Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2040(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0282/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0282/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 4.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0356

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 336kWORD 35k
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2009
P6_TA(2009)0356A6-0282/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), συγκεκριμένα τα άρθρα του 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, όπως εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2008(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 15 Απριλίου 2009 (COM(2009)0177),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2009 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 27 Απριλίου 2009 (9127/2009 – C6-0157/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0282/2009),

A.   εκτιμώντας ότι το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2009 καλύπτει την καταγραφή στον προϋπολογισμό του πλεονάσματος που προκύπτει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2008,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2009 είναι να εγγράψει επισήμως αυτές τις δημοσιονομικές προσαρμογές στον προϋπολογισμό 2009,

1.   λαμβάνει υπό σημείωση το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2009·

2.   εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2009 χωρίς τροποποιήσεις·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ.1.
(2) ΕΕ L 69, 13.3.2009.
(3) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ.1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου