Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2598(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0260/2009

Esitatud tekstid :

B6-0260/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/05/2009 - 4.10

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0357

Vastuvõetud tekstid
PDF 115kWORD 38k
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg
Televiisorite energiamärgistus
P6_TA(2009)0357B6-0260/2009

Euroopa Parlamendi 6. mai 2009. aasta resolutsioon komisjoni direktiivi eelnõu kohta, millega rakendatakse ja muudetakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ televiisorite energiamärgistuse osas

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu 22. septembri 1992. aasta direktiivi 92/75/EMÜ kodumasinate energia ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses,(1) eriti selle artikleid 9 ja 12;

–   võttes arvesse komisjoni direktiivi eelnõu, millega rakendatakse ja muudetakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ televiisorite energiamärgistuse osas;

–   võttes arvesse direktiivi 92/75/EMÜ artiklis 10 osutatud komitee 30. märtsi 2009. aasta arvamust;

–   võttes arvesse komisjoni 19. oktoobri 2006. aasta teatist "Energiatõhususe tegevuskava: potentsiaali realiseerimine" (KOM(2006)0545);

–   võttes arvesse komisjoni 13. novembri 2008. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv energiamõjuga toodete energiatarbimise ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (KOM(2008)0778);

–   võttes arvesse oma 5. mai 2009. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv energiamõjuga toodete energiatarbimise ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (uuesti sõnastatud)(2);

–   võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused)(3) artikli 5a lõike 3 punkti b;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõiget 2 ja lõike 4 punkti b,

A.   arvestades, et direktiivi 92/75/EMÜ ("raamdirektiiv") peamine eesmärk on selle artikli 1 kohaselt "võimaldada nende siseriiklike meetmete ühtlustamist, mis käsitlevad energia ja muude oluliste ressursside tarbimist käsitleva teabe ja teatavaid kodumasinate liike käsitleva lisateabe avaldamist eelkõige märgistamise ja tootekirjelduse kaudu, võimaldades ühtlasi tarbijatel valida energiatõhusamaid seadmeid";

B.   arvestades, et raamdirektiivis on ka sätestatud, et "täpne, asjakohane ja võrreldav teave kodumasinate konkreetse energiatarbimise kohta võib mõjutada üldsust valima vähem energiat tarbivaid seadmeid";

C.   arvestades, et nagu on osutatud komisjoni mõjuhinnangus, mis on lisatud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv energiamõjuga toodete energia ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (SEK(2008)2862), on algne edukas A–G skaala märgistus võetud eeskujuks eri riikides üle kogu maailma, näiteks Brasiilias, Hiinas, Argentinas, Tšiilis, Iraanis, Iisraelis ja Lõuna-Aafrikas;

D.   arvestades, et televiisorid on palju energiat tarbivad seadmed ja seega peitub siin märkimisväärne potentsiaal säästa energiat, kui see kategooria lisatakse raamdirektiivi artikli 1 lõike 2 kohaselt energiamärgistuse süsteemi;

E.   arvestades, et televiisorite energiamärgistus peaks olema võimalikult suurel määral kooskõlas teiste kodumasinate jaoks kehtestatud energiamärgistuse süsteemidega;

F.   arvestades, et eespool nimetatud komisjoni teatises on sätestatud, et "[o]lemasolevaid märgistusklassifikatsioone uuendatakse ja korrastatakse iga viie aasta järel või vastavalt tehnoloogia arenemisele ökodisaini käsitlevate uuringute põhjal eesmärgiga reserveerida A-märgistus 10–20% kõige energiatõhusamate seadmete jaoks";

G.   arvestades, et energiamärgistuse süsteemi edukaks rakendamiseks on oluline võtta meetmeid, mille eesmärk on anda kodumasinate energiatõhususe kohta teavet, mis on selge, põhjalik, võrreldav ja tarbijale kergesti arusaadav;

H.   arvestades, et kui tarbijad ostaksid vähemtõhusate seadmete asemel suuremal arvul tõhusaid seadmeid, suureneks seadmete tootjate tulu;

I.   arvestades, et komisjoni direktiivi eelnõuga ning eelkõige energiamärgise kujundust ja energiatõhususe klasse puudutavate sätetega tehakse veel üks muudatus, nimelt lisatakse uusi A-klasse (näiteks A-20%, A-40%, A-60%), mis võivad tarbijaid veel rohkem segadusse ajada, takistada neid energiamärgistuse süsteemist õigesti aru saamast ja vähendada nende võimet valida suurema energiatõhususega seadmeid;

J.   arvestades, et märgistuse saaks väheste tehniliste kohandustega muuta palju selgemaks ja tarbijatele arusaadavamaks;

K.   arvestades, et on tõendatud, et tarbijad peavad A−G skaalat arusaadavaks, aga komisjon ei ole viinud läbi mõjuhinnangut, millest selguks, kas A-20%, A-40%, A-60% koos tühjade madalamate klassidega on tarbijate jaoks abistavad või eksitavad;

L.   arvestades, et olemasolevate toodete ümberpaigutamisega suletud A–G skaalale välditaks eelkõige tühjade madalamate klasside teket, mis võib tarbijaid eksitada;

M.   arvestades, et nende täiendavate tõhususklasside kasutuselevõtmine olemasolevatel A–G skaala märgistel suurendaks tõenäoliselt ka teiste toodete puhul segadust selles osas, kas A-klass tähistab tõhusat või ebatõhusat toodet;

N.   arvestades, et selline meede ei teeni põhiakti eesmärki anda tarbijatele täpset, asjakohast ja võrreldavat teavet;

O.   arvestades, et komisjon on esitanud ettepaneku raamdirektiivi uuestisõnastamiseks, mis võib kaasa tuua täiendavaid muudatusi, mis mõjutaksid kavandatud rakendusmeetmeid,

1.   on vastu komisjoni direktiivi eelnõu (millega rakendatakse ja muudetakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ televiisorite energiamärgistuse osas) vastuvõtmisele;

2.   on seisukohal, et komisjoni direktiivi eelnõu ei ole kooskõlas põhiakti eesmärgiga;

3.   palub komisjonil direktiivi eelnõu tagasi võtta ja esitada uue, suletud A–G skaalal põhineva eelnõu direktiivi 92/75/EMÜ artiklis 10 osutatud komiteele nii kiiresti kui võimalik, aga igal juhul hiljemalt 30. septembril 2009;

4.   peab märgise kujundust energiamärgistuse direktiivi oluliseks osaks, mille üle tuleks otsustada praegu kaasotsustamismenetluse raames toimuva läbivaatamise ja uuestisõnastamise käigus;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT L 297, 13.10.1992, lk 16.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0345.
(3) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika