Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2332(ACI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0278/2009

Esitatud tekstid :

A6-0278/2009

Arutelud :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Hääletused :

PV 06/05/2009 - 4.7

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0354

Vastuvõetud tekstid
PDF 316kWORD 82k
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg
17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine
P6_TA(2009)0354A6-0278/2009
Resolutsioon
 Lisa
 Lisa

Euroopa Parlamendi 6. mai 2009. aasta resolutsioon muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga (2007–2013) (KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0171);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1), eriti selle punkte 21, 22 ja 23;

–   võttes arvesse oma 25. märtsi 2009. aasta resolutsiooni 2007.–2013. aasta finantsraamistiku vahekokkuvõtte kohta(2) ja oma 10. märtsi 2009. aasta resolutsiooni 2010. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta(3);

–   võttes arvesse 2. aprilli 2009. aasta kolmepoolse kohtumise tulemusi;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0278/2009),

1.   kiidab heaks 2. aprilli 2009. aasta kolmepoolse kohtumise järeldused;

2.   rõhutab, et mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise osas saavutatud kokkulepe on institutsioonidevahelise eduka koostöö tulemus, et reageerida liikmesriike haaranud finants- ja majanduskriisile, edendades solidaarsust energiaressursside valdkonnas ja lairibaühendusi maapiirkondades, samuti toetades põllumajandussektorit;

3.   tuletab meelde, et kõnealuse kokkuleppega kaitseb Euroopa Parlament – olles ühteaegu nii õiguslooja kui ka eelarvepädev institutsioon – oma olemasolevaid prioriteete, nagu ta tegi seda 2008. aasta eelarvemenetluse käigus, kui saavutati kokkulepe Galileo rahastamise osas;

4.   nõustub poliitilise kompromissiga, millega nähakse ette hüvitusmehhanism 2010. aasta eelarvemenetluse jaoks, samuti vajaduse korral 2011. aasta eelarvemenetluse jaoks; tuletab meelde, et nagu märgitakse 2. aprillil 2009 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel toimunud kolmepoolsel kohtumisel vastu võetud ühisdeklaratsioonis, ei mõjuta hüvitusmehhanismi kasutamine kaasotsustamismenetluse raames vastuvõetud programmide rahastamispakette ega iga-aastast eelarvemenetlust ja seda rahastatakse, kasutades kõiki eelarve õiguslikus raamistikus olemasolevaid eelarvelisi vahendeid;

5.   tuletab meelde, et 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe läbirääkimiste tulemustega seotud puudu- ja ülejäägid on endiselt lahendamata ning neid puudujääke tuleks käsitleda 2008–2009 vahekokkuvõttes, nagu on sätestatud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 3. deklaratsioonis, samuti iga-aastaste eelarvemenetluste käigus ilmutada võimaluse korral suuremat paindlikkust ja igal juhul kõigi 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega ette nähtud vahendite abil; tuletab meelde, et Euroopa Parlament märkis oma 2. aprilli 2009. aasta kolmepoolsel kohtumisel tehtud ühepoolses deklaratsioonis, et komisjon peaks vahekokkuvõtte tegemisel võtma arvesse parlamendi 25. märtsi 2009. aasta resolutsioonis esitatud põhimõtteid;

6.   hoiatab rubriigi 2 varude pideva kasutamise eest teiste rubriikide rahastamiseks, kuna sellega võidakse ohustada põllumajandussektori huve turuhindade ootamatu languse korral;

7.   väljendab kahetsust, et nõukoguga jõuti kokkuleppele alles kaks kuud enne parlamendi ametiaja lõppu, mistõttu jäi vähem ruumi läbirääkimisteks, ja peab kahetsusväärseks, et sellega seati institutsioonid tavapärasest lojaalsest koostööst hoolimata surve alla;

8.   kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

9.   teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

10.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0174.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0095 ja 0096.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

6. mai 2009

millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga (2007–2013)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelist eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevat 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet(1), eriti selle punkti 21, punkti 22 esimest ja teist lõiku ning punkti 23,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  2. aprillil 2009 toimunud kolmepoolsel kohtumisel leppisid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kokku rahalistes vahendites, mida antakse Euroopa majanduse elavdamise kava raames infrastruktuuride ajakohastamiseks ja energiaalaseks solidaarsuseks, energeetika valdkonna ja lairiba-internetiühenduse projektide jaoks ning 2003. aasta ühise põllumajanduspoliitika reformi (läbivaatamise) hindamise raames sõnastatud uute väljakutsetega seonduva tegevuse tõhustamiseks. Kõnealused rahalised vahendid nõuavad kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppe punktidega 21, 22 ja 23 esimese sammuna mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) muutmist, et suurendada 2009. aastaks rubriigis 1a ettenähtud kulukohustuste assigneeringute ülemmäära 2 000 000 000 euro võrra jooksevhindades.

(2)  Rubriigi 1a ülemmäära suurendamine tasakaalustatakse täielikult 2009. aastaks rubriigis 2 ettenähtud kulukohustuste assigneeringute ülemmäära vähendamisega 2 000 000 000 euro võrra.

(3)  Selleks et kulukohustuste ja maksete suhe püsiks tasakaalus, kohandatakse igaaastast maksete assigneeringute ülemmäära. Kohandamise mõju eelarvele on neutraalne.

(4)  Seepärast tuleks eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe I lisa vastavalt muuta(2),

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise institutsioonidevahelise kokkuleppe I lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Strasbourg, 6. mai 2009

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) Eespool nimetatud kokkuleppest tulenevad näitajad arvutatakse ümber 2004. aasta hindadesse.


EUROOPA MAJANDUSE ELAVDAMISE KAVA TÕTTU MUUDETUD FINANTSRAAMISTIK AASTATEKS 2007–2013 (2004. AASTA PÜSIHINDADES)

(milionit eurot, 2004. aasta püsihindades)

KULUKOHUSTUSE ASSIGNEERINGUD

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kokku

2007-2013

1. Jätkusuutlik kasv

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive nimel

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive nimel

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2. Loodusvarade kaitse ja majandamine

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

millest: turuga seotud kulud ja otsesed maksed

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Kodakondsus, vabadus, turvalisus ja õigus

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a Vabadus, turvalisus ja õigus

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b Kodakondsus

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. EL'i ülemaailmne roll

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Haldus(1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Kompensatsioon

419

191

190

800

KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD KOKKU

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

protsendina kogurahvatulust

1,08%

1,09%

1,07%

1,05%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

MAKSETE ASSIGNEERINGUD KOKKU

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

protsendina kogurahvatulust

1,06%

1,06%

0,96%

1,01%

0,97%

0,98%

0,95%

1,00%

Olemasolev varu

0,18%

0,18%

0,28%

0,23%

0,27%

0,26%

0,29%

0,24%

Omavahendite ülemmäär protsendina kogurahvatulust

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) Rubriigi ülemmäära all arvestatud pensionikulud on arvutatud ilma töötajate pensionimakseteta ja aastatel 2007-2013 ei ületa need 500 miljonit eurot 2004. aasta hindades.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika