Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2209(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0027/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0027/2009

Keskustelut :

PV 05/05/2009 - 17
CRE 05/05/2009 - 17

Äänestykset :

PV 19/02/2009 - 5.2
CRE 19/02/2009 - 5.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 06/05/2009 - 4.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0353

Hyväksytyt tekstit
PDF 214kWORD 83k
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
Vetoomuksia koskeva menettely (työjärjestyksen osan VIII muuttaminen)
P6_TA(2009)0353A6-0027/2009

Euroopan parlamentin päätös 6. toukokuuta 2009 työjärjestyksen tarkistamisesta vetoomuksia koskevan menettelyn osalta (2006/2209(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon puhemiehen 20. heinäkuuta 2006 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä vetoomusvaliokunnan lausunnon (A6-0027/2009),

1.   päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2.   palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä, lukuun ottamatta 193 a artiklaa (uusi) koskevaa tarkistusta, joka tulee voimaan perussopimuksen asiaa koskevan määräyksen voimaantuloa seuraavana päivänä;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Kun vetoomuksen on allekirjoittanut usea luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, allekirjoittajien on nimettävä edustaja ja tämän sijaiset, jotka katsotaan vetoomuksen esittäjiksi sovellettaessa tätä työjärjestyksen osaa.
Jos edustajia ei ole nimetty, ensimmäistä allekirjoittajaa tai muuta sopivaksi katsottua henkilöä pidetään vetoomuksen esittäjänä.
Tarkistus 2
Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Kukin vetoomuksen esittäjä voi milloin tahansa perua tukensa vetoomukselle.
Jos kaikki vetoomuksen esittäjät vetävät tukensa pois, vetoomus raukeaa.
Tarkistus 3
Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 3 kohta
3.  Vetoomukset on laadittava jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä.
3.  Vetoomukset on laadittava jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä.
Muilla kielillä laaditut vetoomukset otetaan käsiteltäväksi ainoastaan, jos vetoomuksen esittäjä on liittänyt vetoomukseen käännöksen tai yhteenvedon sisällöstäjollakinEuroopan unioninvirallisella kielellä. Parlamentti käsittelee vetoomusta käännöksen tai sisältöä koskevan yhteenvedon pohjalta. Parlamentin yhteydenpidossa vetoomuksen esittäjään käytetään sitä virallista kieltä, jolla käännös tai yhteenveto sisällöstä on laadittu.
Muilla kielillä laaditut vetoomukset otetaan huomioon ainoastaan, jos vetoomuksen esittäjä on liittänyt mukaan käännöksen jollekin viralliselle kielelle. Parlamentin yhteydenpidossa vetoomuksen esittäjään käytetään sitä virallista kieltä, jolla käännös on laadittu.
Puhemiehistö voi päättää, että vetoomukset voidaan laatia ja kirjeenvaihto vetoomusten esittäjien kanssa voidaan käydä muilla jossakin jäsenvaltiossa käytetyillä kielillä.
Tarkistus 4
Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 5 kohta
5.  Puhemies lähettää luetteloidut vetoomukset asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka tutkii, kuuluvatko ne Euroopan unionin toimialaan.
5.  Puhemies lähettää luetteloidut vetoomukset asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka määrittää ensin EY:n perustamissopimuksen 194 artiklan perusteella, voidaanko vetoomukset ottaa käsiteltäväksi.
Mikäli asiasta vastaava valiokunta ei pääse yksimielisyyteen vetoomuksen käsiteltäväksi ottamisesta, se otetaan käsiteltäväksi, jos vähintään neljäsosa valiokunnan jäsenistä sitä kannattaa.
Tarkistus 5
Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 6 kohta
6.  Vetoomukset, joita valiokunta ei ota käsiteltäväksi, arkistoidaan käsittelemättä. Vetoomuksen esittäjälle ilmoitetaan päätöksestä ja siihen johtaneista syistä.
6.  Vetoomukset, joita valiokunta ei hyväksy käsiteltäväksi, arkistoidaan sellaisenaan ja vetoomuksen esittäjälle ilmoitetaan päätöksestä ja siihen johtaneista syistä. Mahdollisuuksien mukaan voidaan suositella muita oikeussuojakeinoja.
Tarkistus 6
Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 7 kohta
7.  Edellä mainitussa tapauksessa valiokunta voi neuvoa vetoomuksen esittäjää ottamaan yhteyttä asianomaisen jäsenvaltion tai Euroopan unionin toimivaltaiseen viranomaiseen.
Poistetaan.
Tarkistus 7
Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 8 kohta
8.  Jos vetoomuksen esittäjä ei pyydä vetoomuksen käsittelyä luottamuksellisena, se merkitään julkiseen luetteloon.
8.  Kun vetoomukset on merkitty luetteloon, niistä tulee yleensä julkisia asiakirjoja, ja parlamentti voi avoimuuden nimissä julkistaa vetoomuksen esittäjän nimen ja vetoomuksen sisällön.
Tarkistus 8
Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 8 a kohta (uusi)
8 a.  Sen estämättä, mitä 8 kohdassa määrätään, vetoomuksen esittäjä voi pyytää nimensä salaamista yksityisyytensä suojelemiseksi, jolloin parlamentin on noudatettava pyyntöä.
Jos vetoomuksen esittäjän valitusta ei pystytä tutkimaan nimettömyyden vuoksi, vetoomuksen esittäjän kanssa neuvotellaan jatkotoimista.
Tarkistus 9
Euroopan parlamentin työjärjestys
191 artikla – 8 b kohta (uusi)
8 b.  Vetoomuksen esittäjä voi pyytää vetoomuksensa käsittelyä luottamuksellisena, jolloin parlamentti varmistaa sopivin varotoimin, ettei vetoomuksen sisältöä julkisteta. Vetoomuksen esittäjälle kerrotaan, millaisin erityisin ehdoin tätä määräystä sovelletaan.
Tarkistus 10
Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – -1 kohta (uusi)
-1.  Käsiteltäväksi hyväksytyt vetoomukset käsitellään asiasta vastaavan valiokunnan tavanomaisen työn yhteydessä joko keskustelemalla niistä sääntömääräisessä kokouksessa tai soveltamalla kirjallista menettelyä. Vetoomuksen esittäjiä voidaan kutsua valiokunnan kokoukseen, jossa heidän vetoomustaan käsitellään, tai he voivat pyytää saada olla kokouksessa läsnä. Puheenjohtaja myöntää vetoomusten esittäjille puheenvuoroja harkintansa mukaan.
Tarkistus 11
Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 1 kohta
1.  Asiasta vastaava valiokunta voi päättää laatia mietinnön tai muulla tavalla esittää kantansa vetoomuksiin, jotka se on ottanut käsiteltäväkseen.
1.  Valiokunta voi päättää laatia käsiteltäväksi hyväksyttyyn vetoomukseen liittyvän valiokunta-aloitteisen mietinnön 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai antaa parlamentin käsiteltäväksi lyhyen päätöslauselmaesityksen edellyttäen, että puheenjohtajakokous ei sitä vastusta. Päätöslauselmaesitys otetaan esityslistaluonnokseen istuntojaksolle, joka pidetään viimeistään kahdeksan viikon kuluessa sen hyväksymisestä valiokunnassa. Siitä äänestetään yhtenä kokonaisuutena ilman keskustelua, jollei puheenjohtajakokous poikkeuksellisesti päätä soveltaa 131 a artiklaa.
Valiokunta voi pyytää lausuntoja muilta valiokunnilta 46 artiklan mukaisestisellaisten vetoomusten yhteydessä, joilla pyritään saamaan aikaan muutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön.
Valiokunta voi 46 artiklan ja liitteen VImukaisesti pyytää lausuntoja muilta valiokunnilta, joiden nimenomaiseen vastuualueeseen käsiteltävä asia kuuluu. .
Tarkistus 12
Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 2 kohta
2.  Perustetaan sähköinen rekisteri, jossa kansalaiset voivat tukea vetoomuksen esittäjää lisäämällä sähköisen allekirjoituksensa käsiteltäväksi otettuun ja luetteloon merkittyyn vetoomukseen.
2.  Parlamentti perustaa sähköisen rekisterin, jonka kautta kansalaiset voivat tukea vetoomuksen esittäjää lisäämällä sähköisen allekirjoituksensa käsiteltäväksi otettuun ja rekisteriin kirjattuun vetoomukseen tai vetää tukensa pois.
Tarkistus 13
Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 3 kohta
3.  Vetoomuksia käsitellessään tai tietoja kerätessään valiokunta voi järjestää vetoomusten esittäjien kuulemistilaisuuksia tai yleisiä kuulemistilaisuuksia tai lähettää jäseniä paikan päälle toteamaan asiain tilan.
3.  Vetoomuksia tutkiessaan, tietoja kerätessään ja ratkaisuja etsiessään valiokunta voi järjestää tiedonhankintamatkoja jäsenvaltioon tai alueelle, jota vetoomus koskee.
Matkoille osallistuvien on laadittava matkoista raportit. Raportit toimitetaan puhemiehelle sen jälkeen, kun valiokunta on ne hyväksynyt.
Tarkistus 14
Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 4 kohta
4.  Lausuntojensa valmistelemiseksi valiokunta voi pyytää komissiota toimittamaan asiakirjoja ja tietoja sekä sallimaan valiokunnan jäsenille pääsyn komission tiloihin.
4.  Valiokunta voi pyytää komissiolta apua etenkin yhteisön oikeuden soveltamista tai noudattamista koskevien kysymysten selvittämiseksi sekä kaikkien vetoomukseen liittyvien tietojen ja asiakirjojen saamiseksi. Komission edustajia kutsutaan valiokunnan kokouksiin.
Tarkistus 15
Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 5 kohta
5.  Valiokunta antaa tarvittaessa parlamentin äänestettäväksi käsittelemiään vetoomuksia koskevia päätöslauselmaesityksiä.
5.  Valiokunta voi pyytää puhemiestä välittämään valiokunnan lausunnon tai suosituksen komissiolle, neuvostolle tai asianomaiselle jäsenvaltion viranomaiselle toimenpiteitä tai vastausta varten.
Valiokunta voi lisäksi pyytää puhemiestä välittämään valiokunnan lausunnot komissiolle tai neuvostolle.
Tarkistus 16
Euroopan parlamentin työjärjestys
192 artikla – 7 kohta
7.  Puhemies ilmoittaa vetoomusten esittäjille tehdyistä päätöksistä ja niihin johtaneista syistä.
7.  Vetoomuksen esittäjälle ilmoitetaan valiokunnan päätöksestä ja esitetään päätöksen perustelut.
Kun käsiteltäväksi hyväksytty vetoomus on loppuun käsitelty, vetoomuksen käsittelyn todetaan päättyneen ja vetoomuksen esittäjälle annetaan asiasta tieto.
Tarkistus 17
Euroopan parlamentin työjärjestys
193 a artikla (uusi)
193 a artikla
Kansalaisaloite
Kun parlamentille ilmoitetaan, että komissiota on pyydetty tekemään säädösehdotus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti, vetoomusvaliokunta varmistaa, vaikuttaako kyseinen säädösehdotus valiokunnan työhön, ja tiedottaa asiasta tarvittaessa niille, jotka ovat esittäneet vetoomuksen asiaan liittyvistä aiheista.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö