Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2598(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0260/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0260/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 4.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0357

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 269kWORD 47k
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο
Επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των τηλεοράσεων
P6_TA(2009)0357B6-0260/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής για την εφαρμογή και την τροποποίηση της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τις τηλεοράσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα(1), και ιδίως τα άρθρα της 9 και 12,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής για την εφαρμογή και την τροποποίηση της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τις τηλεοράσεις,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 30 Μαρτίου 2009 η επιτροπή του άρθρου 10 της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2006, με τίτλο "Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού" (COM(2006)0545),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που εξέδωσε η Επιτροπή στις 13 Νοεμβρίου 2008 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (COM(2008)0778),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 5ης Μαΐου 2009 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση)(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 5α, παράγραφος 3, στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(3),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 81, παράγραφοι 2 και 4, στοιχείο β), του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι κύριος στόχος της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ ("οδηγία-πλαίσιο") είναι, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 "να καταστεί δυνατή η εναρμόνιση των εθνικών μέτρων για τη δημοσίευση, ιδίως με την επισήμανση και την ενημέρωση σχετικά με το προϊόν, πληροφοριών για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων και συμπληρωματικών πληροφοριών για ορισμένους τύπους οικιακών συσκευών, επιτρέποντας έτσι στους καταναλωτές να επιλέγουν αποδοτικότερες από άποψη ενέργειας συσκευές",

Β.   εκτιμώντας ότι στην οδηγία-πλαίσιο αναφέρεται επίσης ότι "η παροχή επακριβών, εύστοχων και συγκρίσιμων πληροφοριών για την ενεργειακή κατανάλωση των οικιακών συσκευών ενδέχεται να επηρεάσει τις επιλογές του κοινού υπέρ των λιγότερο ενεργειοβόρων συσκευών",

Γ.   εκτιμώντας, όπως τονίζεται στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (SEC(2008)2862), ότι η αρχική επιτυχής ένδειξη Α-G εφαρμόστηκε ως υπόδειγμα σε διάφορες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Αργεντινή, η Χιλή, το Ιράν, το Ισραήλ και η Νότιος Αφρική,

Δ.   εκτιμώντας ότι οι τηλεοράσεις είναι συσκευές υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, προσθέτοντας αυτήν την κατηγορία στο σύστημα επισήμανσης της κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας-πλαισίου,

Ε.   εκτιμώντας ότι η επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας για τις τηλεοράσεις πρέπει να είναι όσον το δυνατόν πιο συμβατή με τα καθιερωμένα συστήματα επισήμανσης της κατανάλωσης ενέργειας για τις λοιπές οικιακές συσκευές,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι στην προαναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι "οι ισχύουσες ταξινομήσεις σήμανσης θα αναβαθμίζονται και αλλάζουν κλίμακα ανά 5-ετία ή όποτε αυτό δικαιολογείται από τις τεχνολογικές εξελίξεις, με βάση μελέτες οικολογικού σχεδιασμού, με σκοπό η κατάταξη στην κατηγορία σήμανσης Α να προορίζεται για το κορυφαίο 10 έως 20% του εξοπλισμού με τις καλύτερες επιδόσεις",

Ζ.   εκτιμώντας ότι είναι ουσιώδες για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος επισήμανσης της κατανάλωσης ενέργειας να θεσπιστούν μέτρα που θα παρέχουν σαφείς, λεπτομερείς, συγκρίσιμες και κατανοητές για τον καταναλωτή πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των οικιακών συσκευών,

Η.   εκτιμώντας ότι η αγορά εκ μέρους των καταναλωτών μεγαλύτερων ποσοτήτων αποδοτικών συσκευών αντί για λιγότερο αποδοτικές συσκευές θα οδηγούσε σε αύξηση των εσόδων των παραγωγών συσκευών,

Θ.   εκτιμώντας ότι το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά το σχέδιο των ενδείξεων της κατανάλωσης ενέργειας και τις τάξεις ενεργειακής απόδοσης καθιερώνει περαιτέρω αλλαγή, προσθέτοντας νέες τάξεις Α (για παράδειγμα A-20%, A-40%, A-60%), οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω σύγχυση στους καταναλωτές, να τους εμποδίσουν να κατανοούν ορθά το σύστημα επισήμανσης της κατανάλωσης ενέργειας και να υπονομεύσουν την ικανότητά τους να επιλέγουν συσκευές με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση,

Ι.   εκτιμώντας ότι ορισμένες τεχνικές προσαρμογές στην ένδειξη θα μπορούσαν να την καταστήσουν πολύ πιο σαφή και κατανοητή για τους καταναλωτές,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με ενδείξεις, οι καταναλωτές θεωρούν την κλίμακα A-G σαφή, ότι όμως η Επιτροπή δεν έχει διενεργήσει αξιολόγηση των επιπτώσεων, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο οι τάξεις A-20%, A-40%, A-60%, μαζί με κενές χαμηλότερες τάξεις, είναι χρήσιμες ή παραπλανητικές για τους καταναλωτές,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι η εκ νέου κατάταξη των υφιστάμενων προϊόντων σε μία κλειστή κλίμακα A-G θα απέτρεπε ειδικότερα τη δημιουργία κενών χαμηλότερων τάξεων που ενδέχεται να είναι παραπλανητικές για τους καταναλωτές,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι η καθιέρωση αυτών των πρόσθετων τάξεων απόδοσης στις υπάρχουσες ενδείξεις A-G, και στην περίπτωση άλλων προϊόντων, είναι πιθανό να εντείνει τη σύγχυση ως προς το ερώτημα κατά πόσο η τάξη "Α" αντιπροσωπεύει ένα αποδοτικό ή ένα μη αποδοτικό προϊόν,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι το μέτρο αυτό δεν εξυπηρετεί τον στόχο του βασικού μέσου, που συνίσταται στην παροχή επακριβών, εύστοχων και συγκρίσιμων πληροφοριών στους καταναλωτές,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει την πρότασή της για αναδιατύπωση της οδηγίας-πλαισίου, η οποία θα μπορούσε να εισαγάγει περαιτέρω αλλαγές που θα είχαν αντίκτυπο στα προτεινόμενα εκτελεστικά μέτρα,

1.   εκφράζει την αντίθεσή του στο σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής για την εφαρμογή και την τροποποίηση της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τις τηλεοράσεις·

2.   είναι της γνώμης ότι το σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής δεν είναι συμβατό με τον στόχο του βασικού μέσου·

3.   καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο οδηγίας και να υποβάλει νέο σχέδιο οδηγίας, που να βασίζεται σε κλειστή κλίμακα A-G, στην επιτροπή του άρθρου 10 της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε το αργότερο την 30ή Σεπτεμβρίου 2009·

4.   θεωρεί την εμφάνιση της ένδειξης ουσιαστικό στοιχείο της οδηγίας για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας, που πρέπει να αποφασιστεί ως τμήμα της αναθεώρησης και αναδιατύπωσης που επί του παρόντος εξετάζονται στο πλαίσιο διαδικασίας συναπόφασης·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 297, 13.10.1992, σ. 16.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0345.
(3) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου