Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2598(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0260/2009

Indgivne tekster :

B6-0260/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/05/2009 - 4.10

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0357

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 42k
Onsdag den 6. maj 2009 - Strasbourg
Energimærkning af fjernsyn
P6_TA(2009)0357B6-0260/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 6. maj 2009 om udkast til Kommissionens direktiv om gennemførelsesforanstaltninger til og ændring af Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af fjernsyn

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger(1), særlig artikel 9 og 12,

–   der henviser til udkast til Kommissionens direktiv …/…/EF om gennemførelsesforanstaltninger til og ændring af Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af fjernsyn,

–   der henviser til udtalelse af 30. marts 2009 fra det udvalg, der henvises til i artikel 10 i direktiv 92/75/EØF,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2006 "Handlingsplan for energieffektivitet: udnyttelse af potentialet" (KOM(2006)0545),

–   der henviser til Kommissionens forslag af 13. november 2008 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (KOM(2008)0778),

–   der henviser til sin holdning af 5. maj 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (omarbejdning)(2),

–   der henviser til artikel 5a, stk. 3, litra b, i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(3),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 2 og stk. 4, litra b,

A.   der henviser til, at hovedformålet med direktiv 92/75/EØF ("rammedirektivet") ifølge dets artikel 1 er at gøre det muligt at harmonisere de nationale foranstaltninger vedrørende offentliggørelse, navnlig i form af mærkning og varedeklaration, af oplysninger om forbrug af energi og andre væsentlige ressourcer samt supplerende oplysninger for så vidt angår visse typer af husholdningsapparater, således at forbrugerne får mulighed for at vælge mere energieffektive apparater,

B.   der henviser til, at rammedirektivet endvidere fastslår, at forelæggelsen af præcise, relevante og sammenlignelige oplysninger om husholdningsapparaters specifikke energiforbrug vil kunne påvirke forbrugernes valg til fordel for apparater med lavt energiforbrug,

C.   der henviser til, at det i Kommissionens konsekvensanalyse, der ledsager forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (SEK(2008)2862), understreges, at den oprindelige og vellykkede A-G-mærkning er blevet anvendt som model i forskellige lande rundt om i verden, bl.a. i Brasilien, Kina, Argentina, Chile, Iran, Israel og Sydafrika,

D.   der henviser til, at fjernsyn er meget energikrævende apparater, og at der derfor ligger et betydeligt energibesparende potentiale i at tilføje denne kategori til mærkningsordningen i henhold til artikel 1, stk. 2, i rammedirektivet,

E.   der henviser til, at energimærkningen af fjernsyn så vidt muligt skal være overensstemmende med eksisterende energimærkningsordninger for andre husholdningsapparater,

F.   der henviser til, at den eksisterende mærkningsklassificering, som angivet i den ovennævnte meddelelse fra Kommissionen, på grundlag af undersøgelser af miljøvenligt design vil blive forbedret og reskaleret hvert femte år, eller når nye teknologiske fremskridt berettiger til det, og A-mærkestatus vil blive forbeholdt de 10–20 % af udstyret, der ligger i top,

G.   der henviser til, at det er af afgørende betydning for en vellykket gennemførelse af energimærkningsordningen, at der indføres foranstaltninger, der sikrer forbrugerne klare, detaljerede, sammenlignelige og let forståelige oplysninger om husholdningsapparaters energieffektivitet,

H.   der henviser til, at fabrikanternes indtægter ville stige, hvis forbrugerne købte flere energieffektive apparater i stedet for mindre energieffektive apparater,

I.   der henviser til, at udkastet til Kommissionens direktiv navnlig med hensyn til energimærkets udformning og energiøkonomiklasser introducerer endnu en ændring, idet det tilføjer nye A-klasser (f.eks. A-20%, A-40%, A-60%), der risikerer at forvirre forbrugeren yderligere, hæmme deres forståelse af energimærkningsordningen og svække deres evne til at vælge de apparater, der er mest energieffektive,

J.   der henviser til, at mærket blot med få tekniske justeringer kunne blive meget tydeligere og lettere forståelig for forbrugerne,

K.   der henviser til, at det er påvist, at forbrugerne finder A-G-skalaen klar, og Kommissionen har ikke gennemført nogen analyser, der viser, om en mærkning med A-20%, A-40%, A-60% ved siden af tomme, lavere klasser, vil være en hjælp eller vildledende for forbrugerne,

L.   der henviser til, at en reskalering af eksisterende produkter i en lukket A-G-skala navnlig vil forebygge forekomsten af tomme, lavere klasser, der risikerer at vildlede forbrugerne,

M.   der henviser til, at indførelsen af disse nye effektivitetsklasser på eksisterende A-G-mærker, herunder i forbindelse med andre produkter, risikerer at skabe yderligere usikkerhed om, hvorvidt et "A"-mærket produkt er energieffektivt eller ej,

N.   der henviser til, at en sådan foranstaltning ikke fremmer formålet med basisretsakten, nemlig at levere præcise, relevante og sammenlignelige oplysninger til forbrugerne,

O.   der henviser til, at Kommissionen har fremsat sit forslag til en omarbejdning af rammedirektivet, der kunne betyde yderligere ændringer, der ville have en indvirkning på de foreslåede gennemførelsesforanstaltninger,

1.   modsætter sig vedtagelsen af udkast til Kommissionens direktiv om gennemførelsesforanstaltninger til og ændring af direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af fjernsyn;

2.   finder, at udkastet til Kommissionens direktiv ikke er foreneligt med formålet med basisretsakten;

3.   opfordrer Kommissionen til at trække udkastet til direktiv tilbage og til hurtigst muligt og ikke senere end 30. september 2009 at forelægge et nyt, der baseres på en lukket A-G-skala, for det udvalg, der er nævnt i artikel 10 i direktiv 92/75/EØF;

4.   finder, at mærkets udformning er et afgørende element i energimærkningsdirektivet, som bør medtages som en del af den revision og omarbejdning, der pågår under den fælles beslutningsprocedure;

5.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0345.
(3) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik