Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2332(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0278/2009

Ingivna texter :

A6-0278/2009

Debatter :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 4.7

Antagna texter :

P6_TA(2009)0354

Antagna texter
PDF 302kWORD 79k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
Ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006
P6_TA(2009)0354A6-0278/2009
Resolution
 Bilaga
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 6 maj 2009 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av den fleråriga budgetramen (2007–2013) enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0171),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkterna 21, 22 och 23,

–   med beaktande av sin resolution av den 25 mars 2009 om halvtidsöversynen av budgetramen 2007–2013(2) och av den 10 mars 2009 om riktlinjerna för budgetförfarandet för 2010(3),

–   med beaktande av resultatet av trepartsmötet den 2 april 2009,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0278/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner slutsatserna från trepartsmötet den 2 april 2009.

2.  Europaparlamentet betonar att den överenskommelse som nåtts om revideringen av den fleråriga budgetramen är resultatet av ett framgångsrikt interinstitutionellt samarbete som syftat till att hantera den finansiella och ekonomiska kris som medlemsstaterna upplever, genom att främja solidaritet avseende energiresurser och främja bredbandstjänster i landsbygdsområden samt stödja jordbrukssektorn.

3.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet genom denna överenskommelse, i egenskap av både lagstiftande och budgetansvarig myndighet, har värnat om sina nuvarande prioriteringar, såsom man gjorde under budgetförfarandet för 2008, då en överenskommelse nåddes om finansieringen av Galileo.

4.  Europaparlamentet samtycker till den politiska kompromissen som innehåller en kompensationsmekanism som enligt planerna ska tillämpas vid budgetförfarandet för 2010, samt vid behov även vid budgetförfarandet för 2011. Parlamentet påminner om att kompensationsmekanismen, enligt vad som sades i det gemensamma uttalande som antogs av Europaparlamentet, rådet och kommissionen vid trepartsöverläggningen den 2 april 2009, varken kommer att påverka de finansieringsramar som ingår i program som antas genom medbeslutande eller tillämpningen det årliga budgetförfarandet, och att den kommer att finansieras med hjälp av alla de budgetmedel som finns tillgängliga enligt den rättsliga ramen för budgeten.

5.  Europaparlamentet upprepar att underskott och outnyttjade medel är frågor som fortfarande måste lösas efter att förhandlingarna om det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 är avslutade. De nämnda underskotten bör behandlas vid halvtidsöversynen 2008–2009, enligt förklaring nr 3 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, samt under de årliga budgetförfarandena, om möjligt genom mer flexibilitet, och i vilket fall som helst genom att utnyttja alla möjligheter enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet påminner om att man i sin unilaterala förklaring under trepartsöverläggningarna den 2 april 2009 begärde att kommissionen i revideringen efter halva tiden ska ta upp de principer som nämns i parlamentets resolution som antogs den 25 mars 2009.

6.  Europaparlamentet uppmanar till försiktighet när det gäller att regelbundet utnyttja marginalerna under rubrik 2 för att finansiera andra rubriker, eftersom detta kan äventyra jordbrukssektorns intressen, med tanke på de oförutsedda minskningarna av marknadspriserna.

7.  Europaparlamentet beklagar att överenskommelsen med rådet kunde nås först två månader innan parlamentets valperiod löper ut, vilket innebär mindre tid för förhandlingar. Detta satte tyvärr institutionerna under press, även om arbetet bedrevs i den normala andan av lojalt samarbete.

8.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Antagna texter, P6_TA(2009)0174.
(3) Antagna texter, P6_TA(2009)0095 och 0096.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 6 maj 2009

om ändring av den fleråriga budgetramen (2007–2013) enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 21, punkt 22 första och andra stycket och punkt 23,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Som ett led i den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen för modernisering av infrastruktur och för energisolidaritet enades Europaparlamentet, rådet och kommissionen vid ett trepartsmöte den 2 april 2009 kring finansieringen av projekt på energiområdet, utveckling av bredbandsinfrastruktur för Internet i landsbygdsområden samt förstärkta åtgärder för att bemöta de nya utmaningar som identifierats i samband med utvärderingen av 2003 års reform av den gemensamma jordbrukspolitiken ("hälsokontrollen"). Denna finansiering förutsätter först och främst en revidering av den fleråriga budgetramen för 2007–2013 enligt punkterna 21, 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet, eftersom 2009 års tak för åtagandebemyndiganden under rubrik 1A behöver höjas med 2 000 000 000 EUR i löpande priser.

(2)  Höjningen av taket för rubrik 1A kommer att kompenseras helt och hållet genom en motsvarande sänkning av 2009 års tak för åtagandebemyndiganden under rubrik 2 med 2 000 000 000 EUR.

(3)  För att ett lämpligt förhållande mellan åtaganden och betalningar ska bibehållas kommer de årliga taken för betalningsbemyndiganden att justeras. Justeringen kommer att vara neutral.

(4)  Bilaga I till det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning bör därför ändras i enlighet med detta(2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Bilaga I till det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning ska ersättas av bilagan till detta beslut.

Utfärdat i Strasbourg den 6 maj 2009

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Talman Ordförande

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) För detta ändamål kommer beloppen i ovanstående överenskommelse att räknas om till 2004 års priser.


BUDGETRAM 2007-2013: REVIDERAD ENLIGT DEN EKONOMISKA ÅTERHÄMTNINGSPLANEN FÖR EUROPA (2004 ÅRS PRISER)

(miljoner EUR – fasta priser 2004)

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

2007-2013

1. Hållbar tillväxt

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2. Skydd och förvaltning för naturresurserli

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

varav markandsrelaterade utgifter och direktstöd

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a Frihet, säkerhet och rättvisa

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b Medborgarskap

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4. EU som global partner

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5. Administration (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6. Kompensation

419

191

190

800

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN TOTALT

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

i procent av BNI

1,08%

1,09%

1,07%

1,05%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

BETALNINGSBEMYNDIGANDEN TOTALT

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

i procent av BNI

1,06%

1,06%

0,96%

1,01%

0,97%

0,98%

0,95%

1,00%

Marginal

0,18%

0,18%

0,28%

0,23%

0,27%

0,26%

0,29%

0,24%

Tak för egna medel i procent av BNI

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

(1) De pensionsutgifter som ingår i detta utgiftstak anges netto efter personalens bidrag till systemet, inom 500 miljoner EUR i 2004 års priser för perioden 2007-2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy