajadzības."
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
69. pants – 5.a punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)
Komisijas gada ziņojumā par lauku attīstību ietver nodaļu, kurā īpaši apskata to darbību uzraudzību, kuras ir saistītas ar 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā uzskaitītajām prioritātēm.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
69. pants – 5.b punkts
5.b Ja programmas darbības beigās Kopienas atbalsta faktiskā summa, kas izlietota par 16.a panta 1. punktā minētajām darbībām ir mazāka par šā panta 5.a punktā minēto kopējo summu, dalībvalsts atmaksā Eiropas Kopienu vispārējā budžetā starpību, nepārsniedzot summu, par kādu ir pārsniegti kopējie piešķīrumi, kas pieejami darbībām, kuras nav 16.a panta 1. punktā minētās darbības.
5.b Ja programmas darbības beigās Kopienas atbalsta faktiskā summa, kas izlietota par 16.a panta 1. punktā minētajām darbībām ir mazāka par šā panta 5.a punktā minēto kopējo summu, dalībvalsts iekļauj lauksaimniecības attīstības budžetā starpību, nepārsniedzot summu, par kādu ir pārsniegti kopējie piešķīrumi, kas pieejami darbībām, kuras nav 16.a panta 1. punktā minētās darbības.
Turklāt, ja programmas darbības beigās Kopienas ieguldījuma faktiskā summa, kas iztērēta par 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā minētajām darbībām, ir mazāka par šā panta 5.a punktā norādīto summu par minēto veidu darbībām, dalībvalsts atmaksā Eiropas Kopienu vispārējā budžetā starpību, nepārsniedzot summu, par kādu ir pārsniegti piešķīrumi, kas pieejami par 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā minētajām darbībām. Tomēr, ja Kopienas ieguldījuma faktiskā summa, kas iztērēta par darbībām, kas nav 16.a panta 1. punktā minētās darbības, ir mazāka nekā par šādu veidu darbībām pieejamie piešķīrumi, atmaksājamo summu samazina par minēto starpību.
Un, ja programmas darbības beigās Kopienas ieguldījuma faktiskā summa, kas iztērēta par 16.a panta 1. punkta g) apakšpunktā minētajām darbībām, ir mazāka par šā panta 5.a punktā norādīto summu par minēto veidu darbībām, dalībvalsts atmaksā Eiropas Kopienu vispārējā budžetā starpību, nepārsniedzot summu, par kādu ir pārsniegti piešķīrumi, kas pieejami par 16.a panta 1. punkta a) līdz f) apakšpunktā minētajām darbībām. Tomēr, ja Kopienas ieguldījuma faktiskā summa, kas iztērēta par darbībām, kas nav 16.a panta 1. punktā minētās darbības, ir mazāka nekā par šādu veidu darbībām pieejamie piešķīrumi, atmaksājamo summu samazina par minēto starpību.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1698/2005
69. pants – 6.a punkts (jauns)
ba) pievieno šādu punktu:
"6.a No 2.a punktā minētās summas EUR 250 miljonus paredz maksājumiem 2009. budžeta gadā."
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1698/2005
69.a pants (jauns)
6.a Regulā iekļauj šādu pantu:
"69.a pants
Garantiju un aizdevumu fondi
Neatkarīgi no 69. panta noteikumiem dalībvalstis var izmantot 69. panta 2.a punktā minēto summu garantiju un aizdevumu fondiem. Īstenojot šo pantu, piemēro Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulas (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)1 noteikumus un jo īpaši tās 50., 51., un 52. panta noteikumus.
_________
1OV L 368, 23.12.2006., 15. lpp.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1698/2005
70. pants – 4. punkts – 2. daļa
"Neatkarīgi no 3. punktā noteiktajiem robežlielumiem, ELFLA ieguldījumu var palielināt līdz 90 % konverģences mērķim un līdz 75 % nekonverģences reģioniem par darbību veidiem, kas minēti šīs regulas 16.a panta 1. punktā, līdz summai, kas iegūta no obligātās modulācijas piemērošanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. … 9. panta 4. punktu un 10. panta 3. punktu, summai, kas minēta šīs regulas 69. panta 2.a punktā, un no 2011. gada līdz summām, kas iegūtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. … 136. pantu".
"Neatkarīgi no 3. punktā noteiktajiem robežlielumiem, ELFLA ieguldījumu var palielināt līdz 100 % konverģences mērķim un līdz 75 % nekonverģences reģioniem par darbību veidiem, kas minēti šīs regulas 16.a panta 1. punktā, līdz summai, kas iegūta no obligātās modulācijas piemērošanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. … 9. panta 4. punktu un 10. panta 3. punktu, summai, kas minēta šīs regulas 69. panta 2.a punktā, un no 2011. gada līdz summām, kas iegūtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. … 136. pantu".
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1698/2005
76. pants – 2.a punkts (jauns)
8.a Regulas 76. pantu papildina ar šādu punktu:
"2.a Dalībvalstis sniedz konkrētu informāciju par jaunajām 16.a pantā noteiktajām prioritātēm. Šādu informāciju sniedz reģionālām un vietējām varas iestādēm, kā arī potenciālajiem pasākumu izmantotājiem."
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Regula (EK) Nr. 1698/2005
III pielikums – virsraksts
To darbību veidu saraksts, kas saistīti ar prioritāti atbilstīgi 16.a panta 1 punkta g) apakšpunktu.
To darbību veidu indikatīvs saraksts, kas saistīti ar prioritāti atbilstīgi 16.a panta 1 punkta g) apakšpunktu.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Regula (EK) Nr. 1698/2005
III pielikums – 1. rinda – 1. sleja
Jaunas platjoslas infrastruktūras, tostarp atvilces maršrutēšanas iekārtas (piem., fiksētās, virszemes bezvadu, satelītu vai kombinētu tehnoloģiju) izveidošana
Jaunas platjoslas infrastruktūras, tostarp atvilces maršrutēšanas iekārtuun virszemes iekārtu (piem., fiksētās, virszemes bezvadu, satelītu vai kombinētu tehnoloģiju) izveidošana un citāda veida nepieciešamais atbalsts (piem., uzstādīšana un uzturēšana)
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums – grozījumu akts
Pielikums
Regula (EK) Nr. 1698/2005
III pielikums – 3.a rinda (jauna)
Publiskas piekļuves nodrošināšana platjoslas iekārtām
56. pants: pamatpakalpojumi ekonomikai un lauku iedzīvotājiem

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika