Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2039(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0281/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0281/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 4.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0355

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 335kWORD 34k
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2009
P6_TA(2009)0355A6-0281/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, τμήμα ΙΙΙ: Επιτροπή (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), συγκεκριμένα δε τα άρθρα του 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 18 Δεκεμβρίου 2008(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 8 Απριλίου 2009 (SEC(2009)0496),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2009 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 27 Απριλίου 2009 (9126/2009 – C6-0156/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0281/2009),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 στο γενικό προϋπολογισμό 2009 καλύπτει την αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τους τομείς 1α και 2,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2009 είναι να εγγράψει επισήμως τις δημοσιονομικές αυτές προσαρμογές στον προϋπολογισμό του 2009,

1.   σημειώνει το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2009·

2.   εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2009 χωρίς τροποποιήσεις

3.   αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(2) EE L 69, 13.3.2009.
(3) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου