Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2332(ACI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0278/2009

Předložené texty :

A6-0278/2009

Rozpravy :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Hlasování :

PV 06/05/2009 - 4.7

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0354

Přijaté texty
PDF 508kWORD 90k
Středa, 6. května 2009 - Štrasburk
Změna Interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení
P6_TA(2009)0354A6-0278/2009
Usnesení
 Příloha
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o upraveném návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec (2007–2013) (KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0171),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) (IID ze dne 17. května 2006), a zejména na body 21, 22 a 23 této dohody,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2009 o přezkumu finančního rámce na období 2007–2013 v polovině období(2) a ze dne 10. března 2009 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2010(3),

–   s ohledem na výsledky třístranného jednání ze dne 2. dubna 2009,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0278/2009),

1.   schvaluje výsledky třístranného jednání ze dne 2. dubna 2009,

2.   zdůrazňuje, že dosažená dohoda o revizi víceletého finančního rámce je výsledkem úspěšné interinstitucionální spolupráce ve snaze reagovat na finanční a hospodářskou krizi, kterou procházejí členské státy, prosazováním solidarity v oblasti zdrojů energie, rozšiřováním širokopásmového připojení ve venkovských oblastech a podporou odvětví zemědělství;

3.   připomíná, že touto dohodou Parlament ve své dvojí úloze legislativního a rozpočtového orgánu uchránil své stávající priority, stejně jako během rozpočtového procesu pro rok 2008, kdy bylo dosaženo dohody o financování projektu Galileo;

4.   souhlasí s politickým kompromisem, který stanoví vyrovnávací mechanismus plánovaný pro rozpočtový proces pro rok 2010 a – ovšem pouze v případě nutnosti – i pro rok 2011; připomíná, že – jak se uvádí ve společném prohlášení, které přijaly Evropský parlament, Rada a Komise na třístranném jednání dne 2. dubna 2009 – vyrovnávacím mechanismem nebudou dotčeny celkové finanční příděly pro programy schvalované postupem spolurozhodování ani roční rozpočtový proces a tento mechanismus bude financován s použitím veškerých rozpočtových prostředků, které stanoví rozpočtový právní rámec;

5.   opakuje, že od uzavření jednání o IID ze dne 17. května 2006 stále zůstávají nevyřešeny schodky a zůstatky a že tyto schodky by měly být řešeny v rámci přezkumu v polovině období v letech 2008–2009 podle prohlášení 3 připojenému k IID ze dne 17. května 2006 a také v průběhu ročních rozpočtových procesů, pokud možno formou větší pružnosti a každopádně všemi prostředky, které stanoví IID ze dne 17. května 2006; připomíná, že – jak uvedl Parlament ve svém jednostranném prohlášení na třístranném jednání dne 2. dubna 2009 – Komise by měla mít při přezkumu v polovině období na zřeteli zásady stanovené v jeho usnesení přijatém dne 25. března 2009;

6.   varuje před pravidelným využíváním rozpětí v okruhu 2 k financování jiných okruhů, protože by to mohlo ohrozit zájmy odvětví zemědělství v případě neočekávaného poklesu tržních cen;

7.   lituje, že dohody s Radou bylo dosaženo až dva měsíce před koncem volebního období, takže zůstalo méně času k jednání, a lituje, že se tak orgány dostaly pod tlak, a to i přesto, že jednání probíhá v tradiční atmosféře loajální spolupráce;

8.   schvaluje rozhodnutí připojené k tomuto usnesení;

9.   pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady rozhodnutí podepsal a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

10.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, včetně přílohy, Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2009)0174.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2009)0095 a 0096.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 6. května 2009

kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec (2007-2013)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 21, bod 22 první a druhý pododstavec a bod 23 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Na třístranném zasedání se dne 2. dubna 2009 Evropský parlament, Rada a Komise dohodly na financování, v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy pro modernizaci infrastruktury a energetickou solidaritu, projektů v oblasti energetiky a rozvoje širokopásmového připojení k internetu a rovněž posílení činností souvisejících s "novými úkoly" stanovenými v rámci reformy společné zemědělské politiky v polovině období z roku 2003 (kontrola stavu) Financování v prvé řadě vyžaduje revizi víceletého finančního rámce na období 2007–2013 v souladu s body 21, 22 a 23 interinstitucionální dohody s cílem zvýšit strop prostředků na závazky podokruhu 1a na rok 2009 o částku 2 000 000 000 EUR ve stálých cenách.

(2)  Zvýšení stropu podokruhu 1a bude zcela vyrovnáno snížením stropu pro prostředky na závazky v okruhu 2 na rok 2009 o 2 000 000 000 EUR.

(3)  Pro zachování řádného vztahu mezi závazky a platbami dojde k úpravě ročních stropů pro prostředky na platby. Tato úprava bude neutrální.

(4)  Příloha I interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna(2),

ROZHODLY TAKTO:

Jediný článek

Příloha I interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Ve Štrasburku dne 6. května 2009.

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) K tomuto účelu jsou číselné údaje plynoucí z výše uvedené dohody přepočteny na ceny roku 2004.


FINANČNÍ RÁMEC 2007-2013 REVIDOVANY PRO ÚĆELY PLÁNU EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ OBNOVY (STÁLÉ CENY ROKU 2004)

(v mil. EUR - stálé ceny roku 2004)

PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

2007-2013

1. Udržitelný růst

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b Soudržnost pro růst a zaměstnanost

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2. Zachování a správa přírodních zdrojů

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

z toho výdaje související s trhem a přímé platby

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a Svoboda, bezpečnost a právo

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b Občanství

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. EU jako globální hráč

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Správa(1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Kompenzace u vyrovnávací platby

419

191

190

800

PROSTŘEDKY NA ZÁVAZKY CELKEM

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

jako procento HND

1,08%

1,09%

1,07%

1,05%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

PROSTŘEDKY NA PLATBY CELKEM

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

jako procento HND

1,06%

1,06%

0,96%

1,01%

0,97%

0,98%

0,95%

1,00%

Dostupná rezerva

0,18%

0,18%

0,28%

0,23%

0,27%

0,26%

0,29%

0,24%

Strop vlastních zdrojů jako procento HND

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) Výdaje na důchody, které jsou zaahrnuty do stropu tohoto okruhu,jsou vypočítány bez příspěvků do systému důchodového zabezpečení, do maximální výše 500 mil. EUR v cenách roku 2004 na období let 2007 až 2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí