Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0011(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0259/2009

Ingivna texter :

A6-0259/2009

Debatter :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 4.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0352

Antagna texter
PDF 366kWORD 118k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) *
P6_TA(2009)0352A6-0259/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (KOM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0038),

–   med beaktande av artiklarna 36 och 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0051/2009),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för regional utveckling (A6-0259/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet bekräftar att det råder viss osäkerhet i fråga om tillgängliga marginaler under rubrik 2. Parlamentet betonar att finansieringen av den ekonomiska återhämtningsplanen inte får äventyra framtida behov inom denna utgiftskategori. Parlamentet skulle föredra att använda marginalerna för de budgetår som är på väg att avslutas.

3.  Europaparlamentet påminner om att det årliga beloppet kommer att fastställas inom det årliga budgetförfarandet, i enlighet med bestämmelserna i punkt 38 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006(1).

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

5.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

6.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Finansieringen av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa bör genomföras i enlighet med bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning1.
_________
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
Ändring 2
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1b (nytt)
(1b)  De nuvarande marginalerna under rubrik 2 är inte självklara, och en överenskommelse om den ekonomiska återhämtningsplanen får inte äventyra framtida behov inom någon utgiftskategori.
Ändring 3
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2
(2)  Av detta belopp bör 1,5 miljarder euro ställas till medlemsstaternas förfogande via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdutveckling (EJFLU) i syfte att utveckla bredbandsnätet i landsbygdsområdena och att stärka insatser kopplade till de prioriteringar som fastställs i artikel 16a.1 a–f i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (nedan kallade nya utmaningar).
(2)  Av detta belopp bör 1 020 miljoner EUR ställas till medlemsstaternas förfogande via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdutveckling (EJFLU) i syfte att utveckla bredbandsnätet i landsbygdsområdena och att stärka insatser kopplade till de prioriteringar som fastställs i artikel 16a.1 a–f i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (nedan kallade nya utmaningar). Av detta belopp bör 850 miljoner EUR vara tillgängliga 2009, medan 170 miljoner EUR bör säkras genom en kompensationsmekanism i samband med medlingen om budgeten för 2010 och göras tillgängliga 2010.
Ändring 4
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Budgetmyndigheten har ökat budgetposten för landsbygdsutveckling 2009 med 249 840 000 EUR. Dessa extramedel bör göras tillgängliga för de åtgärder som finansieras inom ramen för EJFLU i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.
Ändring 5
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4
(4)  För att se till att de olika delarna av det kompletterande bidraget från gemenskapen till varje medlemsstat utnyttjas i enlighet med de mål som fastställts för de två paketen (nya utmaningar och bredband) bör medlemsstaterna i sina nationella strategiska planer specificera det preliminära belopp som följer av obligatorisk modulering tillsammans med de outnyttjade medel som genereras enligt artikel 136 i förordning (EG) nr … samt ökningen av de totala åtagandena enligt rådets beslut 2006/493/EG ändrat genom beslut ....... Beloppen kommer dels att användas till att bygga ut bredbandsnätet i landsbygdsområden och dels till att möta de nya utmaningarna.
(4)  För att se till att de olika delarna av det kompletterande bidraget från gemenskapen till varje medlemsstat utnyttjas i enlighet med de mål som fastställts för de två paketen (nya utmaningar och bredband) bör medlemsstaterna i sina nationella strategiska planer specificera det preliminära belopp som följer av obligatorisk modulering tillsammans med de outnyttjade medel som genereras enligt artikel 136 i förordning (EG) nr … samt ökningen av de totala åtagandena enligt rådets beslut 2006/493/EG ändrat genom beslut ....... Beloppen kommer att användas till att bygga ut bredbandsnätet i landsbygdsområden, till att möta de nya utmaningarna och till andra åtgärder som syftar till att förbättra utnyttjandet av medlen och skapa nya arbetstillfällen.
Ändring 6
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)
(4a)  För att ytterligare öka utnyttjandet av programmen får medlemsstaterna använda extraresurserna för en garanti- och lånefond.
Ändring 7
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6
(6)  I slutsatserna av den 12 december 2008 ger Europeiska rådet sitt stöd åt att bygga ut bredbandsnätet inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, även i områden med dålig täckning. Eftersom tillgången till Internet ofta är otillräcklig på landsbygden, bör stödet för bredbandsinfrastrukturen i landbygdsområdena stärkas genom stöd från EJFLU. Detta är en högt prioriterad fråga och därför bör medlemsstaterna skriva in åtgärder knutna till denna prioritering i sina program senast i slutet av 2009. Det bör upprättas en förteckning över olika åtgärder kopplade till bredbandsinfrastrukturer så att medlemsstaterna får hjälp med att identifiera relevanta åtgärder inom ramen för de rättsliga ramarna för landsbygdsutveckling.
(6)  I slutsatserna av den 12 december 2008 ger Europeiska rådet sitt stöd åt att bygga ut bredbandsnätet inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, även i områden med dålig täckning. Eftersom tillgången till Internet ofta är otillräcklig på landsbygden, bör stödet för bredbandsinfrastrukturen och bredbandsutrustningen i landbygdsområdena stärkas genom stöd från EJFLU. Detta är en högt prioriterad fråga och därför bör medlemsstaterna skriva in åtgärder knutna till denna prioritering i sina program senast i slutet av 2009. Det bör upprättas en förteckning över olika åtgärder kopplade till bredbandsinfrastrukturer och bredbandsutrustning så att medlemsstaterna får hjälp med att identifiera relevanta åtgärder inom ramen för de rättsliga ramarna för landsbygdsutveckling.
Ändring 8
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10
(10)  I landsbygdsområden finns det sällan någon bredbandsinfrastruktur, varken i mindre eller större skala. Den senare kan vara avgörande när det gäller att täcka mer svårtillgängliga landsbygdsområden. För att de tillgängliga resurserna ska kunna användas så effektivt som möjligt och möjliggöra en omfattande utbyggnad av bredbandsnätet i landsbygdsområdena, bör verkligt relevanta åtgärder vara stödberättigande utan krav på begränsning av storleken på den avsedda infrastrukturen. Därför bör den storleksbegränsning som för närvarande tillämpas på bastjänster för ekonomin och för befolkningar på landsbygden inte gälla åtgärder i samband med bredbandsinfrastruktur.
(10)  I landsbygdsområden finns det sällan någon bredbandsinfrastruktur, varken i mindre eller större skala. Den senare är avgörande när det gäller att täcka mer svårtillgängliga landsbygdsområden såsom öar och bergsområden. För att de tillgängliga resurserna och befintlig infrastruktur ska kunna användas så effektivt som möjligt och möjliggöra en omfattande utbyggnad av bredbandsnätet och bredbandsanslutningen i landsbygdsområdena, bör verkligt relevanta åtgärder vara stödberättigande utan krav på begränsning av storleken på den avsedda aktiva eller passiva infrastrukturen eller del av denna. Därför bör den storleksbegränsning som för närvarande tillämpas på bastjänster för ekonomin och för befolkningar på landsbygden inte gälla åtgärder i samband med bredbandsinfrastruktur.
Ändring 9
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Med tanke på behovet av en snabb reaktion på den aktuella ekonomiska krisen bör det stadgas om betalningar som kan genomföras under budgetåret 2009.
Ändring 10
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Medlemsstaterna bör se till att särskild information finns tillgänglig för regionala och lokala myndigheter och potentiella stödmottagare om de nya möjligheter som de reviderade programmen för landsbygdsutveckling erbjuder.
Ändring 11
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 13b (nytt)
(13b)  Det bör vidtas särskilda åtgärder för att främja utbildning och fortbildning om användningen av bredbandsinfrastruktur och bredbandsutrustning i landsbygdssamhällen. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid fortbildning för jordbruksspecialister, vars praktiska kunskaper sedan kan utnyttjas. Främjandet av forskningssektorn bör i detta sammanhang betraktas som en prioritering.
Ändring 12
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 16a – punkt 1 – led g
g)  Bredbandsinfrastruktur i landsbygdsområden.
g)  Bredbandsinfrastruktur i landsbygdsområden och bredbandsutrustning för offentlig tillgång till Internet i landsbygdssamhällen.
Ändring 13
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 16a – punkt 1 – led ga (nytt)
ga)  Hantering av följderna av den ekonomiska krisen inom jordbrukssektorn, huvudsakligen för att stödja infrastruktur och skapa ett nätverk med producenter och organisationer.
Ändring 14
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 16a – punkt 1 – led gb (nytt)
gb)  Åtgärder för att bevara eller skapa arbetstillfällen i landsbygdsområden.
Ändring 15
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 16a – punkt 1 – led gc (nytt)
gc)  Stödåtgärder till förmån för unga jordbrukare.
Ändring 16
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 16a – punkt 3 – led b
b) en tabell med det totala gemenskapsbidraget under perioden 1 januari 2009–31 december 2013 för de typer av åtgärder som avses i punkt 1 a–f och gemenskapens bidrag för de typer av åtgärder som avses i punkt 1 g."
b) en tabell med det totala gemenskapsbidraget under perioden 1 januari 2009–31 december 2013 för de typer av åtgärder som avses i punkt 1 a–f och ga-gc och gemenskapens bidrag för de typer av åtgärder som avses i punkt 1 g."
Ändring 17
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6 − led a
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 69 – punkt 2a
"2a Den del av det belopp som avses i punkt 1 som följer av ökningen av de totala åtagandena enligt rådets beslut 2006/493/EG ändrat genom beslut …… ska vara tillgänglig från och med den 1 januari 2009. Det ska anslås till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringarna i artikel 16a.1 och ska användas enligt följande:
"2a. Den del av det belopp som avses i punkt 1 som följer av ökningen av de totala åtagandena enligt rådets beslut 2006/493/EG ändrat genom beslut …… samt det belopp på 249 840 000 EUR som läggs till budgetpost 05 04 05 01 i budgeten för 2009 ska vara tillgängliga från och med den 1 januari 2009. De ska anslås till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringarna i artikel 16a.1."
a)  En tredjedel (0,5 miljarder euro) till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringarna i artikel 16a.1 a–f.
b)  Två tredjedelar (1 miljard euro) till olika typer av åtgärder som är kopplade till prioriteringen i artikel 16a.1 g."
Ändring 18
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 69 – punkt 4 - stycke 1 a (ny)
(aa)  I punkt 4 ska följande stycke läggas till:
"När det gäller det belopp som avses i punkt 2ab ska kommissionen ta hänsyn till skillnaderna i den befintliga bredbandstäckningen i medlemsstaterna, särskilt i svårtillgängliga områden, och de olika behov som därmed uppstår."
Ändring 19
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 6 – led b
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 69 – punkt 5a – stycke 1a (nytt)
Kommissionens årliga rapport om landsbygdsutveckling ska innehålla ett avsnitt som särskilt behandlar kontrollåtgärder som utförs i samband med de prioriteringar som avses i artikel 16a.1 g.
Ändring 20
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6 – led b
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 69 – punkt 5b
5b.  Om det faktiska belopp som vid avslutandet av programmet har betalats ut som gemenskapbidrag för de åtgärder som avses artikel 16a.1 understiger summan av de belopp som avses i punkt 5a i denna artikel ska medlemsstaten betala tillbaka mellanskillnaden till Europeiska gemenskapernas budget upp till det belopp med vilket de totala anslag, som är tillgängliga för andra åtgärder än de som avses i artikel 16a, har överskridits.
5b.  Om det faktiska belopp som vid avslutandet av programmet har betalats ut som gemenskapbidrag för de åtgärder som avses artikel 16a.1 understiger summan av de belopp som avses i punkt 5a i denna artikel ska medlemsstaten införliva mellanskillnaden i sin budget för utveckling av jordbruket upp till det belopp med vilket de totala anslag, som är tillgängliga för andra åtgärder än de som avses i artikel 16a, har överskridits."
Om det faktiska belopp som vid avslutandet av programmet har betalats ut som gemenskapsbidrag för de åtgärder som avses artikel 16a.1 a–f understiger det belopp som för dessa åtgärder avses i punkt 5a i denna artikel ska medlemsstaten vidare betala tillbaka mellanskillnaden till Europeiska gemenskapernas budget upp till det belopp med vilket de totala anslag, som är tillgängliga för sådana åtgärder som avses i artikel 16a.1 g, har överskridits. Om det faktiska belopp som betalats ut som gemenskapsbidrag för andra åtgärder än de åtgärder som avses i artikel 16a.1 understiger de totala anslag som är tillgängliga för dessa typer av åtgärder ska emellertid den skillnad som uppstår räknas av från det belopp som ska återbetalas.
Om det faktiska belopp som vid avslutandet av programmet har betalats ut som gemenskapbidrag för de åtgärder som avses artikel 16a.1 g understiger det belopp som för dessa åtgärder avses i punkt 5a i denna artikel ska medlemsstaten på samma sätt betala tillbaka mellanskillnaden till Europeiska gemenskapernas budget upp till det belopp med vilket de totala anslag, som är tillgängliga för sådana åtgärder som avses i artikel 16a.1 a–f, har överskridits. Om det faktiska belopp som betalats ut som gemenskapsbidrag för andra åtgärder än de åtgärder som avses i artikel 16a.1 understiger de totala anslag som är tillgängliga för dessa typer av åtgärder ska emellertid den skillnad som uppstår räknas av från det belopp som ska återbetalas."
Ändring 21
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 69 – punkt 6a (ny)
(ba)  Följande punkt ska läggas till:
"6a. Av det belopp som avses i punkt 2a ska 250 miljoner EUR göras tillgängliga för betalningar under budgetåret 2009."
Ändring 22
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 69a (ny)
(6a)  Följande artikel 69a ska införas:
"Artikel 69a
Garanti- och lånefond
Trots bestämmelserna i artikel 69 kan medlemsstaterna utnyttja det belopp som avses i artikel 69.2a för en garanti- och lånefond. Vid genomförandet av denna artikel ska bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)1, särskilt artiklarna 50, 51 och 52, tillämpas.
___________
1 EUT L 368, 23.12.2006, s. 15."
Ändring 23
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 70 – punkt 4 – stycke 2
"Utan hinder av de övre gränser som anges i punkt 3 kan EJFLU:s stöd, när det gäller de olika typer av åtgärder som avses i artikel 16a.1 i denna förordning, höjas till 90 % för regioner som omfattas av konvergensmålen och till 75 % för regioner som inte omfattas av konvergensmålen, upp till högst det belopp som följer av tillämpningen av den obligatoriska moduleringen enligt artikel 9.4 och artikel 10.3 i förordning (EG) nr ..., det belopp som avses i artikel 69.2a i den här förordningen samt, från och med 2011, de belopp som genereras enligt artikel 136 i förordning (EG) nr ......"
"Utan hinder av de övre gränser som anges i punkt 3 kan EJFLU:s stöd, när det gäller de olika typer av åtgärder som avses i artikel 16a.1 i denna förordning, höjas till 100 % för regioner som omfattas av konvergensmålen och till 75 % för regioner som inte omfattas av konvergensmålen, upp till högst det belopp som följer av tillämpningen av den obligatoriska moduleringen enligt artikel 9.4 och artikel 10.3 i förordning (EG) nr ..., det belopp som avses i artikel 69.2a i den här förordningen samt, från och med 2011, de belopp som genereras enligt artikel 136 i förordning (EG) nr ......"
Ändring 24
Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 1698/2005
Artikel 76 – punkt 2a (ny)
(8a)  I artikel 76 ska följande punkt läggas till:
"2a. Medlemsstaterna ska tillhandahålla särskild information om de nya prioriteringar som avses i artikel 16a. Denna information vänder sig till regionala och lokala myndigheter samt åtgärdernas potentiella mottagare."
Ändring 25
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan
Förordning (EG) nr 1698/2005
Bilaga III – rubriken
Förteckning över olika typer av åtgärder kopplade till prioriteringen i artikel 16a.1 g
Vägledande förteckning över olika typer av åtgärder kopplade till prioriteringen i artikel 16a.1 g
Ändring 26
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan
Förordning (EG) nr 1698/2005
Bilaga III – kolumn 1 – rad 1
Skapande av ny bredbandsinfrastruktur inklusive stamnät (t.ex. fasta nät, markbaserade trådlösa nät, satellitbaserade nät eller en kombination av olika tekniska lösningar)
Skapande av ny bredbandsinfrastruktur inklusive stamnät och markutrustning (t.ex. fasta nät, markbaserade trådlösa nät, satellitbaserade nät eller en kombination av olika tekniska lösningar) och andra nödvändiga stödformer (t.ex. installation och underhåll)
Ändring 27
Förslag till förordning – ändringsakt
Bilagan
Förordning (EG) nr 1698/2005
Bilaga III – rad 3a (ny)
Allmänhetens tillgång till bredbandsutrustning
Artikel 56: bastjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy