Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2209(REG)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0027/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0027/2009

Debates :

PV 05/05/2009 - 17
CRE 05/05/2009 - 17

Balsojumi :

PV 19/02/2009 - 5.2
CRE 19/02/2009 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 06/05/2009 - 4.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0353

Pieņemtie teksti
PDF 385kWORD 91k
Trešdiena, 2009. gada 6. maijs - Strasbūra
Lūgumrakstu procedūra (Reglamenta VIII virsraksta grozījums)
P6_TA(2009)0353A6-0027/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija lēmums par Reglamenta pārskatīšanu attiecībā uz lūgumrakstu procedūru (2006/2209(REG))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšsēdētāja 2006. gada 20. jūlija vēstuli,

–   ņemot vērā Reglamenta 201. un 202. pantu,

–   ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu un Lūgumrakstu komitejas atzinumu (A6-0027/2009),

1.   nolemj veikt Reglamentā turpmāk minētos grozījumus;

2.   norāda, ka šie grozījumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā, izņemot grozījumu par 193.a pantu (jauns), kas stāsies spēkā pirmajā dienā pēc tam, kad spēkā būs stājies attiecīgais Līguma noteikums;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai zināšanai.

Spēkā esošais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Reglaments
2.a Ja lūgumrakstu ir parakstījušas vairākas fiziskas vai juridiskas personas, parakstītāji ieceļ pārstāvi un viņa aizstājējus, kurus, piemērojot šo virsrakstu, uzskata par lūgumraksta iesniedzējiem.
Ja šāda iecelšana nav notikusi, par lūgumraksta iesniedzēju uzskatāms pirmais parakstītājs vai cita piemērota persona.
Grozījums Nr. 2
Reglaments
191. pants – 2.b punkts (jauns)
2.b Jebkurš lūgumraksta iesniedzējs var jebkurā laikā atsaukt savu atbalstu lūgumrakstam.
Ja atbalstu atsauc visi lūgumraksta iesniedzēji, lūgumraksts vairs nav spēkā.
Grozījums Nr. 3
Reglaments
3.  Lūgumraksti jāraksta vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.
3.  Lūgumraksti jāraksta kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.
Citās valodās rakstītus lūgumrakstus izskata, ja tiem ir pievienots tulkojums vai kopsavilkums kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, uz kuriem Parlaments balstās savā darbā. Sarakstē ar lūgumraksta iesniedzēju Parlaments izmanto to oficiālo valodu, kurā tulkojums vai kopsavilkums iesniegts.
Citās valodās rakstītus lūgumrakstus izskata, ja tiem ir pievienots tulkojums kādā no oficiālajām valodām. Sarakstē ar lūgumraksta iesniedzēju Parlaments izmanto to oficiālo valodu, kurā tulkojums iesniegts.
Prezidijs var pieņemt lēmumu, ka lūgumrakstiem un sarakstei ar lūgumrakstu iesniedzējiem var izmantot citas dalībvalstī lietotās valodas.
Grozījums Nr. 4
Reglaments
191. pants – 5. punkts
5.  Vispārējā reģistrā iekļautos lūgumrakstus Parlamenta priekšsēdētājs nodod atbildīgajai komitejai, kas izskata, vai lūgumraksti attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu.
5.  Vispārējā reģistrā iekļautos lūgumrakstus Parlamenta priekšsēdētājs nodod atbildīgajai komitejai, kas nosaka, vai lūgumraksti ir pieņemami saskaņā ar EK līguma 194. pantu.
Ja atbildīgā komiteja nevar panākt vienprātīgu lēmumu par lūgumraksta pieņemamību, šo lūgumrakstu atzīst par pieņemamu ar nosacījumu, ka to pieprasa vismaz ceturtdaļa komitejas locekļu.
Grozījums Nr. 5
Reglaments
191. pants – 6. punkts
6.  Lūgumrakstus, kurus atzīst par nepieņemamiem, nodod arhīvā. Lūgumraksta iesniedzējam par to nosūta pamatotu lēmumu.
6.  Lūgumrakstus, kurus atzīst par nepieņemamiem, nodod arhīvā. Lūgumraksta iesniedzējam par to nosūta pamatotu lēmumu. Ja iespējams, var ieteikt alternatīvus pārsūdzības līdzekļus.
Grozījums Nr. 6
Reglaments
191. pants – 7. punkts
7.  Iepriekšējā punktā noteiktajā gadījumā komiteja var ieteikt lūgumraksta iesniedzējam vērsties attiecīgās dalībvalsts vai Eiropas Savienības kompetentajā iestādē.
svītrots
Grozījums Nr. 7
Reglaments
191. pants – 8. punkts
8.  Ja lūgumraksta iesniedzējs nav izteicis vēlēšanos, lai viņa lūgumrakstu izskata konfidenciāli, to iekļauj publiski pieejamā reģistrā.
8.  Lūgumraksti pēc reģistrācijas parasti kļūst par publiskiem dokumentiem, un Parlaments pārredzamības nolūkā var publicēt lūgumraksta iesniedzēja vārdu un lūgumraksta saturu.
Grozījums Nr. 8
Reglaments
191. pants – 8.a punkts (jauns)
8.a Neatkarīgi no 8. punkta noteikumiem lūgumraksta iesniedzējs var pieprasīt, lai viņa vārds netiktu publicēts viņa privātās dzīves aizsardzības apsvērumu dēļ; tādā gadījumā Parlamentam ir jāņem vērā šis pieprasījums.
Ja lūgumraksta iesniedzēja sūdzību nevar izmeklēt tāpēc, ka tā ir anonīma, notiek apspriešanās ar lūgumraksta iesniedzēju par veicamiem pasākumiem.
Grozījums Nr. 9
Reglaments
191. pants – 8.b punkts (jauns)
8.b Lūgumraksta iesniedzējs var pieprasīt, lai viņa lūgumrakstu izskata konfidenciāli; tādā gadījumā Parlaments veic piemērotus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka saturs netiek publiskots. Lūgumraksta iesniedzēju informē par konkrētiem nosacījumiem, ar kādiem šo noteikumu piemēro.
Grozījums Nr. 10
Reglaments
192. pants – -1. punkts (jauns)
-1.  Atbildīgā komiteja pieņemamus lūgumrakstus izskata parastā kārtībā, vai nu apspriežoties kārtējā sanāksmē, vai arī izmantojot rakstisko procedūru. Lūgumrakstu iesniedzējus var uzaicināt piedalīties komitejas sanāksmē, ja tiek apspriesti viņu lūgumraksti, vai arī viņi var pieprasīt atļauju būt klāt sanāksmē. Sanāksmes vadītājs pieņem lēmumu par atļauju uzstāties lūgumrakstu iesniedzējiem.
Grozījums Nr. 11
Reglaments
192. pants – 1. punkts
1.  Atbildīgā komiteja var nolemt sagatavot ziņojumus vai jebkurā citā veidā izteikt savu viedokli par lūgumrakstiem, kurus tā ir atzinusi par pieņemamiem.
1.  Saskaņā ar Reglamenta 45. panta 1. punktu komiteja var nolemt sagatavot patstāvīgu ziņojumu par lūgumrakstu, kas atzīts par pieņemamu, vai iesniegt Parlamentam īsu rezolūcijas priekšlikumu, ja vien Priekšsēdētāju konference neiebilst. Šādus rezolūciju priekšlikumus iekļauj tās sesijas darba kārtības projektā, kura notiek ne vēlāk kā astoņas nedēļas pēc šo priekšlikumu apstiprināšanas komitejā. Tos iesniedz apstiprināšanai vienā balsojumā, un par tiem nenotiek debates, ja vien Priekšsēdētāju konference nenolemj izņēmuma kārtā piemērot 131.a pantu.
Komiteja var lūgt citas komitejas atzinumu saskaņā ar 146pantu, it īpaši, ja lūgumraksta mērķis ir grozīt spēkā esošos tiesību aktus.
Saskaņā ar46pantuun VI pielikumu komiteja var lūgt atzinumu citām komitejām, kuras ir īpaši kompetentas izskatāmajā jautājumā.
Grozījums Nr. 12
Reglaments
192. pants – 2. punkts
2.  Izveido elektronisku reģistru, kurā pilsoņi var izteikt atbalstu lūgumraksta iesniedzējam, pievienojot savu elektronisko parakstu lūgumrakstam, kas ir atzīts par pieņemamu un ierakstīts reģistrā.
2.  Izveido elektronisku reģistru, kurā pilsoņi var izteikt vai atsaukt atbalstu lūgumraksta iesniedzējam, pievienojot savu elektronisko parakstu lūgumrakstam, kas ir atzīts par pieņemamu un ierakstīts reģistrā.
Grozījums Nr. 13
Reglaments
192. pants – 3. punkts
3.  Izskatot lūgumrakstus vai konstatējot faktus, komiteja var uzklausīt lūgumrakstu iesniedzējus un organizēt vispārēju uzklausīšanu vai nosūtīt komitejas locekļus konstatēt faktus uz vietas.
3.  Rūpīgi izvērtējot lūgumrakstus, konstatējot faktus vai meklējot risinājumus, komiteja var organizēt faktu vākšanas vizītes uz dalībvalsti vai reģionu, uz kuru attiecas lūgumraksts.
Vizīšu dalībniekiem ir jāsagatavo atskaites par braucieniem. Atskaites tiek apstiprinātas komitejā un pēc tam nosūtītas priekšsēdētājam.
Grozījums Nr. 14
Reglaments
192. pants – 4. punkts
4.  Lai sagatavotu atzinumu, komiteja var prasīt, lai Komisija tai iesniedz dokumentus, sniedz informāciju vai ļauj izmantot tās pakalpojumus.
4.  Komiteja var prasīt, lai Komisija tai palīdz, it īpaši sniedzot skaidrojumus par Kopienas tiesību piemērošanu vai atbilstību tām, kā arī sniedzot visu informāciju vai dokumentus saistībā ar lūgumrakstu. Komisijas pārstāvjus aicina piedalīties komitejas sanāksmēs.
Grozījums Nr. 15
Reglaments
192. pants – 5. punkts
5.  Vajadzības gadījumā komiteja iesniedz Parlamentam balsošanai rezolūcijas priekšlikumus par tiem lūgumrakstiem, kurus tā ir izskatījusi.
5.  Komiteja var prasīt, lai Parlamenta priekšsēdētājs nosūta tās atzinumu vai ieteikumu Komisijai, Padomei vai attiecīgajai dalībvalsts iestādei un aicina rīkoties vai sniegt atbildi.
Komiteja var arī prasīt, lai Parlamenta priekšsēdētājs tās atzinumu nodod Komisijai vai Padomei.
Grozījums Nr. 16
Reglaments
192. pants – 7. punkts
7.  Parlamenta priekšsēdētājs lūgumrakstu iesniedzējiem paziņo pieņemtos lēmumus un tos pamato.
7.  Lūgumraksta iesniedzējam paziņo komitejas pieņemto lēmumu un sniedz šā lēmuma pamatojumu.
Kad pieņemama lūgumraksta izskatīšana ir pabeigta, to paziņo par slēgtu un par to informē lūgumraksta iesniedzēju.
Grozījums Nr. 17
Reglaments
193.a pants (jauns)
193.a pants
Pilsoņu iniciatīva
Ja Parlaments ir informēts, ka Komisija saskaņā ar ES līguma 11. panta 4. punktu ir aicināta iesniegt tiesību akta priekšlikumu, Lūgumrakstu komiteja pārbauda, vai tas var ietekmēt tās darbu, un, ja vajadzīgs, šo faktu dara zināmu personām, kuras iesniegušas lūgumrakstus par saistītiem tematiem.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika