Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2598(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0260/2009

Pateikti tekstai :

B6-0260/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/05/2009 - 4.10

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0357

Priimti tekstai
PDF 218kWORD 45k
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d. - Strasbūras
Energijos sunaudojimo ženklinimas ant televizorių
P6_TA(2009)0357B6-0260/2009

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos direktyvos, kuria įgyvendinama ir iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant televizorių projekto

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1992 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvą 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių suvartojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį(1), ypač į jos 9 ir 12 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Komisijos direktyvos, kuria įgyvendinama ir iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant televizorių, projektą,

–   atsižvelgdamas į Direktyvos 92/75/EEB 10 straipsnyje nurodyto 2009 m. kovo 30 d. komiteto pateiktą nuomonę,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 19 d. Komisijos komunikatą "Efektyvus energijos vartojimo veiksmų planas: išnaudoti potencialą" (COM(2006)0545),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 13 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (COM(2008)0778),

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. gegužės 5 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (nauja redakcija)(2),

–   atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais vykdomaisiais įgaliojimais tvarką(3), 5a straipsnio 3 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 2 dalį ir 4 dalies b punktą,

A.   kadangi pagrindinis Direktyvos 92/75/EECB (Pagrindų direktyva) tikslas, kaip nurodyta jos 1 straipsnyje, – "suvienodinti su skelbiama informacija susijusias nacionalines priemones, ypač ženklinant ir pateikiant informaciją apie gaminį, energijos ir kitų svarbių išteklių sunaudojimą bei papildomą informaciją apie tam tikrus buitinių prietaisų tipus suteikiant vartotojams galimybę pasirinkti energijos naudojimo požiūriu efektyviausius prietaisus",

B.   kadangi Pagrindų direktyvoje taip pat nurodyta, kad "tikslios, svarbios ir lygintinos informacijos apie konkrečių buitinių prietaisų energijos sunaudojimą teikimas gali daryti įtaką visuomenei pasirenkant prietaisus, kurie sunaudoja mažiau energijos",

C.   kadangi kaip nurodyta Komisijos poveikio vertinime, pridėtame prie pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su energija susijusių gaminių sunaudojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (SEC(2008)2862), originalią ir sėkmingą etiketę A–G skirtingos pasaulio šalys, pvz., Brazilija, Kinija, Argentina, Čilė, Iranas, Izraelis ir Pietų Afrika, naudoja kaip modelį,

D.   kadangi televizoriai yra daug energijos naudojantys prietaisai, todėl yra galimybės sutaupyti energiją padidėja įtraukus šią produktų kategoriją į energijos sunaudojimo ženklinimo sistemą pagal Pagrindų direktyvos 1 straipsnio 2 dalį,

E.   kadangi energijos sunaudojimo ženklinimas ant televizorių turi kiek įmanoma atitikti kitiems buitiniams prietaisams nustatytas energijos sunaudojimo ženklinimo sistemas,

F.   kadangi kaip nurodyta minėtame Komisijos komunikate, kad "galiojanti ženklinimo klasifikacija bus atnaujinama ir pergrupuojama kas penkerius metus arba kada to reikės dėl technologijų raidos, remiantis ekologinio projektavimo tyrimais, siekiant išsaugoti A ženklo statusą 10–20 % efektyviausiai energiją naudojančios įrangos",

G.   kadangi siekiant toliau sėkmingai įgyvendinti energijos sunaudojimo ženklinimo sistemą svarbu priimti priemones, kuriomis vartotojams būtų pateikta aiški, išsami, palyginama ir lengvai suprantama informacija apie buitinių prietaisų energijos sunaudojimą,

H.   kadangi vartotojams vietoj energijos požiūriu mažiau efektyvių prietaisų įsigijus daugiau efektyvių prietaisų padidėtų prietaisų gamintojų pajamos,

I.   kadangi Komisijos direktyvos projekte, ypač etikečių dizaino ir energijos naudojimo veiksmingumo kategorijų klausimu, padaryti pakeitimai pridedant naujas A klases (pavyzdžiui, A – 20 %, A – 40 %, A – 60 %), gali dar labiau suklaidinti vartotojus, apsunkinti energijos sunaudojimo ženklinimo sistemos suvokimą bei sumažinti jų galimybes pasirinkti energijos požiūriu efektyviausius prietaisus,

J.   kadangi atlikus nedidelius techninius etikečių pataisymus galima jas patobulinti taip, kad jos būtų daug aiškesnės ir labiau suprantamos vartotojui,

K.   kadangi įrodyta, kad nors vartotojams skalė nuo A iki G yra aiški, tačiau Komisija nepadarė jokio poveikio vertinimo, iš kurio būtų aišku, ar A – 20 %, A – 40 %, A – 60 % kartu su "tuščiomis" žemesnėmis klasėmis klaidina vartotojus, ar jiems padeda,

L.   kadangi produktų pergrupavimas į uždarą A–G skalę visų pirma galėtų užkirsti kelią sukurti "tuščias" žemesnes klases, kurios gali klaidinti vartotojus,

M.   kadangi įdiegus šias papildomas efektyvumo klases jau esančiose A–G etiketėse, įskaitant ir kitiems produktams, kiltų dar didesnė painiava dėl to, ar A klasės produktas yra energijos požiūriu efektyvus ar neefektyvus,

N.   kadangi ši priemonė nepadeda siekti pagrindinės priemonės tikslo - suteikti vartotojams tikslią, svarbią ir palyginamą informaciją,

O.   kadangi Komisija pateikė pasiūlymą dėl naujos Pagrindų direktyvos redakcijos, kurioje būtų pateikti ir kiti pakeitimai, turintys įtakos siūlomoms įgyvendinimo priemonėms,

1.   nepritaria Komisijos direktyvos, kuria įgyvendinama ir iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant televizorių, projekto patvirtinimui;

2.   mano, kad Komisijos direktyvos projektas nesuderinamas su pagrindinės priemonės tikslu;

3.   raginą Komisiją atsiimti direktyvos projektą ir, kaip galima greičiau, ir ne vėliau kaip iki 2009 m. rugsėjo 30 d., Direktyvos 92/75/EEB 10 straipsnyje nurodytam komitetui pateikti naują projektą, pagrįsta uždara A–G skale;

4.   mano, kad informacijos pateikimas etiketėse yra pagrindinė energijos sunaudojimo ženklinimo direktyvos dalis, kuri turėtų būti peržiūrėta ir parengta nauja redakcija taikant bendro sprendimo procedūrą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL L 297, 1992 10 13, p. 16.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2009)0345.
(3) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Teisinė informacija - Privatumo politika