Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2598(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0260/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0260/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 4.10

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0357

Hyväksytyt tekstit
PDF 115kWORD 39k
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
Televisioiden energiamerkinnät
P6_TA(2009)0357B6-0260/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2009 luonnoksesta komission direktiiviksi neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanosta ja muuttamisesta televisioiden energiamerkintöjen osalta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 22. syyskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/75/ETY(1) ja erityisesti sen 9 ja 12 artiklan,

–   ottaa huomioon luonnoksen komission direktiiviksi neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanosta ja muuttamisesta televisioiden energiamerkintöjen osalta,

–   ottaa huomioon direktiivin 92/75/ETY 10 artiklassa mainitun komitean 30. maaliskuuta 2009 antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon 19. lokakuuta 2006 annetun komission tiedonannon "Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: Mahdollisuuksien toteuttaminen" (KOM(2006)0545),

–   ottaa huomioon komission 13. marraskuuta 2008 antaman ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (KOM(2008)0778),

–   ottaa huomioon 5. toukokuuta 2009 vahvistamansa kannan ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (uudelleenlaadinta)(2),

–   ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(3) 5 a artiklan 3 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan 2 kohdan ja 4 kohdan b alakohdan,

A.   ottaa huomioon, että direktiivin 92/75/ETY, jäljempänä 'puitedirektiivi', pääasiallisena tarkoituksena on, kuten direktiivin 1 artiklassa todetaan, "mahdollistaa tiettyjen kodinkonetyyppien energian ja muiden olennaisten voimavarojen kulutusta koskevien tietojen, erityisesti merkintöjen ja tuotetietojen, julkaisua koskevien kansallisten toimenpiteiden yhdenmukaistaminen niin, että kuluttajat saavat mahdollisuuden valita energiatehokkuudeltaan parhaimmat laitteet",

B.   ottaa huomioon, että puitedirektiivissä todetaan myös, että "tarkan, olennaisen ja vertailukelpoisen tiedon tarjoaminen erityisesti kodinkoneiden energiankulutuksesta voi vaikuttaa yleisön valintoihin sellaisten laitteiden eduksi, jotka kuluttavat vähemmän energiaa",

C.   ottaa huomioon, kuten tähdennettiin komission vaikutusten arvioinnissa, joka on liitetty ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin (SEC(2008)2862), että alkuperäistä, menestyksekästä A-G-merkkiä on käytetty mallina maailman eri maissa kuten Brasiliassa, Kiinassa, Argentiinassa, Chilessä, Iranissa, Israelissa ja Etelä-Afrikassa,

D.   ottaa huomioon, että televisiolaitteet ovat paljon energiaa kuluttavia laitteita ja että näin ollen energiaa voidaan säästää mahdollisesti huomattavasti lisäämällä tämän luokan laitteet puitedirektiivin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun järjestelmään,

E.   ottaa huomioon, että televisiolaitteiden energiakulutusta koskevan merkinnän olisi vastattava mahdollisimman hyvin muita kodinkoneita koskevia määriteltyjä energiamerkintäluokituksia,

F.   ottaa huomioon, että edellä mainitussa komission tiedonannossa todetaan, että "nykyisiä merkintäluokituksia tarkennetaan ja ne mitoitetaan uudelleen viiden vuoden välein tai teknologian kehityksen siihen oikeuttaessa ekologista suunnittelua koskevien tutkimusten perusteella siten, että A-luokituksen saa energiatehokkaimmat 10–20 prosenttia laitteista",

G.   katsoo, että energiamerkintäjärjestelmän menestyksekkään täytäntöönpanon kannalta on olennaista, että otetaan käyttöön toimenpiteitä, joiden avulla kodinkoneista annetaan kuluttajalle selvää, kattavaa, vertailukelpoista ja helppotajuista tietoa,

H.   ottaa huomioon, että jos kuluttaja ostaa entistä enemmän tehokkaita laitteita vähemmän tehokkaiden laitteiden asemasta, tämä lisäisi laitevalmistajien tuloja,

I.   ottaa huomioon, että erityisesti mitä tulee energiamerkin suunnitteluun ja energiatehokkuusluokkiin, luonnoksessa komission direktiiviksi tehdään toinen muutos lisäämällä uudet A-luokat (esimerkiksi A-20 %, A-40 % ja A-60 %), jotka mahdollisesti hämmentävät kuluttajia entisestään, estävät heitä ymmärtämästä oikein energiamerkintäjärjestelmää ja heikentävät heidän mahdollisuuksiaan valita laitteita, joiden energiatehokkuus on muita parempi,

J.   katsoo, että pieni määrä merkkiin tehtäviä teknisiä muutoksia voisi tehdä merkistä entistä selvemmän ja ymmärrettävämmän kuluttajille,

K.   ottaa huomioon, että tutkimustulokset osoittavat, että kuluttajien mielestä A–G-asteikko on selkeä, mutta komissio ei ole tehnyt vaikutusten arviointia osoittaakseen, onko A-20 %, A-40 % ja A-60 % yhdessä tyhjien alaluokkien kanssa kuluttajille hyödyllinen vai heitä harhaanjohtava,

L.   katsoo, että nykyisten tuotteiden uudelleen luokitteleminen suljettuun A–G-asteikkoon estäisi erityisesti sen, että syntyy tyhjiä alempia luokkia, jotka voivat johtaa kuluttajia harhaan,

M.   katsoo, että kyseisten uusien tehokkuusluokkien käyttöön ottaminen nykyisten A-G-merkkien ohella myös muita tuotteita varten todennäköisesti lisää epävarmuutta siitä, edustaako luokka A tehokasta vai tehotonta tuotetta,

N.   katsoo, että tällainen toimenpide ei palvele perussäädöksen tarkoitusta, joka on tarkkojen, asianmukaisten ja vertailukelpoisten tietojen antaminen kuluttajille,

O.   ottaa huomioon, että komissio on tehnyt ehdotuksen puitedirektiivin laatimiseksi uudelleen, minkä yhteydessä voitaisiin ottaa käyttöön lisää muutoksia, jotka vaikuttaisivat ehdotettuihin täytäntöönpanotoimenpiteisiin,

1.   vastustaa sitä, että luonnos komission direktiiviksi neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanosta ja muuttamisesta televisioiden energiamerkintöjen osalta hyväksytään;

2.   katsoo, että luonnos komission direktiiviksi ei ole yhteensopiva perussäädöksen tavoitteen kanssa;

3.   kehottaa komissiota peruuttamaan direktiiviluonnoksen ja tekemään suljettuun A-G-asteikkoon perustuvan uuden ehdotuksen direktiivin 92/75/ETY 10 artiklassa mainitulle komitealle mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa viimeistään 30. syyskuuta 2009;

4.   katsoo, että energiankulutusta koskevista merkinnöistä annetun direktiivin olennainen osa on merkin ulkoasu, josta olisi päätettävä parhaillaan yhteispäätösmenettelyä noudattaen toteutetun tarkistamisen ja uudelleenlaadinnan yhteydessä;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EYVL L 297, 13.10.1992, s. 16.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0345.
(3) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö