Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2598(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0260/2009

Ingivna texter :

B6-0260/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 4.10

Antagna texter :

P6_TA(2009)0357

Antagna texter
PDF 115kWORD 37k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
Energimärkning av teveapparater
P6_TA(2009)0357B6-0260/2009

Europaparlamentets resolution av den 6 maj 2009 om utkastet till kommissionens direktiv om genomförande och ändring av rådets direktiv 92/75/EEG vad gäller energimärkning av teveapparater

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser(1), särskilt artiklarna 9 och 12,

–   med beaktande av utkastet till kommissionens direktiv om genomförande och ändring av rådets direktiv 92/75/EEG vad gäller energimärkning av teveapparater,

–   med beaktande av yttrandet av den 30 mars 2009 från den kommitté som avses i artikel 10 i direktiv 92/75/EEG,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 oktober 2006 "Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna" (KOM(2006)0545),

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av den 13 november 2008 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger energirelaterade produkters förbrukning av energi och andra resurser (KOM(2008)0778),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 5 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger energirelaterade produkters förbrukning av energi och andra resurser (omarbetning)(2),

–   med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(3),

–   med beaktande av artiklarna 81.2 och 4 b i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Huvudsyftet med direktiv 92/75/EEG (nedan kallat ramdirektivet) är enligt artikel 1 att "göra det möjligt att harmonisera de nationella åtgärderna när det gäller att publicera uppgifter, särskilt genom märkning och produktinformation, om förbrukning av energi och andra väsentliga resurser samt kompletterande uppgifter om vissa slag av hushållsapparater för att därigenom ge konsumenterna möjlighet att välja mer energisnåla apparater".

B.  I ramdirektivet anges även att "om allmänheten får tillgång till korrekt, relevant och jämförbar information om den energi som varje enskild hushållsapparat förbrukar, kan detta påverka deras val till förmån för mindre energikrävande apparater".

C.  Som påpekades i kommissionens konsekvensanalys som åtföljde förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger energirelaterade produkters förbrukning av energi och andra resurser (SEK(2008)2862) har den ursprungliga framgångsrika A–G-märkningen använts som modell i olika länder runtom i världen, till exempel i Argentina, Brasilien, Chile, Iran, Israel, Kina och Sydafrika.

D.  Teveapparater förbrukar mycket energi och det finns alltså betydande möjligheter att spara energi genom att denna produktkategori läggs till i energimärkningssystemet under artikel 1.2 i ramdirektivet.

E.  Energimärkningen av teveapparater bör överensstämma i så hög grad som möjligt med de etablerade märkningssystemen för andra hushållsapparater.

F.  I ovannämnda kommissionsmeddelande anges att "dagens märkningsklassificering kommer att uppgraderas och nya klasser införas vart femte år eller när det är motiverat av den tekniska utvecklingen, med undersökningar av ekodesign som underlag, i syfte att A-märkning bara skall ges till den utrustning som ligger bland de 10-20 % bästa".

G.  För att det ska gå att genomföra energimärkningssystemet måste det vidtas åtgärder som förser konsumenterna med information om energieffektiviteten hos hushållsapparater som är tydlig, omfattande, jämförbar och lättförståelig.

H.  Om konsumenterna köper fler energieffektiva apparater i stället för mindre effektiva apparater skulle detta öka intäkterna för tillverkarna.

I.  I utkastet till kommissionens direktiv införs en annan förändring, särskilt i fråga om utformningen av energimärkningen och energieffektivitetsklasserna, genom att man har lagt till nya A-klasser (till exempel A-20 %, A-40 % och A-60 %) som kan bli ännu mer förvirrande för konsumenterna, försämra deras förståelse för energimärkningssystemet och försvåra valet av mer energieffektiva apparater.

J.  Ett mindre antal tekniska justeringar av märkningen skulle kunna resultera i en märkning som är mycket tydligare och mer lättförståelig för konsumenterna.

K.  Enligt uppgifter tycker kunderna att A–G-skalan är tydlig. Kommissionen har dock inte genomfört någon konsekvensanalys för att visa om A-20 %, A-40 % och A-60 % vid sidan om lägre klasser där inga apparater ingår är användbara eller missvisande för konsumenterna.

L.  En omplacering av befintliga produkter till en begränsad A–G-skala skulle framför allt förhindra inrättandet av lägre klasser där inga apparater ingår som kan vara missvisande för konsumenterna.

M.  Införandet av ytterligare effektivitetsklasser på befintliga A–G-märkningar, även när det gäller andra produkter, bidrar sannolikt till förvirringen om huruvida produkter i klass A är effektiva eller inte.

N.  En sådan åtgärd fyller inte den grundläggande rättsaktens syfte, nämligen att förse konsumenterna med korrekt, relevant och jämförbar information.

O.  Kommissionen har lagt fram sitt förslag om en omarbetning av ramdirektivet vilket skulle kunna medföra ytterligare förändringar som skulle få konsekvenser för de föreslagna genomförandeåtgärderna.

1.  Europaparlamentet motsätter sig antagandet av utkastet till kommissionens direktiv om genomförande och ändring av rådets direktiv 92/75/EEG vad gäller energimärkning av teveapparater.

2.  Europaparlamentet anser inte att utkastet till kommissionens direktiv är förenligt med den grundläggande rättsaktens syfte.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka utkastet till direktiv och lägga fram ett nytt, baserat på en begränsad A–G-skala, till det utskott som anges i artikel 10 i rådets direktiv 92/75/EEG så fort som möjligt och under inga omständigheter senare än 30 september 2009.

4.  Europaparlamentet anser att utformningen av märkningen är en viktig del av energimärkningsdirektivet, som man bör besluta om inom ramen för den översyn och omarbetning som för närvarande övervägs enligt medbeslutandeförfarandet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EGT L 297, 13.10.1992, s. 16.
(2) Antagna texter, P6_TA(2009)0345.
(3) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy