Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2332(ACI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0278/2009

Внесени текстове :

A6-0278/2009

Разисквания :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Гласувания :

PV 06/05/2009 - 4.7

Приети текстове :

P6_TA(2009)0354

Приети текстове
PDF 568kWORD 93k
Сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург
Изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013 г.)
P6_TA(2009)0354A6-0278/2009
Резолюция
 Приложение
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно измененото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013 г.) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0171),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точки 21, 22 и 23 от него,

–   като взе предвид своята резолюция от 25 март 2009 г. относно междинния преглед на Финансовата рамка за 2007–2013 г.(2) и от 10 март 2009 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г.(3),

–   като взе предвид заключенията от тристранните разговори, състояли се на 2 април 2009 г.,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0278/2009),

1.  Одобрява заключенията от тристранните разговори от 2 април 2009 г.,

2.  Подчертава, че постигнатото споразумение за преразглеждане на многогодишната финансова рамка е резултат от успешно междуинституционално сътрудничество в отговор на финансовата и икономическа криза, пред която са изправени в момента държавите-членки, чрез насърчаване на солидарност в областта на енергийните ресурси и насърчаване на широколентов интернет в селските райони, както и подкрепа за селскостопанския сектор;

3.  Припомня, че чрез това споразумение Парламентът, в качеството си едновременно на законодателен и бюджетен орган, защити съществуващите си приоритети, както постъпи по време на бюджетната процедура за 2008 г., когато беше постигнато споразумението за финансиране на програма "Галилео";

4.  Изразява съгласие с политическия компромис, който предвижда механизъм за компенсация, включен в бюджетната процедура за 2010 г., както и – единствено при необходимост – за бюджетната процедура за 2011 г.; припомня, че, както се посочва в съвместната декларация, приета от Европейския парламент, Съвета и Комисията след тристранните разговори от 2 април 2009 г., механизмът за компенсация няма да засяга финансовите пакети на програмите, които са предмет на съвместно решение, нито годишната бюджетна процедура и че ще бъде финансиран с помощта на всички бюджетни средства, осигурени в бюджетната правна рамка;

5.  Припомня, че за дефицитите и салдата все още не е намерено решение след приключването на преговорите за МИС от 17 май 2006 г. и че въпросът за тези дефицити следва да бъде разгледан в рамките на междинния преглед за 2008–2009 г., както е посочено в Декларация 3 към МИС от 17 май 2006 г., както и в хода на годишните бюджетни процедури, по възможност като се прилагат по-голяма гъвкавост и задължително всички средства, предвидени в МИС от 17 май 2006 г.; припомня, както се посочва в декларацията на Парламента по време на тристранните разговори от 2 април 2009 г., че Комисията би следвало да вземе предвид в процеса на междинния преглед принципите, включени в неговата резолюция, приета на 25 март 2009 г.;

6.  Отправя предупреждение предвид редовното усвояване на маржовете по функция 2 за финансиране на други функции, тъй като то би могло да се превърне в заплаха за интересите на селскостопанския сектор при неочакван спад на пазарните цени;

7.  Изразява съжаление от факта, че споразумението със Съвета беше постигнато едва два месеца преди края на парламентарния мандат, като по този начин ограничи времето за преговори и постави институциите под напрежение въпреки обичайната атмосфера на добросъвестно сътрудничество;

8.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

9.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) Приети текстове, P6_TA(2009)0174.
(3) Приети текстове, P6_TA(2009)0095 и 0096.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 май 2009 г.

за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка (2007–2013 г.)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 21, точка 22, параграф първи и втори и точка 23 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1)  На тристранната среща от 2 април 2009 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха съгласие относно финансирането, в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване, за модернизиране на инфраструктурата и за енергийна солидарност, за проекти в областта на енергетиката и широколентовия интернет, както и за укрепване на операциите, свързани с "новите предизвикателства", определени в контекста на прегледа на междинната реформа от 2003 г. на общата селскостопанска политика ("преглед на състоянието"). Финансирането налага като първа стъпка преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г. в съответствие с точки 21, 22, и 23 от Междуинституционалното споразумение с цел повишаване на тавана за бюджетните кредити за поети задължения за 2009 г. по подфункция 1а със сумата от 2 000 000 000 EUR по текущи цени.

(2)  Повишаването на тавана по подфункция 1а ще бъде изцяло компенсирано с понижаване на тавана за бюджетните кредити за поети задължения за 2009 г. по функция 2 със сумата от 2 000 000 000 EUR.

(3)  За да се запази подходящо съотношение между поети задължения и плащания, годишните тавани за бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани. Корекцията ще бъде с неутрален ефект.

(4)  Приложение I към Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление следва да бъде съответно изменено(2),

РЕШИХА:

Член единствен

Приложение I към Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление се заменя с приложението към настоящото решение.

Съставено в Страсбург на 6 май 2009 г.,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) За тази цел цифрите в резултат на горното споразумение са превърнати в цени от 2004 г.


ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2007–2013 г., ПРЕРАЗГЛЕДАНА ПРЕДВИД ЕВРОПЕЙСКИЯ ПЛАН ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ПОСТОЯННИ ЦЕНИ ОТ 2004 г.)

(млн. EUR – текущи цени)

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

2007-2013

1. Устойчив растеж

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1а Конкурентоспособност за растеж и заетост

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1б Сближаване за растеж и заетост

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2. Опазване и управление на природните ресурси

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

в това число: свързани с пазара разходи и преки плащания

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3а Свобода, сигурност и правосъдие

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3б Гражданство

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. ЕС като фактор от световно значение

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Администрация(1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Компенсации

419

191

190

800

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

като процент от БНД

1,08%

1,09%

1,07%

1,05%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПЛАЩАНИЯ

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

като процент от БНД

1,06%

1,06%

0,96%

1,01%

0,97%

0,98%

0,95%

1,00%

Наличен марж

0,18%

0,18%

0,28%

0,23%

0,27%

0,26%

0,29%

0,24%

Таван на собствените ресурси като процент от БНД

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) Разходите за пенсии, включени под тавана на тази функция, са изчислени без вноските от служителите на съответните схеми в рамките на 500 милиона евро по цени за 2004 г. за периода 2007–2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност