Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2332(ACI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0278/2009

Pateikti tekstai :

A6-0278/2009

Debatai :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Balsavimas :

PV 06/05/2009 - 4.7

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0354

Priimti tekstai
PDF 499kWORD 90k
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d. - Strasbūras
2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo pakeitimas
P6_TA(2009)0354A6-0278/2009
Rezoliucija
 Priedas
 Priedas

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo daugiametės finansinės programos (2007–2013 m.) atžvilgiu (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0171),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 21, 22 ir 23 punktus,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 25 d. rezoliuciją dėl 2007–2013 m. finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros(2) ir 2009 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl 2010 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių(3),

–   atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 2 d. surengto trišalio susitikimo rezultatus,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6–0278/2009),

1.   pritaria 2009 m. balandžio 2 d. trišalio susitikimo rezultatams;

2.   pabrėžia, kad susitarimas dėl daugiametės finansinės programos peržiūros yra sėkmingo tarpinstitucinio bendradarbiavimo, kurį vykdant reaguojama į ES valstybių narių patiriamą finansų ir ekonomikos krizę, skatinamas solidarumas energijos išteklių srityje, skatinama diegti plačiajuostį ryšį kaimo vietovėse ir remiamas žemės ūkio sektorius, rezultatas;

3.   primena, kad pagal šį susitarimą Parlamentas, vykdydamas dvi funkcijas: teisėkūros ir biudžeto valdymo institucijos, apgynė dabartinius savo prioritetus, kaip ir per 2008 m. biudžeto sudarymo procedūrą, kai buvo pasiektas susitarimas dėl programos "Galileo" finansavimo;

4.   pritaria tam, kad pasiektas politinis kompromisas, pagal kurį numatomas kompensavimo mechanizmas, kurį planuojama taikyti sudarant 2010 m. biudžetą, ir, jei bus būtina, sudarant 2011 m. biudžetą; primena, kad, kaip teigiama 2009 m. balandžio 2 d. trišaliame susitikime priimtoje bendroje Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracijoje, kompensavimo mechanizmas bus taikomas nepažeidžiant bendru sprendimu priimamų programų finansinių paketų ir metinės biudžeto sudarymo procedūros, taip pat bus finansuojamas naudojant visas biudžeto sudarymo procedūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose turimas biudžeto priemones;

5.   pakartoja, kad baigus derybas dėl 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo, neišspręsti deficito ir likučių klausimai, ir kad šie deficito klausimai turėtų būti sprendžiami atliekant 2008–2009 m. laikotarpio vidurio peržiūrą, kaip nurodyta 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 3 deklaracijoje, taip pat vykstant metinėms biudžeto sudarymo procedūroms, jei įmanoma, užtikrinant didesnį lankstumą ir bet kuriuo atveju taikyti visas 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatytas priemones; primena, kaip teigiama 2009 m. balandžio 2 d. trišaliame susitikime priimtoje vienašalėje Parlamento deklaracijoje, kad Komisija, atlikdama laikotarpio vidurio peržiūrą, turėtų atsižvelgti į savo 2009 m. kovo 25 d. priimtoje rezoliucijoje pateiktus principus;

6.   ragina elgtis apdairiai, kalbant apie nuolatinį 2 išlaidų kategorijos rezervo naudojimą kitiems veiksmams finansuoti pagal kitas išlaidų kategorijas, nes netikėtai sumažėjus rinkos kainoms, galėtų kilti grėsmė žemės ūkio sektoriaus poreikiams;

7.   apgailestauja, kad susitarimas su Taryba pasiektas tik likus dviem mėnesiams iki Parlamento kadencijos pabaigos ir palikta mažiau galimybių derėtis, dėl to institucijoms buvo daromas spaudimas, nors jos, kaip paprastai, jos lojaliai bendradarbiavo;

8.   pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

9.   paveda Pirmininkui pasirašyti sprendimą su Tarybos Pirmininku ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

10.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2009)0174.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2009)0095 ir 0096.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. gegužės 6 d.

iš dalies keičiantis 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo daugiametės finansinės programos (2007–2013 m.) atžvilgiu

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 21 punktą, 22 punkto pirmą ir antrą pastraipas ir 23 punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)   2009 m. balandžio 2 d. trišaliame susitikime Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė dėl energetikos srities projektų ir plačiajuosčio interneto, taip pat aktyvesnio operacijų, susijusių su naujais uždaviniais, kurie nustatyti vertinant Bendrosios žemės ūkio politikos 2003 m. vidutinės trukmės reformą (atliekant padėties patikrinimą), vykdymo finansavimo vadovaujantis Europos ekonomikos atkūrimo planu, skirtu infrastruktūroms modernizuoti ir solidarumui energetikos srityje stiprinti. Siekiant suteikti finansavimą, pirmiausia reikia peržiūrėti 2007–2013 m. daugiametę finansinę programą vadovaujantis Tarpinstitucinio susitarimo 21, 22 ir 23 punktais, kad 2009 m. 1a išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimų viršutinė riba būtų padidinta 2 000 mln. EUR dabartinėmis kainomis.

(2)   1a išlaidų kategorijos viršutinės ribos padidinimas bus visiškai kompensuotas 2009 m. 2 išlaidų kategorijos viršutinę įsipareigojimų asignavimų ribą sumažinus 2 000 mln. EUR.

(3)  Siekiant išlaikyti atitinkamą įsipareigojimų ir mokėjimų santykį, bus patikslintos metinės mokėjimų asignavimų viršutinės ribos. Patikslinimas bus neutralus.

(4)  Todėl atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeistas Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo I priedas(2),

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo I priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

Priimta Strasbūre, 2009 m. gegužės 6 d.

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) Šiuo tikslu šiame susitarime nurodyti skaičiai perskaičiuojami 2004 m. kainomis.


2007–2013 M. FINANSINĖ PROGRAMA, PERŽIŪRĖTA ATSIŽVELGIANT Į EUROPOS EKONOMIKOS ATKŪRIMO PLANĄ (2004 M. PASTOVIOS KAINOS)

(mln. EUR, 2004 m. pastovios kainos)

ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMAI

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Iš viso

2007-2013 m.

1. Tvarusis augimas

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2. Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

iš jų: su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Pilietybė, laisvė, saugumas ir teisingumas

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a Laisvė, saugumas ir teisingumas

600

690

790

910

1.050

1.200

1.390

6.630

3b Pilietybė

599

568

590

593

595

597

598

4.140

4. ES kaip pasaulinio masto veikėja

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Administravimas (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Kompensacijos

419

191

190

800

IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMŲ

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

kaip BNP procentinės dalies

1,08%

1,09%

1,07%

1,05%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

IŠ VISO MOKĖJIMŲ ASIGNAVIMŲ

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

kaip BNP procentinės dalies

1,06%

1,06%

0,96%

1,01%

0,97%

0,98%

0,95%

1,00%

Galima marža

0,18%

0,18%

0,28%

0,23%

0,27%

0,26%

0,29%

0,24%

Nuosavųjų išteklių viršutinė riba kaip BNP procentinė dalis

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1) 2007–2013 m. išlaidos pensijoms, įtrauktos į šiai išlaidų kategorijai skirtą didžiausią sumą, apskaičiuojamos neįskaitant darbuotojų įnašų į atitinkamą sistemą, sudaro ne daugiau kaip 500 mln. EUR 2004 m. kainomis

Teisinė informacija - Privatumo politika