Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2332(ACI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0278/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0278/2009

Keskustelut :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 4.7

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0354

Hyväksytyt tekstit
PDF 405kWORD 84k
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttaminen
P6_TA(2009)0354A6-0278/2009
Päätöslauselma
 Liite
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2009 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta (KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0171),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 21, 22 ja 23 kohdan,

–   ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen väliarvioinnista(2) ja 10. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman vuoden 2010 talousarviomenettelyn suuntaviivoista(3),

–   ottaa huomioon tulokset kolmikantaneuvotteluista 2. huhtikuuta 2009,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0278/2009),

1.   hyväksyy 2. huhtikuuta 2009 järjestetyn kolmikantakokouksen tulokset;

2.   korostaa, että sopimus, johon monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisesta päästiin, on tulosta menestyksekkäästä toimielinten välisestä yhteistyöstä, jolla pyritään vastaamaan jäsenvaltioiden parhaillaan kokemaan rahoitus- ja talouskriisiin edistämällä solidaarisuutta energiavarojen alalla ja kehittämällä laajakaistayhteyksiä maaseutualueilla sekä tukemalla maatalousalaa;

3.   muistuttaa, että tällä sopimuksella parlamentti, sekä lainsäädäntövallan että budjettivallan käyttäjänä, on suojellut nykyisiä prioriteettejaan kuten se teki vuoden 2008 talousarviomenettelyssä, kun Galileo-ohjelman rahoittamisesta sovittiin;

4.   hyväksyy poliittisen kompromissin, jossa on päädytty tasoitusmekanismiin, jota suunnitellaan käytettävän vuoden 2010 talousarviomenettelyssä sekä - mutta vain tarvittaessa - vuoden 2011 talousarviomenettelyssä; muistuttaa, että, kuten Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 2. huhtikuuta 2009 pitämän kolmikantakokouksen yhteydessä annetussa yhteisessä julistuksessa todetaan, tasoitusmekanismi ei vaikuta yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyjen ohjelmien määrärahoihin eikä vuotuiseen talousarviomenettelyyn, ja se rahoitetaan hyödyntämällä kaikkia talousarvioasioita koskevassa lainsäädäntökehyksessä käytettävissä olevia rahoitusmahdollisuuksia;

5.   toistaa, että 17. toukokuuta 2006 tehtyä toimielinten sopimusta koskevien neuvottelujen tuloksissa esiintyneet puutteet ja avoimiksi jääneet kysymykset ovat yhä ratkaisematta ja että näitä puutteita olisi käsiteltävä vuosien 2008–2009 väliarvioinnissa, kuten 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen julistuksessa 3 määrätään, sekä vuosittaisten talousarviomenettelyjen yhteydessä, mahdollisesti joustavuutta lisäämällä ja joka tapauksessa kaikilla tavoilla, joista on määrätty 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa; muistuttaa, kuten parlamentti totesi 2. huhtikuuta 2009 pidetyn kolmikantakokouksen yhteydessä antamassaan yksipuolisessa julistuksessa, että komission olisi otettava väliarviointiprosessin yhteydessä huomioon periaatteet, jotka parlamentti on esittänyt 25. maaliskuuta 2009 antamassaan päätöslauselmassa;

6.   varoittaa käyttämästä otsakkeen 2 liikkumavaroja säännöllisesti muiden otsakkeiden rahoittamiseen, koska tämä voisi vaarantaa maatalousalan intressit markkinahintojen odottamattoman laskun yhteydessä;

7.   pitää valitettavana, että neuvoston kanssa päästiin sopimukseen vasta kaksi kuukautta ennen parlamentin vaalikauden loppumista, mikä jätti vähemmän tilaa neuvotteluille, ja pahoittelee sitä, että tämän vuoksi toimielimet joutuivat toimimaan paineen alaisina, joskin tavanomaisessa lojaalin yhteistyön ilmapiirissä;

8.   hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

9.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

10.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0174.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0095 ja 0096.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

tehty 6 päivänä toukokuuta 2009

talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen (2007 – 2013) osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 21 kohdan, 22 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan ja 23 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Kolmikantakokouksessa, joka järjestettiin 2. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat päässeet yhteisymmärrykseen hankkeiden rahoittamisesta energian ja laajakaistainternetin aloilla sekä vuonna 2003 toteutetun, yhteisen maatalouspolitiikan väliuudistuksen kokonaisarvioinnissa ("terveystarkastuksessa") määriteltyihin "uusiin haasteisiin" liittyvien toimenpiteiden tehostamisen rahoittamisesta osana Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa infrastruktuurien nykyaikaistamista ja energiaa koskevaa yhteisvastuuta varten. Rahoitus edellyttää, että ensin tarkistetaan vuosiksi 2007–2013 laadittua monivuotista rahoituskehystä toimielinten sopimuksen 21, 22 ja 23 kohdan mukaisesti, jotta alaotsakkeen 1 a maksusitoumusmäärärahojen vuoden 2009 enimmäismäärää voidaan korottaa 2 000 miljoonalla eurolla käypinä hintoina.

(2)  Alaotsakkeen 1 a enimmäismäärään tehtävä lisäys kompensoidaan kokonaisuudessaan supistamalla otsakkeen 2 maksusitoumusmäärärahojen vuoden 2009 enimmäismäärää 2 000 miljoonalla eurolla.

(3)  Jotta maksusitoumusten ja maksujen välinen suhde säilytettäisiin asianmukaisena, maksumäärärahojen vuotuisia enimmäismääriä mukautetaan. Mukautus on neutraali.

(4)  Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen liitettä I olisi sen vuoksi tarkistettava(2),

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten välisen sopimuksen liite I korvataan tämän päätöksen liitteellä.

Tehty Strasbourgissa 6 päivänä toukokuuta 2009

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Edellä mainittuun rahoitussopimukseen perustuvat määrät muunnetaan tämän vuoksi vuoden 2004 hinnoiksi.


EUROOPAN TALOUDEN ELVYTYSSUUNNITELMAN PERUSTEELLA TARKISTETTU VUOSIEN 2007–2013 RAHOITUSKEHYS (VUODEN 2004 KIINTEINÄ HINTOINA)

(miljoonaa euroa vuoden 2004 kiinteinä hintoina)

MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Yhteensä

2007–2013

1. Kestävä kasvu

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1 b. Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2. Luonnonvarojen suojelu ja hallinta

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

josta: markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3 a. Vapaus, turvallisuus ja oikeus

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3 b. Kansalaisuus

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. EU maailmanlaajuisena toimijana

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Hallinto(1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Korvaukset

419

191

190

800

MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

prosentteina suhteessa BKTL:oon

1,08 %

1,09 %

1,07 %

1,05 %

1,03 %

1,02 %

1,01%

1,048 %

MAKSUMÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

prosentteina suhteessa BKTL:oon

1,06 %

1,06 %

0,96 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95%

1,00 %

Käytettävissä oleva liikkumavara

0,18 %

0,18 %

0,28 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29%

0,24 %

Omien varojen enimmäismäärä, prosentteina suhteessa BKTL:oon

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24%

1,24 %

(1) Tämän otsakkeen enimmäismääriin sisältyvistä eläkemenoista on vähennetty henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamat maksut, joiden enimmäismäärä jaksolla 2007–2013 on 500 miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö