Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2598(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0260/2009

Předložené texty :

B6-0260/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/05/2009 - 4.10

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0357

Přijaté texty
PDF 209kWORD 44k
Středa, 6. května 2009 - Štrasburk
Uvádění spotřeby energie na televizních přijímačích
P6_TA(2009)0357B6-0260/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu směrnice Komise, kterou se provádí a mění směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizorů

Evropský parlament,

–   s ohledem na směrnici Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku(1), a zejména na články 9 a 12 uvedené směrnice,

–   s ohledem na návrh směrnice Komise, kterou se provádí a mění směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizorů,

–   s ohledem na stanovisko, které dne 30. března 2009 poskytl výbor uvedený v článku 10 směrnice 92/75/EHS,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2006 s názvem "Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností" (KOM(2006)0545),

–   s ohledem na návrh Komise ze dne 13. listopadu 2008 na směrnici Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (KOM(2008)0778),

–   s ohledem na svůj postoj ze dne 5. května 2009 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracované znění)(2),

–   s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(3),

–   s ohledem na čl. 81 odst. 2 a čl. 4 písm. b) jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu,že hlavním účelem směrnice 92/75/EHS ("rámcová směrnice"), jak stanoví její článek 1, je "umožnit harmonizaci vnitrostátních opatření týkajících se zejména označování energetickými štítky a uvádění informací o výrobku jako prostředků zveřejňování informací o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů a doplňujících informací týkajících se určitých typů spotřebičů pro domácnost, což dává spotřebitelům možnost volby spotřebičů s vyšší energetickou účinností",

B.   vzhledem k tomu, že rámcová směrnice rovněž stanoví, že "poskytování přesných relevantních a srovnatelných informací o specifické spotřebě energie spotřebičů pro domácnost mohou ovlivnit veřejnost v tom smyslu, že dá při výběru přednost spotřebičům s nižší spotřebou energie",

C.   vzhledem k tomu, že jak se zdůrazňuje v hodnocení dopadů vypracovaném Komisí a přiloženém k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku (SEC(2008)2862), původní úspěšné označování štítky A–G přijaly za vzor různé země po celém světě jako Brazílie, Čína, Argentina, Chile, Írán, Izrael a Jižní Afrika,

D.   vzhledem k tomu, že televizory jsou spotřebiče, které spotřebovávají značné množství energie, a proto zde existuje značný potenciál úspory energie zařazením této kategorie do systému energetického označování podle čl. 1 odst. 2 rámcové směrnice,

E.   vzhledem k tomu, že uvádění spotřeby energie televizorů na energetických štítcích by mělo být co nejvíce konzistentní se systémy uvádění spotřeby energie na energetických štítcích zavedenými pro další domácí spotřebiče,

F.   vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném sdělení Komise se stanoví, že "stávající klasifikace označení bude aktualizována a znovu vypočtena každých pět let, nebo pokud si to vyžádá vývoj nových technologií, na základě studií o ekologických konstrukčních zásadách tak, aby byl stupeň označení A vyhrazen pro nejlepších 10 – 20 % zařízení s nejnižší náročností",

G.   vzhledem k tomu, že pro úspěšné uplatňování systému uvádění spotřeby energie na energetických štítcích je zásadní zavést opatření, která poskytnou informace o energetické účinnosti spotřebičů pro domácnost, které budou pro spotřebitele jasné, úplné, srovnatelné a snadno srozumitelné,

H.   vzhledem k tomu, že spotřebitel, který si pořídí více účinnějších spotřebičů namísto méně účinných by měl zvýšit příjmy výrobců spotřebičů,

I.   vzhledem k tomu, že návrh směrnice Komise, zejména pokud jde o provedení energetického štítku a třídy energetické účinnosti zavádí další změnu tím, že přidává nové třídy A (například A-20 %, A-40 %, A-60 %), které by mohly uvádět spotřebitele v omyl a rovněž jim bránit v řádném porozumění systému označování energetickými štítky a ohrožovat jejich schopnost vybrat si přístroje s vyšší energetickou účinností,

J.   vzhledem k tomu, že několik málo technických úprav štítku by mohlo vést k tomu, že by byl štítek pro spotřebitele mnohem jasnější a srozumitelnější,

K.   vzhledem k tomu, že se prokázalo, že spotřebitelům je stupnice A–G jasná, avšak Komise neprovedla žádné hodnocení dopadu, jež by prokázalo, zda je označení A-20 %, A-40 %, A-60 % spolu s prázdnými nižšími třídami pro spotřebitele užitečné, nebo zda je uvádí v omyl,

L.   vzhledem k tomu, že přeřazení stávajících výrobků do zúžené stupnice A–G by zejména mělo zabránit vytvoření prázdných nižších tříd, které by mohly uvést spotřebitele v omyl,

M.   vzhledem k tomu, že zavedení těchto dodatečných tříd účinnosti k existujícím štítkům A–G i pro další výrobky pravděpodobně povede k nejasnostem ohledně toho, zda třída "A" představuje účinný nebo neúčinný výrobek,

N.   vzhledem k tomu, že takové opatření neplní cíl být základním nástrojem při poskytování přesných, relevantních a srovnatelných informací spotřebitelům,

O.   vzhledem k tomu, že Komise předložila svůj návrh na přepracování rámcové směrnice, který by měl zavést další změny, jež by měly dopad na navrhovaná prováděcí opatření,

1.   nesouhlasí s přijetím návrhu směrnice Komise, kterou se provádí a mění směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích televizorů;

2.   domnívá se, že návrh směrnice Komise není slučitelný s cílem poskytnout základní nástroj;

3.   vyzývá Komisi, aby stáhla návrh směrnice a předložila návrh nový, založený na zúžené stupnici A–G výboru uvedenému v článku 10 směrnice 92/75/EHS co nejdříve, a v každém případě nejpozději do 30. září 2009;

4.   považuje podobu štítku za základní prvek směrnice o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích, o kterém by se v rámci přezkumu a přepracování, jež jsou v současnosti zvažovány, mělo rozhodovat postupem spolurozhodování;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2009)0345
(3) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí