Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2209(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0027/2009

Teksty złożone :

A6-0027/2009

Debaty :

PV 05/05/2009 - 17
CRE 05/05/2009 - 17

Głosowanie :

PV 19/02/2009 - 5.2
CRE 19/02/2009 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 06/05/2009 - 4.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0353

Teksty przyjęte
PDF 394kWORD 91k
Środa, 6 maja 2009 r. - Strasburg
Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji
P6_TA(2009)0353A6-0027/2009

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie zmiany przepisów Regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (2006/2209(REG))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając pismo przewodniczącego PE z dnia 20 lipca 2006 r.,

–   uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji Petycji (A6-0027/2009),

1.   podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2.   zaznacza, że zmiany te wejdą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej, z wyjątkiem poprawki dotyczącej art. 193a (nowy), która wejdzie w życie pierwszego dnia po wejściu w życie odpowiedniego przepisu traktatu;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem informacji.

Tekst obowiązujący   Poprawka
Poprawka 1
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W przypadku gdy pod petycją złożyło podpis kilka osób fizycznych lub prawnych, sygnatariusze wyznaczają przedstawiciela i jego zastępców, którzy są uznawani za składających petycję do celów niniejszego tytułu.
W przypadku gdy przedstawiciel lub jego zastępca nie zostali wyznaczeni, pierwszy sygnatariusz lub inna odpowiednia osoba jest uznawana za składającego petycję.
Poprawka 2
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Każda osoba składająca petycję może w każdej chwili wycofać poparcie dla petycji.
Po wycofaniu poparcia przez wszystkich składających petycję, petycja staje się bezprzedmiotowa.
Poprawka 3
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 3
3.  Petycje muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.
3.  Petycje muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.
Petycje sporządzone w innych językach będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy autor petycji dołączy ich tłumaczenie lub streszczenie w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. W pracach nad petycją Parlament opiera się na tym tłumaczeniu lub streszczeniu. W korespondencji z autorem petycji Parlament używa języka urzędowego, w którym zostało sporządzone tłumaczenie lub streszczenie.
Petycje sporządzone w innych językach będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy autor petycji dołączy ich tłumaczenie na jeden z języków urzędowych. W korespondencji z autorem petycji Parlament używa języka urzędowego, w którym zostało sporządzone tłumaczenie lub streszczenie.
Prezydium może podjąć decyzję, zgodnie z którą petycje i korespondencja ze składającym petycję mogą być sporządzane w innych językach używanych w danym państwie członkowskim.
Poprawka 4
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 5
5.  Petycje wpisane do rejestru ogólnego Przewodniczący przekazuje właściwej komisji, która bada, czy ich przedmiot objęty jest zakresem działalności Unii Europejskiej.
5.  Petycje wpisane do rejestru ogólnego Przewodniczący przekazuje właściwej komisji, która orzeka o dopuszczalności lub niedopuszczalności petycji zgodnie z art. 194 Traktatu WE.
Jeżeli właściwa komisja nie osiąga konsensusu w sprawie dopuszczalności petycji, petycja ogłaszana jest jako dopuszczalna na wniosek co najmniej jednej czwartej członków komisji.
Poprawka 5
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 6
6.  Petycje uznane przez komisję za niedopuszczalne pozostawia się bez biegu. Decyzja wraz z uzasadnieniem doręczana jest autorowi petycji.
6.  Petycje uznane przez komisję za niedopuszczalne pozostawia się bez biegu. Decyzja wraz z uzasadnieniem doręczana jest autorowi petycji. W miarę możliwości zaleca się składającemu petycję inne drogi odwoławcze.
Poprawka 6
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 7
7.  W przypadkach przewidzianych w powyższym ustępie komisja może doradzić autorowi petycji, aby zwrócił się do właściwych organów danego państwa członkowskiego lub Unii Europejskiej.
skreślony
Poprawka 7
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 8
8.  Petycja jest wpisywana do rejestru publicznego, chyba że autor petycji wnosi, aby była ona rozpatrywana w trybie poufnym.
8.  Petycje wpisane do rejestru zasadniczo posiadają status dokumentów jawnych, zaś imię i nazwisko składającego petycję oraz treść petycji mogą zostać dla celów przejrzystości opublikowane przez Parlament.
Poprawka 8
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 8 a (nowy)
8a.  Bez względu na postanowienia zawarte w powyższym ust. 8 składający petycję może zwrócić się z wnioskiem o utajnienie jego nazwiska w celu ochrony swojej prywatności. W takim przypadku Parlament zobowiązany jest przychylić się do tego wniosku.
W przypadku gdy w związku ze skargą składającego petycję nie może zostać wszczęte postępowanie z powodu anonimowości, składający petycję konsultowany jest w sprawie kroków, które mają zostać podjęte w następstwie tej skargi.
Poprawka 9
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 191 – ustęp 8 b (nowy)
8b.  Składający petycję może zwrócić się z wnioskiem, by jego petycja została rozpatrzona w trybie poufnym; w takim przypadku Parlament podejmuje odpowiednie środki ostrożności gwarantujące, że treść petycji nie zostanie udostępniona do wiadomości publicznej. Składający petycję będzie informowany o szczegółowych warunkach zastosowania powyższego przepisu.
Poprawka 10
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp -1 (nowy)
-1.  Petycje, które uznano za dopuszczalne, rozpatrywane są przez właściwą komisję w ramach jej zwyczajowej działalności w formie debaty na posiedzeniu zwyczajnym, bądź też w formie procedury pisemnej. Jeżeli petycja ma zostać poddana debacie lub składający petycję sam wyrazi takie życzenie, może on zostać zaproszony na posiedzenie komisji. Przewodniczący według swego uznania może udzielić prawa głosu składającemu petycję.
Poprawka 11
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 1
1.  Właściwa komisja może postanowić o sporządzeniu sprawozdań lub wyrażeniu w inny sposób swojego stanowiska w sprawie petycji, które uznała za dopuszczalne.
1.  Komisja może, w związku z dopuszczalną petycją, postanowić o sporządzeniu sprawozdania z własnej inicjatywy zgodnie z art. 45 ust. 1 Regulaminu lub o złożeniu Parlamentowi zwięzłego projektu rezolucji pod warunkiem braku sprzeciwu Konferencji Przewodniczących. Takie projekty rezolucji wpisywane są do projektu porządku dziennego sesji, która będzie miała miejsce najpóźniej osiem tygodni po ich przyjęciu w komisji. Projekty rezolucji poddawane są pod jedno głosowanie bez debaty, chyba że Konferencja Przewodniczących postanowi w drodze wyjątku zastosować art. 131a.
Komisja może zwrócić się do innej komisji, zgodnie z art. 46, o wyrażenie opinii, w szczególności w przypadku petycji dotyczących zmian obowiązujących przepisów prawnych.
Zgodnie z art. 46 i załącznikiem VII komisja może zasięgnąć opinii innych komisji właściwych do rozpatrywania spraw będących przedmiotem petycji.
Poprawka 12
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 2
2.  Tworzy się elektroniczny rejestr umożliwiający obywatelom przyłączenie się do autora petycji poprzez złożenie podpisu elektronicznego pod uznaną za dopuszczalną oraz wpisaną do rejestru petycją.
2.  Tworzy się elektroniczny rejestr umożliwiający obywatelom przyłączenie się do autora petycji poprzez złożenie podpisu elektronicznego pod uznaną za dopuszczalną oraz wpisaną do rejestru petycją lub wycofanie poparcia dla petycji.
Poprawka 13
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 3
3.  W ramach rozpatrywania petycji lub ustalania stanu faktycznego komisja może przesłuchać osoby składające petycję, zorganizować przesłuchania ogólne lub wysłać swoich członków na miejsce zdarzeń w celu ustalenia faktów.
3.  W ramach analizowania petycji, ustalania stanu faktycznego lub poszukiwania rozwiązań komisja może zorganizować misje informacyjne do państwa członkowskiego lub regionu, o którym jest mowa w petycji.
Sprawozdania z wizyt sporządzane są przez ich uczestników. Są one przekazywane przewodniczącemu po zatwierdzeniu przez komisję.
Poprawka 14
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 4
4.  W celu przygotowania opinii komisja może zwrócić się do Komisji o przedstawienie jej dokumentów, przekazanie informacji lub udostępnienie swoich usług.
4.  Komisja może zwrócić się do Komisji o udzielenie jej pomocy, zwłaszcza poprzez przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących stosowania lub poszanowania prawa wspólnotowego, a także poprzez przekazanie wszelkich informacji i dokumentów związanych z przedmiotem petycji. Przedstawiciele Komisji Europejskiej są zapraszani do udziału w posiedzeniach komisji.
Poprawka 15
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 5
5.  W razie potrzeby komisja przedkłada Parlamentowi do głosowania projekty rezolucji dotyczące rozpatrzonych przez nią petycji.
5.  Komisja Petycji może zwrócić się do przewodniczącego o przekazanie swojej opinii lub zalecenia Komisji, Radzie lub zainteresowanym organom państwa członkowskiego w celu podjęcia przez nich działań lub udzielenia odpowiedzi.
Komisja może także zwrócić się do Przewodniczącego Parlamentu o przekazanie jej opinii Komisji lub Radzie.
Poprawka 16
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 192 – ustęp 7
7.  Sygnatariusze petycji są informowani przez Przewodniczącego Parlamentu o podjętych decyzjach oraz ich motywach.
7.  Składającemu petycję przekazywana jest informacja o decyzji podjętej przez komisję oraz uzasadnienie tej decyzji.
Po zakończeniu rozpatrywania petycji uznanej za dopuszczalną procedura jest zamykana, a wiadomość o jej zamknięciu przekazywana jest składającemu petycję.
Poprawka 17
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 193 a (nowy)
Artykuł 193 a
Inicjatywa obywatelska
W przypadku gdy Parlament poinformowany jest o tym, że Komisja została wezwana do przedstawienia wniosku w sprawie aktu prawnego na mocy art. 11 ust. 4 traktatu WE, Komisja Petycji upewnia się, czy fakt ten ma wpływ na jej pracę oraz, w przypadku gdy taki wpływ istnieje, informuje o tym autorów petycji, którzy złożyli petycje w sprawach powiązanych z danym tematem.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności