Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2332(ACI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0278/2009

Indgivne tekster :

A6-0278/2009

Forhandlinger :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Afstemninger :

PV 06/05/2009 - 4.7

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0354

Vedtagne tekster
PDF 136kWORD 84k
Onsdag den 6. maj 2009 - Strasbourg
Ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006
P6_TA(2009)0354A6-0278/2009
Beslutning
 Bilag
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 6. maj 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme (2007-2013) (KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens ændrede forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0171),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (IIA af 17. maj 2006), særlig punkt 21, 22 og 23,

–   der henviser til sin beslutning af 25. marts 2009 om midtvejsrevisionen af den finansielle ramme for 2007-2013(2) og af 10. marts 2009 om retningslinjerne for 2010-budgetproceduren(3),

–   der henviser til resultaterne af trilogmødet den 2. april 2009,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0278/2009),

1.   godkender resultaterne af trilogmødet den 2. april 2009;

2.   understreger, at den aftale, der blev indgået ved revisionen af den flerårige finansielle ramme, er resultatet af et vellykket interinstitutionelt samarbejde om at overvinde den finansielle og økonomiske krise, som medlemsstaterne oplever, gennem fremme af solidaritet på området for energiressourcer og fremme af bredbånd i landdistrikter samt støtten til landbrugssektoren;

3.   minder om, at Parlamentet i sin dobbelte rolle som lovgivnings- og budgetmyndighed har beskyttet sine eksisterende prioriteter, som det gjorde det under budgetproceduren i 2008, da man nåede frem til en aftale om finansieringen af Galileo;

4.   er enigt i det politiske kompromis, der indebærer en udligningsmekanisme planlagt for budgetproceduren i 2010 samt - men kun hvis det er nødvendigt - for budgetproceduren i 2011; minder om, at udligningsmekanismen, som det fastslås i den fælles erklæring vedtaget af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen under trilogen den 2. april 2009, ikke får nogen indvirkning på finansieringsrammerne for programmer, der er vedtaget ved den fælles beslutningsprocedure, og den årlige budgetprocedure og vil blive finansieret ved anvendelse af alle de budgetmidler, der er til rådighed i budgetlovgivningen;

5.   gentager, at underskud og overskydende beløb stadig er uafklarede ud fra resultaterne af forhandlingerne om IIA af 17. maj 2006, og at disse underskud skal tages op i midtvejsrevisionen 2008-2009, som der er taget højde for i Erklæring 3 i IIA af 17. maj 2006, samt som led i de årlige budgetprocedurer, om muligt gennem mere fleksibilitet og under alle omstændigheder ved brug af alle de midler, der er fastlagt i IIA af 17. maj 2006; minder om, at Kommissionen - som fastslået af Parlamentet i dets ensidige erklæring under trilogen den 2. april 2009 - under midtvejsrevisionsprocessen bør tage principperne fastlagt i Parlamentets beslutning af 25. marts 2009 med i overvejelserne;

6.   er betænkelig med hensyn til den regelmæssige brug af margenerne for udgiftsområde 2 til at finansiere andre udgiftsområder, da dette kan true landbrugssektorens interesser i tilfælde af uventede fald i markedspriserne;

7.   beklager, at aftalen med Rådet først blev indgået to måneder inden udgangen af Parlamentets valgperiode, hvilket gav mindre spillerum for forhandlinger, og beklager, at dette har sat institutionerne under pres, selvom der hersker den sædvanlige atmosfære af loyalt samarbejde;

8.   godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

9.   pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

10.   pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0174.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0095 og 0096.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 6. maj 2009

ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme (2007-2013)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 21, punkt 22, stk. 1 og 2, og punkt 23

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)  På trilogmødet den 2. april 2009 nåede Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til enighed om finansiering, inden for rammerne af den europæiske økonomiske genopretningsplan til modernisering af infrastrukturer og fremme af energisolidaritet, af projekter vedrørende energi og udvikling af bredbåndsinternet samt styrkelse af foranstaltninger i forbindelse med de "nye udfordringer", der blev defineret i forbindelse med evalueringen af midtvejsreformen i 2003 af den fælles landbrugspolitik ("sundhedstjekket"). Finansieringen kræver, at der som første skridt foretages en revision af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 i henhold til punkt 21, 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale, således at loftet for 2009 for forpligtelsesbevillinger under underudgiftsområde 1a forhøjes med 2 000 mio. EUR i løbende priser.

(2)  Forhøjelsen af loftet for underudgiftsområde 1a vil blive udlignet fuldt ud ved nedsættelse af loftet for forpligtelsesbevillinger under udgiftsområde 2 for 2009 med 2 000 mio. EUR.

(3)  For at opretholde et rimeligt forhold mellem forpligtelser og betalinger bør der foretages en tilpasning af de årlige lofter for betalingsbevillinger. Tilpasningen vil være neutral.

(4)  Bilag I til den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning bør derfor ændres i overensstemmelse hermed(2),

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Bilag I til den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk udvikling erstattes af bilaget til denne afgørelse.

Udfærdiget i Strasbourg, den 6. maj 2009

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) Til det formål omregnes de tal, der er resultatet af ovennævnte aftale, til 2004-priser.


FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CONSTANT 2004 PRICES)

(EUR million - constant 2004 prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

2007-2013

1. Sustainable growth

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a Competitiveness for growth and employment

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b Cohesion for growth and employment

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2. Preservation and Management of Natural Resources

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

of which: market-related expenditure and direct payments

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Citizenship, freedom, security and justice

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a Freedom, Security and Justice

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b Citizenship

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. EU as a global player

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Administration(1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Compensation

419

191

190

800

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

as a percentage of GNI

1,08%

1,09%

1,07%

1,05%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

as a percentage of GNI

1,06%

1,06%

0,96%

1,01%

0,97%

0,98%

0,95%

1,00%

Margin available

0,18%

0,18%

0,28%

0,23%

0,27%

0,26%

0,29%

0,24%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of EUR 500 000 000 at 2004 prices for the period 2007-2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik