Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2209(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0027/2009

Ingivna texter :

A6-0027/2009

Debatter :

PV 05/05/2009 - 17
CRE 05/05/2009 - 17

Omröstningar :

PV 19/02/2009 - 5.2
CRE 19/02/2009 - 5.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 06/05/2009 - 4.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0353

Antagna texter
PDF 223kWORD 81k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
Förfarandet för framställningar (ändring av avdelning VIII i arbetsordningen)
P6_TA(2009)0353A6-0027/2009

Europaparlamentets beslut av den 6 maj 2009 om översyn av bestämmelserna i arbetsordningen om förfarandet för framställningar (2006/2209(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av talmannens skrivelse av den 20 juli 2006,

–   med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från utskottet för framställningar (A6-0027/2009).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet påpekar att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa sammanträdesperiod, med undantag för ändringen av artikel 193a (ny), som träder i kraft den första dagen efter att den tillämpliga bestämmelsen i fördraget trätt i kraft.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Nuvarande lydelse   Ändring
Ändring 1
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 2a (ny)
2a.  Om en framställning undertecknats av flera fysiska eller juridiska personer ska undertecknarna utse en företrädare och ställföreträdande företrädare som ska betraktas som framställarna i enlighet med denna avdelning.
Om ingen företrädare har utsetts ska den första undertecknaren, eller en annan lämplig person, betraktas som framställaren.
Ändring 2
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 2b (ny)
2b.  Var och en av framställarna kan när som helst dra tillbaka sitt stöd för framställningen.
Om samtliga framställare dragit tillbaka sitt stöd ska framställningen förlora sin giltighet.
Ändring 3
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 3
3.  Framställningar ska vara avfattade på ett av Europeiska unionens officiella språk.
3.  Framställningar ska vara avfattade på ett av Europeiska unionens officiella språk.
Framställningar som är avfattade på ett annat språk ska endast behandlas om framställaren bifogar en översättning eller en sammanfattning av innehållet på ett av Europeiska unionens officiella språk. Översättningen eller sammanfattningen ska utgöra parlamentets arbetsunderlag. Parlamentets korrespondens med framställaren ska ske på det officiella språk som översättningen eller sammanfattningen avfattats på.
Framställningar som är avfattade på ett annat språk ska endast behandlas om framställaren bifogar en översättning av innehållet på ett officiellt språk. Parlamentets korrespondens med framställaren ska ske på det officiella språk som översättningen avfattats på.
Presidiet kan besluta att framställningar och korrespondens med framställare får avfattas på andra språk som används i en medlemsstat.
Ändring 4
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 5
5.  Framställningar som upptagits i registret, ska av talmannen hänvisas till behörigt utskott, som ska bedöma huruvida de faller inom Europeiska unionens verksamhetsområde.
5.  Framställningar som upptagits i registret, ska av talmannen hänvisas till ansvarigt utskott, som först ska fastställa huruvida framställningen är tillåtlig i enlighet med artikel 194 i EG-fördraget eller inte.
Om det ansvariga utskottet inte kan enas ska framställningen förklaras tillåtlig om minst en fjärdedel av utskottsledamöterna så begär.
Ändring 5
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 6
6.  Framställningar som ett utskott förklarar otillåtliga, ska läggas till handlingarna. Framställaren ska underrättas om beslutet och skälen till detta.
6.  Framställningar som ett utskott förklarar otillåtliga ska läggas till handlingarna. Framställaren ska underrättas om beslutet och skälen till detta. I den mån det är möjligt får alternativa möjligheter till att får saken prövad rekommenderas.
Ändring 6
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 7
7.  Det ansvariga utskottet kan i sådana fall föreslå framställaren att vända sig till behörig myndighet i den berörda medlemsstaten eller till behörig myndighet i Europeiska unionen.
utgår
Ändring 7
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 8
8.  Såvida inte framställaren begär att sekretess ska gälla vid behandlingen av framställningen, ska den tas upp i ett offentligt register.
8.  När framställningarna har registrerats ska de som en allmän regel bli offentliga handlingar, och framställarens namn och framställningens innehåll får offentliggöras av parlamentet för att säkerställa insyn.
Ändring 8
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 8a (ny)
8a.  Trots vad som sägs i punkt 8 får framställaren, för att skydda sin integritet, begära att hans eller hennes namn hemlighålls, och parlamentet ska i sådana fall respektera denna begäran.
Om framställarens klagomål inte kan undersökas på grund av anonymiteten ska framställaren höras angående vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas.
Ändring 9
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 8b (ny)
8b.  Framställaren får begära att framställningen beläggs med sekretess, och parlamentet ska i sådana fall vidta lämpliga åtgärder för att se till att innehållet inte offentliggörs. Framställaren ska underrättas om vilka exakta villkor som ska gälla för tillämpningen av denna bestämmelse.
Ändring 10
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt -1 (ny)
-1.  Tillåtliga framställningar ska behandlas av det ansvariga utskottet inom ramen för dess normala verksamhet, antingen genom diskussion vid ett ordinarie sammanträde eller genom ett skriftligt förfarande. Framställarna kan inbjudas att delta i utskottets sammanträden om deras framställning ska diskuteras och kan också begära att få närvara. Ordföranden ska avgöra om framställarna får ta till orda.
Ändring 11
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 1
1.  Ansvarigt utskott kan besluta att utarbeta ett betänkande eller på annat sätt yttra sig över de framställningar som det har förklarat tillåtliga.
1.  Utskottet kan besluta att utarbeta ett initiativbetänkande om en tillåtlig framställning, i enlighet med artikel 45.1, eller att lägga fram ett kortfattat resolutionsförslag för parlamentet, under förutsättning att talmanskonferensen inte har några invändningar. Sådana resolutionsförslag ska tas upp på dagordningen för en sammanträdesperiod som hålls senast åtta veckor efter att de antagits av utskottet. De ska läggas fram för en enda omröstning utan debatt, såvida inte talmanskonferensen undantagsvis beslutar att tillämpa artikel 131a.
Utskottet kan, speciellt vid framställningar som söker ändra gällande lagstiftning, begära yttranden från andra utskott i enlighet med artikel 46.
Utskottet kan i enlighet med artikel 46 och bilaga VI begära yttranden från andra utskott med särskild behörighet för den fråga som behandlas.
Ändring 12
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 2
2.  Det ska inrättas ett elektroniskt register i vilket medborgarna kan ge sitt stöd till framställaren genom att med sin egen elektroniska underskrift skriva på en framställning som har förklarats tillåtlig och som har upptagits i registret.
2.  Det ska inrättas ett elektroniskt register i vilket medborgarna kan ge eller dra tillbaka sitt stöd till framställaren genom att med sin egen elektroniska underskrift skriva på en framställning som har förklarats tillåtlig och som har upptagits i registret.
Ändring 13
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 3
3.  Vid prövningen av framställningar eller för att utreda sakförhållanden kan utskottet höra framställare, anordna allmänna utfrågningar eller skicka ut ledamöter för att på ort och ställe orientera sig om sakförhållanden.
3.  I samband med behandlingen av framställningar eller för att utreda sakförhållanden eller finna lösningar kan utskottet anordna undersökningsresor till den medlemsstat eller region som framställningen gäller.
Deltagarna ska upprätta en rapport om varje undersökningsresa. Rapporten ska vidarebefordras till talmannen sedan den godkänts av utskottet.
Ändring 14
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 4
4.  Som ett led i förberedandet av sitt yttrande kan utskottet uppmana kommissionen att inkomma med handlingar, lämna upplysningar och ge utskottet tillgång till dess tjänster.
4.  Utskottet kan uppmana kommissionen att bistå utskottet, särskilt med närmare uppgifter om tillämpningen av eller respekten för gemenskapsrätten, liksom med upplysningar av alla slag och handlingar som rör frågan för framställningen. Kommissionens företrädare ska uppmanas att delta i utskottets sammanträden.
Ändring 15
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 5
5.  Utskottet kan eventuellt förelägga parlamentet resolutionsförslag om framställningar som det har behandlat.
5.  Utskottet kan uppmana talmannen att vidarebefordra utskottets yttrande eller rekommendation till kommissionen, rådet eller till den berörda myndigheten i medlemsstaten, med begäran om åtgärd eller svar.
Utskottet kan även uppmana talmannen att vidarebefordra utskottets yttrande till kommissionen eller rådet.
Ändring 16
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 7
7.  Talmannen ska underrätta framställarna om fattade beslut och skälen till dessa.
7.  Framställaren ska underrättas om det beslut som utskottet fattat och skälen till detta beslut.
När behandlingen av en tillåtlig framställning har slutförts ska ärendet betraktas som avslutat och framställaren underrättas.
Ändring 17
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 193a (ny)
Artikel 193a
Medborgarinitiativ
När parlamentet underrättas om att kommissionen uppmanats att lägga fram ett förslag till en rättsakt enligt artikel 11.4 i EU-fördraget ska utskottet för framställningar kontrollera om detta kan påverka utskottets arbete och vid behov underrätta de framställare som har ingett framställningar i relaterade frågor.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy