Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2599(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0285/2009

Внесени текстове :

B6-0285/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/05/2009 - 4.12

Приети текстове :

P6_TA(2009)0358

Приети текстове
PDF 299kWORD 53k
Сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург
Роля на недържавните деятели и местните власти в областта на развитието
P6_TA(2009)0358B6-0285/2009

Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно проекта на решение на Комисията за съставяне на годишната програма за действие за 2009 г. за недържавните деятели и местните органи на управление в областта на развитието (Част II: целеви проекти)

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството(1) и по-специално член 14, параграф 1, буква б) от него,

–   като взе предвид проекта решение на Комисията за съставяне на годишната програма за действие за 2009 г. на недържавните субекти и местните органи на управление в областта на развитието (Част II: целеви проекти) (CMTD(2009)0387 - D004766/01),

–   като взе предвид становището от 15 април 2009 г. на комитета, посочен в член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1905/2006 ("управителен комитет на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР)"),

–   като взе предвид "Общата оценка на действията за повишаване на обществената осведоменост по въпросите на развитието в Европа / Обучение в областта на развитието" (ЕО справочен № 2007/146962. Окончателен доклад),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 март 2008 г. относно политиката на ЕС на сътрудничество за развитие: предизвикателство за новите държави-членки(2),

–   като взе предвид член 8 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(3),

–   като взе предвид член 81 от своя правилник,

A.   като има предвид, че на 15 април 2009 г. управителният комитет на ИСР гласува посредством писмена процедура в полза на проекта на годишната програма за действие за 2009 г. на недържавните субекти и местните органи на управление в областта на развитието (Част II: целеви проекти) (CMTD(2009)0387 - D004766/01);

Б.   като има предвид, че съгласно член 7, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО и член 1 от Споразумението от 3 юни 2008 г. между Европейския парламент и Комисията относно условията и реда за прилагане на Решение 1999/468/EО на Съвета, Парламентът получи проекта на мерки по прилагането, представен на управителния комитет на ИСР и резултатите от гласуването;

В.   като има предвид, че в член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1905/2006 се посочва, че една от целите на тематичната програма относно недържавните субекти и местните органи на управление в областта на развитието е "да се увеличи нивото на съзнание на европейските граждани относно въпросите на развитието и се мобилизира активната обществена подкрепа в Общността и в присъединяващите се страни за стратегиите за намаляване на бедността и за устойчиво развитие в страните партньори";

Г.   като има предвид, че в "Съвместно изявление на държави-членки относно недържавните субекти и местните органи на управление в рамките на ИСР", което беше изпратено на Комисията на 19 март 2009 г., 11 държави-членки изразиха загриженост във връзка с намерението на Комисията да прекрати прякото финансиране (процедура на "целеви проекти") на проектите TRIALOG и DEEEP(4), което продължава съответно от 1998 г. и 2003 г. насам, и вместо това да ги задължи да участват в "покана за представяне на предложения";

Д.   като има предвид, че в "съвместното изявление" на 11-те държави-членки, включително 9 "нови" държави-членки, се предупреждава, че изборът на момент за плана на Комисията за прекъсване на прякото подпомагане за TRIALOG и DEEEP е "крайно неуместен", "като се има предвид настоящото финансово положение в много от "новите" държави-членки и отражението, което то оказва на способността на неправителствените организации да работят и да се развиват", и като се изразява загриженост, че "може да възникне недостиг във финансирането, който ще навреди на тези проекти, като предизвика загубата на квалифицирани служители, както и на умения и познания и на вече създадени мрежи";

Е.   като има предвид, че подобна загриженост беше изразена и от председателя на комисията по развитие в писмо от 19 март 2009 г., в което се посочва, че "информацията и изграждането на капацитет в областта на сътрудничеството за развитие в новите държави-членки, както и обучението по въпросите на развитието за европейската общественост, са постоянни приоритети за комисията", и се изисква от Комисията да предостави на Парламента "обективни и прозрачни критерии, въз основа на които тя решава кои дейности и проекти отговарят на условията за пряко финансиране" и в допълнение се изисква "прилагането на предложената мярка да бъде отложено най-малко с една година, за да се предотврати възможен недостиг на финансиране и излагането на опасност на самото оцеляване на тези толкова полезни проекти";

Ж.   като има предвид, че горепосочената "Обща оценка на действията за повишаване на обществената осведоменост по въпросите на развитието в Европа / Образование в областта на развитието" съдържа заключението, че "стратегическото използване на целевите проекти е помогнало да се постигнат целите на програмата "Съфинансиране с европейските НПО в областта на развитието" и че "DEEEP е важен координационен механизъм за стимулиране на диалога, поощряване на обмена на най-добри практики и изграждане на мрежи и партньорства на равнище ЕС и между националните платформи и ЕС", както и че "приносът на TRIALOG за подобряване качеството на диалога и за изграждане на капацитет за действие с новите държави-членки и страните в процес на присъединяване е бил ефективен";

З.   като има предвид, че програмата TRIALOG допринася за удовлетворяване на потребността, подчертана в резолюцията на Парламента от 13 март 2008 г. относно политиката на ЕС на сътрудничество за развитие: предизвикателство за новите държави-членки, от обща комуникационна и образователна стратегия за преодоляване на отсъствието на обществено признание на приоритетите на сътрудничеството за развитие в новите държави-членки, а програмата DEEEP отговаря на неговия призив за засилване на образованието в областта на развитието и повишаването на осведомеността в европейското образование, изразен в същата резолюция;

И.   като има предвид, че по горепосочената годишна програма за действие за 2009 г. Комисията също предлага да отпусне преки безвъзмездни средства за проект за "Засилване на управленческите способности в Куба", който да се изпълнява от Европейската фондация за развитие на управлението; като има предвид, че тематичната програма ИСР за недържавните субекти и местните органи в развитието, процедурата за целевия проект не е била дотогава използвана за дейности в страните партньори;

Й.   като има предвид, че Комисията издаде впоследствие "Обяснителна бележка за комитета за програмата NSA-LА на ИСР"(5), в която пояснява критериите за подбор на целевите действия, които според нея се основават на член 168 от Правилата за прилагане на Финансовия регламент(6), и безвъзмездните средства могат, по-конкретно, да бъдат отпускани на "организации в de jure или de facto монополно положение" и "за действия със специфични характеристики, които изискват определен вид орган в зависимост от неговата техническа компетентност, висока степен на специализация или административния му капацитет";

1.  Противопоставя се на приемането на проекта на решение на Комисията за съставяне на годишната програма за действие за 2009 г. на недържавните субекти и местните органи на управление в областта на развитието (Част II: целеви проекти) (CMTD(2009)0387 - D004766/01) в настоящия му вид;

2.  Изисква от Комисията да изясни критериите, по които се определя наличието на "de jure или de facto монополно положение", като се има предвид, че в съвместното изявление 11те държави-членки споменават, че от гледната точка на "новите" държави-членки "de facto монополно положение" съществува все още по отношение на действията на европейско равнище, извършвани по TRIALOG и DEEEP;

3.  Настоява за открито, прозрачно и хоризонтално прилагане на критериите за отпускане на преки безвъзмездни средства за целевите проекти, за да се гарантират равни условия за всички; затова настоява за TRIALOG, DEEEP и за проекта за "Засилване на управленческите способности в Куба" да се прилагат едни и същи критерии;

4.  Настоява да се осигури непрекъснатост на финансирането чрез стратегическа програма на европейско равнище за ценните действия по насърчаване на обмена на най-добри практики и изграждане на мрежи и партньорства на равнище ЕС, както и между националните платформи и ЕС, и за подобряване на диалога и изграждане на капацитет в работата с "новите" държави-членки и със страните в процес на присъединяване;

5.  Приканва Комисията да се ангажира в диалог с Парламента в контекста на предстоящото преразглеждане(7) на системата за покана за представяне на предложения за тематичните програми; счита, че не е подходящо да се прогнозират каквито и да е препоръки за промени или подобрения в системата, които могат да произтекат от преразглеждането; затова призовава действащите мерки за пряко финансираните действия да останат непроменени за 12-месечен период, а всяка бъдеща промяна да отразява резултата от процеса на преразглеждане и да гарантира дългосрочни, предсказуеми и устойчиви действия за сътрудничество за развитие;

6.  Призовава Комисията да адаптира проекта на решението за съставяне на годишната програма за действие за 2009 г. на недържавните субекти и местните органи на управление в областта на развитието (Част II: целеви проекти) (CMTD(2009)0387 - D004766/01), така че да включва проекти на равнище ЕС за повишаване на осведомеността по въпросите на развитието в разширения ЕС и за развиване на образователния обмен в ЕС;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0097.
(3) OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(4) DEEEP: 'Development Education Exchange in Europe' - http://www.deeep.org/. TRIALOG: 'Development NGOs in the enlarged EU' - http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=96.
(5) AIDCO/F1/NC D(2009) от 6.4.2009 г. (D004766-01-EN-02).
(6) Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1).
(7) "Процесът от Палермо ІІ".

Правна информация - Политика за поверителност