Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2209(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0027/2009

Esitatud tekstid :

A6-0027/2009

Arutelud :

PV 05/05/2009 - 17
CRE 05/05/2009 - 17

Hääletused :

PV 19/02/2009 - 5.2
CRE 19/02/2009 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 06/05/2009 - 4.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0353

Vastuvõetud tekstid
PDF 216kWORD 84k
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg
Kodukorra muutmine seoses petitsioonide menetlemisega
P6_TA(2009)0353A6-0027/2009

Euroopa Parlamendi 6. mai 2009. aasta otsus kodukorra muutmise kohta seoses petitsioonide menetlemisega (2006/2209(REG))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 20. juuli 2006. aasta kirja;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja petitsioonikomisjoni arvamust (A6-0027/2009),

1.   otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2.   juhib tähelepanu sellele, et muudatusettepanekud jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel päeval, välja arvatud muudatusettepanek artikli 193a (uus) kohta, mis jõustub esimesel päeval pärast asutamislepingu asjaomase sätte jõustumist;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Kehtiv tekst   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 2 a (uus)
2 a.  Kui petitsioonile on alla kirjutanud mitu füüsilist või juriidilist isikut, määravad allakirjutanud ühe esindaja ja tema asetäitjad, keda käsitletakse käesoleva osa rakendamisel petitsiooni esitajana.
Kui esindajat ei ole määratud, loetakse petitsiooni esitajaks esimene allakirjutanu või mõni teine asjaomane isik.
Muudatusettepanek 2
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 2 b (uus)
2 b.  Petitsiooni esitaja võib igal ajal loobuda petitsiooni toetamisest.
Kui kõik petitsiooni esitajad on oma toetusest loobunud, muutub petitsioon kehtetuks.
Muudatusettepanek 3
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 3
3.  Petitsioonid tuleb esitada ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles.
3.  Petitsioon tuleb esitada ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles.
Muus keeles koostatud petitsioonid vaadatakse läbi ainult sel juhul, kui petitsiooni esitaja on lisanud tõlke või sisukokkuvõtte mõnes Euroopa Liidu ametlikus keeles. Sel juhul lähtub parlament oma töös esitatud tõlkest või kokkuvõttest. Parlamendi kirjavahetus petitsiooni esitajaga toimub ametlikus keeles, milles on koostatud tõlge või kokkuvõte.
Muus keeles koostatud petitsioon vaadatakse läbi ainult juhul, kui petitsiooni esitaja on lisanud tõlke ühes ametlikus keeles. Parlamendi kirjavahetus petitsiooni esitajaga toimub selles ametlikus keeles, milles on koostatud tõlge.
Juhatus võib otsustada, et petitsioone võib koostada ja kirjavahetust petitsiooni esitajatega pidada liikmesriigis kasutatavates muudes keeltes.
Muudatusettepanek 4
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 5
5.  President edastab registrisse kantud petitsioonid vastutavale komisjonile, mis selgitab välja, kas need on seotud Euroopa Liidu tegevusvaldkondadega.
5.  President edastab registrisse kantud petitsiooni vastutavale komisjonile, kes teeb esmalt kindlaks petitsiooni vastuvõetavuse vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 194.
Kui vastutav komisjon ei saavuta petitsiooni vastuvõetavuse küsimuses konsensust, loetakse petitsioon vastuvõetavaks, kui seda taotleb vähemalt veerand komisjoni liikmetest.
Muudatusettepanek 5
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 6
6.  Petitsioonid, mille komisjon on tunnistanud vastuvõetamatuks, arhiveeritakse; petitsiooni esitajat teavitatakse otsusest ja selle põhjustest.
6.  Petitsioon, mille vastutav komisjon on tunnistanud vastuvõetamatuks, arhiveeritakse; petitsiooni esitajat teavitatakse otsusest ja selle põhjustest. Võimaluse korral võib soovitatada teisi õiguskaitsevahendeid.
Muudatusettepanek 6
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 7
7.  Nimetatud juhul võib vastutav komisjon soovitada petitsiooni esitajal pöörduda asjaomase liikmesriigi või Euroopa Liidu pädeva ametiasutuse poole.
välja jäetud
Muudatusettepanek 7
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 8
8.  Kui petitsiooni esitaja ei avalda soovi, et tema petitsiooni käsitletaks konfidentsiaalselt, kantakse petitsioon avalikku registrisse.
8.  Registreeritud petitsioone käsitletakse üldreeglina avalike dokumentidena ning parlament võib läbipaistvuse huvides avaldada petitsiooni esitaja nime ja petitsiooni sisu.
Muudatusettepanek 8
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 8 a (uus)
8 a.  Olenemata lõike 8 sätetest, võib petitsiooni esitaja taotleda, et tema nime privaatsuse kaitse huvides ei avaldata; sellisel juhul peab parlament seda taotlust arvestama.
Kui petitsiooni esitaja kaebust ei ole võimalik anonüümsuse tõttu uurida, konsulteeritakse edasise tegevuse osas petitsiooni esitajaga.
Muudatusettepanek 9
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 191 – lõige 8 b (uus)
8 b.  Petitsiooni esitaja võib taotleda, et tema petitsiooni käsitletakse konfidentsiaalselt. Sellisel juhul võtab parlament sobivad meetmed tagamaks, et petitsiooni sisu ei avalikustata. Petitsiooni esitajat teavitatakse, millistel tingimustel seda sätet kohaldatakse.
Muudatusettepanek 10
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige -1 (uus)
-1.  Vastutav komisjon käsitleb vastuvõetavaks tunnistatud petitsioone oma tavapärase töö käigus korralisel koosolekul toimuval arutelul või kirjaliku menetluse teel. Petitsiooni esitajad võib kutsuda osalema komisjoni koosolekul, millel nende petitsiooni käsitletakse, ja petitsiooni esitaja võib ise kohalolekut taotleda. Petitsiooni esitajale sõna andmise üle otsustab koosoleku juhataja oma äranägemisel.
Muudatusettepanek 11
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 1
1.  Vastutav komisjon võib võtta vastu otsuse koostada nende petitsioonide kohta, mille ta on tunnistanud vastuvõetavaks, raporti või väljendada muul viisil oma arvamust.
1.  Komisjon võib seoses vastuvõetava petitsiooniga otsustada koostada algatusraporti vastavalt artikli 45 lõikega 1 või esitada parlamendile lühikese resolutsiooni ettepaneku, kui esimeeste konverents ei esita selle kohta vastuväiteid. Resolutsiooni ettepanek lisatakse hiljemalt kaheksa nädalat pärast selle komisjonis vastuvõtmist toimuva osaistungjärgu päevakorra projekti. Resolutsiooni ettepanek pannakse ühele hääletusele ja selle üle ei toimu arutelu, välja arvatud juhul, kui esimeeste konverents otsustab erandkorras kohaldada artiklit 131a.
Vastutav komisjon võib artikli 46 alusel küsida teiste komisjonide arvamust, seda eriti petitsioonide puhul, mis taotlevad kehtivate õigusaktide muutmist.
Vastutav komisjon võib artikli 46 ja VII lisa alusel küsida arvamust teistelt kõnealuses küsimuses pädevatelt parlamendikomisjonidelt.
Muudatusettepanek 12
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 2
2.  Parlament seab sisseelektroonilise registri, milles kodanikud saavad avaldada petitsiooni esitajale oma toetust, andes vastuvõetavaks tunnistatud ja registrisse kantud petitsioonile oma elektroonilise allkirja.
2.  Luuakse elektrooniline register, milles kodanikud saavad avaldada petitsiooni esitajale toetust või sellest loobuda, andes vastuvõetavaks tunnistatud ja registrisse kantud petitsioonile elektroonilise allkirja.
Muudatusettepanek 13
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 3
3.  Petitsioonide läbivaatamisel või faktide tuvastamisel võib vastutav komisjon korraldada petitsiooni esitajate ärakuulamisi, üldisi ärakuulamisi või saata oma liikmeid faktide tuvastamiseks sündmuskohale.
3.  Petitsioonide uurimisel, faktide tuvastamisel ja lahenduste otsimisel võib vastutav komisjon korraldada andmete kogumise külastuse liikmesriiki või piirkonda, mida petitsioon puudutab.
Osalejad koostavad külastuse kohta aruande. Pärast aruande heakskiitmist komisjonis edastatakse see presidendile.
Muudatusettepanek 14
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 4
4.  Oma arvamuse ettevalmistamiseks võib vastutav komisjon paluda Euroopa Komisjonil edastada dokumente, anda teavet või võimaldada pääsu oma valdustesse.
4.  Komisjon võib paluda Euroopa Komisjonilt abi, eelkõige ühenduse õiguse kohaldamise või selle järgimise täpsustamiseks ning petitsiooniga seotud teabe või dokumentide saamiseks. Euroopa Komisjoni esindajad kutsutakse osalema komisjoni koosolekutel.
Muudatusettepanek 15
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 5
5.  Vastutav komisjon võib vajaduse korral esitada parlamendile läbivaadatud petitsioonide põhjal resolutsiooni ettepaneku.
5.  Komisjon võib paluda presidendil edastada komisjoni arvamus või soovitus meetmete võtmiseks või vastuse saamiseks Euroopa Komisjonile, nõukogule või asjaomase liikmesriigi ametiasutusele.
Samuti võib vastutav komisjon esitada taotluse, et president edastaks tema arvamuse Euroopa Komisjonile või nõukogule.
Muudatusettepanek 16
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 192 – lõige 7
7.  President teavitab petitsioonide esitajaid vastuvõetud otsustest ja nende põhjustest.
7.  Petitsiooni esitajale teatatakse komisjoni otsus ja selle põhjendused.
Kui vastuvõetavaks tunnistatud petitsiooni läbivaatamine on lõpetatud, kuulutatakse käsitlemine lõppenuks ja sellest teavitatakse petitsiooni esitajat.
Muudatusettepanek 17
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 193 a (uus)
Artikkel 193 a
Kodanikualgatus
Kui parlamenti teavitatakse, et Euroopa Komisjonil on palutud esitada õigusakti ettepanek ELi lepingu artikli 11 lõike 4 alusel, selgitab petitsioonikomisjon välja, kas see võib mõjutada tema tööd, ja teavitab vajaduse korral sellega seotud teemadel petitsiooni esitanuid.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika