Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2598(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0260/2009

Внесени текстове :

B6-0260/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/05/2009 - 4.10

Приети текстове :

P6_TA(2009)0357

Приети текстове
PDF 276kWORD 47k
Сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург
Посочване на консумацията на енергия на етикети на телевизори
P6_TA(2009)0357B6-0260/2009

Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно проект на директива на Комисията за прилагане и изменение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на посочването на консумацията на енергия на етикети на телевизори

Европейският парламент,

–   като взе предвид Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. относно посочване на консумацията на енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и стандартна информация, свързана с продуктите(1) и по-специално членове 9 и 12 от нея,

–   като взе предвид проекта на Директива на Комисията за прилагане и изменение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на посочването на консумацията на енергия на етикети на телевизори,

–   като взе предвид становището от 30 март 2009 г. на комитета, посочен в член 10 от Директива 92/75/ЕИО,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2006 г., озаглавено "План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала" (COM(2006)0545),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 13 ноември 2008 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (COM(2008)0778),

–   като взе предвид своята позиция от 5 май 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (преработка)(2),

–   като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(3),

–   като взе предвид член 81, параграф 2 и параграф 4, буква б) от своя правилник,

A.   като има предвид, че целта на Директива 92/75/ЕИО (наричана по-долу "рамкова директива"), посочена в член 1 от същата, е "да улесни хармонизирането на националните мерки за публикуване, особено посредством етикети и информация относно продуктите, на информация за потреблението на енергия и други основни ресурси, както и на друга информация, касаеща определен вид домакински уреди, като по този начин позволи на потребителите да избират енергийно по-ефективни уреди";

Б.   като има предвид, че в рамковата директива се посочва също така, че "предоставянето на точна, подходяща и съпоставима информация за конкретната консумация на енергия от домакинските уреди може да повлияе на потребителите при избора им в полза на онези уреди, които консумират по-малко енергия";

В.   като има предвид, че както бе посочено в оценката на въздействието, направена от Комисията и придружаваща предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (SEC(2008)2862), първоначалният успешен етикет A-G бе следван като модел в различни страни по света, като Бразилия, Китай, Аржентина, Чили, Иран, Израел и Южна Африка;

Г.   като има предвид, че телевизорите са уреди с висока консумация на енергия и следователно съществува значителен потенциал за пестене на енергия чрез добавянето на тази категория към схемата по член 1, параграф 2 от рамковата директива;

Д.   като има предвид, че посочването на консумацията на енергия на етикетите на телевизорите следва да съответства във възможно най-голяма степен на установените системи на посочване на консумацията на енергия върху етикети на други домакински уреди;

Е.   като има предвид, че в горепосоченото съобщение на Комисията се посочва, че "съществуващата класификация на етикетите ще се повишава и скалата ще се актуализира на всеки 5 години или когато това е обосновано поради развитието на нови технологии, на базата на изследвания за екодизайн, с оглед запазването на статуса на енергиен клас А за 10-20 % от уредите с най-добри енергийни характеристики";

Ж.   като има предвид, че от съществено значение за успешното изпълнение на системата за посочване на консумацията на енергия на етикетите е да се въведат мерки за предоставяне на потребителя на ясна, изчерпателна, сравнима и лесно разбираема информация за енергийната ефективност на домашните уреди;

З.   като има предвид, че закупуването от страна на потребителите на по-голям брой енергийно ефективни уреди, с които да заменят по-малко ефективните уреди, ще увеличи приходите на производителите на уреди;

И.   като има предвид, че с проект за директива на Комисията, по-специално по отношение на дизайна на енергийните етикети и класовете енергийна ефективност, се въвежда друга промяна, като се добавят нови А-класове (например A-20 %, A-40 %, A-60 %), които имат потенциал да объркат потребителите още повече, да затруднят правилното им разбиране на системата за енергийно етикетиране и способността им да изберат уреди с по-висока енергийна ефективност;

Й.   като има предвид, че малко на брой технически промени в етикета могат да дадат като резултат един много по-ясен и разбираем за потребителите етикет;

К.   като има предвид, че съгласно наличните данни потребителите смятат скалата A-G за ясна, но Комисията не е извършила оценка на въздействието, която да покаже дали използването на A-20 %, A-40 %, A-60 % успоредно с празни по-ниски класове е полезно или объркващо за потребителите;

Л.   като има предвид, че актуализирането на класификацията на съществуващите продукти в затворената скала A-G би предотвратило по-специално създаването на празни по-ниски класове, които биха могли да объркат потребителите;

М.   като има предвид, че въвеждането на тези допълнителни класове на ефективност в съществуващите етикети A-G, включително и за други продукти, вероятно ще доведе до объркване дали клас А представлява енергийно ефективен или неефективен продукт;

Н.   като има предвид, че такава мярка не служи на целта на основния инструмент за предоставяне на потребителите на точна, релевантна и сравнима информация;

О.   като има предвид, че Комисията представи своето предложение за преработка на рамковата директива, което може да въведе нови промени, които да окажат влияние върху предложените мерки за изпълнение;

1.  Се противопоставя на приемането на проекта на директива на Комисията за прилагане и изменение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета по отношение на посочването на консумацията на енергия на етикети на телевизори;

2.  Счита, че проектът на директива на Комисията не съответства на целта на основния инструмент;

3.  Приканва Комисията да оттегли проекта на директива и да внесе в комитета, посочена в член 10 от Директива 92/75/ЕИО, нов проект въз основа на затворената скала A-G колкото е възможно по-скоро и при всички случаи не по-късно от 30 септември 2009 г.;

4.  Счита, че оформлението на етикета е съществен елемент от директивата за посочване на консумацията на енергия на етикетите, решението за който следва да бъде взето като част от преразглеждането и преработката, обсъждани понастоящем в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 297, 13.10.1992 г., стр. 16.
(2) Приети текстове, P6_TA(2009)0345.
(3) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

Правна информация - Политика за поверителност