Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2209(REG)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0027/2009

Pateikti tekstai :

A6-0027/2009

Debatai :

PV 05/05/2009 - 17
CRE 05/05/2009 - 17

Balsavimas :

PV 19/02/2009 - 5.2
CRE 19/02/2009 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 06/05/2009 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0353

Priimti tekstai
PDF 387kWORD 92k
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d. - Strasbūras
Darbo tvarkos taisyklių straipsnių dėl peticijų peržiūra
P6_TA(2009)0353A6-0027/2009

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Darbo tvarkos taisyklių straipsnių dėl peticijų peržiūros (2006/2209(REG))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 20 d. Pirmininko raštą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Peticijų komiteto nuomonę (A6–0027/2009),

1.   nusprendžia priimti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2.   pabrėžia, kad pakeitimai įsigalioja pirmą kito plenarinio posėdžio dieną, išskyrus Darbo tvarkos taisyklių 193a straipsnio (naujo) pakeitimą, kuris įsigalios pirmą dieną po atitinkamos Sutarties nuostatos įsigaliojimo datos;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Dabartinis tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Jei peticiją pasirašė keli fiziniai arba juridiniai asmenys, pasirašiusieji paskiria vieną atstovą ir atstovo pavaduotojus, kurie laikomi peticijos teikėjais įgyvendinant šios antraštinės dalies nuostatas.
Jei tokio asmens nebuvo paskirta, pirmasis pasirašęs asmuo arba kitas atitinkamas asmuo laikomas peticijos teikėju.
Pakeitimas 2
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Kiekvienas peticijos teikėjas gali bet kada atšaukti savo parašą.
Jei visi teikėjai atšaukia parašus, peticija tampa niekine.
Pakeitimas 3
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 3 dalis
3.  Peticijos pateikiamos viena išoficialių Europos Sąjungos kalbų.
3.  Peticijos pateikiamos oficialiąja Europos Sąjungos kalba.
Kitomis kalbomis pateiktos peticijos bus nagrinėjamos tik tuo atveju, jei peticijos įteikėjas prie jos prideda vertimą arba santrauką viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų. Parlamentas remiasi šiuo vertimu arba pateiktos peticijos santrauka. Parlamentas susirašinėja su peticijų teikėjais ta oficialia kalba, kuria buvo pateiktas vertimas arba santrauka.
Kitomis kalbomis pateiktos peticijos bus nagrinėjamos tik tuo atveju, jei peticijos teikėjas prie jos prideda vertimą viena iš oficialių kalbų. Parlamentas susirašinėja su peticijų teikėjais ta oficialia kalba, kuria buvo pateiktas vertimas.
Biuras gali nuspręsti, kad peticijos ir susirašinėjimas su peticijų teikėjais vyktų kita kalba, vartojama valstybėje narėje.
Pakeitimas 4
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 5 dalis
5.  Į registrą įtrauktas peticijas Pirmininkas persiunčia atsakingam komitetui, kuris pirmiausiai patikrina, ar užregistruotos peticijos tikrai priklauso Europos Sąjungos veiklos sričiai.
5.  Į registrą įtrauktas peticijas Parlamento pirmininkas persiunčia atsakingam komitetui, kuris pirmiausiai nustato, peticija priimtina ar ne, remiantis EB Sutarties 194 straipsnio nuostatomis.
Jei atsakingas komitetas nesugeba pasiekti susitarimo peticijos priimtinumo klausimu, ji laikoma priimtina, jei tam pritaria bent ketvirtadalis komiteto narių.
Pakeitimas 5
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 6 dalis
6.  Peticijos, kurias komitetas paskelbia nepriimtinomis, yra archyvuojamos. Peticijos teikėjui yra pranešama apie sprendimą ir jo priežastis.
6.  Peticijos, kurias komitetas paskelbia nepriimtinomis, yra archyvuojamos. Peticijos teikėjui yra pranešama apie sprendimą ir jo priežastis. Jei įmanoma, galima pasiūlyti kitų priemonių teisėms apginti.
Pakeitimas 6
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 7 dalis
7.  Tokiais atvejais, komitetas peticijos teikėjui gali pasiūlyti kreiptis į kompetentingą atitinkamos valstybės narės ar Europos Sąjungos instituciją.
Išbraukta.
Pakeitimas 7
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 8 dalis
8.  Peticijos įtraukiamos į viešą registrą, išskyrus atvejus, kai peticijos teikėjas prašo, kad jo peticija būtų nagrinėjama konfidencialiai.
8.  Užregistruotos peticijos bendrąja tvarka tampa viešais dokumentais, ir, siekdamas skaidrumo, Parlamentas gali paskelbti peticijos teikėjo pavardę ar pavadinimą ir peticijos turinį.
Pakeitimas 8
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 8 a dalis (nauja)
8a.  Nepažeidžiant 8 dalies nuostatų, peticijos teikėjas gali paprašyti, kad jo pavardė ar pavadinimas nebūtų paviešinti, siekiant išsaugoti jo privatumą; tokiu atveju Parlamentas privalo atsižvelgti į šį prašymą.
Jei peticijos teikėjo skundo negalima išnagrinėti dėl anonimiškumo, kreipiamasi į peticijos teikėją dėl tolesnių jos nagrinėjimo būdų.
Pakeitimas 9
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
191 straipsnio 8 b dalis (nauja)
8b.  Peticijos teikėjas gali prašyti, kad jo peticija būtų nagrinėjama konfidencialiai; tokiu atveju Parlamentas imasi atitinkamų atsargumo priemonių, kad peticijos turinys nebūtų paviešintas. Peticijos teikėjas informuojamas, kokiomis konkrečiomis sąlygomis bus taikoma ši nuostata.
Pakeitimas 10
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1.  Priimtinos peticijos svarstomos atsakingame komitete vykstant įprastai jo veiklai – arba eiliniame posėdyje, arba taikant rašytinę procedūrą. Peticijų teikėjai gali būti kviečiami dalyvauti komiteto posėdžiuose, jei jų peticija bus aptariama, arba jie gali paprašyti leisti juose dalyvauti. Komiteto pirmininkas sprendžia, ar suteikti peticijų teikėjams teisę kalbėti.
Pakeitimas 11
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 1 dalis
1.  Atsakingas komitetas gali nuspręsti parengti pranešimą ar kita forma išreikšti savo nuomonę dėl peticijų, kurias paskelbia priimtinomis.
1.  Komitetas dėl priimtinos peticijos gali nuspręsti parengti pranešimą savo iniciatyva, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnio 1 dalimi, arba pateikti Parlamentui trumpą pasiūlymą dėl rezoliucijos, jei tam neprieštarauja Pirmininkų sueiga. Tokie pasiūlymai dėl rezoliucijų įtraukiami į plenarinio posėdžio, vyksiančio ne vėliau kaip praėjus aštuonioms savaitėms nuo jų priėmimo komitete datos, darbotvarkės projektą. Už juos balsuojama vieną kartą be diskusijų, nebent Pirmininkų sueiga išimties tvarka nuspręstų taikyti Darbo tvarkos taisyklių 131a straipsnį.
Tam tikrais atvejais, ypač kai peticijose prašoma pakeisti galiojančias teisės aktų nuostatas, komitetas, remdamasis 46 straipsniu, gali paprašyti kitų komitetų pateikti savo nuomonę.
Komitetas, remdamasis 46 straipsniu ir VI priedu, gali paprašyti kitų komitetų, kurie atsako už šiuos svarstomus klausimus, pateikti savo nuomonę.
Pakeitimas 12
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 2 dalis
2.  Turi būti sukurtas elektroninis registras, kuriame piliečiai galėtų prisijungti prie peticijos teikėjų, padėdami elektroninius parašus prie priimtinomis paskelbtų ir į registrą įtrauktų peticijų.
2.  Turi būti sukurtas elektroninis registras, kuriame piliečiai galėtų prisijungti prie peticijos teikėjų arba atsiimti savo parašą, padėdami elektroninius parašus prie priimtinomis paskelbtų ir į registrą įtrauktų peticijų.
Pakeitimas 13
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 3 dalis
3.  Nagrinėdamas peticijas ar nustatydamas faktus, komitetas gali surengti peticijų teikėjų klausymus ar bendro pobūdžio klausymus arba pavesti nariams vykti į vietą nustatyti faktus.
3.  Tirdamas peticijas, nustatydamas faktus ar ieškodamas sprendimų, komitetas gali lankytis informacijos rinkimo tikslu valstybėse narėse ar regione, kuris susijęs su pateikta peticija.
Pranešimus apie apsilankymus parengia dalyviai. Kai juos patvirtina komitetas, jie pateikiami Parlamento pirmininkui.
Pakeitimas 14
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 4 dalis
4.  Rengdamas savo nuomonę dėl peticijos, komitetas gali paprašyti Komisijos pateikti reikiamus dokumentus, informaciją ar pasinaudoti jos paslaugomis.
4.  Komitetas gali paprašyti Komisijos jam padėti, t.y. pateikti informaciją dėl Bendrijos teisės taikymo ir jos normų laikymosi, taip pat pateikti visus dokumentus ir informaciją, susijusią su peticija. Komisijos atstovai kviečiami dalyvauti komiteto posėdžiuose.
Pakeitimas 15
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 5 dalis
5.  Komitetas, jei reikalinga, pateikia Parlamentui pasiūlymus dėl rezoliucijų dėl išnagrinėtų peticijų.
5.  Komitetas gali paprašyti Parlamento pirmininko persiųsti jo nuomonę ar rekomendaciją Komisijai, Tarybai ar atsakingai valstybės narės institucijai, kad jos imtųsi veiksmų ar atsakomųjų priemonių.
Komitetas taip pat gali paprašyti Pirmininko persiųsti jo nuomonę Komisijai ar Tarybai.
Pakeitimas 16
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 7 dalis
7.  Peticijų teikėjams Pirmininkas praneša apie priimtus sprendimus ir jų priėmimo priežastis.
7.  Peticijų teikėjas informuojamas apie komiteto priimtus sprendimus, jam pateikiamos sprendimą pagrindžiančios priežastys.
Kai baigiama svarstyti priimtina peticija, paskelbiama, kad svarstymas baigtas, ir apie tai informuojamas peticijos teikėjas.
Pakeitimas 17
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
193 a straipsnis (naujas)
193a straipsnis
Piliečių iniciatyva
Jei Parlamentui pranešama, kad Komisijos buvo paprašyta pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, vadovaujantis ES sutarties 11 straipsnio 4 dalimi, Peticijų komitetas nustato, ar tai turės įtakos jo darbui ir, jei būtina, apie tai praneša peticijų, susijusių su minėtais klausimais, teikėjams.
Teisinė informacija - Privatumo politika