Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2332(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0278/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0278/2009

Συζήτηση :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 4.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0354

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 556kWORD 93k
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο
Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
P6_TA(2009)0354A6-0278/2009
Ψήφισμα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2007-2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0171),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006), και ιδιαίτερα τις παραγράφους 21, 22 και 23,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013(2) και της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2010(3),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου που διεξήχθη στις 2 Απριλίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0278/2009),

1.   εγκρίνει τα συμπεράσματα του τριμερούς διαλόγου της 2ας Απριλίου 2009·

2.   τονίζει ότι η συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου είναι το αποτέλεσμα επιτυχούς διοργανικής συνεργασίας με στόχο την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που διέρχονται τα κράτη μέλη, μέσω της προώθησης της αλληλεγγύης στον τομέα των ενεργειακών πόρων και της προώθησης ευρυζωνικού διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές καθώς και της υποστήριξης του γεωργικού τομέα·

3.   υπενθυμίζει ότι με τη συμφωνία αυτή το Κοινοβούλιο, υπό τη διπλή ιδιότητά του της νομοθετικής αρχής και της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, έχει προστατεύσει τις υφιστάμενες προτεραιότητές του, όπως έπραξε κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2008 όταν είχε επιτευχθεί συμφωνία για τη χρηματοδότηση του Galileo·

4.   συμφωνεί με τον πολιτικό συμβιβασμό ο οποίος προβλέπει μηχανισμό αντιστάθμισης που προγραμματίσθηκε για τη διαδικασία προϋπολογισμού 2010, καθώς και - αλλά μόνον εάν χρειασθεί - για τη διαδικασία προϋπολογισμού 2011· υπενθυμίζει ότι όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση που ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατά τον τριμερή διάλογο στις 2 Απριλίου 2009, ο μηχανισμός αντιστάθμισης θα χρησιμοποιηθεί με την επιφύλαξη των δημοσιονομικών κονδυλίων των υπαγόμενων στη συναπόφαση προγραμμάτων και της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και θα χρηματοδοτηθεί με τη χρήση όλων των διαθέσιμων στο νομικό πλαίσιο του προϋπολογισμού δημοσιονομικών μέσων·

5.   επαναλαμβάνει ότι παραμένει άλυτο το πρόβλημα των ελλείψεων και των εκκρεμοτήτων με το πέρας των διαπραγματεύσεων της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και ότι αυτές οι ελλείψεις πρέπει να εξετασθούν κατά την ενδιάμεση ανασκόπηση 2008-2009, όπως προβλέπεται στη δήλωση 3 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, καθώς και κατά τη διάρκεια των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού, ει δυνατόν μέσω περισσότερης ευελιξίας και εν πάση περιπτώσει με όλα τα μέσα που προβλέπονται από τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006· υπενθυμίζει ότι, όπως δήλωσε το Κοινοβούλιο στη μονομερή δήλωσή του κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου της 2ας Απριλίου 2009, η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη κατά τη διεργασία ενδιάμεσης ανασκόπησης τις αρχές που καθορίζονται στο ψήφισμά του το οποίο εγκρίθηκε στις 25 Μαρτίου 2009·

6.   εφιστά την προσοχή στην τακτική χρήση των περιθωρίων του τομέα 2 για τη χρηματοδότηση άλλων τομέων, δεδομένου ότι τούτο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του γεωργικού τομέα με γνώμονα μια απρόσμενη μείωση των τιμών αγοράς·

7.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συμφωνία με το Συμβούλιο επετεύχθη μόλις δύο μήνες πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, αφήνοντας μικρά περιθώρια για διαπραγματεύσεις, καθώς και για το γεγονός ότι τούτο λειτουργεί πιεστικά στα θεσμικά όργανα έστω και υπό τις συνήθεις συνθήκες έντιμης συνεργασίας·

8.   εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

9.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0174.
(3) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0095 και 0096.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 6ης Μαΐου 2009

για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2007-2013)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και συγκεκριμένα τα σημεία 21, 22, πρώτη και δεύτερη παράγραφος, και 23, της συμφωνίας αυτής,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Κατά τον τριμερή διάλογο της 2ας Απριλίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν ως προς τη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την ενεργειακή αλληλεγγύη, έργων στον τομέα της ενέργειας και του ευρυζωνικού διαδικτύου, καθώς και για την ενίσχυση ενεργειών που σχετίζονται με τις "νέες προκλήσεις", οι οποίες καθορίστηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ενδιάμεσης μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του 2003 ("διαγνωστικός έλεγχος"). Η χρηματοδότηση απαιτεί, ως πρώτο βήμα, την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 σύμφωνα με τα σημεία 21, 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, ώστε να αυξηθεί το ανώτατο όριο για το έτος 2009 όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων εντός του υποτομέα 1α κατά ποσό 2 000 000 000 ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

(2)  Η αύξηση του ανώτατου ορίου του υποτομέα 1α θα αντισταθμιστεί πλήρως από τη μείωση του ανώτατου ορίου για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων εντός του τομέα 2 για το έτος 2009 κατά 2 000 000 000 ευρώ.

(3)  Για να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών, τα ετήσια ανώτατα όρια για τις πιστώσεις πληρωμών θα προσαρμόζονται. Η προσαρμογή θα είναι ουδέτερη.

(4)  Επομένως, το παράρτημα I της διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως(2),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο μόνο

Το παράρτημα I της διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Στρασβούργο, 6 Μαΐου 2009

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) Για τον σκοπό αυτόν, τα αριθμητικά στοιχεία που απορρέουν από την ανωτέρω συμφωνία μετατρέπονται σε τιμές του 2004.


ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2007-2013 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 2004)

(σε εκατ. EUR - σταθερές τιμές 2004)

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Σύνολο

2007-2013

1. Βιώσιμη ανάπτυξη

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1β Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2. Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

εκ των οποίων δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3α Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3β Ιθαγένεια

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Διοίκηση(1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Αντισταθμίσεις

419

191

190

800

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

ως ποσοστό του ΑΕΕ

1,08%

1,09%

1,07%

1,05%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

ως ποσοστό του ΑΕΕ

1,06%

1,06%

0,96%

1,01%

0,97%

0,98%

0,95%

1,00%

Διαθέσιμο περιθώριο

0,18%

0,18%

0,28%

0,23%

0,27%

0,26%

0,29%

0,24%

Ανώτατο όριο ιδίων πόρων ως ποσοστό του ΑΕΕ

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) Οι δαπάνες για τις συντάξεις που περιλαμβάνονται κάτω από το ανώτατο όριο αυτού του τομέα υπολογίζονται καθαρά αφού αφαιρεθούν οι εισφορές του προσωπικού στο αντίστοιχο σύστημα, εντός του ορίου των 500 εκατ. EUR σε τιμές του 2004 για την περίοδο 2007-2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου