Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2332(ACI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0278/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0278/2009

Debates :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Balsojumi :

PV 06/05/2009 - 4.7

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0354

Pieņemtie teksti
PDF 489kWORD 90k
Trešdiena, 2009. gada 6. maijs - Strasbūra
Iestāžu 2006. gada 17. maija nolīguma grozījums
P6_TA(2009)0354A6-0278/2009
Rezolūcija
 Pielikums
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūcija par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību groza attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu (2007–2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0171),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) (2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 21., 22. un 23. punktu,

–   ņemot vērā 2009. gada 25. marta rezolūciju par 2007.–2013. gada finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšanu(2) un 2009. gada 10. marta rezolūciju par 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm(3),

–   ņemot vērā 2009. gada 2. aprīļa trialoga sanāksmes secinājumus,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0278/2009),

1.   apstiprina 2009. gada 2. aprīļa trialoga sanāksmes secinājumus;

2.   uzsver, ka, pateicoties veiksmīgai iestāžu sadarbībai, reaģējot uz finanšu un ekonomisko krīzi ES dalībvalstīs, ir panākta vienošanās par daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu, veicinot solidaritāti energoresursu jomā un platjoslas internetu lauku apvidos, kā arī atbalstot lauksaimniecības nozari;

3.   atgādina, ka ar šo vienošanos Parlaments, izmantojot gan savas likumdevējas iestādes, gan budžeta lēmējiestādes pilnvaras, ir aizsargājis pašreizējās prioritātes, kā tas rīkojās arī 2008. gada budžeta procedūras laikā, kad tika panākta vienošanās par projekta "Galileo" finansēšanu;

4.   piekrīt politiskajam kompromisam, kas paredz ieviest kompensācijas mehānismu 2010. gada budžeta procedūrā, kā arī 2011. gada budžeta procedūrā, bet tikai tad, ja tāds būs nepieciešams; atgādina ‐ kā minēts kopīgajā deklarācijā, ko pieņēma Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2009. gada 2. aprīļa trialoga sanāksmē, kompensācijas mehānisms neskars to programmu kopējo finansējumu, par kuriem lēmumi tiek pieņemti ar koplēmumu, kā arī ikgadējo budžeta procedūru, un to finansēs, izmantojot visus atbilstoši budžeta tiesiskajam regulējumam pieejamos līdzekļus;

5.   atkārto, ka deficīts un pārpalikumi ir jautājumi, kas sarunu noslēgumā par 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu ir joprojām neatrisināti, un ka jautājumi par deficītu būtu jāskata 2008.–2009. gada termiņa vidusposma pārskatīšanā, kā paredzēts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 3. deklarācijā, kā arī ikgadējo budžeta procedūru laikā, ja iespējams, piemērojot lielāku elastību un jebkurā gadījumā izmantojot visus 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā paredzētos līdzekļus; atgādina ‐ kā norādīts Parlamenta vienpusējā deklarācijā, ko tas sniedza 2009. gada 2. aprīļa trialoga sanāksmē, Komisijai termiņa vidusposma pārskatīšanā būtu jāņem vērā principi, kas noteikti Parlamenta 2009. gada 25. martā pieņemtajā rezolūcijā;

6.   brīdina regulāri neizmantot 2. izdevumu kategorijas rezerves citu izdevumu kategoriju finansēšanai, jo tas var apdraudēt lauksaimniecības nozares intereses, ņemot vērā tirgus cenu negaidīto samazināšanos;

7.   pauž nožēlu, ka vienošanās ar Padomi tika panākta tikai divus mēnešus pirms Parlamenta pilnvaru laika beigām, tādējādi samazinot laiku sarunām, un ka tas rada spiedienu uz iestādēm, neskatoties pat uz ierasto uzticamas sadarbības atmosfēru;

8.   apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

9.   uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu parakstīt kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī";

10.   uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0174.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0095 un 0096.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 6. maijs)

ar ko 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību groza attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu (2007–2013)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 21. punktu, 22. punkta pirmo un otro daļu un 23. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Saistībā ar Eiropas Ekonomikas atveseļošanas plānu infrastruktūras modernizēšanai un solidaritātei enerģētikas jomā Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2009. gada 2. aprīļa trialoga sanāksmē vienojās par enerģētikas jomas un platjoslas interneta projektu finansēšanu, kā arī par darbību stiprināšanu saistībā ar "jaunajiem uzdevumiem", kas definēti kopējās lauksaimniecības politikas 2003. gada reformas vidusposma izvērtēšanas ("veselības pārbaudes") kontekstā. Lai varētu veikt finansēšanu, pirmkārt, ir nepieciešams pārskatīt daudzgadu finanšu shēmu 2007.–2013. gadam saskaņā ar Iestāžu nolīguma 21., 22. un 23. punktu tā, lai 2009. gada saistību apropriāciju maksimālo apjomu 1.a izdevumu kategorijā palielinātu par EUR 2 000 000 000 pašreizējās cenās.

(2)   maksimālā apjoma palielinājumu 1.a izdevumu kategorijā pilnībā līdzsvaros, samazinot 2009. gada saistību apropriāciju maksimālo apjomu 2. izdevumu kategorijā par EUR 2 000 000 000.

(3)  Lai saglabātu atbilstīgu attiecību starp saistībām un maksājumiem, tiks pielāgots maksājumu apropriāciju gada maksimālais apjoms. Pielāgojums būs neitrāls.

(4)  Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza I pielikums Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(2),

IR PIEŅĒMUŠI ŠĀDU LĒMUMU.

Vienīgais pants

Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

Strasbūrā, 2009. gada 6. maijā.

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) Šim nolūkam summas minētajā nolīgumā pārrēķina 2004. gada cenās.


2007.–2013. GADA FINANŠU SHĒMA, KAS PĀRSKATĪTA SAISTĪBĀ AR EIROPAS EKONOMIKAS ATVESEĻOŠANAS PLĀNU (NEMAINĪGĀS 2004. GADA CENĀS)

(EUR miljoni–nemainīgās 2004. gada cenās)

SAISTĪBU APROPRIĀCIJAS

2007. g.

2008. g.

2009. g.

2010. g.

2011. g.

2012. g.

2013. g.

Kopā

2007.-2013.g.

1. Ilgtspējīga izaugsme

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2. Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

no kuriem: ar tirgu saistīti izdevumi un tiešie maksājumi

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Pilsonība, brīvība, drošība un tiesiskums

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a Brīvība, drošība un tiesiskums

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b Pilsonība

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. ES nozīme pasaules līmenī

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Administrācija (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Kompensācijas

419

191

190

800

SAISTĪBU APROPRIĀCIJAS KOPĀ

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

procentos no NKI

1,08%

1,09%

1,07%

1,05%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

MAKSĀJUMU APROPRIĀCIJAS KOPĀ

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

procentos no NKI

1,06%

1,06%

0,96%

1,01%

0,97%

0,98%

0,95%

1,00%

Pieejamā rezerve

0,18%

0,18%

0,28%

0,23%

0,27%

0,26%

0,29%

0,24%

Pašu resursu maksimālais apjoms procentos no NKI

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) Izdevumus pensijām, kas ietverti šīs izdevumu kategorijas maksimālajā apjomā, aprēķina kā tīrās darbinieku iemaksas attiecīgajā shēmā, no 2007. līdz 2013. gadam nosakot ierobežojumu EUR 500 miljonu apmērā, 2004. gada cenās.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika