Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2209(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0027/2009

Indgivne tekster :

A6-0027/2009

Forhandlinger :

PV 05/05/2009 - 17
CRE 05/05/2009 - 17

Afstemninger :

PV 19/02/2009 - 5.2
CRE 19/02/2009 - 5.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 06/05/2009 - 4.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0353

Vedtagne tekster
PDF 131kWORD 83k
Onsdag den 6. maj 2009 - Strasbourg
Proceduren for andragender (ændring af forretningsordenen)
P6_TA(2009)0353A6-0027/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 6. maj 2009 om revision af forretningsordenens bestemmelser om proceduren for andragender (2006/2209(REG))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til formandens skrivelse af 20. juli 2006,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra Udvalget for Andragender (A6-0027/2009),

1.   vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.   gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode med undtagelse af ændringen vedrørende artikel 193a (ny), som træder i kraft dagen efter ikrafttrædelsen af den relevante traktatbestemmelse;

3.   pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Nuværende ordlyd   Ændring
Ændring 1
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 - stk. 2 a (nyt)
2a.  Er et andragende undertegnet af flere fysiske eller juridiske personer, skal underskriverne udpege en repræsentant og stedfortrædende repræsentanter, der betragtes som andragere med henblik på dette afsnit.
Er der ikke foretaget en sådan udpegning, betragtes den første underskriver eller en anden egnet person som andrager.
Ændring 2
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Enhver andrager kan til enhver tid tilbagekalde sin støtte til et andragende.
Tilbagekalder alle andragere deres støtte, bliver andragendet ugyldigt.
Ændring 3
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 3
3.  Andragender skal være affattet på et af Unionens officielle sprog.
3.  Andragender skal være affattet på et af Unionens officielle sprog.
Andragender, der er affattet på et andet sprog, behandles kun, hvis andrageren har vedlagt en oversættelse eller et resume et af Unionens officielle sprog. Oversættelsen eller resumeet danner grundlag for Parlamentets arbejde. Parlamentets brevveksling med andrageren sker på det officielle sprog, som oversættelsen eller resumeet er affattet på.
Andragender, der er affattet på et andet sprog, behandles kun, hvis andrageren har vedlagt en oversættelse til et af de officielle sprog. Parlamentets brevveksling med andrageren sker på det officielle sprog, som oversættelsen er affattet på.
Præsidiet kan vedtage, at andragender og korrespondance med andragere kan affattes på andre sprog, der anvendes i en medlemsstat.
Ændring 4
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 5
5.  De andragender, der er optaget i registeret, henvises af formanden til det kompetente udvalg, der undersøger, om de henhører under Unionens virksomhedsområde.
5.  De andragender, der er optaget i registeret, henvises af formanden til det kompetente udvalg, der tager stilling til, om andragendet opfylder betingelserne for behandling i EF-traktatens artikel 194.
Når det kompetente udvalg ikke til enighed om, hvorvidt andragendet opfylder betingelserne for behandling, erklæres andragendet for at opfylde disse betingelser, hvis mindst en fjerdedel af udvalgets medlemmer anmoder herom.
Ændring 5
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 6
6.  Erklærer udvalget, at et andragende ikke opfylder betingelserne for behandling, henlægges det. Henlæggelsen begrundes over for andrageren.
6.  Erklærer udvalget, at et andragende ikke opfylder betingelserne for behandling, henlægges det. Henlæggelsen begrundes over for andrageren. Hvor det er muligt, kan der henvises til alternative klagemuligheder.
Ændring 6
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 7
7.  Det kompetente udvalg kan i så fald foreslå andrageren at henvende sig til den kompetente nationale myndighed eller unionsmyndighed.
udgår
Ændring 7
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 - stk. 8
8.  Medmindre andrageren anmoder om, at andragendet behandles fortroligt, opføres det i et offentligt register.
8.  Efter registrering betragtes et andragende som hovedregel som et offentligt dokument, og andragerens navn og andragendets indhold kan af gennemsigtighedshensyn offentliggøres af Parlamentet.
Ændring 8
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 8 a (nyt)
8a.  Uanset stk. 8 kan andrageren anmode om, at hans eller hendes navn tilbageholdes for at beskytte hans eller hendes privatliv, og Parlamentet skal i så fald respektere en sådan anmodning.
Kan andragendet af anonymitetshensyn ikke undersøges, skal andrageren høres om, hvilke yderligere skridt der skal tages.
Ændring 9
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 8 b (nyt)
8b.  Andrageren kan anmode om, at hans eller hendes andragende behandles fortroligt, hvorefter Parlamentet tager passende forholdsregler for at sikre, at indholdet ikke offentliggøres. Andrageren bliver underrettet om de præcise betingelser for anvendelsen af denne bestemmelse.
Ændring 10
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. -1 (nyt)
-1.  Andragender, der opfylder betingelserne for behandling, behandles af det kompetente udvalg som led i dets normale aktiviteter, enten ved drøftelse på et ordinært møde eller ved en skriftlig procedure. Andragerne kan indbydes til at deltage i udvalgets møder, hvis deres andragende skal drøftes, eller de kan anmode om at måtte være til stede. Andragerne gives taleret efter formandens skøn.
Ændring 11
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. 1
1.  Det kompetente udvalg kan vedtage at udarbejde betænkning om eller på anden måde tage stilling til de andragender, som det har erklæret i overensstemmelse med betingelserne for behandling.
1.  Udvalget kan vedtage at udarbejde en initiativbetænkning, jf. artikel 45, stk. 1, om et andragende, som opfylder betingelserne for behandling, eller at forelægge Parlamentet et kortfattet forslag til beslutning, forudsat at Formandskonferencen ikke gør indsigelse. Sådanne forslag til beslutning sættes på dagsordenen for den mødeperiode, der afholdes højst otte uger efter, at de er vedtaget i udvalget. Parlamentet træffer afgørelse om forslaget ved en enkelt afstemning uden forhandling, medmindre Formandskonferencen undtagelsesvis beslutter, at artikel 131a finder anvendelse.
Udvalget kan, navnlig ved andragender, der går ud på at ændre gældende ret, indhente udtalelse fra et andet udvalg, jf. artikel 46.
Udvalget kan indhente udtalelse fra andre udvalg med særlig kompetence inden for det pågældende emne, jf. artikel 46 og bilag VI.
Ændring 12
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. 2
2.  Der oprettes et elektronisk register, hvori borgerne kan tilslutte sig andrageren, idet de sætter deres elektroniske underskrift på andragender, der er antaget til behandling og opført i registeret.
2.  Der oprettes et elektronisk register, hvori borgerne kan tilslutte sig eller tilbagekalde deres støtte til andrageren, idet de sætter deres elektroniske underskrift på andragender, der er antaget til behandling og opført i registeret.
Ændring 13
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. 3
3.  I forbindelse medbehandlingenaf andragender ellerfor at orientere sig om de faktiske forhold kan udvalgethøre andragerne, foranstalte almindelige høringer eller lade medlemmer foretage rejser for på stedet at orientere sig om de faktiske forhold.
3.  Udvalget kan med henblik på at undersøge andragender, orientere sig om de faktiske forhold eller finde frem til løsninger foranstalte undersøgelsesrejser til den medlemsstat eller det område, som andragendet vedrører.
Rapporter fra sådanne rejser udarbejdes af deltagerne. De fremsendes til formanden efter godkendelse i udvalget.
Ændring 14
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 4
4.  Til forberedelse af sin udtalelse kan udvalget anmode Kommissionen om at forelægge dokumenter, meddele oplysninger og give adgang til sine tjenester.
4.  Udvalget kan anmode Kommissionen om at bistå sig, f.eks. med oplysninger om anvendelsen eller overholdelsen af EF-retten og ved at fremlægge alle oplysninger og dokumenter, der vedrører det spørgsmål, der er genstand for andragendet. Repræsentanter for Kommissionen indbydes til at deltage i udvalgets møder.
Ændring 15
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. 5
5.  Udvalget kan forelægge Parlamentet beslutningsforslag om de andragender, det har behandlet.
5.  Udvalget kan anmode formanden om at fremsende sin udtalelse eller henstilling til Kommissionen, Rådet eller den pågældende myndighed i en medlemsstat med henblik på handling eller svar.
Udvalget kan desuden anmode om, at Parlamentets formand fremsender dets udtalelser til Kommissionen eller Rådet.
Ændring 16
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. 7
7.  Andragerne underrettes af Parlamentets formand om de afgørelser, der er truffet med hensyn til deres andragender, og om begrundelsen herfor.
7.  Andragerne underrettes om de afgørelser, udvalget har truffet med hensyn til deres andragender, og om begrundelsen herfor.
Når behandlingen af et andragende, der opfylder betingelserne for behandling, er tilendebragt, erklæres den for afsluttet, og andrageren underrettes.
Ændring 17
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 193 a (ny)
Artikel 193a
Borgerinitiativ
Når Parlamentet underrettes om, at Kommissionen er blevet opfordret til at fremsætte et forslag til retsakt, jf. EU-traktatens artikel 11, stk. 4, undersøger Udvalget for Andragender, om denne omstændighed kan få betydning for dets arbejde, og det underretter i givet fald andragere, som har indgivet et andragende om relaterede emner.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik