Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2039(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0281/2009

Ingivna texter :

A6-0281/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 4.8

Antagna texter :

P6_TA(2009)0355

Antagna texter
PDF 194kWORD 31k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 4/2009
P6_TA(2009)0355A6-0281/2009

Europaparlamentets resolution av den 6 maj 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2009 för budgetåret 2009, avsnitt III - kommissionen (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, slutgiltigt antagen den 18 december 2008(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2009 för budgetåret 2009 som kommissionen lade fram den 8 april 2009 (SEK(2009)0496),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 4/2009 som rådet fastställde den 27 april 2009 (9126/2009 – C6-0156/2009),

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0281/2009), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 4 till den allmänna budgeten för 2009 omfattar revideringen av utgiftstaken i den fleråriga budgetramen för rubrikerna 1a och 2.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 4/2009 är att formellt införa dessa budgetjusteringar i 2009 års budget.

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 4/2009.

2.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 4/2009 utan ändringar.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 69, 13.3.2009.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy